Új Szó, 1967. november ( 20. évfolyam, 301-330. szám)

1967-11-13 / 313. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. november 13. Hétfő # XX. évfolyam, 313. szám % Ára 40 fillér Véget ért a vöröskatonák országos találkozója A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére rendezett Ünnepsé­gei tegnap Prágában véget ért a csehszlovák vöröskatonák kétnapos találkozója. A Kle­ment Gottwald Katonai Politikai Akadémián rendezett találkozón több mint 200 csehszlovák vö­röskatona vett részt köztársa­ságunk minden részéből. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a polgárháború résztvevői szívélyesen fogadták körükben a CSKP Központi Bi­zottságának küldöttségét, ame­lyet, Jaromír Dolansky, a CSKP, Központi Bizottsága elnökségé­nek tagja vezetett. A küldöttség tagjai Pavel Hron, a CSKP Köz­ponti Ellenőrző és Revíziós Bi­zottságának elnöke, valamint loset Némee, a CSKP Központi Bizottságának tagja, a CSKP kü­zép-csehországl kerületi bizott­ságának vezető titkára. Részt vett továbbá az ünnepségen Bo­hnmír Lomsky nemzetvédelmi miniszter, hadseregtábornok, dr. Josef Plojhar miniszter, Zdenék Fierlinger, a Csehszlovák­Szovjet Baráti Szövetség elnö­ke, Ludvík Svoboda hadsereg­tábornok, Csehszlovákia és a Szovjetunió Hőse, valamint po­litikai és közéletünk további képviselői is. A vendégek között volt Sztye­pan Vasziljevics Cservonyenko, a Szovjetunió csehszlovákiai nagykövete is. Pontosan 9.30 órakor az aka­démia nagytermében felsorako­zott a díszőrség a csehszlovák vöröskatonák történelmi zász­lajával, s felhangzott a cseh­szlovák és a szovjet állami him­nusz. Ezt követően Josef HuSek, az Antifasiszta Hrfrcosok Szövetsé­ge Központi Bibottságának el­nöke, majd Jaromír Dolansky, a CSKP Központi Bizottsága el­nökségének tagja mondott be­szédet. Dolansky elvtárs beszédét a jelenlevők hosszantartó tapssal fogadták. Felszólalt még Sz. V. Cservo­nyenko szovjet nagykövet és Bo­humír Lomsky hadseregtábor­nok is. A csehszlovák vöröskatonák ünnepi ülése az Internacionálé­val ért véget. Jaromír Dolansky elvtárs beszéde jaromír Dolansky elvtárs be­széde bevezetőjében a Nagy Októberi Szocialista Forradalom felentőségéről és Csehszlová­kia létrejöttére gyakorolt há­lásáról szólott. Október közvetlen következ­ménye volt, — mondotta — az a forradalmi mozgalom, amely felütötte fejét az imperialista hadseregekben, beleértve az osztrák-magyar hadsereget ls, s amelyben jelentős szerepet ját­szottak a csehek és a szlovákok ís. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom a legnagyobb vissz­hangot azonban törvényszerűen a foglyok között keltette, akik az 1917. forradalmi évet köz­vetlenül Oroszországban élték át. A csehszlovák internaciona­listák becsületére válik, hogy már akkor megértették, hogy az októberi forradalom az egész világ proletariátusának ügye és hogy a Szovjetunió az 6 szo­cialista hazájuk. Szembeszálltak a nacionalizmus hullámaival és illúzióival. A Vörös Hadsereg megalaku­lásának kezdetétől találunk so­raiban csehszlovák vörös kato­nákat is. Részt vettek a Téli Palota megrohamozásában és a vörös gárdák első harcaiban is Pétervár előtt. Fokozatosan Oroszország egyéb területein is alakultak nemzetközi egységek, amelyek­ben csehek és szlovákok is vol­tak. E tekintetben jelentős sze­repet játszott a Csehszlovák Kommunista Párt megalakulása 1918-ban Oroszországban. , A csehszlovák vöröskatonák részt vettek a Volga menti és szibé­riai és más frontokon folyó harcokban is. A csehszlovák vöröskatonák közül olyan kiváló parancsno­kok kerültek kl, mint Jaroslav Cástek, Frantiäek Kaplan, Ar­noät Ku2ela, Jaroslav Stromba, Vladimír Kaőanda, Josef Syko­ra, Adolf Slpek, Szabó László, Josef Velík, Josef Netík, Václav Mirovsky, Emil Hudeőek és más elvtársak. Akadtak közöttük kiváló politikai dolgozók és agitátorok, akik között az első helyet a feledhetetlen Jaroslav HaSek foglalja el. Rendkívül fontos — folytatta Dolansky elvtárs — a csehszlo­vák vörös-katonák harca a cseh­szlovák légiók ellen, ök vol­tak azok, akik abban az időben megvédték népünk becsületét, voltaképpeni érdekeit és jövő­jét. A hazatért csehszlovák vörös­katonák fontos szerepet játszot­tak kommunista pártunk meg­alakításában és tevékenységé­nek kezdeti időszakában. Sorai közül kerültek ki a párt olyan kiváló dolgozói, mint Cenek Hruäka, Julius Kolek Choráz, ám nem becsülhetjük le azon kommunisták tömegmunkáját sem, akik a nép között hirdet­ték Október jelentőségét. Nem voltak hiábavalók az ál­dozatok — Jelentette ki beszé­de befejező részében Jaromír Dolansky elvtárs. — Teljesítet­tétek azt, efmit forradalmi lelkiismeretetek parancsolt nektek. Erőtöket, véreteket és életeteket az októberi forrada­, lom szolgálatába állítottátok. Mindezért pártunk, munkás­osztályunk, egész országunk végtelenül hálás, s tiszteletre méltó helyet foglaltok el né­pünk forradalmi harcainak tör­ténetében. Mitterrand Lidit (CTK) — Francois Mitterrand. a Demokrata és Szocialista Bal­oldal Francia Szövetségének el­nöke tegnap felesége és Claude Estier képviselő kíséretében megtekintette Prágát. A délutá­ni órákban a francia vendégek I.idicére látogattak, ahol Marie Jarosová, a helyi nemzeti bizott­ság elnöke fogadta őket. KOHÁSZ ELUTAZOTT ANKARÁBA A CSEHSZLOVÁK VÁLOGATOTT Adamec félt a repüléstől - itthon maradt A SPARTAK VLA5IM ÉS A TATRAN PRESOV a II. labdarúgó-liga őszi rangelsői DÖNTETLENT HOZOTT A BUDAPESTI RANGADÓ A kiesés elleni harc még mindig nem hozott döntést BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK A ZÓNAKÖZI DONTÖ Larsen váratlan veresége ellenére is az élen maradt MÉG HÁRMAN A DAVIS KUPÁÉRT A Dél-afrikai Köztársaság játssza Spanyolországgal a zónaközi döntőt A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítás! Front katonái az ame­rikaiaktól zsákmányolt fegyvereket tanulmányozzák. (CTK — AFP felvétel} [ VIETNAM ] Folytatódnak a heves harcok Dél-Vietnamban Saigon (CTK) — Dél-Vietnam központi fennsíkjának őserdei­ben szombaton folytatódtak a heves harcok a dél-vietnami hazafias erők és az Egyesült Államok 4. gyaloghadosztályá­nak és 173. ejtőernyős brigád­jának egységei között. Az AP hírügynöksége szerint szombat estig 27 amerikai katona holt­testét találták meg, 273 pedig megsebesült. Az amerikai bombázók szom­baton támadást intéztek a Haip­liongtól mintegy 40 kilométerre északkeletre fekvő hon-gai kl* kötő raktárai ellen. Más amert* kai bombázó kötelékek a Har noitól 105 kilométerre észale« nyugatra fekvő yen-bal vasúti raktárakat bombázták. Hanoi (CTK) — A VDK sajtfr ügynöksége vasárnap közölta^ hogy a Vietnami Demokratikus Köztársaság millctájának egfl 15 nőből álló egysége szombat ton Than-Hoa tartományban M> lőtt egy amerikai sugárhajtA» sú vadászbombázót. SZOVJETUNIÓ | Új szovjet rakéták Árkon, mocsaras rétegeken átkelő rakétakilövők A Krasznaja Zvjezda című szovjet katonai lap megállapít­ja, hogy a Vörös téren a no­vember 7-1 jubileumi díszszem­lén bemutatott új szovjet mo­bil rakétakilövő-helyek gya­korlatilag sérthetetlenek, mivel az ellenség nem tudja őket fel­fedezni és megsemmisíteni. Ilyen rakétakilövő-helyekkel a világ egyetlen más hadserege sem rendelkezik. Mint a lap tudósítói rámutat­nak, ezek a rakéták, az ilyen rakétakilövő-helyek állandóan változatják pozíciójukat éa' szüntelenül harci készenlétben állnak. A hatalmas vontatók nemcsak a rakétát viszik ma­gukkal, hanem a felbocsátáshoz szükséges teljes berendezést is. Bármilyen pontról akárme­lyik pillanatban felbocsátható a rakéta. Az új rakétakilövőáll­ványok minden nehézség nél­kül átkelhetnek árkos, mocsa­ras terepen, sebességük alig kisebb a személyautókénál, ugyanakkor terepjáró képessé­gük a tankéhoz hasonlítható. JAPÁN Rendőrség és páncélkocsik a tüntetők ellen 200 sebesült A 350 diákot letartóztattak Tokió (CTK) — Szato japán miniszterelnök és kormányának több tagja repülőgépen az Egyesült Államokba utazott. El­utazásukat Tokióban viharos tüntetés kísérte, amelynek so­rán vasárnap a tüntető diákok ellen 7000 rendőr és páncélau­tók vonultak fel. A rendőrség és a tüntetők összeütközése so­rán több mint 200 ember meg­sebesült, mintegy 350 diákot letartóztattak, akik közül né­hánynak az utca forgatagában megbilincselt kézzel is sikerült elmenekülnie. Több ezer ultra­baloldali diák sisakkal vonult a tüntetésre, s gumi- meg bam­buszbotokkal és kőzáporral tá­madt a rendőrségre. A vereke­dés Szato elutazása után még több órával is folyt és a repü­lőteret környező utcákat is fel­dúlták. A tokiói Toranomon kórház­ban időközben kiszenvedett Ta­danoszin Jui, aki szombaton es­te az amerikaiak vetnami hábo­rúja elleni tiltakozásul benzin­nel leöntötte és felgyújtotta magát

Next

/
Oldalképek
Tartalom