Új Szó, 1967. november ( 20. évfolyam, 301-330. szám)

1967-11-12 / 312. szám, vasárnap

krónika ívJí VASÁRNAP : november 12. A NAP kel: 6.44, nyugszik: 16.12 órakor. A HOLD kel: 14.33, nyug­szik: 1.35 órakor. névnapinkon « < < r e M M • I köszöntjük TIHAMÉR — SVÄTOPLUK nevű kedvesolvasóinkai • 1833-ban született A. P. BO­ROGYIN kiváló orosz zeneszerző (+1887) • 1840 ben született AU­GUSTE RODIN francia szobrászmű­vész (+1917) • 1882-ben született A. G. BORGESE olasz író és kri­tikus (+1952) • 1887-ben halt meg MÉSZÖLY GÉZA magyar fes­tőművész (szül.: 1844). í <f ÓJA r á 5 • VILLANYFÜTÉSO RUHA A moszkvai Selyemipari Tudományos Intézet és az össz-szövetségt Elektroter­mikus Kutató Intézet szak­emberei a közelmúltban vil­lanyfűtésű ruha mintapéldá­nyait állították elő. A ru­hákba konnektorral ellátott villanyzsinór van bevarrva. Ha a konnektort bekapcsol­juk a hálózatba, a ruha 30 fok melegre fütődik fel. Aki ilyen öltözéket visel, még a legkeményebb hidegben is szabad ég alatt alhat. m A PRESOVI Márta Hysková tegnap ünnepelte 103. születés­napját. PreSov legidősebb pol­gára mindmáig egészséges, friss és derülátó, fubileuma alkalmá­ból a VNB képviselői is üdvö­zölték. m GENGSZTEREK Vasárnap Észak­és Kelet-Szlová­kiában kezdetben felhős Idő, he­lyenként eső. A hegyekben hava­zás. Egyébütt gyengébb vagy erősebb felhőzet. A nappali hő­mérséklet 7—12 fok. Délkeleti szél, estefelé északnyugaton vál­tozó felhőzet és eső. • A LÉVAI TEXTILKOMBINAT építésén a munkaütem állandóan fokozódik. Bizonyítja ezt, többek között az is, hogy a tervezett 31 millió korouával és a vállalt 4 millió korona többlettel szemben az eltelt kilenc hónap alatt 43 010 490 koronát építettek be a kivitelezéssel megbízott vállalatok. A legjobb eredményeket a fő mun­kacsarnok szerelésénél érik el. Sikerrel folynak a munkálatok az építkezés más részein is. A ked­vező feltételek az év végéig még további 17 millió korona beépíté­sét teszik lehetővé. (gr) ' LESZÁMOLÁSA Véres leszámolás színhelye volt pénteken a Queens nevű New York-i étterem, ahol egy ismeretlen férfi a késé esti érákban géppisztolyából leadott sorozattal megölt három vendé­get. A merénylő elmenekült. A rendőrség véleménye szerint gengszterek közötti leszámolás­ról van szó. • PÁRIZS PREFEKTUSA Napó­leonnak, Franciaország „első kon­zulénak" a forradalom X. évében kiadott rendeletére hivatkozva úgy döntött, hogy a párizsi árká­dok alól minden elárusítósátrai el kell távolítani. Napóleonnak még mindig érvényes rendelete értelmében így eltűnnek Párizs ismert künyvárudál, sőt a kávé­házak ntcal asztalai ls. • MAGYAR AUTÓBUSZOK KUWAITNAK A három hónappal ezelőtt megkötött kereskedelmi szerző­dés értelmében Magyarország már a jövő héten megkezdi 180 Ikarus-66 típusú autóbusz szál­lítását GALAMBOK AZ ANTENNÁN Tóthpál Gyula felvétele • MAHARADZSÁK SZINDIKÁTUSA • OSZTRÁK LŐSZER A TERRORISTÁKNAK? Ismeretlen tettesek a napok­ban mintegy 10 000 töltényt loptak és vittek el a bécsi Má­ria Terézia Laktanya lőszerrak­tárából. Állítólag néhány gép­pisztolyt is magukkal vittek. A rendőrség megkezdte a széles­körű nyomozást. Nincs kizár­va, hogy a tolvajok a fegyve­reket s a lőszert a dél-tirolí terroristáknak továbbítják. Száz indiai maharadzsa Bom­bayban szindikátust alapított azzal a céllal, hogy megvédje a volt uralkodók egyre csorbu­ló kiváltságait. Az új szindiká­tus 100 tagja ama 279 herceg közé tartozik, akik az államtói kapnak „életjáradékot". A kor­mány már hat hónapja próbál­kozik az említett életjáradék megvonásával. • A TATRA VAGONGYÁR stu­dénkai üzemében most fejezik be annak a tíztengelyes vasúti kocsinak a tervrajzait, amelyen az atomreaktor fűtőelemeinek hüvelyét fogják szállítani. A vagon 31 méter hosszú és szál­lítmányával együtt mintegy 160 tonna súlyú lesz. HIÁNYCIKK AZ ISKOLÁBAN IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIt Lapunk november 9-i számá­ban a fönti címmel közöltük Jakab Sándor né leleszi tanítónő levelét. Jakab Sándor­né elsőosztályosokat tanít, és amint írja, a tanterv szerint a tanulóknak festeniük is kellene. Igen má, csak hogy mivel? Fes­téket kaptak, de ecsetet nem. A tanító néni azóta is járja a boltokat, de ecset nincs és nincs. „Már novemberben já­runk, — írja — és mi még egyetlen ecsetvonást sem tet­tünk. Ez felette bosszantó." Két napra a cikk megjelené­se után, vagyis november 11-én csomagot kaptunk a féli iskolá­ból. (Tomasov okr. Bratislava­vidiek). A csomagban 28 ecset volt és egy levél, amely Így szól: „Az Oj Szóból értesültem, hogy milyen nehézségekkel küz­denek, sajnos új ecseteket nem tudok küldeni, de ezek még használhatók, jó állapotban vannak. Kezdetben az első osz­tályban úgy is ilyen kemény ecsetet használnak. A célnak tehát megfelel. Valószínű, hogy a második félévre már sikerül beszerezniük puha ecsetet is. Kérem, fogadja tőlünk jó szív­vel ezt a kis ajándékot. VARSÁNYI LÁSZLÖ : igazgatótanító A ecseteket természetesen a lehető legrövidebb idón belül eljuttatjuk a leleszi iskolába. Jakab Sándorné nevében is kö­szönetet mondunk a féli iskola igazgatójának a gyors segítsé­gért. Szeretnénk azonban, ha a jövőben nem lenne szükség ilyen segítségre, s a kereskede­lem gondoskodna róla, hogy a festékhez az ecsetet is minden huzavona nélkül megvásárol­hassák. akiknek szükségük van rá. Ogy gondoljuk, ez az óhajunk indokolt. Nem hinnénk, hogy egy kis rugalmassággal, jóaka­rattal a kereskedelem ne tudná megoldani. (sz. i.) & W ISSAIH, if í rtHi^sr^sr^^iir^ f iriririrfr n n^fcjB w twJ f tc - fö * -j&JfcJgk i l llii A svájci Swissair légiforgalmi társaság pilótái már több mini egy hete gyakorolják Douglas—9 típusú repülőgéppel a fel- és leszál­lást a Bratislava melletti ivánkai repülőtéren. A svájci légiforgalmi társaság szakemberei e napokban tanácskoztak a repülőtér vezetői­vel, és megvitatták a gyakorlatozás eddigi eredményeit. Képünkön Ferdinand Barborák, a repülőtér vezetője szívélyesen üdvözli Jean R. Lanz kapitányt, a Douglas—9 parancsnokát. I. Dubovsky — CTK felv. • JÁN NÁLEPKA KAPITÁNY, a Szovjetunió Hőse halála 24. évfordulófának alkalmából, aki az ukrajnai Ovrucs város birto­káért vívott harcokban áldozta életét, november 17-én szülő­falujában, a kelet-szlovákiai Smiíanyban szemináriumot rendeznek. • BORDEAUXBAN TEGNAP bé­lyegkiállítás nyílt, amelyen a francia ellenállás és felszabadulás idején kiadott bélyegeket mutat­ják be. • IIÍD VAGY ALAGGT? jóllehet a második török ötéves tervben már szerepel az Európát és Ázsiát összekötő, Boszporusz feletti híd terve, még mindig nem bizonyos, hogy helyette nem épí­tenek e tenger alatti alagutat. Az alagút építését javaslók azzal ér­velnek. hogy az építés költségei » hfd építési költségeinek csak a felét tennék ki. • Ol ABB REMBRANDT­KÉPPEL gyarapodott a moszkvai Érmitázs gyűjte­ménye. A kép már régóta a világhírű múzeum tulajdona, de a szakemberek mindeddig úgy vélték, hogy a nagy holland festő egyik híres al­kotásának, a „Három kirá­lyoknak" csupán utánzata, és az eredetit egy götebor­gi múzeumban őrzik. m A DUNA PARTJÁN fekvó bul­gáriai Vidin várostól délre új ve­gyiüzem épült, amelynek gépi be­rendezését a Szovjetunió szállí­totta. Az új üzem évente 1 200 000 gumiabroncsot fog előállítani. • A NYÁRI ÜDÜLÉSI IDŐ­SZAKBAN a Magas-Tátra szak­szervezeti üdülőiben (május 14­től október 28-ig) 12 183 hazai és 2609 külföldi vendég fordult meg. A téli üdülési idény kará­csonykor veszi kezdetét és jövő év április 2O-ig tart válasz MILYEN ATLAGBÉR ALAPjAN KELL KISZÁMÍTANI A TÁPPÉNZT? ERDÉLYI LÁSZLÖ, LADMŰCZI OLVASUNK, az állami birtok dol­gozója, hosszabb ideig betegál­lományban volt. Táppénzét először a megbetegedése előtti 3 hónap átlagbére alapján számították kl, később azonban az előző naptári évben elért átlagkeresetét vették alapul. Kérdi, helyes-e az utóbbi eljárás? Továbbá kérdi, be kell-e számítani az EFSZ-ben ledolgozott éveit? A Tt 1965/143 sz. hirdetmény ér­telmében a táppénzt az előző nap­tári évben elért átlagkereset alap­ján kell kiszámítani. Ha a dolgo­zó a kérdéses munkaadónál csak az előző naptári évben lépett munkába, az állásbalépéstől az év végéi'; eltelt Idő átlagkeresete a mértékadó. Amennyiben ez az idő 3 hónappal rövidebb, vagy ha a dolgozó csak a folyó naptári év­ben lépett munkába a kérdéses munkaadónál, a táppénzt, az ál­lásbalépés idejétől a megbetege­dés előtti utolsó bérelszámolási időszakig elért átlagbér szerint kell kiszámítani. Az alapfizetés lényeges megvál­tozását az állásváltoztatással egy­formán kell elbírálni. Az EFSZ-tagságot csak akkor le­het beszámítani a ledolgozott évek­be a táppénz szempontjából (mivel a mezőgazdaságban dolgozik to vább), ha részese volt az EFSZ­tagok társadalombiztosításának. • NYUGAT SZUMATRÁT oly­annyira elárasztották a patkányok, a mókusok és a vaddisznók, hogy a tartomány hatóságai jutalmat adnak a kártevők irtásáért: 20 patkányért egy kilogramm műtrá­gyát, 10 mókusért vagy öt vad­malacért egy zsák cementet. • AZ AMERIKAI KORMÁNY csütörtökön visszaadta japán­nak azt a filmet, mely Hirosima és Nagaszaki 22 év előtti bom­bázásának hatását örökítette meg. A felvételt a tokiói csá­szári egyetem tudósai röviddel az atomrobbanás után készítet­ték, a háború után az amerikai megszálló hivatalok azonban el­kobozták. • A BRIT OjSÁGlRÖK szerint Alibeta Strkulová, „Miss CSSR", a londoni szépségklrálynő-verse­nyen az első öt között fog vezet­ni. Véleményük szerint az elsfi helyet a dél afrikai Disa Duive­stein foglalja el. • MINISZOKNYÁK AZ ANGOL BÖRTÖNÜKBEN A miniszoknyák eljutottak Angliában, a puritán öltözködés utolsó „erődítményébe" — a börtönökbe is. Lord Stonham, a belügyminisztérium állammi­nisztere ugyanis közölte, hogy a jövőben a börtönbüntetésüket kitöltő nők polgári ruhát vi­selhetnek, mert ez „erkölcsüket szilárdtja". Sőt az sincs kizár­va, hogy börtönőr kíséretében áruházakba mehetnek és tet­szés szerinti új ruhát vásárol­hatnak, melyeknek árát a fegy­ház igazgatósága fizeti ki. Dr. F. J. Csajkovszkij „Csipkerózsika" cimú balettjét november 10-én mulatta be a kosicei Állami Színház Képünkön Zelka Kú­delová és Jozef Tkáé a balett egyik jelenelében. Foto: M. Lltavská FEKETE KRÓNIKA Pénteken az esti órákban a pl­zeiii rendező pályaudvaron V. H. vonalvezelőt, miközben áthaladt a vágányokon, elütötte egy 25 ko­csiból álló szerelvény s mindkét lábát levágta. V. H. kórházba szállítása közben meghalt. Csehszlovákia útáin pénteken 12 súlyos közlekedési baleset történt amely 11 emberéletet kövelelt áldozatul és több súlyos sebesülést okozott. A szerencsét­lenül járlak közül öt gyalogos, há­rom kerékpáros volt. A balesetek okozói személy- és tehergépkocsik vezetői voltak. A tizenkét súlyos baleset közül négy Prágában történi, s a bal­eseteknek ugyanott négy halálos áldozata volt. I .ml HHf I mim mik« i hol • film bratljla v0ÍV Szovjet filmek hete ® SLOVAN: Csapájev (szovjet) 15.30, 18, 20.30 ® HVIEZDA: Bűntény az expressz­ien (fr.) 10.30, 15.30, 18, 20.30 ® DUKLA: Fekete tulipán (fran­cia) 15.30, 18, 20.30 © PRAHA: Be. súgó . (ang.j 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 © POHRANICNÍK: Vízkereszt vagy amit akartok (szovjet) 10.30, Az alvilág cTállama (fr.) 15.45, 18.15, 20.45 © TATRA: A prágai tréfacslnáló (szovjet) 10, Hét holló (cseh) 15.45, 18.15, 20.45 ® METROPOL: A szép amerikai (francia) 10.30, Ének az esőben (am.) 15.30, 18, 20.30 I» NIVY: Társaságbeli úr (fr.) 17.30. 20 9 MIER: A első tanító (szovjet) 17.30, 20 ® PALACE: A mennykő üssön bele (fr.) 22 © OBZOR: Tengeri macska (ro­mán) 18, 20.30 ® MÁJ: Itt boldog voltam (angol) 18, 20.30 ® MLA­DOST: A királyért és a hazáért (angol) 17.30, 20 ® ISKRA: A mél­tatlan öreg hölgy (fr.) 17.15, 19.45 ® PARTIZÁN: A feleségem (olasz) 17, 19.30 ® DIMITROV: Egy férfi és egy nő (fr.) 17.30, 20. ® TATRA és 0SMEV: Old Shat­terhand (NSZK) ® SLOVAN: El­veszett lelkek háza (cseh) ® DUKLA: Kallódó emberek (ain.) ® PARTIZÁN: A lázadás vége (jugoszláv). ® NEMZETI SZÍNHÁZ: Hattyúk tava (10.30), Turandot (19) • HVIEZDOSLAV SZlNHÁZ: Játék szerelem nélkül (19) ® KIS SZÍN­PAD: Tangó (19) ® ÚJ SZÍNPAD: Az ólomkatona (14), Meteor (19.30) ® ZENEI SZÍNHÁZ: Edith Piaf énekel (19.30). KOSICE © Az elfajzott fivérek (14.30), Csipkerózsika (19) MAGYAR TERÜLETI SZlNHÁZ: © BUZITA: Llllomfl (19.30). ® ÜDtlLÚ- ÉS KULTURPARK (Bra­tislava): 9.00: Afrikai mesék. 10.00: A rlói kaland, francia film. 14.30: Non stop műsor, Mese a fehér mórról, román mesefilm 16.00: Ifjúsági táncdélután. 18.00: Esti mese. 18.30: A rlől kaland, fran­cia film. brqH»tovg] (magyar adás): 7.00 Hírek, időjárás, műsorismer­tetés. 7.15 Faluról falura. 8.00 Barangolás zeneországban. 8.30 Vonósművek. 8.45 Mese. 9.00 Is­merd meg hazádat. 9.00 Szóra­koztató zene. 10.00 Pillantás a nagyvilágba. 10.15 Operettzene. 10.50 Tíz perc Irodalom. 11.00 Táncrevü. 12.00 Hírek. 12.10 Ma­gyar nóták, közben kb. 12.30 Bálint bátyó beszél. 13.00 Zsákba­macska, vidám zenés összeállítás. televízió brotíítova ] 10.00: 11.00: 11.45: 14.45: 15.45: 17.10: 17.40: 18.40: 19.00: 19.20: 19.45: 20.10: 21.50: 22.20: 22.35: Gyermekműsor. Hangverseny. TV Híradó. Sportdélután. Spartak Brno ZJS— Sparta Praha férfi kosárlabda mér­kőzés. Szurkolók és bírók műsora. Tv-játék gyerekeknek. Esti mese. TV Híradó. Sporteredmények I. Laco Novomesky: Vila Te­reza, elbeszélő költemény. Lidércfény és tűz, NDK tv­film I. Kulturális magazin. TV Híradó. Sporteredmények II. televízió 8.50: Iskola tévé. 9.26: Hétmérföldes kamera. 9.40: Tízéves a Dörmögő. 10.00: KI az ügyesebb? 11.00: Belle és Sébastlen. 8. Nor­bert táskája (lsm.). 15.00: A Fllnstone család. Ékszer — kétszer. .. 15.25: FTC—Újpesti Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 17.20: A tenger enciklopédiája. 3. A nagy halászat. 18.15: Körkép. Kultúrpolitikai mű­sor. 19.15: Monitor. Akik „félreértet­ték" a világtörténelmet. 19.45: Esti mese. 20.00: TV Híradó. 20.20: Emberi hang, magyarul be­szélő angol tévé film. 21.10: ŰJ évad, új arcok. 21.45: Sporthírek. 21.55: TV Híradó, 2. kiadás. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesző: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, r w Gorkij utca 10. Telefon: 537-16, 512-23, 335 68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 502-29, gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 09308. Kladó­If hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetőtroda: Bratislava, Jesensk? utca 12; telefon: 551 83. Előfizetési díj havonta: 11,30 korona. wSf BI.l ä LSI Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícla ' mJf&M^m tlace, Bratislava, Gottwaldovo námestle 48/VII. K-27'71650

Next

/
Oldalképek
Tartalom