Új Szó, 1967. október (20. évfolyam, 271-300. szám)

1967-10-08 / 278. szám, vasárnap

VASÁRNAP október 8. A NAP kel: 5.51, nyugstzik: 17.11 órakor. A HOLD kel: 12.04, nyug­szik: 19.45 órakor. névnapjukon szeretettel köszöntjük KOPPÁNY — BR1GITA, • ni kedves olvasóinkat • 1754 ben halt meg HENRY FIELDING angol költlő (síül.: 1707). • 1803-ban halt meg VIT­TORIO ALFIERI olasz drámaíró (szül.: 1749). • 1874-ben balt meg VlTÉZSLAV HÁLEK cseh köl­tő (szül.: 1835). • 1914 ben szü­letett LUDOVÍT KUKORELLI az SZNF hőse (hősi halált halt: 1944). • 1927 ben halt meg RI­CARDO GÜIRALDES argentin író, a modern kapitalista társadalom éleshangú bírálója (szül.: 1886.). • Huszonöt évvel ezelőtt 1942­ben ezen a napon ölték meg a német fasiszták STEINER GÁBORT, a CSKP bátor harcosát, az anti­fasiszta harc egyik legkiválóbb egyéniségét (szül.: 1887). Felhőátvonu­lások. A reggeli órákban köd. A nap folyamán mérsékelt felme­legedés, a dél­utáni hőmérsék­let 16—18, a sík­ságokon 19—22 fok. Keleti szél. • EBBEN AZ ÉVBEN ünnepit fennállásának századik évfor­dulólát a SpiSská Nová Ves-t körzeti bányahivatal, melynek elődje, az 1854-ből származó bányatörvény értelmében mint az Iglól Magyar Királyi Bánya­kapitányság egy évszázaddal ezelőtt alakult és hét megyére kiterjedő jogkörrel rendelke­zett. • A HÉT ELSJÉN Náchod mellett, a csehszlovák—lengyel határon mindkét ország határ­őrei készültségben álltak, mivel Csehszlovákiába vezető gyanús nyomokat észleltek. A vizsgá­lat megállapította, hogy két nyolcadik osztályos fiú látoga­tott el kíváncsiságból Csehszlo­vákiába. A „határsértőket" át­adták a lengyel hatóságoknak. • A GIDEON VALLÁSI egye­sület nyugat-németországi szó­vivője szombaton örömmel je­lentette be, hogy az NSZK szál­lodáiból évente 400 bibliát lop­nak el. A Szajna partján, az Eiffel-to­ronytól délre épül a modern fran­cin városépítészet mintapéldánya. Laké- és irodaépületek együttesé­ből fog állni, amelyet részben a Citroen volt gyárterületén emel­nek. Az egészet háromemeletes közlekedési útrendszerbe ágyaz­zák be, amelynek tetejére kerte­ket telepítenek, kizárólag a gya­logosok számára. Alul bonyolódik le az autóforgalom, a középső emeleten lesznek a parkolóhelyek, a felsőn viszont nem lesz moto­ros forgalom. Az egész létesít­mény, amelynek körvonalai már most láthatók, a parti részből kö­rülbelül 25 hektárt foglal el. A terv 1980-ban 45 000 gyalogjáró és 20 000 autó napi forgalmával szá­mol. SNNN^UTS^HF: ZEITUNG • A SZOVJETUNIÓ ÉLETÉ­BŐL + A Szovjetunióban a nemzeti jövedelem az utób­bi 25 évben több mint hat­szorosára nőtt. • A NAPOKBAN indul el­ső próbaútjára a Szovjet Tu­dományos Akadémia „BO­ROK" nevű hajója. A 45 mé­ter hosszú úszó laboratórium a folyók, tavak és víztartár lyok hidrológiai kutatását végzi. * A cselfabinszki henger­mű csőgyártó részlegének korszerűsítését a tervezett ötven nap helyett három hét alatt végezték el. A munka nagyságára jellemző, hogy 3000 tonna régi berendezést kellett eltávolítani, ezer köbméter betont kellett be­építeni és 4000 tonna súlyú gépberendezést felszerelni. • HÉTFŐN a dubnai atomkuta­tó intézet és a Csehszlovák, vala­mint a Szlovák Tudományos Aka­démia rendezésében 14 napos nem zetközi energia-fizikai tanfolyam kezdődik a Magas-Tátrában. • OKTÓBER 10-ÉN NYÍLIK MEG a magyar középkori mű­vészet kiállítása a londoni Vic­toria and Albert Museumban. • A BÁZELI főügyészség pénte­ken előzetes letartóztatásba he­lyezte Kari Rüdint, a Globeair svájci légiforgalmi társaság volt Igazgatóját. A letartóztatás kap­csolatban van az április 20-án be­következett Bristol típusú gép ka­tasztrófájával, amikor Nicosia kö­zelében 128 tnrista vesztette éle­tét. A nyomozás szabálytalanságo­kat állapított meg a légiforgalmi társaságnál. • DR. SZICSANIVA, a Szu­homiban levő gerontológiai in­tézet vezetője összeállított egy listát, milyen szabályokat tart­sunk be ahhoz, hogy elérjük a 100 évet. A 10. pont így hang­zik: Lakjál magasan, lehetőleg a hegyekben, kerüld a városo­kat, ahol sok a füstölő kémény. m „HUMANISTA" KIKÉPZfiS A Német Szövetségi Köztársaság államügyészsége vádiratot adott kl a Bundeswehr egyik hadnagya el­len, aki a hadgyakorlatokon „az ellenség" egyik őrvezetőjét kihall­gatás közben a talpához nyomott égő faággal akarta szólásra birni. (Die Welt). • LOUIS MALLE rendezésé­ben, Edgar Poe novellája alap­ján filmet forgatnak Rómában „Három lépés az őrületbe" címmel. A főszereplő Brigitte Bárdot és Alain Delon. • A NOVOSZTYI hírügynökség vendégeként Moszkvában tartózko­dik a 70 esztendős RaMk Ahmad, aki 1920-ban 79 társával együtt Indiabúi hegyeken, sivatagokon át éhséget és hideget tűrve vándorolt Moszkvába, hogy személyesen hall­hassa Lenint. • SIR MALCOLM SARGENT, a BBC szimfonikus zenekarának karmestere 72 éves korában Lon­donban elhunyt. • MIKSZÁTH KÁLMÁN válo­gatott műveinek három újabb kötete jelenik meg a Szovjet­unióban. Az Irodalmi Kiadó Mikszáth sorozata tíz kötetből áll. • ÖSSZERAKHATÓ és autóban ls szállítható szánkót hozott for­galomba a horazcfovicei sportcik­keket gyártú üzem. hír mozaik • EREDMÉNYHIRDETÉSSEL fe­jeződött be a Prix Musical de Ra­dio Brno nemzetközi verseny. A zenei alkotások versenyébe 17 rá­diótársaság 155 művet nevezett be. Interpretációért első dijat nyert a BBD társaság és a Canto­res in Ecclesia együttes. • KÖLTŐISÉG ÉS FANTÁZIA Mint lapunkban megírtuk, az elmúlt évben a Svédországban minden évben kiosztásra kerü­lő „hazugságdíjat" a Svéd Ki­rályi Meteorológiai Intézet nyerte. A közelmúltban a stock­holmi Humor Akadémia is en­nek az intézetnek ítélte az el­ső díjat, mert: „ a prognózisok fejlett fantáziáról, rendkívüli költői képzelőerőről tanúskod­nak, és mellőzik a rideg való­ságot." • HÁROM SZEMÉLY MEGHALT, négyen pedig súlyosan megsebe­sültek pénteken a nyugat-szlová­kiai kerületben közlekedési bal­esetek következtében. • HOL TART A MEZŐGAZDASÁG GÉPESÍTÉSE A KGST-tagállamok jelentős eredményeket értek el a mezőgaz­daság gépesítésében. Ezeknek az államoknak a legtöbbjében ez idő szerint már számos termelőfolya­mat teljesen gépesített. Igy pél­dául 1964-ben a talajművelést 94— 100 százalékban, a gabonafélék ve­tését 91—100 százalékban trakto­rokkal és munkagépekkel, a gabo­nabetakarítást 80—97 százalékban kombájnokkal, a kukorica sorkőzi művelését 62—98 százalékban gé­pekkel, s a kukorica silózását 78 —100 százalékban kombájnokkal végezték ei. E téren azonban még lényeges hiányosságok vannak. Számos ipari növény, a zöldségfé­lék, a gyümölcs és a szőlő ter­mesztésével kapcsolatos munkák­nál alacsony a gépesítés színvona­la. Elmaradott az állattenyésztés gépesítése, és egyes munkák gé­pesítése nélkülözi a komplex jel­leget. • A PAPÍRHÁBOR0 nagy méretei miatt az amerikai kép­viselőház egymillió dollárt igé­nyel égetőkemencék létesítésé­re. A jelenlegi kemencékben 24 óra alatt 16—18 tonna okmányt semmisítenek meg, de ez a ka­pacitás nem kielégítő. m AZ ÉLELMISZEREKBE kevert fogamzásgátló szerekkel óhajt harcolni a túlnépesedés ellen dr. John R. Platt, a mlchigani (USA) egyetem kísérleti intézeté­nek vezetője. • BILBAO spanyolországi vá­rosban megkezdődött a doku­mentumfilmek IX. nemzetközi fesztiválja, amelyen 22 ország 150 filmalkotását mutatják be. A szocialista országok közül Csehszlovákia, a Szovjetunió és Jugoszlávia vesz részt a feszti­válon. • AZ F.LSÖ ELŐADÁS Verdi Traviatájának bemu­tatásával kezdte meg a New York-i Metropolitan a 83. operaévadot. (CTK — UPI felv.) • KÜLÖNÖS szerencsétlenség áldozata lett egy kovács a belgiu mi Soy községben. Műhelye előtt lovat patkolt. Az állat megijedt egy becsapódó ajtótól, a kovácsot ax út köxepére rúgta, s a szeren­csétlen embert egy éppen arra ha­ladó gépkocsi elgázolta. A zürichi Multán cég képviselője mutatta be Prágában az sebességét elleniőrző radarkészüléket. A műszer 2B—14 km jelzi a gyorsaságot, amit egyidejűleg papirra rögzít, gépkocsit le ls fényképezi. (CTK autók között felv.) Október 9-én tartja első bemuta­tóját a Csehszlovák—Szovjet Ba­rátság Házának Ifjú Színpadn, amely Bratislava legfiatalabb szín­házi együttese, hiszen csupán ax Idei évad elején alakult. Az együt­tes vezetője FrantiSek Malii, szí­nész és rendező egy személyben, tagjai közép- és főiskolások. Első bemutatójuk műsorán a CSSZB Házának kis színpadán — október 9-én 19.30 óra kezdettel — Doszto­jevszkij „Fehér éjszakák" című da­rabja szerepel. A további előadá­sokra minden hétfőn este fél nyolckor kerül sor. —ska— • A NYUGATNÉMET REN­DŐRSÉG statisztikai jelentése szerint ebben az évben már 12 ezer lopás és 19 ezer rablás történt ami az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva 30, illetve 12 százalékos növe­kedést jelent. m JEVGENYIJ JEVTUSENKO szovjet költő elfogadta a Japán „Békét Vietnamnak" szervezet meghívását, és egyhónapos japá ni körútra indul. • AZ ÉRELMESZESEDÉS FO­LYAMÁN erősen lassító újfajta hús-, hal-, és főzelékkonzervet állítottak össze a Szovjet Orvos­tudományi Akadémia tudósai. ' • MAR MEGINT EGY REKORDI Roy Norton angol egyetemi hallgató világcsúcsot állított fel egy nemzetközi tűbe fűző versenyen. Két óra alatt 1067 tű fokába húzta be a cérnát. Ma este mutatja be a bra­tislavai Tátra revü „Fel a ke­zekkel" című új műsorát. A műsorban Jozef Krlitőf, Éva Kostolányi, Jozef Hauúsek. Len­ka Lehotská. Michal Belik (képünkön) és mások szere­pelnek. • A DUBI,INBAN MEGREN­DEZETT második televíziós folk­lór-fesztivál harmadik diját a Csehszlovák Televízió nyerte. • 4 MILLIÓ HEKTOLITER borra sxámítanak a magyar bortermelők ebben ax esxtendőben. ami egy­millióval több, mint az 1938. évi termés, de másfél millióvá! keve­sebb, mint az 1964. évi. A washingtoni földrajzi kiál­lításon látható az Aepyornis Maxiraus óriási ősmadár tojá­sa, amely 250-szer aagyobb a tyúktojásnál. (CTK — UPI felv.) I brptíslovo| 9 HVIEZDA: Old Shatterhand (NSZK) 10.30, 15.30, 18, 20.30 0 SLOVAN: Hogyan lopják a milliót? (cseh) 15.30, 18, 20.30 6 DUKLA: Fekete tulipán (fr.) 15.30, 18, 20.30 • PRAHA: Boldogság (fr.) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21 © METROPOL: A cherbourgl esernyők (fr.) 10.30, A feleségem (olasz) 15.30, 18, 20.30 ® POHRANlCNlK: Laurel és Hardy (am.) 10.30, Délután ötkor Madridban (sp.) 15.45, 18.15, 20.45 9 TATRA: Amikor a komédia ki­rály volt (am.) 10, Dzsingisz kán (am.) 15.45, 18.15, 20.45 • NIVY: Wälsungok vére (NSZK) 17.30, 20 ® MIER: Agyaggalamb (jug.) 17.30, 20 9 PALACE A rózsaszínű Panther (am.) 22, © MÁJ: A re­vizor (cseh) 18, 20.30 • MLA­DOST: A felemésztett üzlet (cseh) 17.30, 20 9 ISKRA: Betyárok (ro­mán) 17.15, 19.45 9 PARTIZÁN: A kis Idegen (am.) 17, 19.30. • SLOVAN: Hogyan lopják a milliót? (cseh) 9 TATRA: Mand­rin kapitány (fr.) ® ŰSMEV: Cso­dálatos élet (angol) © PARTIZÁN: Ma este mindennek vége (cseh) o DUKLA: Jelek a város fölött (Jug.). « NEMZETI SZÍNHÁZ: Orpheus és Eurldike (10.30), Giselle (19) • KIS SZlNPAD: Tangó (19) 9 0J SZlNPAD: Kék rőzsa (19.30) 9 ZENEI SZÍNHÁZ: Händel: Orgona­versenyek I. (19.30). KOSICE Az elfajzott fivérek (14.30), A trubadúr (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: 9 BÖS: Llllomfl (19.30). rádió I bratHJova (magyar adás): 7.00 Hírek, Időjárás, műsorismer­tetés. 7.15 Faluról falura. 8.00 Ba­rangolás zeneországban. 8.30 Vo­nósművek. 8.45 Mesejáték 9.00 Is­merd meg hazádat. 9.20 Szórakoz­tató zene. 10.00 Pillantás a nagy­világba. 10.15 Operettzene. 10.50 Tíz perc irodalom. Aiekszej Tolsz­toj: A kenyér. Regényrészlet. 11.00 Táncrevű. 12.00 Hírek. 12.10 Nép­zene, közben kb. 12.30 Bálint bátyő beszél. 13.00 Kétórás vidám ifjú­sági műsor. televízió brciHifava 8.40: 9.10: 10.30: 11.30: 12.05: 12.25: 15.30: 16.00: 17.15: 17.35: 18.40: 19.00: 19.20: 19.30: 20.50: 21.20: 22.15: 22.30: Kisfilmek: Fekete Rafael és sárga ci­pellő, lengyel film. Hadseregnapi magazin. Látogatás Dagmar Rosúlko­vá-Kubiková érdemes mű­vész kerámiai műtermében. TV-HIradó. Lóverseny közvetítése Par­dubicéről. A hadsereg tisztje. Van otthon oroszlánja? Cseh film. Hemingway, dokumentum­film. Ifjú horizontok. Esti mese. TV-Híradó. Sporteredmények I. Férfi kosárlabda EB. Kulturális magazin. Láthatatlan háború I. rész. TV-Híradó. Sporteredmények II. televízió 8.15: 9.21: 9.40: 10.10: 10.35: 12.05: 14.25: 15.00: 15.40: 16.50: 17.50: 18.30: 18.55: 19.30: 19.45: 20.00: 20.20: 21.50: 22.00: Iskola tévé. Hétmérföldes kamera (ism.j. A moszkvai Állami Képző­művészeti Múzeum termei­ben. Sakktanfolyam. Muzsikás láda. Ivanhoe. 13. Az esküvői tor­ta. 14. Benedict barát 15. A cirkusz. A FUnstone-család. A rész­rehajló végrehajtó (ism.j. Olaszország. Csak gyerekeknek. Körkép. Századunk. Jelentés a fron­tokról — 1915—1916. Találkozás a stúdióban. Delta, tudományos híradó. Esti mese. Nótaszó. TV-HIradó. Tánc a halott szerelmese­kért, magyarul beszélő an­gol film. Sporthírek. TV-Híradó, 2. kiadás. ÚJSZÉ Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő Bizottság. Főszerkesző: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 10. Teleion: 537-18, 512-23, 135 Ö8, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 502-29, gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 09308. Kiadó­hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefón 503-89. Hlrdetőiroda: Bratislava, Jesensk? utca 12; telefon: 55183. Előfizetési díj havonta: 11,30 korona. Terjeszti a Posta Hírlapszoigálat. EIőfizetésBVrot elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ostredná expedícla tlaőe, Bratislava, Gottwaldovo námestle 48/V1I. K-22'71583

Next

/
Oldalképek
Tartalom