Új Szó, 1969. augusztus (22. évfolyam, 179-204. szám)

1969-08-01 / 179. szám, péntek

Megbízólevél átadása (CSTK) — Ludvík Svoboda köztársasági elnök tegnap a prágai várban fogadta Malcolm Toon urat, az Amerikai Egye­sült Államok csehszlovákiai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki átadta megbí­zólevelét. A megbízólevél átadásánál je­len volt Václav Pleskot kül­ügyminisztériumi államtitkár, dr. Ján Pudlák, a köztársasági elnök államtitkára és a Külügy­minisztérium dolgozói. A nagykövet beszédében meg­említette az Amerikai Egyesült Államok és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kapcsola­tainak eddigi fejlődését. Bizto­sította a jelenlevőket, hogy igyekezetét a két ország köl­csönös kapcsolatainak megjaví­tására összpontosítja. A köztársasági elnök válaszá­ban rámutatott az államok bé­kés együttélésének elveire, te­kintet nélkül társadalmi rend­szerükre, amit a CSSZSZK kül­politikájában következetesen érvényesít. Kifejezte reményét, hogy ezek az elvek teljes mér­tékben érvényt nyernek a CSSZSZK és az Amerikai Egye­sült Államok viszonyaiban is. A moszkvai kommunisták küldöttségének látogatásai (ČSTK) — A moszkvai kom­munisták küldöttsége, amely Viktor Vasziljevics Grisinnek, az SZKP Politikai Bizottsága póttagjának, az SZKP moszkvai városi bizottsága első titkárá­nak vezetésével hazánkban tar­tózkodik, a CSKP városi bizott­sága elnöksége tagjainak és a CSKP városi bizottsága titkárai­nak kíséretében megkoszorúzta Olšanyban, a Vörös Hadsereg temetőjében a szovjet hősök sírjait. A küldöttség ezután le­rótta kegyeletét az Ismeretlen katona vítkovi emlékműve előtt. Vítkoviól Grisin elvtárs a CSKP városi bizottsága első tit­kárának kíséretében a CSSZBSZ Központi Bizottsága prágai székházába látogatott, ahol a városi szervezet funkcionáriu­sai nevében Jifí Brejcha és dr. Jan Nemec, a CSSZBSZ Közpon­ti Bizottságának főtitkára fo­gadta. A CSSZBSZ városi bi­zottságának tagjai ismertették Grisin elvtárssal a legközelebbi időszakra tervezett tevékenysé­güket és az őszi időszak prog­ramját. A Szovjet Tudomány és Kul­túra Barátai prágai klubja el­nökségének tagjai tájékoztatták Grisin elvtársat és a jelenlevő többi vendéget, hogyan készítik elő a fővárosban a Lenin-évet, hogy milyen kapcsolatokat lé­tesítenek a szovjet tudósokkal, művészekkel és újságírókkal. Az SZNF jubileumi évfordulójának előkészületei (ČSTK) — A Szlovák Nem­zeti Felkelés 25. évfordulója al­kalmából rendezendő ünnepsé­gek politikai előkészítő bizott­sága tegnap Bratislavában Sikeresen halad az aratrs (Folytatás az 1. oldalról) mely a feltételezett két-három százalék helyett az idei év első felében 10,2 százalékkal növe­kedett a tavalyi azonos időhöz viszonyítva. A sertések és a ba­romfi fokozottabb tenyésztésé­re tett intézkedések után felté­telezhető a húsellátás helyzeté­nek fokozottabb javulása. Janovic elvtárs közölte az új­ságírókkal, hogy az augusztus 30 és 31-re tervezett nyitrai or­szágos aratóiinne[>élyt szeptem­ber 6 és 7-re halasztották. ülést tartott. Az ülést dr. Boliuslav Graca, az SZLKP KB titkára vezette. A bizottság tagjai jóváhagyták a jubileum jelentős országos akcióival ösz­szefüggő politikai-szervezési in­tézkedéseket, és a harcok szín­helyén rendezendő politikai-kul­turális programot. A bizottság jóváhagyta az ünnepségeket be­fejező Banská Bystrica-i kultúr­műsor programját. A bizottság tanácskozott az augusztus 31-i bratislavai nagy repülőnap megrendezéséről is. A továbbiakban a bizottság foglalkozott azzal a javaslattal, amelynek értelmében állami ki­tüntetéseket adományoznak az SZNF érdemes szervezőinek és harcosainak, s tudomásul vette a szlovákiai partizántalálkozókról szóló jelentést. Értekezlet a CSKP Központi Bizottságán (ČSTK) — A CSKP KB Elnök­ségén tegnap tartották meg a párt kerületi bizottságai vezető dolgozóinak országos tanácsko­zását. Gustáv Husák, a CSKP KB első titkára tájékoz­tatta a jelenlevőket a CSKP KB Elnökségének határozatából eredő feladatukról, valamint a párt eljárásáról a CSKP KB realizációs irányelveinek meg­valósításával kapcsolatban. A kerületi pártbizottságok vezető titkárai kicserélték a pártszervek munkájával kap­csolatos tapasztalataikat, és is­mertették kerületük politikai helyzetének fejlődését. A tanácskozáson jelen voltak Ľubomír Štrougal, a CSKP KB cseh irodájának tit­kára, Štefan Sádovský, az SZLKP KB első titkára, a CSKP KB elnökségének tagjai és a Központi Bizottság titká­rai, valamint a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottsá­gának elnöke. Látogatás a belügyminiszternél (CSTK) — Egy d Pepych ve­zérőrnagyot, az SZSZK belügy­miniszterét tegnap meglátogat­ta Sztanko Pál, a Magyar Nép­köztársaság bratislavai főkon­zulja. Hosszan tartó szívélyes megbeszélés keretében kölcsö­nösen tájékoztatták egymást és kicserélték nézeteiket a mind­két felet érdeklő kérdésekről. Népi milíciák tárgyalása (CSTK) — A CSKP KB tit­kárságának meghívására Prágá­ban július 29-én és 30-án tár­gyaltak a CSSZSZK népi milí ciája törzskarának dolgozói a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának dolgo­zóival. Megvitatták a CSSZSZK és az NDK milíciáinak kérdé­seit és kicserélték tevékenysé­gükben szerzett tapasztalatai­kat. Az NDK-beli vendégeket Jozef Lenárt, a CSKP KB titkára is fogadta. Bratislavában átadták Lezárták a „mírovi" ügyet az új hajóállomást (CSTK) — A bratislavai Ália­mi Hajózási Igazgatóság tegnap adta át rendeltetésének Bratis­lavában a Duna-parton épített új hajóállomást. Megnyitásán párt- és kormányküldöttség vett részt, melyet Július Hanus, az SZSZK kormányának alelnöke vezetett. A hajóállomás a maga ne­mében az egyik légmodernebb Duna-parti épület. A magyar Emexport cég építette több mint 9 millió koronás beruhá­zással. Óránként 450 utas szál­lítását és naponta legkevesebb 10 külföldi hajó állomásozását bonyolíthatja le. Az épületben helyezték el a „Cafe Danubius" kávéházat, amely egész évben a vendégek rendelkezésére áll. ( ČSTK) — Az elmúlt évben a napisajtó, a rádió és a televízió ts beszámolt arról, hogy az 50-es években a mírovi kényszermunka­táborban törvényellenesen bántak a foglyokkal. A tábor kedvezőtlen viszonyát miatt az internált személyek hoz­zátartozói már abban az időben is panaszt emeltek a köztársasági el nök irodájában. A panaszok és a valóságnak megfelelő helyzet ki­vizsgálására bizottság alakult, amely a vizsgálat végén megtette a szükséges javaslatokat. A tábor parancsnokát és helyettesét 1951­ben elbocsátották a szolgálatból, és az Olomouci Katonai Bíróság több évi szabadságvesztésre ítélte őket. A büntetést mindketten le­töltötték. A mírovi kényszermun­katábort 1951. július 18-án minisz­teri határozattal megszüntették. Az 1968-ban közzétett cikkek, valamint a volt foglyok feljelenté­sei alapján a CSSZK börtönőr­testületének parancsnoka ismét Amint már hírt adtunk róla, július 28-án a Mladá Boleslav-i járásban egy személyvonat a védett vasúti átjárón nekiment egy pótkocsis személyszállító autóbusznak. A gépkocsi vezető­jén kívül 22 utas életét vesztette és számos személy megsebe­sült. A nyomozás eddigi adatai szerint a szerencsétlenség oka az volt, hogy nem engedték le a sorompót. (CSTK — felv.) megindította a vizsgálatot. A vizs­gálat egyik oka. a televízió 196H. április 26-1 programja volt, amely­ben František Sucný volt foguly azzal vádolta a büntetésvégrehaj­tó intézet vezetőit, hogy 1952-ben többszörös és szándékos gyilkos­ságot követtek el azok ellen a fogtyok ellen, akik megkísérelték a szökést. A vizsgálat megállapí­totta, hogy 1952. november 2 án öt fogoly kísérelte meg a szökést, és ezek közül az őrség egyet megse­besített. A zábfeht népbtróság 1952. november 10-i ítélete a lő­fegyver használatát jogosnak mi­nősítette. Megerősítette ezt az Olomouci Kerületi Katonai Ügyészség is, amely 1968. május 22 éu megálla­pította: egyértelműen kizárható az a feltételezés, hogy a fogolyszö­kést előre megrendezték, hogy ez­által likvidálhassák az elitélteket. A mírovi tábor funkcionárusal­nak gyanúsítása kiforgatott ténye­ken alapult, és szándékos volt. F. Suchý, aki ennek a gyanúsí­tásnak hangot adott, csak egy hó­nappal a fogolyszökési kísérlet után kerUlt a táborba, és az ese­ményekről csak a fogolytársai el­beszéléseiből értesült. A már említett televízióműsor, valamint a volt foglyok írásos fel­jelentései bírálták a börtönőrök néhány tagjának helytelen maga­tartását is. A különleges ellenőr­zés megállapította, hogy az Ilyen magatartás következményeit köz­vetlenül annak kivizsgálása után haladéktalanul levontak. Egyéb­ként a bírált személyek többsége a múlt évben már nem volt szol­gálatban, és csupán két esetben kellett személyi intézkedéseket foganatosítani. Bírálat tárgya volt az ún. kor­rekciós zárka is, ezt azonban 1953-ban már megszüntették. A különleges ellenőrzés munká­ja rendkívül nehéz volt, mivel számos feljelentő olyan esemé­nyekről számolt be, amelyeket csak hallomásból ismert. És a pa­naszosok közül Igen sokan, közöt­tük O. Rambousek is, a múlt évben Végleg eltávoztak a köztársaság­ból. Nixon elnök Delhiben (Folytatás az 1. oldalról) közvetlenül ázsiai útja előtt Wheeler tábornokkal, a vezér­kari főnökök egyesített bizott­sága elnökével tanácskozott és elfogadta a katonai vezetés ér­velését arról, hogy amerikai részről a lehető legmesszebbre elmentek már. Wheeler egyébként a szenátus katonai bizottsága zárt ülésén utalt arra, hogy megítélése sze­rint az amerikai csapatoknak még hosszú éveken át Vietnam­ban kell maradniuk, mert a dél­vietnami hadsereg képtelen át­vállalni a hadmüveleteket. Sten­nis szenátor, a bizottság elnöke újságíróknak azt mondta, hogy a tábornok nyilatkozata koránt­sem reményt keltő. A Giai Phoríg hírügynökség, a dél-vietnami ideiglenes forra­dalmi kormány hivatalos sajtó­szerve Nixon vietnami villám­látogatását kommentálva meg­állapítja, hogy ez a látogatás durva provokáció és kihívás volt a dél-vietnami néppel szemben. Nixon útja provokáció volt az amerikai csapatok kivonásáért síkra szálló nemzetközi közvé­lemény és az amerikai nép el­len is. A hírügynökség hangsú­lyozza, hogy ezzel a látogatás­sal Nixon a korhadó saigoni bábrendszert próbálta megerő­síteni. Megkezdődtek a csapatkivonások Honrlurasból Washington — Galo Plaza, az Amerikai Államok Szervezeté­nek főtitkára szerdán este kö­zölte, hogy megkezdték a sal­vadori csapatok kivonását az elfoglalt hondurasi területről. A hírt táviratilag megerősítette Fidel Sanchez, Salvador elnöke és Guzmán, a hadsereg vezér­kari főnöke is. A salvadori—hondurasi vi­szály békés rendezését az AÁSZ külügyminiszteri értekezletén sikerült elérni. A határozat az azonnali csapatkivonás elren­delésén kívül kimondja, hogv meg kell büntetni azokat a személyeket, akik „gaztetteket követtek el és megsértették az emberi jogokat." A határozat értelmében pontosan fel kell mérni a más torilleten tartóz, kodó személyek számát, é| gondoskodni kell visszatelepí­tésükről. Hondurasban mintegy 60 000 embernek kell segítsé­get nyújtani, akik elvesztették hajlékukat. Mint ismeretes, Honduras és Salvador között ez év július 14-én kezdődött a „futball-háború". ötnapos elke­seredett harc után ugyan sike­rült az ellenségeskedést be­szüntetni, de Salvador nem akarta visszavonni csapatait mindaddig, amíg nem biztosí­tották a hondurasi területen élő mintegy 275 000 salvadori pol­gár biztonságát. KIESINGER: Az NPD nem újnáci part Bonn — Bonnban politikai vihart kevert a 5—Uhr Blatt cí­mű ludwigshafeni délutáni lap szerdai száma. Kiesinger kan­cellár a lapnak adott exkluzív interjújában kijelentette, hogy véleménye szerint a Nemzeti Demokrata Párt nem újnáci párt. A lap szerint Kiesinger azt mondotta, hogy újnáci erők kétségtelenül vannak az NPD vezetőségében, azonban a párt egészében „természetesen nem újnáci". Bonnban Günter Diehl kor­Kennedy nem mond le Washington — Mint ismere­tes. Edward Kennedy szenátor irodája hivatalosan bejelentette hogy a szenátor nem mond le tisztségéről, és 1970-ben újra jelölteti magát. A közlés sze­rint Kennedy újraválasztása esetén „ki akarja tölteni a tel­jes hat évet" — vagyis nem kí­ván pályázni 1972-ben az el­nökjelöltségre. A szenátor azzal indokolta döntését, hogy Massachussetts állam lakossága — amelyet a törvényhozásban képvisel — túlnyomó többségben szenátusi tagságának megtartása mellett foglalt állást. Egyébként a mostani döntés nem zárja kl, hogy a Kennedv­fivérek utolsó életben maradt tagja 1976-ban pályázzék az el­nökségre. Merénylet Rogers ellen Tokió — Kínos közjáték za­varta meg a japán—amerikai gazdasági bizottság hetedik ülésszakán részt vett amerikai vendégek, közöttük Rogers külügyminiszter repülőtéri bú­csúztatását. Egy japán fiatal­ember merényletet akart elkö­vetni az amerikai külügyminisz­ter ellen, de terve nem sike­rült és Rogers elutazott Szöul­ba. Rogers találkozott Szato ja­pán miniszterelnökkel is, aki a tanácskozás során kijelentette: Okinawának Japánhoz való visszacsatolása után nem fog­ják megengedni, hogy az Egye­sült Államok nukleáris fegyve­reket raktározzon a szigeten. 1969 ELSŐ HAT HÓNAPJÁBAN 32 személy halt meg Japánban olyan betegségben, amely a hi­rosimai atomrobbantás követ­kezményének tekinthető. A LEMP vajdasági bizottságai ezekben a napokban számos fontos anyagot vitatnak meg. Többek között a Központi Bi­zottságnak a lengyel népgazda­ság fő feladatairól szóló egyik legutóbbi határozatát. mányszóvivő kijelentette, hogy a kancellár nem adott publiká­lásra engedélyezett interjút a ludwigshafeni újságnak, azon­ban nem cáfolta a Kiesingernek tulajdonított kijelentést. Vi­szont a 5—Uhr Blatt szóvivője közölte, hogy Kiesinger enge­délyezte az interjú megjelené­sét" Az AP emlékeztet arra, hogy Kiesingernek a délutáni újság­ban közölt szavai nagyon ha­sonlítanak Kai Uwe von Hassel parlamenti elnök legutóbbi kije­lentéseire. A kereszténydemok­rata politikus azt mondotta Münchenben, hogy az NPD nem újnáci és „tisztességes fiatalem­berek" vannak soraiban. A Szociáldemokrata Párt szer­dán este sajtónyilatkozatban szólította fel a kancellárt, ha­tárolja el magát az interjútól. LAPZARTAKOR érkezett A PÁRIZSI B£KETÁRGYALÁSOK 28. ÜLÉSE Párizs — A párizsi négyes talál­kozó tegnapi ülése nem hozott semmi újat. A küldöttségek kltar­tottak eddigi álláspontjuk mellett. A dél-vietnami ideiglenes kormány és a VOK kormánya továbbra is azt követeli, biztosítsák, hogy a dél-vietnami lakosság szabadon dönthessen sorsáról. Az ideigle­nes kormány és az észak-vietnaini kormány képviselni élesen bírál­ták Nixon saigoni látogatását, amely — szavaik szerint — nem járul hozzá a vietnami helyzet ja­vulásához. TÁRGYALÁSOK NYUGAT BERLINRŐL Párizs — Hivatalos párizsi kö­rök megerősítették, hogy a három nyugati nagyhatalom — az Egye­sült Államok, Nagy-Britannia '' s I ranciaország — arról tanácsko­zik a nyugatnémet kormánnyal, al­kalmas lenne-e tárgyalásokat ja­vasolni a Szovjetuniónak a nyu­gat berlini probléma rendezéséről és a német kérdésről. A tárgyalá­sok nagyköveti szinten, Bonn'ian folynak. NORODOM SZIHANUK LEMOND Phnompenh — Szihanuk kam­bodzsai államfő, a Népi Szocialis­ta Egyesület kongresszusán beje­lentette, hogy lemond államfői tisztségéről, de továbbra is a part élén marad. Továbbá bejelentet­te, hogy a kongresszus befejezése után Penn Nouth kormánya le­mond, majd a párt rendkívüli kongresszusán új kormányt alakí­tanak, amelynek feladata az or szág pénzügyi helyzetének rende­zése lesz. Amennyiben ezzel a fel­adattal nem birkózik meg, több párt koalíciója vagy katonai dik­tatúra jut az oszágban hatalomra. 1969. VIII. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom