Új Szó, 1967. október (20. évfolyam, 271-300. szám)

1967-10-09 / 279. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek ! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. október 9. Hétfő XX. évfolyam, 279. szám 0 Ara 40 fillér (CTK) — Antonín Novotny köztársasági elnök az Uganda Köztársaság államünnepe alkal­mából táviratilag fejezte ki sze­rencsekívánatait Apollo Milton köztársasági elnöknek. Bratislavában (CTK) — Leonyid Fjodorovics Iljicsov, a Szovjetunió külügy­miniszter-helyettese Stefan RrenCiC docens, az SZNT műve­lődés- és tájékoztatásügyl meg­bízottja, valamint Ivan Szemjo­novics Kuznyecov, szovjet fő­konzul kíséretében vasárnap megkoszorúzta a slavíni emlék­művet, majd látogatást tett a Csehszlovák—Szovjet Baráti Szövetség szlovákiai bizottsá­gán, ahoi a vendéget Karol Sa­véi vezető titkár és Matej Spus­ta, a CSSZBSZ házának igazga­tója fogadták. Emlékmű a Vlnikan (CTK) — A 2iar nad Hronom mellett fekvő Klacany község határában emelkedő Vlnik csú­csán, azon a helyen, ahol 24 év­vel ezelőtt Peter Kubik parti­zánparancsnok. a párt illegális dolgozója, a spanyol nemzetkö­zi brigád tagja tizenhárom baj­társával hősi halált halt, lep­lezték le vasárnap a partizán­emlékművet. A leleplezésen je­len voltak az elesett hős hoz­zátartozói, Simon Zbirka, az An­tifasiszta Harcosok Szövetsége szlovákiai bizottságának elnö­ke, az AHSZ központi bizottsá­gának képviselői, valamint a járási és a helyi szervek, vala­mint a hadsereg küldöttei. LEGSZEBB SÉTA BUDAPESTE A LÁNCHÍDON AT BUDÁRA. Anger felvétele kongresszusa (CTK) — Ünnepi üléssel ért véget október 8-án Prágában a Színészek Nemzetközi Szövetsé­gének (FIA) október 1-től tartó konferenciája, amelyen 23 or­szág küldöttei vettek részt. Az ilnnepi ülés végén Vlastimil Fi­sar csehszlovák színészt, az is­kolaügyi tudományos és kultu­rális dolgozók szakszervezeti szövetsége központi bizottságá­nak elnökét választották a FIA elnökévé. A hasiseregnap ünnepségei Vasárnap ünnepelték a katonák, a dolgozók és az ifjúság a Csehszlovák néphadsereg napját. A kerületekben ünnepélyes ke­retek között találkoztak a pionírok a katonákkal, a katonák szülői a parancsnokokkal beszélgettek és több helyen rendeztek sikeres honvédelmi sportversenyeket. Egyes alakulatok megrendezték a laktanyákban a „nyitott ajtók napját", ismertették a polgári la­kossággal az új haditechnikát és a laktanyák életét. A prágai Kultúra és Pihenés Parkjában rendezett központi ün­nepélyen 15 ezer ember vett részt. Az ünnepély méreteire jel­lemző, hogy 17 együttes és zenekar s 500 szereplő lépett fel. Béketüntetés Plzenben (CTK) — A plzefti Béke té­ren leplezte le vasárnap Bohu­mír Lomsky hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter a há­ború és a fasizmus ellen vívott harc áldozatainak emlékművét, Lomsky miniszter ebből az al­kalomból megállapította, hogy bár nem szívesen emlékszünk vissza a náci megszállás idősza­kára, nem feledkezhetünk meg áldozatairól. Annál kevésbé, mi­vel a fasizmus elleni harc máig sem fejeződött be, és a világ más pontjain még most is vál­tozatlan kíméletlenséggel dü­höng. A békegyűlésen részt vett a japán Masashi Nii is, az atom­fegyverek betiltásáért küzdő harcos, aki átélte Hirosima bombázását. A délelőtti órákban a plzeiíl polgárok részt vettek a borochi laktanya névadó-ünnepélyén. Az antifasiszta harcosokról el­nevezett laktanya falán lelep­lezték a második gyalogezred második világháborúban elesett tagjainak emléktábláját. Az ifjúsági szervezet zászlaja a zilinai helyőrségnek (CTK) — A csehszlovák nép­hadsereg napja alkalmából a zilinai helyőrség tagjai ünnepé­lyes keretek között vették át a CSISZ Központi Bizottságának zászlóját és az egyéni kitünte­téseket. Az ünnepély az újon­cok fogadalomtételével és dísz­felvonulással ért véget. Honvédelmi sportjátékok Bratislavában (CTK) — A csehszlovák nép­hadsereg napja alkalmából va­sárnap délelőtt honvédelmi sportjátékokat rendeztek Bra­tislavában. A programot a Szlovák Nem­zeti Front városi bizottsága, a bratislavai helyőrség, a Polgári Honvédelmi Szövetség és a Csehszlovák Testnevelési Szö­vetség rendezték. A lelátón sok száz néző figyelte a motorke­rékpárversenyt, a gimnasztikai bemutatót és a repülőgép-mo­dellezők bemutatóját. A rendez­vény keretében került sor az if­júsági kerékpárverseny döntő­jére és a bratislavai kilencéves iskolák tanulóinak kötélhúzó­versenyére is. A bratislavai helyőrség tagjai megvendégelték a sportjátékok résztvevőit. A hadsereg ünnepe alkalmá­ból a bratislavai műszaki alaku­latok tanintézetében megren­dezték a „nyitott kapuk" nap­ját. Ismét Európa-bajnokok a szovjet kosárlabdázók Csehszlovákia ötödször nyert az EB-n ezüstérmet A VSS-től Trencín vette át a vezetést A forduló két meglepetése: Dukla-Trencín 0:4, Slovan-Bohemians 1:1 Presov már 4 ponttal vezet a II. ligában A Szovjetunió labdarugói legyőzték Bulgáriát Johnson nem hajlandó változtatni vietnami politikáján Az Egyesült Államokban egyre népszerűtlenebbé válik a vietnami háború 9 Magyarország segítsége a harcoló Vietnamnak INDIRA GANDHI VARSÓBAN Az indiai miniszterelnök Moszkvában tárgyalt Moszkva (CTK) — Indira Gandhi, India miniszterelnöke Varsó felé vezető útját rövid Időre megszakította Moszkvá­ban. A seremetyevói repülőté­ren Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának el­nöke, Andrej Gromiko külügy­miniszter és más vezető szemé­lyiségek fogadták. Indira Gandhi továbbutazása előtt moszkvai sajtókonferen­ciáján kijelentette, hogy a szov­jet vezetőkkel folytatott meg­beszélései hasznosak voltak, és kifejezte örömét afelett, hogy erősödik az indiai—szovjet együttműködés. Az indiai kor­mányfő elismerően nyilatkozott a szovjet dolgozók eredményei­ről és a Szovjetunió gyors üte­mű fejlődéséről. Varsó — Az indiai miniszter­elnök háromnapos hivatalos lá­togatásra vasárnap megérke­zett Varsóba. A repülőtéren J. Cyrankiewicz, a minisztertanács elnöke, E. Szyr és Z. Nowak miniszterelnök-helyettesek, A. Rapacki külügyminiszter és a lengyel küldöttség más tagjai fogadták. J. Cyrankiewicz üdvözlő be­szédében kijelentette, hogy Var­sóban a két ország politikai, gazdasági és kulturális kapcso­latainak továbbfejlesztéséről és a nemzetközi problémákról fog­nak tárgyalni. Az indiai miniszterelnök ked­den beszédet tart a lengyel te­levízlóban, szerdán délelőtt pe­dig Belgrádba utazik. Washington (CTK) — John­son elnök szombaton a Demok­rata Párt egyik bizottsága ál­tal rendezett ebéden kijelentet­'te, hogy az Egyesült Államok rendületlenül folytatni szándék­szik jelenlegi politikai irány­vonalát Délkelet-Ázsiában. John­son ezt az irányvonalat nem szándékozik megváltoztatni, sem a vietnami háború kérdésében, sem pedig az Egyesült Államok gazdasági politikája terén, még akkor sem, ha „ezzel ideiglenes népszerűségre tenne szert". Az elnök beszédének idején a Hilton szálló előtt, ahol a díszebédet tartották, számos amerikai tüntetett a vietnami amerikai agresszió ellen. „Sohasem volt népszerű a vietnami háború, de sohasem volt annyira népszerűtlen, mint most" — így válaszolt Percy szenátor a New York Times ama kérdésére, hogy tolmácsol­ja választói nézetét a vietnami háborúról. Mary McCarthy, neves ame­rikai írónő, akinek most jelent meg a Vietnamról szóló köny­ve, kijelentette, hogy az ameri­kai agresszió elleni tiltakozásul rút Vietnamban. Az írónő, aki hosszabb időt töltött Dél-Viet­namban, most a VDK-ba készül. Az Egyesült Államokban ok­tóber 21-re, a vietnami ameri­kai agresszió elleni tiltakozásul „Pentagon elleni menetet" ké­szítenek elő, amelyet Julian Eond, Georgia állam képviselő­házának tagja és David Dellin­ger, a Liberation című folyó­irat kiadója fog vezetni. Budapest. — A Magyar Nép­köztársaság 1968-ban további térítésmentes gazdasági és ka­tonai segítséget nyújt a harcoló Vietnami Demokratikus Köztár­saságnak — hangzik abban á megállapodásban, amelyet ok­tóber 7-én írt alá Budapesten Tordai János külkereskedelmi miniszterhelyettes és Ngiem Ba Due, a VDK külkereskedelmi miniszterhelyettese. Tokió — Az Akahata című lap hagyományos ünnepélyén, vasárnap a toklói lakosok tíz­ezrei tüntettek az USA vietna­mi agressziójának fokozása, a japán miniszterelnök saigoni lá­togatása és a kormányon levő Liberális Demokrata Párt poli­tikai mesterkedései ellen. A V D K külügyminisztériumának nyilatkozata Hanoi (CTK) — Haiphong, Hanoi és a VDK más városainak bombázása a VDK ellen folyta­tott amerikai háború veszélyes fokozását jelenti — hangsúlyoz­ta a VDK külügyminisztériumá­nak vasárnap kiadott nyilatko­zata. Az amerikai repülők az elmúlt öt hét alatt úgyszólván naponta támadták Halphongot, ahol az Ipari üzemeket, az is­kolákat, a kórházakat és a ki­kötő lakónegyedét bombázták. Az Egyesült Államok ezzel bűncselekményt követ el a pol­gári lakosság ellen. Johnson amerikai elnöknek a közelmúlt­ban tett azon kijelentése, mi­szerint hajlandó azonnal meg­szüntetni a VDK bombázását, a valóságban csak az amerikai és a világ közvéleményének csa­lárd megtévesztésére szolgál. Tanácskozás Berlinben a béke és az európai biztonság kérdéseiről Berlin (CTK) — Vasárnap Berlinben megkezdődött az eu­rópai békemozgalom képviselői­nek munkaértekezlete, amely a béke és az európai biztonság kérdéseivel foglalkozik. A Béke-világtanács által ösz­szehfvott tanácskozáson 22 eu­rópai ország — köztük Cseh­szlovákia — béketanácsainak Évente négymillió tonna ércet bányásznak majd a Szovjetunió belgorodi területén lévő Sztojlenszky vasércbányából. A bánya, amelyet jfivőre helyeznek üzembe, már 145 méter mély, és ahhoz, hogy az ércréteget elérjék, még 65 millió kBbméter anyagot kell megmozgatni. (CTK — TASZSZ feiv.j titkárai vesznek részt. Célja új utakat keresni az Európa tartó­san békés rendezéséért folyta­tott harcban, különös tekintet­tel arra a veszélyre, amely a békét a nyugatnémet militariz­mus és revansizmus részéről fe­nyegeti. További feladata olyan akciók kezdeményezése, ame­lyek hozzájárulhatnak a Viet­nam ellen folytatott amerikai háború és az izraeli megszállás felszámolásához. A tanácskozás három napig tart, és eredmé­nyeit november végén terjesztik a Békevilágtanács leningrádi ülése elé. A tanácskozáson részt vesz Isabelle Blub, a Béke-világta­nács elnöke és Romes Csandra, a tanács főtitkára is. Walter Ulbricht, az NDK Ál­lamtanácsának elnöke a részt­vevőkhöz intézett üdvözletében hangsúlyozta az NDK kormá­nyának ós népének békés tö­rekvéseit, és rámutatott arra, hogy az NDK európai politikai célkitűzése Európa békés ren­dezése, a jelenlegi határok, a függetlenség kölcsönös tiszte­letben tartása és a nagy és kis országok teljes egyenjogúsága alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom