Új Szó, 1970. december (23. évfolyam, 285-309. szám)

1970-12-12 / 295. szám, szombat

300 új CSSZBSZ-tag Tegnap az üzemi klubban megrendezett ünnepéllyel Dunaszerdahelyen befeje­ződtek a csehszlovák—szov­jet barátsági hónap járási rendezvényei. — Csak „naptárilag" fe­jeződtek be — mondta Sághy Lajos, a CSSZBSZ já­rási titkára —, ugyanis a barátság — minden frázistól mentesen — örök időkig tart. Tartott 1968-ban is, amikor tudomásom szerint országos viszonylatban egyedül a dunaszerdahelyi járásban rendeztük meg a barátság hónapját. Az elkö­vetkezendő időszakban is egyre tovább mélyítjük a barátságot a testvéri szov­jet néppel és megragadunk minden alkalmat az együtt­működés bővítésére. E hó­nap 17-én 36-tagú szovjet turistacsoport látogat járá­sunkba. Ekecsen találko­zunk velük. • Milyen rendezvényekre került sor a dunaszerdahe­lyi járásban a barátság hó­napjában? — Az ünnepségek novem­ber 6-án kezdődtek. A já­rási székhelyen az ünnepi beszédek után lamplonos felvonulást és tűzijátékot Rendeztünk. Ezen a napon Nagymegyeren, Somorján és a járás nagyobb községei­ben kulturális műsorral egybekapcsolt összejövete­leket szerveztünk. A barát­sági hónap folyamán a CSSZBSZ alapszervezetei el­nökei és az orosz szakos pedagógusok részvételével ünnepi plenáris ülést hív­tunk össze, melyen 25 plé­numtagot és 20 pedagógust tüntettünk ki. Az elvtársak a Lenin-emlékérmet főleg a szovjet sajtó terjesztése te­rén elért jó eredményekért kapták. • Kulturális vonalon mely rendezvények érdemelnek említést? — Megrendeztük a szov­jet filmnapokat és a szovjet gyermekfilmek hetét. Saj­nos kevés filmet kaptunk. Segített azonban a szovjet nagykövetség és a CSSZBSZ Háza. A nagyobb üzemek­ben eladással egybekapcsolt szovjet könyvkiállításokat szerveztünk. Megragadom az alkalmat és megdicsérem a vásárútiakat, akik a barát­ság hónapját bensőséges ün­nepély keretébe \ meg, és a mintegy 400 részt­vevö előtt bemutatkozott az efsz zenekara. A hangszere­ket 50 000 koronáért a föld­művesszövetkezet vásárolta. Bősön az iskolások szovjet költők verseit szavalták és színvonalas tánckompozíciót mutattak be, Csilizradvá­nyon méltatták Lenin szüle­tésének 100. évfordulóját és diafilmen mutatták be a nagy gondolkodót. A vetítés után baráti beszélgetésre került sor. • Oj alapszervezetek is létesültek a barátság hó­napjában? — A járásbíróságon az ott dolgozó elvtársak kezdemé­nyezéséből új szervezet ala­kult. A barátság hónapja fo­lyamán két alkalommal ren­deztek beszélgetést a cseh­szlovák—szovjet kapcsola­tokról. A dunaszerdahelyi számí­tóközpontban száz százalé­kos szervezettséget értek el és kérték, hogy munkahe­lyük felvehesse a csehszlo­vák—szovjet barátság üze­me nevet. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a dunaszerdahe­lyi járásban a barátság hő­napja folyamán mintegy 300 taggal gyarapodott a Cseh­szlovák—Szovjet Baráti Szö­vetség, és gyakorlatilag mindenütt megszilárdultak az alapszervezetek. (k. 1.) APRÓHIRDETÉS ÁLLÁS m INTERHOTEL CARLTON Bratis­iavában, Hviezdoslav tér 7. szám, felvesz: munkásokat, takarítónő­ket, szobalányokat, segédmunká­sokat és segédmunkásnőket. Haja­donoknak, nőtleneknek szállást biztosítunk. Jelentkezni a Carlton Szálloda személyzeti osztályán le­het. ŰF-1733 ADÁSVÉTEL • Felícia személygépkocsi, két te­tővel eladó. 25 000,—. Hirman, Ba­nícka 11., Bratislava, tel. 45 563. 0-1737 • Etadó jó karban levő Ikarus 620 autóbusz. Ár megegyezés sze rint. Állami magtermelő gazdaság üzemi tanácsa, KoSúty. 0 1720 A Munkaérdemrenddel kitüntetett PRIEMSTAV nemzeti vállalat 5 számú építési igazgatósága Bratislava - Trnávka, Vrútocká 18/a a bratislavai és érsekújvári építkezéseire azonnal alkalmaz kőműveseket ácsokat épitőmunkásokat Kereseti lehetőségek: kőműves - ács 3000,- koronáig betonozómunkás 2700,- koronáig A kereseti lehetőségen kívül a következő előnyöket biztosítjuk: koronáig az előirt szab­• • • A •ü toborzási jutalék 4000,­ványok szerint különélési pótlék 20,- korona, az érsékújvári körzetben 15 és 10 korona útiköltség-megtérítés beutazóknak valamint csa­ládlátogatás alkalmával családosoknak 14 na­ponként, nőtleneknek háromhavonként lakásépítkezéseken dolgozóknak 10 százalékos bérpótlék ingyenes szállást biztosítunk a munkásszállóban étkezést az építkezéseken biztosítunk Érdeklődők jelentkezzenek írásban, vagy személye­sen az 5 számú építési igazgatóság személyzeti osztályán, Bratislava — Trnávka, Vrútocká ul. 18/a, telefon 241-36. OF 1615 Már most biztosítsa a NAPTÁR 1971-et A legjobb ételrecepteket, detektívtörténeteket, ho­roszkópot, keresztrejtvényeket, kertészek és méhészek számára tanácsokat tartalmaz. A legjelentősebb színészek és sportolók fényképeit közli és még sok érdekeset találhat benne. Megrendelését küldje a kővetkező címre: SLOVENSKÁ KNIHA, n. p. Služba čitateľom Rajská 7 Žilina drb Naptár 1971 ára 12, - korona ÚF-1656 • Škoda STW 1202 GJ után eladó. Cím: juhász Zoltán, "ifiany, 1317, galántai iárás. 'í-1738 ISMERKEDÉS • 63 éves tovább dolgozó munkás, saját lakással, hozzáillő élettár­sat keres. Jelige: Magány. 0-1744 • 26/180 barna fiú házasság cél­jából komoly leány ismeretségét keresi. Jelige: Nefelejts. 0-1736 KÖSZÖNTŐ • Etrekarcsára drága jó édesapá­nak Farkas- Jánosnak 60. szü­letésnapja alkalmából szeretettel gratulálnak és Jó egészséget kí­vánnak Miriks ér. Szilveszter. " 1740 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS B Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazoknak, akik elkísér ték utolsó útjára a komáromi te­metőbe felejthetetlen jó testvérün­ket, sógort, nagybácsit Katona Pált és vlrágadományalkkal, részvétük­kel enyhítették mély fájdalmun­kat. A gyászoló család. Ű-1739 ÖRÖMET AKAR SZEREZNI szüleinek gyermekeinek kedveseinek barátainak ismerőseinek munkatársainak Apróhirdetésünk keretében megemlékezhet családi eseményekről névnapról születésnapról házassági évfordulóról. rovatunkban közölheti jó­kívánságát, üdvözletét, kö­szönetnyilvánítását. Barátot, élettársat keres? rovatunk ezt ts lehetővé teszi ÜJ SZÚ HIRDETOIRODA BRATISLAVA, JESENSKÉHO 12. A bratislavai DIMITROV VEGYIMŰVEK nemzeti vál­lalat előnyös fizetési feltételek mellett felyesz: lakatosokat - hegesztőket villanyszerelőket szerelőket esztergályosokat tolatómunkásokat ­betanításra is darukezelőket kőműveseket - ácsokat samottozókat festőket rádiószerelőket Az építési részleg számára épiiletvezetőt. Feltételek: SPŠ vég­zettség építészeti szak és gyakorlat a szakmában. Továbbá felvesz nagyobb számú munkást a kémiai és kisegítő részlegbe TOVÁBBÁ 17. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT LÁNYOKAT a műselyem és polipropilén gyártó részlegbe és a kész áru csomagolására. AZ ÉPÍTÉSI RÉSZLEG RÉSZÉRE KŐMŰVESEKET ­idénymunkásokat a téli hónapokra. Nőtleneknek és hajadonoknak lakás biztosítva, étke­zés az üzemi konyhán. Bővebb felvilágosítást a személyzeti osztály ad, telefon 177, 20-41, és 24-76 mellékállomás. ŰF-1614 A mi MÉLYÉPÍTŐ VÁLLALAT INŽINIERSKE STAVBY, N. P., KOŠICE részt vesz a Szovjetunió—Nyugat-Európa átmenő gázvezeték építésében a Trebišov, Slanec, Košice és Veľká Ida közti szakaszon. Az építkezés kezdete 1971, befejezése 1973. A Kassai Mélyépítő Vállalat ezekre az építőszerelési munkákra alkalmazni fog: k technikusokat ~k csőszerelő-hegesztőket •k darukezelőket •k kotrógépkezelőket k földgyalukezelőket -k lakatosokat •k szigetelőket •k munkásokat •k motoros és lánctalpas járművek vezetőit •k ácsokat - betonozókat •k géplakatosokat Az építkezés dolgozóinak a következőket nyújtjuk: toborzási jutalék, teljesítménybér, rendkívüli kedvezmények, különélési pótlék, családlátogatás alkalmával útiköltség-megtérítés, a vállalati iskolákon szakképzettség megszerzésének lehetősége, tíznapos munkarend, a dolgozók lakóhelyükről való el- és visszaszállítása, étkezés és elszállásolás az építkezésen. • • • • • • Az érdeklődők az alábbi címen jelentkezzenek: INŽINIERSKE STAVBY N. P., KOŠICE, STAVEBNÁ SPRAVA 02, Košice, Stará Prešovská cesta, osobné oddelenie. ÚF-1734 1970 XII. 12: J 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom