Új Szó, 1970. december (23. évfolyam, 285-309. szám)

1970-12-01 / 285. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA P Á R TJ A K Ö Z P O N TI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1370. decemberi. KEDD BRATISLAVA • XXIII. ÉVFOLYAM 205. szám Ára 50 fillér SZNT plénumiilés (CSTKJ — A Szlovák Nemzeti Tanács december 3-án — csü­törtökön — 9 órakor tartja 10. ülését. Többek között megvitatja az SZSZK kerületi nemzett bizott­ságai képviselőinek választásá­ról szóló alkotmánytörvény ja­vaslatát. E törvény előkészületeiről, s a szlovákiai kerületi nemzeti bizottságok létesítésének előké­születeiről Štefan Sádovský, az SZSZK kormányának alelnöke tájékoztatta az SZNT elnökségé! 1970. november 27-én tartott ülésén. Gejza Slapka a bratislavai pártbizottság új vezető titkára (CSTK j — Ján Janik elvtár sat, az SZLKP bratislavai városi bizottságának vezető titkárát más funkcióval bízták meg, s ezért felmentették tisztségéből. A városi pártbizottság novem ber 30-i plenáris ülésén Gejza Slapka elvtársat, a városi párt­bizottság eddigi ideológiai tit­kárát választották a vezető tit­kár funkciójába. Egyidejűleg a városi pártbizottság elnöksége tagjává választotta Rudolf Jurík elvtársat, a városi pártbizottság titkárát és Ján Dzian elvtársat, a városi pártbizottság plénumá­nak tagját Díszjelvény szovjet elvtársaknak (CSTK) Dr. fán Paskan tábor nok, az Antifasiszta Harcosok Szövetsége Központi Bizottságá­nak alelnöke és Peter Dudáš, a szövetség főtitkára tegnap át­nyújtotta Vaszilij Szemjonovics Medovnak, a Szovjetunió bra­tislavai konzuljának és Jevge­nyij Alekszandrovics Csernov­nak, a bratislavai Novosztyi hír­ügynökség képviselőjének — az antifasiszta harcosok nemzetkö­zi szolidaritása megszilárdításá­nak terén szerzett érdemekért — a szövetség díszjelvényét. Az ünnepélyes aktuson jelen volt Nyikolaj Sztyepanovics Po­loszkov bratislavai szovjet kon­zul is. Jolsvai bányászok vállalása A Szlovák Magnezitművek jolsvai bányaüzemének dolgo­zói a CSKP megalapítása 50. év­fordulójának tiszteletére köte­lezettséget vállaltak, mely sze­rint az 1971. év első felében je­lentősen növelik a magnezit­koncentrátok minőségét, a rotá­ciós kemencék jobb, gazdaságo­sabb kihasználása útján terven feliil 1000 tonna magnezitport állítanak elő. A felhalmozódott nyersanyagkészlet csökkentése érdekében terven felül 40 ezer tonna nyersmagnezitot feldol­goznak. Tekintettel az üzemben uralkodó munkaerőhiányra, kü­lönböző munkálatoknál 50 ezer brigádórát ledolgoznak. A Jolsvai Magnezitüzem dol­gozói üzemi vállalásának érté­ke megközelíti a hatmillió ko­ronát. -k­DÉIKELET-ÁZSIA ] Újabb légitámadás a VDK ellen A nyugai-csshurszági kerület Holoubkov vámsában a kovács­mesterségnek régi hagyományai vannak. A felszabadulás után felépítették az automata megmunkálógépeket gyártó korszerű Kovosvit üzemet. Felvételünkön az üzemben előállított maró­gép. ( ČSTK — J. Šaroch felvétele) NAPIRENDEN A Z1971 ÉVI TERV Szakszervezeti értekezlet Prágában (CSTKJ — Prágában tegnap megkezdődött a szakszervezeti szövetségek központi bizottsá gai és a járási szakszervezeti tanácsok elnökeinek kétnapos értekezlete. A kétszáz résztvevő foglalkozott az 1971. évi terv biztosításának, valamint a kol­lektív szerződések problemati­kájával, és a szakszervezetek­nek a komplex szocialista ra cionalizálásával összefüggő fel­adataival. A bevezető beszédet Aiois Pokorný, a Csehszlovák Forradalmi Szakszervezeti Moz­galom Központi Bizottságának titkára mondotta. Dr. Jaroslav Havelka, a szö­vetségi munkaügyi és népjóléti miniszter helyettese ismertette a munkaerő-gazdálkodást sza­bályozó kormányhatározatot. Az 1971. évi kollektív szerző­désekkel kapcsolatban Josef Záruba, a szociális-gazdasági osztály vezetője hangsúlyozta, hogy a kollektív szerződések a jövő évben biztosítják a dolgo­zóknak az irányításban való részvételét, hogy fokozottabb mértékben járuljanak hozzá a vállalatokban és az üzemekben az erőforrások hatékony kiak­názásához. Fejlesztési gondok Az SZNT közlekedés-, postaügyi és távösszeköttetési bizottságának ülése A harmadik negyedév ered­ményei alapján feltételezzük, hogy a tárca üzemei teljesítik évi tervüket, állapította meg Ján Sapák mérnök, miniszterhelyet­tes, a bizottság tegnapi ülésén. Továbbra is komoly gondot je­lent a szállítás megszervezése, a vasút tehermentesítése. A kö vetkező ötéves tervben számíta­nak a víziúton történő szállítás lényeges növelésére, ezért bőví­tik a bratislavai kikötőt és újabb, nagy teherbírású gépko­csikat kap az Autóközlekedési Vállalat is. Mindennek ellenére — a bizottság tagjainak véle­ménye szerint — nem tudják kielégíteni a vállalatok szállí­tási igényeit. Az utóbbi évtized­ben nem kapták meg a vasút, az utak és a távközlés korsze­rűsítéséhez szükséges pénzesz­közöket. Lassú volt a fejlesztés­üteme, elmaradt a követelmé­nyek mögött. Lényeges javulás az idén sem várható. A bizottság tagjai bírálták, hogy a vasúti közlekedést még mindig a terciális szférához so­rolják, holott ennek a szakasz­nak népgazdasági szempontból feltétlenül az iparhoz kellene tartoznia. E besorolás megvál­toztatásával gyorsabban megol­dódnának a fejlesztési problé­mák is, melyeknek negatív ha­tását nemcsak Szlovákiában, hanem országos viszonylatban is érezzük. A képviselők véleményt mond­tak a párt megalakulása 50. év­fordulójának tiszteletére szer­vezett munkaversenyről, meg­vitatták a kezdeményezés fej­lesztésének lehetőségeit és egyetértésüket fejezték ki a költségvetési javaslattal, amely többek között feltételezi, hogy 1971-ben az idei évhez viszo­-nyítva 12,7 százalékkal nő a tárca üzemeinek bevétele. —cs­TÁRSADALMI ÉRDEK Az ügyészség a konszolidációért Alaposan téved, aki azt hiszi, hogy az ügyészségek tevékeny­sége csupán a törvényszegők megbüntetésére szorítkozik. Amint a tegnapi, prágai sajtó­értekezleten résztvett szakem­berektől megtudtuk, az ügyész­ségek a törvények és jogszabá­lyok következetes betartását és végrehajtását is ellenőrzik. — „Célunk a polgárok, a szerve­zetek és vállalatok, tehát az egész társadalom érdekeinek közös nevezőre hozatalával, azok megvédése — jelentette ki dr. O. Dolejší főügyész. Az utóbbi években nem egy­szer voltunk tanúi a szc*;ialista vagyon dézsmálásának, rongálá­sának hanyagság; közöny, sőt haszonlesés folytán. A hiányos vállalati ellenőrzés óriási káro­kat okozott a népgazdaságnak különösen a kereskedelmiben, (Folytatás a 2. ol'»'on) Saigon — Az amerikai kato­nai parancsnokság hétfőn Sai­gonban bejelentette, hogy egy amerikai F—105-ös bombázó tá­madást intézett a Vietnami De­mokratikus Köztársaság tertile tén — a demilitarizált övezettől északra, a laoszi határ közelé­ben — egy radarral ellenőrzött légvédelmi állás ellen. A táma dás eredményeiről mindeddig nem érkezett hír. Az F—105-ös korszerű, radarral felszerelt gép, amely csaknem 12 000 font bom­ba szállítására alkalmas. .Hétfőn Dél-Vietnam területé­ről fokozott harci cselekmények­ről érkeztek beszámolók. Sai­gontól északkeletre dél-vietna­mi csapatok csaptak össze a partizánokkal. Időközben eredménytelenül folyik annak az amerikai repü­lőgépnek a felkutatása, amely fedélzetén 79 személlyel eltűnt. Egyelőre nem sikerült túlélők nyomárá bukkanniuk. Stockholm — Olof Palrne svéd miniszterelnöik vasárnap Halm stadban a Svéd Szociáldemokra­ta Munkáspárt gyűlésén kije­lentette: A VDK elleni új ame­rikai légitámadások ellentétesek a vietnami béke érdekeivel. A miniszterelnök elítélte a legma gasabb amerikai szinten megter­vezett és jóváhagyott "kalandor fogolymentő-akciót is, mint mondotta, a történtek nem köny­nyítik meg a foglyok szabadon­bocsátására kifejtett — egyebek között svéd erőfeszítéseket. Washington — William Fulb­right, az amerikai szenátus kül­ügyi bizottságának elnöke a CBS televíziós társaságnak adott nyilatkozatában azzal vádolta az amerikai kormányt, hogy a legfontosabb politikai és kato nai döntéseket a kongresszus jóváhagyása, sőt tudomása nél­kül hozza. A szenátor ezzel kap ­csolatban utalt a kambodzsai beavatkozásra és a Vietnami De­mokratikus Köztársaság teriile te ellen intézett bombatámadá­sok felújítására. Fulbright a vietnami háború val kapcsolatban nem zárta ki Nixon elnök jóindulatát, do hangsúlyozta, hogy az elnök feltételei irreálisak, intézkedé­sei és eszközei nem alkalmasak arra, hogy a meghirdetett cél eléréséhez vezessenek". Phnom Penh — A kambod­zsai népi erők elfoglalták egy, a fővárostól 37 km-rel északra fekvő városka tekintélyes részét, és ezzel lezárták a kambodzsai kormánycsapatok előtt az ún. északi harci övezetbe vezető szárazföldi utat. Az övezetben 40 000 kambodzsai kormánykato. na maradt. A városka, Prek Kdam, a TonleSap-folyó két partján fekszik, s a népi erők az északi városrészt kerítették birtokukba Phnom Penhben a történteket súlyos fejleménynek tekintik. A kambodzsai kormánycsapa­tok a fővárosban és a fővárost övező külső védelmi gyűrű men­tén megerősítették állásaikat. Mint az AP jelentéséből kitűnik, a főparancsnokság arra számít, hogy a népi efők rohamot in­téznek a főváros ellen. Vasár­nap és hétfőn Phnom Penhben hallani lehetett a közelben be­csapódott tüzérségi és légibom bák robbanását: a kambodzsai kormánycsapatok a népi erők­nek a fővárostól délre és nyu­gatra elhelyezett állásait pró­bálták felszámolni, hogy meg­törjék a Mekong folyó két part­ján létesített „záróvonalat". Hétfőn folytatódtak a harcok a fővárostól mintegy 100 km-rel délnyugatra fekvő kiriromi út­kereszteződésnél. Hanoi — A DNFF az év első tíz hónapjában az amerikai és a saigoni fegyveres erők 360 re pülőgépét semmisítette meg a Mekong folyó deltavtdékén — (Folytatás a 2, oldalon| C KÖZEL-KELET ] Az államszövetség nyit va áll minden haladó arab rendszer előtt Tripoh — Kadhafi ezredes, a líbiai forradalmi parancsnokság tanácsának elnöke a Tripoli te­levíziónak adott nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy az Egye­sült Arab Köztársaság, Líbia, Szudán és Szíria között terve­zett államszövetség „nyitva áll valamennyi arab állam számá­ra, amennyiben a nép érdekeit képviselő haladó köztársaság­ról van szó." Kadhafi rendkívül fontosnak ítélte meg politikai és katonai szempontból Szíria csatlakozási szándékát. Kairó — Anvar Szadatnak, az Egyesült Arab Köztársaság el­nökének utasítására elejtették a vádat 21 személy, köztük 15 iraki ellen, akik kísérletet tet­tek az iraki Baath-párt titkos kairói csoportjának megalakítá­sára — közli a MENA hírügy nökség. Gaza — Az Izrael által meg szállt gazai övezetben — az AFP szerint — szombaton teste súlyos incidensekre került sor. Izraeli katonák behatoltak egy arab lakóházába, aki kézigrá­nátot dobott a betolakodók kö­zé. A robbanást lövöldözés kö­vette. Három arab életét vesz­tette, kettő megsebesült. Tel Aviv bárom izraeli katona meg­sebesülését ismerte be Tel-Aviv — Mose Dajan izrae­li hadügyminiszter a munkás­párt gyűlésén kijelentette, hogy Izrael „megfelelő feltételek" mellett vissza kíván térni a Jarring vezette közvetett béke­tárgyalásokra, hogy megállapít­sa, van-e lehetőség az ellenté­tek politikai rendezésére. Ugyanakkor a hadügyminiszter sietett kijelenteni, hogy a hábo­rú kiújulása esetén Izrael „elég erős lesz ahhoz, hogy sikerrel harcoljon". Dajan a közeljövőben az Egye sült Államokba utazik, ahol Ni­xon elnökkel is folytat majd megbeszéléseket. Abdel Mohszan Abul Nur, az Arab Szocialista Unió főtitkára a párt vezetőinek ülésén kije­lentette: nem komolyak azok az izraeli állítások, amelyek szerint Tel-Aviv hajlandó ismét felvenni a kapcsolatot Gunnar Jarringgál, az ENSZ közel-kele­ti megbízottjával. A tűzszüneti megállapodás no­vember 5-én történt meghosz­szabbítása óta Izrael első íz­ben tett panaszt az ENSZ ellen­őrző bizottságánál, azzal vádol­va Egyiptomot, hogy a „Szuezi­csatorna övezetében rakétaál­lásokat épít, súlyosan megsért­ve a tűzszüneti megállapodást."

Next

/
Oldalképek
Tartalom