Új Szó, 1968. június (21. évfolyam, 151-179. szám)

1968-06-13 / 162. szám, csütörtök

1 krónika A NAP kel: 3.46, nyugszik: 19.41 órakor. A HOLD kel: 22.48, nyug­szik: 5.57 órakor. névnapjukon szeretettel köszöntjük ANTAL nevű kedves olvasóinkat • 1584 ben halt meg ZSÄMBOKI JÁNOS (Joannes Sambucus), korá­nak egyik legnagyobb, európai hí­rü filológusa és polihisztora (szül.: 1531) • 1891 ben született KOLTŰI ANNA, a magyar szocialista nő­mozgalom úttörője, a munkásmoz­galom mártírja (+1944) K 1942­ben halt hősi halált ROZSA FE­RENC szerkesztő, publicista, a ma­gyar kommunista mozgalom ki­emelkedő harcosa (szül.: 1906) • 1943-ban ezen a napon kezdődött a žilinai és a ružomberoki textil­munkások sztcájkja. • CSEHSZLOVÁK —MAGYAR AUTÓBUSZ A világhírű budapesti Ikarus Autóbuszgyár és a csehszlovák Motokov külkereskedelmi vál­lalat képviselői sajtóértekezle tet tartottak Kassán, ahol első ízben mutatták be az újságírók nak a magyar—csehszlovák kooperációban gyárttott, Škoda ML 630-as motorral és Prága 2M-70 H jelzésű hidromechani­kai sebességváltóval ellátott Ikarus 180-as csuklősautóbusxt, amely elsősorban a városi sze mélyszállítás ütemesebb lebo­nyolítását hivatott elősegíteni. Ezt a 180 személyes autóbuszt, amelynek gyártását 1960 ban kezdték el, bemutatják Cseh­szlovákiában a városi autóbusz­üzemeknek. Eperjesen, Beszter­cebányán, Bratislavában, Brnó­ban, Prágában és Ostraván is. A budapesti gyár ezekből az autóbuszokból az idén 600 a t szállít külföldre. Egyébként gyártmányainak háromnegyed részét exportálja. Reméljük, ná­lunk is beválik a csehszlovák— magyar együttműködéssel gyár­tott új autóbusz, és rövidesen megkönnyíti a személyszállí­tást. (kulik) döjá r is Reggel felhőát­vonulások, nap­közben sűrűsödő felhőzet. Délután futó esők, illetve helyenként ziva­tarok. A legma­gasabb nappalt hőmérséklet 20—23, Észak-Szlová­kiában 18 tok. Északi szél. vízállás A DUNA VÍZÁLLÁSA 1968. VI. 13­án: Bratislavánál 430 — árad Medvénél 350 — árad Komáromnál 355 -- árad Párkánynál 340 — árad • „A TITOKZATOS KOCKA­JÁTÉK" címmel könyvet írt Emil Svetoŕí az utóbbi években forgalomba került „SYMETRIA" elnevezésű asztali társasjáték szabályairól. • JAVULT DR. Bl.AIBERK ÁLLAPOTA Némileg Javul dr. Philip Blai­berg egészségi állapota — kö­zölték tegnap reggel a fokváro­si Groote Schuiir kórházból. Az orvosi közlemény szerint dr. Blaiberg vérnyomása és vérke­ringése kielégítő, de állapota még mindig aggodalmakra ad okot, mivel mindeddig nem si­került a hirtelen jellépett máj­működési komplikációkat meg­szüntetni. Ugyancsak aggodalmakra ad okot Frederick West, az első an­gol szívátültetéses páciens álla­pota is. Szombat óta ugyanis a tüdejében megállapított kóros elváltozások következtében lá,­zas, s a beteg szabálytalan ve­seműködése következtében újabb komplikációk keletkeztek. Közel ezer pilóta vár rehabilitálásra A HADSEREG KÉPVISELŐINEK SAJTÓÉRTEKEZLETÉ Bratislavában tegnap a Nemzet­védelmi Minisztérium dolgozói saj­tóértekezleten találkoztak az új­ságírókkal. Oldrich Stangl kandi­dátus vezérőrnagy, a nemzetvédel­mi miniszter helyettese a volt re­pülősök rehabilitálásával kapcso­latban elmondotta, hogy az mint­•gy ezer embert érint. A rehabili­tációs bizottság a formalitások el­intézésével párhuzamosan beszél­getésre is meghívja az érdekelte­ket. A köztársaságunk megalakulásá­aak közelgő 30. évfordulójával kapcsolatban említést tett arról, hogy ez alkalomból a kbelyi repü­lőtéren nagyszabású repülőnapot rendeznek, amely méltó képet nyújt majd néphadseregünk légi­erejéről és az 50. évfordulóját ün­nepifi repülőgépiparunk fejlődésé ról. František Kudrna, a Nemzetvé­delmi Minisztérium szóvivője be­számolt arról, hogy Martin Dzúr tábornok, nemzetvédelmi minisz­ter a múlt héten jelentést tett a Nemzetgyűlés védelmi bizottságá­nak a néphadsereg előtt álló fela datokról és a minisztérium akció­programjáról. Majd beszélt a Var­sói Szerződés tagállamai törzska­rának közelgő gyakorlatáról. Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy ez tervbe volt véve, így nincs helye a külföld által terjesztett rémhírek­nek. Azok a szovjet katonák, akik ma hazánkban tartózkodnak, az emiitett gyakorlat előkészítésén dolgoznak, és feladatuk teljesítése után visszatérnek hazájukba. nj A rendőrségi naplóból Megkezdődött a motorsport fő­Idénye. Most már a gépjármüvek ezrei robognak az utakon. A gép­jármüvek vezetői közül azonban sokan és gyakran feledkeznek meg arról az elvről, hogy a közleke­désnek elsősorban biztonságosnak kell lennie. Nem tartják meg az előírásokat, minek következtében sok esetben nem érnek oda, ahová igyekeztek, hanem kórházban vagy halottasházban fejezik be útjukat. Az idei hónap első kilenc nap­jának balesetmérlege nagyon le­hangoló. E néhány nap alatt a nyugat-szlovákiai kerület közút­jain előfordult 147 közlekedési bal­eset következtében 11 ember vesz­tette életét, 121-en szenvedtek könnyebb vagy súlyosabb sérülése­ket, s az anyagi kár meghaladta a félmillió koronát. A statisztikai adatok szerint 33-mal több baleset fordult elő, mint tavaly ugyanazon idő alatt, és 8-cal több ember fi­zetett életével elövigyázatlanságá­ért, 26-tal többen sebesültek meg, s az anyagi kár 150 000 koronával volt nagyobb. Elrettentő és megdöbbentő, hogy a rendőrségnek csupán három nap alatt — pénteken, szombaton és vasárnap — 60 közlekedési bal­esetről kellett jelentést tennie a nyugat szlovákiai kerületben. E há­rom nap elszomorító mérlege: öt halott, 41 sebesült és mintegy 225 000 korona kárj E napokban is főleg a megengedhetetlen gyors­hajtás, a szabálytalan előzés s a Szeszes Italok mértéktelen fogyasz­tása Dkozta a baleseteket, melyek­nek következményei éppúgy, mint máskor is, elsősorban a személy­gépkocsik vezetőinek s a motor­kerékpárosoknak lelkiismeretét terhelik. E tragédiák közül csupán né­hányról teszünk említést. Vasár­nap éjfél után Ondrej Š. 17 éves trnavai fiatalember motorkerékpá­ron robogott, de a ružindoii út­kanyarban elvesztette lélekjelenlé­tét. Járművével az árokba fordult és ott egy kis hídnak ütődött. Otltársa, furaj N. 17 éves trnavai lakos a helyszínen meghalt. A mo­torkerékpáros súlyos sérülésekkel úszta meg a balesetet. Július B. traktoros vasárnap este mezei úton igyekezett hazafelé Martovce községből. A traktoron mellette fiit Vendelín Adámek, a Kaval EFSZ 37 éves tagja. A me­zei út nagyon göröngyös volt, s mivel a traktor ennek ellenére is túl sebesen haladt, Adámek leesett s a pótkocsi kerekei halálra gá­zolták. MARTIN HROZ hír mozaik Harmadszor fesztivál MA KEZDŐDIK A BRATISLAVAI LÝRA Mint arról már lapunkban hírt adtunk, a hazai énekesek elsó elődöntőjével ina este kez­dődik a Kultúra és Pihenés Parkja nagytermében az Idén már harmadízben megrendezett nemzetközi táncdalfesztivál — a Bratislavai Lýra. Egy nappal az első dal kezdeti akkordjai fölhangzása előtt néhány kér­désünkre Alojz S t u i k a, a fesztivál titkára válaszolt. Miben látja a fesztivál külde­tését? — Elsősorban abban, hogy kivá­ló lehetőséget nyújt a cseh és a szlovák könnyűzene országos se­regszemléjére, színvonalának köl­csönös összehasonlítására, hiszen a Bratislavai Lýrá n immár hagyomá­nyosan olyan szerzők és énekesek pályáznak a nagydíjak egyikére­másikára, mint M. Smékal, B. Ond­ráček, M. Bázlik; illetve az éne­kesek közül Waldemar Matuška, Marta Kubíšová, Eva Pilarová, Ka­rel Gott stb. Évről évre új tehet­ségek is fölbukkannak a verse­nyen. |ó példa erre Lllka RoCáko­vá tavalyi sikere, vagy két éve Václav Neckáf kiváló szereplése. A közönség szempontjából — a hazai versenyzők megismerésén túl — azt tartom a legfontosabbnak, hogy a versenyen kfvül induló kül­földi hírességek között olyan pop­sztárokat ismerhettek meg szemé­lyesen a múltban, mint Sandy Shaw, Gui Mardell, Bili Ramsey, Gigliola Cinquetti . . . 5} Ez idén történik először, hogy az Aranykulcsot. . . — . . . nem a Bratislavai Lýra keretében rendezik meg. Első hal­lásra talán úgy tűnik, hogy ezzel vesztett jelentőségéből és rangjá­ból a fesztivál. Ez azonban csupán a fölületes látszat. Az igazgatóság­nak ugyanis kárpótlásul az Arany­kulcs „elvesztéséért" valóban ne­ves énekeseket sikerült szerződ­tetnie a fesztivál vasárnapi gála­estjére. Hadd említsek csak két nevet: Massiela, a Grand Prix Eu • SZÖCSKÉK árasztották el Arábia nyugati és középső ré­szét és — amint azt a földműve­lésügyi minisztérium jelentette — veszélyeztetik az egész ter­mést. • SOK A LÁTNIVALÓ A BAJMÓCI ÁLLATKERTBEN Most van az iskolai kirándulá­sok ideje, a tanulók szívesen ke­resnek fel egy-egy ismertebb he­lyet, vidéket. A bajmóci állatkert is azok közé a helyek közé tarto­zik, melyet a kirándulók ezrei ke­resnek fel. Nemcsak a vár köti le figyelmüket, hanem az érdekes állatkert is. Az állatkert nemcsak tartja, hanem tenyészti is állatál­lományát. E területen már nemzet­közi hírnévre is szert tett. A fog­ságban nehezen tartható állatok közül most már évről évre sikerül hiúzkölyköt is felnevelniük, élénk érdeklődéssel kisérték az oroszlán ötös ikreket, a majomcsemetéket stb. Az állatkert a hét minden nap­ján reggeltől estig van nyitva és szeretettel várja látogatóit. GUSTÁV CMARKO mérnök rovizión idei győztese és Cliff Ri­chard, e verseny „koronázatlan ki­rálya". Az első három napon — többek között — Jean Claud Pas­cal, Millie, Ornela Vanoni, Koncz Zsuzsa is szerepelnek a hazai ver­seny után. O Évről évre rangosabb a Bra­tislavai Lýra. Mit remél az idei bratislavai pop zenei „ünnepek­től"? — Csak egyet: Legalább úgy si­kerüljenek, mint tavaly; találjanak ulyan visszhangra a bel- és kül­földi sajtóban, ahogy azt a rende­zőség szeretné. Ha ez Igy lesz, akkor bizonyítást nyer az is, hogy Bratislava megérdemli a hagyo­mányos könnyűzenei fesztivált. Imlk-I EVA PILAROVÁ, a tavalyi győztes CRANACH MADONNÁJA OjRA BIZTONSÁGBAN Csak harmadszorra sikerült egy bűnszövetkezetnek megkaparinta­nia azt a műkincset, amelyre oly régen fájt a foga. Igaz, nem örülhettek sokáig a zsákmánynak, mert a klatovyi és a prágai rend­őrség néhány hónapos nyomozás eredményeként fényt derített a lo­pás hátterére. Mi is történt tulajdonképpen? A klatovyi járásban van Poleft község. Ennek katolikus templo­mában az oltárt Lucas Cranach német festőművész XVI. századbe­li alkotása, a „Madonna a gyer­mek Jézussal" díszíti immár a XVII. század eleje óta. A tettesek, egy négytagú betörő banda R. N.­nel és egy bolíviai állampolgárral az élén, üzérkedés céljából igye­kezett megszerezni az értékes festményt. R. N. szintén külföldi­nek adta kl magát és különböző nagyságú előlegekkel „bátorítot­ta" cinkostársait. A prágai rendőrfőkapitányság sajtóértekezletén kapott tájékoz tatás szerint Lucas Cranach meg­került festménye félmillió koro­nánál is többet ér. —km—. Ballag már a vén diák... Már a kora reggeli órákban ünnepi díszbe öltözött a kas­sai Magyar Tannyelvű Gép­ipari Középiskola. Ezt az ün­nepet nem jelzi piros betűk­kel a naptár, mégis nagy nap­nak számít, hiszen nem kis dolog, hogy a jó hírnévnek örvendő „ipari" 160 ifjú tech­nikust bocsát ki az életbe. Szimbolikus, kis tarisznyát kap minden búcsúzó diák, s kezében a vándorbottal útnak indul. Felcsendül a Ballag már a vén diák... Búsan zeng a dal az iskola ódon falai közt. Nem csoda, hisz négy, örömmel-bánattal teli évet töltöttek együtt a tanu­lók. Nehéz a válás az iskolá­tól, barátoktól, de nehezebb a sokkal szigorúbb „iskolába", az életbe lépni. Végigjárják a tantermeket, tanári szobát, műhelyeket, va­lami kedves emlék fűződik mindegyikhez. A folyosón a szülők és tanulók százai áll­nak sorfalat. Sok szülő sze­mében könny csillan, mikor gyermekét — akit nemrég kicsikémnek becézgetett — most már felnőtt emberként látja. A ballagók utolsó útja a kultúrterembe vezet. Itt Paj­tás Zsuzsa búcsúzik a negye­dikesektől, majd Ollé Éva mélyen átélve előadja Ady Üzenet egykori iskolámba cí­mű költeményét. Utána Schulcz György mér­nök lép a mikrofonhoz. Ö bú­csúztatja a végzősöket, s út­ravalóul csak azt kívánja tő­lük: legyenek jó technikusok, hogy az iskola becsületén so­se essék csorba. Végül újra felcsendül a dal, és a 160 végzős növendék jó tudással felvértezve vág neki az élet­nek. PANYIK ERNŐ, Kassa mi hol ftllllf mikor : • film lüiiliw 9 HVIEZDA: Csendőrök New York­ban (fr.) 10.30, 15.30, 18, 20.30 9 SLOVAN: Viva Maria (fr.) 15.30, 18. 20.30 # DUKLA: A nagy verseny (am.) 15, 18, 21 • PRAHA: Rio Bravo [am.) 10.30, 15.30, 19 9 KERTMOZI: Mária és Napoleon (lengyel) 20 0 TATRA: A bűn bélyege (román) 15.45, 18.15, 20.45 • METROPOL: Nem félünk a farkastól (am.) 15.30, 18, 20.30 9 POHRANIŰNlK: Őserdők ural (NSZK) 15.45, 18.15, 20.45 9 PA­LACE: A lázadás vége (jug.) 22 ® OBZOR: Egy magyar nábob és Kártpáthy Zoltán (magyar) 18 • • PARTIZ'ÁN: Bűnre ítélve (NSZK) 17, 19.30 9 MIER: Szégyen (cseh) 17.30, 20 9 N1VY: Betegesen szo­morú hercegnő (cseh) 17.30, 20 ® MÁJ: Harc az ördöggel (mex.) 18, 20.30 9 ISKRA: Szeszélyes nyár (cseh) 17.15, 19.45. I film [ k MSO | ô SLOVAN: Betegesen szomorú hercegnő (cseh) «§ TATRA: Teg­nap, ma, holnap (olasz) 9 PARTI­ZÁN: Epekedő szerelmes (fr.). színház 9 ül SZÍNPAD: Bál az operában (19.30) ® ZENEI SZÍNHÁZ: Psy­chedelic muslc. * KASSA Hattyúk tava (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: ® DIÖSZEG: Őzikék és a farkas H). ÜDÜLŐ- Es KULTÚRPARK (Bratis­lava): Bratislavai Líra nemzetközi táncdalfesztivál. ferotHlova) (Magyar adás a 243,5 262, 1,233,3 és 314,7 méteres hullámhosszon): Magyar adás: 6.00: Hirek, időjárás, műsorismertetés. 8.15: Reggeli ze­ne. 6.50: Hírek. 9.45: Iskolások mű­sora. 10.15: Iskolások szlovák nyelvtanfolyama. 10.25: Gyermek­dalok. 12.00: Hírek. 12.10: Tíz perc irodalom (ism.). 12.30: Szórakoz­tató zene. 17.00: Iskolások műso­ra (ism.). 17.30: Hírek. 17.40: Han­gosújság. televízió 15.55: Filmhíradó. 18.10: Balettrészletek. Intervizió műsor. 16.55: Univerzális magisztrális, ri­port. 17.25: Közgazdasági és irányítási fórum. 17.55: Gyermek- és ifjúsági műsor. 18.35: Esti mese. 18.45: Ostrava 68. 19.00: TV Híradó. 19.25: Napi jegyzet. 19.35: Utazó kamera: Szicília part­jain. 20.00: Bratislava! Líra 68 nemzet­közt dalfesztivál megnyitó hangversenye. 20.45: Jozef Ruttkay: Körhinta, tv­játék. 21.25: Dokumentumfilm romániai szlovák családokról. 21.50: TV Híradó. 22.05: Részvétnyilvánítás Ethel Kennedynek. televízió 18.00: 18.05: 18.30: 19.00: 19.45: 20.00: 20.20: 21.40: 21.50: 22.20: Hírek. Telesport. Lírai riport Garai Gáborral. TV-Mintabolt. Esti mese. TV Híradó. A kés. Magyarul beszélő ju­goszláv film (16 éven felü­lieknek). A világ térképe előtt. Képről képre. A képzőművé­szeti rovat magazinja. TV Híradó, 2. kiadás. • A BÉCSBEN dolgozó jugo­szláviai cigányokat nem turisz­tikai érdeklődés vonzza Bratt­'slavába, hanem a csempészet. Az utóbi időben különösen az arany dukátokat csempészik és értékesítik Jelentős nyereséggel. Április elejétől május 13-ig egyetlen személy 800 dukátot adott el egy régiségkereskedés­ben 192 ezer koronáért, de elő­fordult, hogy egy cigány 1896 dukátot adott el Bratislavában és Brnóban összesen 750 ezer koronáért. ÚJ SZÚ Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerke szti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Lőrincz Gyula. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 10. Telefon: 537-18, 512-23, 335-88, főszerkesztő: 532 20, titkárság: 550 18, sportrovat: 505 29, gazdasági ügyek: 508-39. Távíró:: 09308. Kiadó­hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8, telefon: 503 89. Hlrdetőlroda: Bratislava, JesenskÝ utca, 12, telefon: 551 83 Előfizetési dij havonta: 11,80 korona. Ter­jeszti a Posta Hírlapszolgálata.'Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ostredná expedícia tla­íe, Batislaya, Gottwaldovo námestie 48/VII. K-22"81417

Next

/
Oldalképek
Tartalom