Új Szó, 1967. november ( 20. évfolyam, 301-330. szám)

1967-11-01 / 301. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek ! UJSZ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. november 1. Szerda # XX. évfolyam, 301. szám 0 Ara 40 fillér Okfóberdiadolavirágzáúj életforrása A CSKP Központi Bizottságának, a Nemzeti Front Központi Bizottságának, a Nemzet­gyűlés elnökségének és a kormánynak ünnepi ülése az NOSZF 50. évfordulója alkalmából Az ülésen ANTONÍN NOVOTNY elvtárs mondott beszédet Csehszlovákia Kommunista Pártjának Közpon­ti Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizott­sága, a Nemzetgyűlés elnöksége s a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság kormánya a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évforduló­jának tiszteletére tegnap ünnepi ülésre jött ösz­sze a prágai vár Spanyol Termében, amelynek homlokfalát V. I. lenin arcképe díszítette. A fa­lon a kép alatt csehszlovák állami lobogó és vö­rös zászló, valamint 1917—1967 évszámok között nagy aranyozott 50-es szám utalt a győzelmes október óta eltelt fél évszázadra. A diszemolvénven helyet foglaltak OLDftICH CERNlK, JAROMlR DOLANSKY, ALEXANDER DUBCEK, Jlftl HENDR/VTCH, MICHAL CHUDlK, DRAHOMlR KOLDER, BOHUSLAV LASTOVICKA, JOZEF LENÁRT, ANTONlN NOVOTNY, OTA­KAR SlMONEK, ANTONlN KAPEK, MICHAL SA­BOLClK, STEFAN SÁDOVSKY és MARTIN VACU­LlK, a CSKP Központi Bizottsága elnökségének tagjai és póttagjai, továbbá PAVEL HRON, a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságá­nak elnöke, VLADIMIR KOUCK? és LUBOMlR STROUGAL, a CSKP Központi Bizottságának tit­kárai, a Nemzeti Front politikai pártjainak elnö­kei, a Nemzeti Front társadalmi szervezeteinek vezetői, LADISLAVA BESSEROVÄ, a Nemzeti Front Központi Bizottságának titkára és FRANTI­SEK KRAjClR miniszterelnök-helyettes. A díszelnökség soraiban a többiek között SZUYEPAN VASZILJEVICS CSERVONYENKO, a Szovjetunió prágai, rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is helyet foglalt. Az említetteken kívül jelen voltak CSKP Köz­ponti Bizottságának tagjai és póttagjai, a kor­mány s a Nemzeti Front Központi Bizottsága el­nökségének tagjai, a Nemzetgyűlés képviselői, a CSKP érdemes tagjai a Vörös Hadsereg néhány volt csehszlovákiai harcosa, a második világhá­borúba résztvett katonai alakulatok és partizán­egységek parancsnokai, érdemrendek és kitünte­tések tulajdonosai, országos intézményeink kép­viselői s egyes ipari, valamint mezőgazdasági üzemek küldöttségei. Köszöntjük a nagy, hősi szovjet népet, amely lenini kommunista pártja vezetésével valóra váltja a nagy október eszméit! (A. Novotny elvtárs beszédéből) Eljöttek az ünnepi ülésre a szocialista orszá­gok prágai diplomáciai képviselői is. A csehszlovák és a szovjet himnusz elhangzá­sa után Jirí Hendrych, a CSKP Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára megnyitotta az ülést. Ezt követve Antonín Novotnf, a CSKP Közpon­ti Bizottságának első titkára, köztársaságunk el­nöke lépett a mikrofonhoz, hogy elmondja ünne­pi beszédet. (Novotn^ elvtárs beszédét lapunk 2—4. oldalán közöljük.) Az ünnepség résztvevői több ízben megismétlő­dő, hosszantartó tapssal fejezték ki egyetértésü­ket. A dicső évforduló lelkesítő légkörében dr. JO­ZEF PLOJHAR, a Csehszlovák Néppárt elnöke, dr. ALOIS NEUMAN, a Csehszlovák Szocialista Párt elnöke, KAREL POLÁCEK, a Szakszerveze­tek Központi Tanácsának alelnöke. MICHAL 2Ä­KOVlC, a Szabadságpárt elnöke és MILOSLAV ZAVADIL, a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának elnöke mondott beszédet, A beszédek után Jifí Hendrych elvtárs felolvas­ta a CSKP Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a Nemzetgyűlés és aI Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság kormánya üdvözlő levelének szövegét, amelyet a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságához, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsához és Minisztertaná­csához intézett. A levelet a gyűlés résztvevői nagy lelkesedéssel hallgatták végig és egyhangú­lag jóváhagyták. Jifí Hendrych elvtárs átnyújtotta a levelet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfor­dulójának ünnepségeire Moszkvába utazó cseh­szlovák párt- és állami küldöttség vezetőjének — Antonín Novotnfnak, a CSKP Központi Bizottsá­ga első titkárának, köztársaságunk elnökének, hogy Moszkvában adja át a Szovjetunió képvise­lőinek. Az ünnepi ülés az Internacionálé eléncklésé­vel és a résztvevők „Éljen a Szovjetunió" lelkes kiáltásaival fejeződött be. KÖZLEMÉNY A CSKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL A pórt helyzete és feladatai társadalmunk mai éleiében Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága ok­tóber 30—31-én megtartott ülésén megvitatta: szocialista társa­dalmunk jelenlegi fejlődési fokán milyen pártunk helyzete és fel­adata. Az erre vonatkozó beszámolót Jirí Hendrych elvtárs, a CSKP Küzponti Bizottsága elnökségének tagja, a Központi Bizott­ság titkára adta elő. A Központi Bizottság elismeréssel méltatta az ülésre tett elő­készületeket, amelyekrr a CSKP Központi Bizottságának elnöksé­ge adott utasítást. A plenáris ülés előkészítésében számos elmé­leti és gyakorlati dolgozó vett részt. A tárgysorozatba foglalt pontokról ugyancsak számos pártszervezet nyilvánított véleményt. Az erre vonatkozó vita a párt kerületi és járási bizottságainak értekezletein, valamint a járási és a kerületi pártbizottságok ve­zető titkárainak országos tanácskozásán gyümölcsöző volt. Ez a széles körű előkészítés az egész párt tevékenységének részletes ismereteken alapuló elemzését s a tanácskozáshoz szükséges alapadatok felelősségteljes előkészítését tette lehetővé A CSKP Központi Bizottsága tanácskozásának legfőbb célja a XIII. pártkongresszus következtetéseinek további részletes elem­zése, valamint egész pártunk előkészítése a jelenlegi feltételek között nagyon igényes feladatuk teljesítésére, továbbá minden pártszervezet és szerv munkája hatékonyságának növelése, s a kommunisták felelősségének fokozása, pártunk politikájának ér­vényre juttatásáért. A Központi Bizottság az említett kérdésekre vonatkozó tartal­mas vita után jóváhagyta „A párt helyzete és feladata szocialista társadalmunk jelenlegi fejlődési szakaszában" című téziseket. A Központi Bizottság e tézisekben — szocialista társadalmunk jelenlegi fejlődési szakasza alapján — megindokolta a pártnak a jelenlegi fellételekhez igazodó szerepét és helyzetét, melynek összhangban kell lennie a pártunkkal szemben támasztott igé­nyekkel, és kitűzte a párt társadalmunkban betöltölt vezető sze­repe érvényre juttatásának alapvető módozatait. A párt szocialista társadalmunk vezető politikai tényezője, ideo­lógiai központja és irányító szervezete. Összefogja s irányítja társadalmi életünk minden lényeges megnyilvánulását, megszer­vezi a dolgozókat szocialista és kommunista célkitűzéseink való­ra váltására. Ezzel kifejezésre juttatja a munkásosztály történel­mi érdekeit, s politikájában ennek az osztálynak pártjaként min­den dolgozó alapvető érdekeit, igényeit is kifejezi. Társadalmunk fejlődésének jelenlegi szakaszát a nemzetközi s a belpolitikai szempontokkal szoros összefüggésben kell értel­meznünk, s tudatosítanunk kell minden tevékenységünk osztály­jellegű funkcióját és nsztályjellegét, fontos nemzetközi küldeté­sünket és felelősségünket a földkerekségen végbemenő fejlemé­(Folytatás az S oldalan.) Üdvözlő levél MonzUvtíba A SZÖVI EJ UNiÓ KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK, A SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGOK SZÖ­VETSÉGE LEGFELSŐBB TANÁCSÁNAK, A SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGOK SZÖ­VETSÉGE MINISZTERTANÁCSÁNAK MOSZKVA. Tisztelt Elvtársak! Csehszlovákia népe nevében forró testvéri üdvözletünket és őszinte szerencsekí­vánatunkat kiildlük a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Piizottságának, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanácsának, és Minisztertanácsának, valamint az egész szovjet népnek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. Önökkel együtt örvendünk a szocializmus és kom­munizmus azon történelmi művén, amelyet 50 év alatt teremtett a Szovjetunió népe, munkásosztá­lya és valamennyi dolgozója, a Szovjetunió dicső lenini kommunista pártjának vezetésével. A szovjetek országa bonyolult nemzetközi jelté­telek között leküzdötte a cárizmus súlyos öröksé­gét, a polgárháború, a beavatkozás és 20 esztendő­vel később a fasiszta agresszió okozta felmérhetet­len anyagi károkat, kifejlesztette termelőerőit és világviszonylatban élenjáró, iparilag fejlett szocia­lista nagyhatalommá vált. Az emberiség történeté­ben elsőként valósította meg a szocialista társadal ­mi-gazdasági változásokat, felszámolta az ember ember általi kizsákmányolását, megteremtette a Szovjetunió népeinek testvéri együttélését és egyen­jogúságát, a szovjet társadalom szociális és eszmei egységét. Nagyra értékeljük és csodáljuk a hősi szovjet népei, amely a Szovjetunió kommunista Pártjának vezetésével a marxizmus—leninizmus esz­méinek alapján eredményesen építi a kommunista társadalmat. Ötven esztendővel ezelőtt a bolsevik párt vezette orosz proletariátus Leninnel az élen megnyitotta a szocializmus útját nemcsak a Szovjetunió népei előtt, hanem széjjelzúzva a tőke világuralmának láncát, új korszakot nyitott az emberiség történel­mében. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom a sza­badság nevében az elnyomás és a kizsákmányolás ellen, a dolgozók jogos követeléseinek nevében a jogtalanság ellen, a béke és a demokrácia nevében a háború ellen, az ember és szociálisan igazságos élete nevében megindította a világ forradalmi erői­nek nagy kibontakozását, amelynek eredményeként a második világháború után létrejött a világ szo­cialista rendszere. Ebben a folyamatban a marxiz­mus—leninizmus elveinek és a nagy október esz­méinek alapján megnőttek és megszilárdultak a kommunista pártok a világ valamennyi országában mint a dolgozók élcsapata és pajzsa a reakciós imperialista erők aknamunkája ellen. Október nagy nemzetközi eszméi ma újabb hangsúllyal figyelmez­tetnek az egész nemzetközi kommunista és mun­kásmozgalom felelősségére a világ további forra­dalmi átformálásában. Mélységes tisztelettel Idézzük fel a forradalom halhatatlan géniuszának, Vlagyimir llfics Leninnek, a szovjet kommunisták pártja megalapítójának és a szovjet állam megteremtőjének emlékét. Jelentős hagyatékát mindennapi tevékenységével váltja va­lóra a Szovjetunió Kommunista Pártja és az egész szovjet nép. Büszkék vagyunk arra, hogy a világ szocialista forradalma diadalmas előretörésének oszthatatlan részévé vált hazánk is. Kiállunk Október mindmáig élő és megihlető eszméi mellett, amelyek hatására népeink is elérték nemzeti önállóságukat. Munkás­osztályunk a dicső lenini párt példájára teremtette meg Csehszlovákia Kommunista Pártját. Annak ve­zetésével, szövetségben a többi dolgozóval megdön­tötte a kapitalizmust, megteremtette a proletariátus diktatúráját, biztosította a szocializmus győzelmét, ma pedig megvalósítja a szocialista társadalom ál­talános fejlődését Csehszlovákiában. Törekvésünk­ben, hogy kiépítsük népeink új, szocialista életét, mindig sokat segítettek szilárd szocialista kapcsola­taink a Szovjetunió Kommunista Pártjával, kölcsö nös eszmei és politikai egységünk, amely a mar­xizmus—leninizmus, a proletár internacionalizmus elvei:;ből, közös céljainkból és közös harcunkból fakad. Szilárd szövetségünk a hatalmas Szovjet unióval biztosítja a Csehszlovák Szocialista Köz társaság állami függetlenségét. Csehszlovákia nemzetei ez alkalommal isméi tu datosítják, hogy a Csehszlovák Szocialista Küztar saságot mindörökre összefűzik a hatalmas Szovjet unióval a hü barátság és a megingathatatlan szö vétség megbonthatatlan kapcsolatai. Ez a tény kü­lönösen nagy jelentőségű ma, amikor az imperializ mus reakciós erői igyekeznek megbontani a szo­cialista országok közösségét, meggyengíteni kölcsö nös kapcsolataikat és a világ kommunista mozgal­mának nemzetközi egységét. Meg vagyunk győződve arról, hogy a szoros együttműködés és az elvtársi kapcsolatok Csehszlo­vákia Kommunista Pártja és a Szovjetunió Kommu nista Pártja között, valamint népeink testvéri kap csolatai tovább fognak szilárdulni és fejlődni mind­két ország népének javára, a béke és a kommu nizmus előnyére. Tisztelt Szovjet Elvtársak! Tiszta szívből kívánunk Önöknek további sikereket a kommunizmus felé vezető diadalmas úton, amelyet mindörökre be fog nak ragyogni a Nagy Októberi Szocialista Forrada lom fennkölt eszméi, a marxizmus—leninizmus esz­mét, Vlagyimir Iljics Lenin halhatatlan életművé­nek gondolatai. CSEHSZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK KÖZ PONTI BIZOTTSÁGA A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG NEMZETGYŰLÉSE CSEHSZLOVÁKIA NEMZETI FRONTJÁNAK KÖZPON TI BIZOTTSÁGA A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA PRÁGA, 1967. OKTÓBER 31 ÉN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom