Új Szó, 1970. október (23. évfolyam, 233-259. szám)

1970-10-01 / 233. szám, csütörtök

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1970. október 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXIII. ÉVFOLYAM 233. szám Ára 50 fillér A brnói MEZ vállalat drásovi üzeme köztársaságunkban egye­dül gyártja a 100—1000 kW teljesítményű aszinkron elektro­motorokat, az olomouci Sigma, a Prerovi Gépgyár, a ČKD Praha, a chrudimi Transporta és más vállalatok számára. Képünkön Metodéj Vala dolgozót látjuk munka közben. (Nesvadba f elv. — CSTK) Szovjet vendégek Brnóban (CSTKJ — A Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának küldöttsége Alekszander Pavlovics Lasko­nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége alelnö­kének, az Ukrán SZSZK Legfel­sőbb Tanácsa Elnöksége elnöké­nek vezetésével tegnap délelőtt látogatást tett a brnói új város­házán. A kedves vendégeket Vojtech Mihálik, a Szövetségi Gyűlés al­elnöke, a Nemzetek Kamarájá­nak elnöke, Oldfich Voleník, a Szövetségi Gyűlés alelnöke, dr. Vladimír Ambruz, a Cseh Nem­zeti Tanács alelnöke, V. J. Ma­lyavko brnói szovjet konzul és más képviselők kísérték. Az új városházán a vendége­ket Karel Neubertnek, a CSKP KB cseh irodája tagjának veze­tésével a dél-morvaországi ke­rület és Brnö képviselői fogad­ták. A szovjet vendégek beírták nevüket a város emlékkönyvé­be, majd ellátogattak a Zbro­jovka nemzeti vállalatba. Ja­Gazdasági kérdésekről tárgyalt az SZSZK kormánya (ČSTK) — A Szlovák Szocia­lista Köztársaság kormánya teg­nap Bratislavában dr. Peter Co­lotka kormányelnök vezetésével ülést tartott. Foglalkozott a szövetségi kormány néhány ha­tározata végrehajtásának bizto­sításával. Elsősorban ls azzal a kormányrendelettel, amely or­szágos méretekben egységesen szabályozza a munkaerők 1971. évi elhelyezését. Ezenkívül a foglalkoztatottság távlati kér­déseiről szóló határozat ls foglalkoztatta a kormány tag­jait. A továbbiakban tanácskozott néhány gazdasági problémáról. Különös figyelmet szentelt an­nak a jelentésnek, amely arról számol be, hogyan készült fel a vasút az őszi szállítási csúcs­idényre, valamint a télre. Ezzel kapcsolatban a kormány intéz­kedéseket fogadott el, amelyek biztosítani hivatottak, különö­sen a cukorrépa és a burgonya folyamatos szállítását, • az őszi szállítási csúcs zavartalan lebo­nyolítását és néhány szakága­zat, különösen az építőipar anyagellátását. František Haga­ra elvtársnak, az SZSZK erdé­szeti és vízgazdálkodási minisz­terének, a szlovákiai központi árvízvédelmi bizottság elnöké­nek jelentése alapján jóváhagy­ta a júliusi árvízkár anyagi ren­dezésének módját és foglalko­zott a szlovákiai fürdők és gyógyforrások beruházásának pénzügyi fedezetével. A dolgo­zók részéről érkezett panaszok, bejelentések és hozzászólások ügyét elemezve, a kormány meghagyta az illetékes szerv­nek, vizsgálja felül a panaszok elintézése eddigi jogi módosí­tásának hatékonyságát. A kor­mány jóváhagyta az 1970. évi Ľudovít Stúrról elnevezett új­ságíródíj adományozását, Üdvözlő táviratok (ČSTK j — Ludvík Svoboda köztársasági elnök Yakubu Go­won vezérőrnagynak, a Nigériai Szövetségi Köztársaság szövet­ségi tanácsa elnökének, a leg­felső katonai tanács elnökének Nigéria államünnepe alkalmá­ból üdvözlő táviratot küldött. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya a kínai államünnep alkalmából üdvözlő táviratot küldött a Kínai Nép­köztársaság Államtanácsának. A köztársasági elnök Ciprus államünnepe alkalmából távira­tilag fejezte ki szerencsekívá­natait Makariosz érseknek, a Ciprusi Köztársaság elnöké­nek. roslav Nemec vállalatigazgató kíséretében megtekintettek né­hány üzemrészleget, majd az üzem udvarán találkoztak a nagygyűlés több mint 3000 részt­vevőjével. Karel Neubert, a CSKP dél­morvaországi kerületi bizott­ságának vezető titkára rámu­tatott a küldöttség csehszlová­kiai látogatásának jelentőségé­re. Hangsúlyozta, hogy az hoz­zájárul a két ország barátságá­nak és együttműködésének el­mélyítéséhez. Beszédében arról biztosította szovjet barátainkat, mindent elkövetünk, hogy a csehszlovák és szovjet nép kap­csolata állandóan mélyüljön. Mihail Panfilovics Panfilov képviselő, a küldöttség tagja, a leningrádi optikai művek ve­zérigazgatója megemlékezett a dél-morvaországi munkásság ha­gyományairól és a csehszlovák nép antifasiszta harcáról a má­sodik világháborúban. Rámuta­(Folytatás a 2. oldalon) Küldöttségünk elutazott az EAK-ba (ČSTKj — Ľubomír Strougal­nak, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnökének vezetésével tegnap csehszlovák küldöttség utazott az Egyesült Arab Köztársaságba, hogy részt vegyen Nasszer egyiptomi el­nök temetésén. A ruzynéi repülőtéren a kül­döttségtől a szövetségi kormány alelnökei: František Hamouz, Václav Hűla és Karol Laco, to­vábbá Jón Marko külügyminisz­ter, Martin Dzúr vezérezredes, nemzetvédelmi miniszter, a szö­vetségi kormány további tagjai, Magdy Hasszenein, az EAK prá­gai nagykövete és más hivata­los képviselők búcsúztak. Az NKP küldöttsége Bratislavában (ČSTK) — Tegnap a délutáni órákban Prágából Bratislavába érkezett a Német Kommunista Párt Központi Bizottságának küldöttsége, amely a CSKP Központi Bizottságának meghí­vására Kurt Bachmannak, az NKP elnökének vezetésével tar­tózkodik hazánkban. A küldöttség további tagjai: Herbert Mies, az NKP alelnöke, Georg Polikeit és Herbert Stief­vater az elnökség tagjai, vala­mint Ulrich Strohecker, az NKP mannheimi kerületi bizott­ságának elnöke. A repülőtéren a küldöttséget Ľudovít Pezlär, az SZLKP KB elnökségi tagja, a KB titkára és Ján Paško, az SZLKP KB osz­tályvezetője fogadta. A küldöttség két napig lesz Szlovákiában. Magyar diplomaták látogatásai (ČSTK) — František Hamouz, a szövetségi kormány alelnöke tegnap saját kérésére fogadta Vince Józsefet, a Magyar Nép­köztársaság prágai nagyköve­tét. Beszélgetésük szívélyes lég­körben zajlott le. Ladislav Abrahám, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága elnökségének tagja, a KB titkára tegnap fogadta Sztankó Pált, a Magyar Nép­köztársaság bratislavai főkon­zulját, akivel időszerű politikai kérdésekről tárgyalt. KÖZEL-KELET ] Megkezdődött a béketerv végrehajtása Štrougal miniszterelnök vezetésével csehszlovák küldöttség utazott Nasszer temetésére Amman — Szerdán hajnal­ban Jordániában megkezdődött a tűzszünet felügyeletével meg­bízott arabközi bizottság 6 pon­tos béketervének végrehajtása. A Ladgham tunéziai minisz­terelnök vezette bizottság az alábbi 6 pontban jelölte meg a jordániai kormánycsapatok és a palesztinai gerillák haladék­talan teendőit: 1. A kormánycsapatokat 24 órán belül vissza kell vonni az ideiglenes állásokba, mégpedig 5 kilométer távolságra a fővá­ros peremétől; 2. a palesztinai gerilláknak 24 órán belül el kell hagyniok am­mani állásaikat és vissza kell vonulniok táboraikba; 3. a gerilláknak kötelezett­séget kell vállalniuk arra, hogy nem foglalják el a hadsereg ál­tal elhagyott állásokat; 4. a fővárosban véget kell vetni mindenféle „katonai erő­fitoktatásnak"; 5. a jordániai biztonsági erők­nek ismét teljesíteniük kell normális szolgálatukat; fi. a terv végrehajtását az arabközi bizottság által életre hívott katonai irodának kell el­lenőriznie. A tunéziai miniszterelnök be­jelentette azt is, hogy szerdán reggel 6 órától este 18 óráig feloldják a kijárási tilalmat. Bagdadban a „Központi bi­zottság hangja" nevű paleszti­nai rádióállomás kedden este közzétette a palesztinai ellen­állás központi bizottságának nyilatkozatát a tűzszüneti meg­állapodás végrehajtásáról. A nyilatkozat követeli: | DÉLKELET-ÁZSIA | — a tűzszünet szigorú meg­tartását, a forradalmi jegyelmet és mindazok megbüntetését, akik a megállapodás ellenére cselekednek, — az éberséget a katonai ha­tóságok esetleges provokációi­val szemben. Lövöldözés Irbid térségében Bejrút — Az El Fatah bejrúti tájékoztató irodája szerdán reggel közölte, hogy a jordá­niai kormánycsapatok ágyútűz alá vették a „felszabadított kör­zet"-nek minősített Irbid tér­ségében állomásozó partizán­alakulatokat. A tüzelés helyi idő szerint reggel 6 órakor kez­dődött, s a közlés időpontjá­ban még tartott. Lezárult a túszügy Szerdán végérvényesen lezá­rult a túszügy. Délelőtt Ciprus­ra, majd Athénba érkezett a Pa­lesztinai Népi Felszabadítás! Front utolsó hat foglya, s ezzel egyidejűleg a brit, a nyugatné­met és a svájci kormány dön­tést hozott az általuk fogvatar­tott gerillák szabadon bocsátá­sáról. Az erről szóló megálla­podást szerdán délelőtt jelen­tette be a bonni külügyminisz­térium szóvivője. Svájci források szerint a ber­ni kormány intézkedett első­ként: értesülések szerint a Zü­richben elítélt három paleszti­nai ellenálló elhagyta Svájc te­rületét. A londoni külügymi­nisztérium szerint Leila Khaled (Folytatás a 3. oldalon) Lon Nol rendszere menthetetlen Hanoi — A hanoi Nhan Dan szerdai számában a kambodzsai katonai helyzettel foglalkozva hangoztatja: maguk az ameri­kaiak is elismerik, hogy semmi sem mentheti meg Lon Nolt, hacsak az ellenfél maga nem dönt úgy, hogy nem szándéko­zik ellenőrzése alá vonni egész Kambodzsát. A kommentár sze­rint az esős évszak a földhöz szögezte az amerikaiak nagy páncélos járműveit, de nem bé­nította meg a kambodzsai forra­dalmat, amely az ország 19 tar­tományában folytatja akcióit, szilárdan megvetette lábát az ország északkeleti részében, és most kezd úrrá lenni északnyu­gaton is. Ellenőrzése alatt tart­ja a Phnom Penht Sihanoukvil­le-lel összekötő 4. számú or­szágutat, súlyos veszteségeket okozva a dél-vietnamiaknak a déli tartományokban — a Ka­csacsőr és a Horog-térségben. Lon Nol hadseregének 150 zászlóalja közül — hangzik a kommentár — 70-nek nincs ele­gendő fegyvere, és rossz a ki­képzése is. A kambodzsai kor­mányhadsereg 9 zászlóaljat vesztett Kiriromnál, hetet Skoun­nál, és jelenleg 14 zászlóalj van körülzárva a 6. számú or­szágút mentén Taing Kauknál. Ami pedig a dél-vietnamiakat illeti, 24 zászlóaljuk van Kam­bodzsában, amelyeknek felada­ta, hogy védelmezzék a Saigont a fővárossal összekötő fő útvo­nalat. A továbblak1>an a kom­mentár az amerikaiak kambod­zsai tevékenységét elemzi és hangsúlyozza, hogy az ameri­kaiak előkészületeket tesznek újabb katonai kalandokra, de (Folytatás a 2. oldalon) A 24 OLDALAS mh»pi\ UJSZ0 Felkészülés a holnapra — Milyon legyen az ötéves terv? Évszázadok tanúi a földkéreg alatt — Régészeti ásatások Zemplénben Megfékezhető-e a lavina? — Vilcsek Géza riportja Élj soká, ipari! —• Jubilál a kassai ipariskola Néphagyomány, népművészet és iparművészet a két világháború között A szerelmes kistejes — Darkó István novellája Híd a jövő felé — V. Petrov útijegyzete Mindenről mindenkinek Versek, hm mor

Next

/
Oldalképek
Tartalom