Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-15 / 163. szám, csütörtök

krónika hír mozaik m&y krónika A NAP kel: 3:48, nyugszik: 19.42 órakor. A HOLD kel: 11.27, nyug­szik: 0.09 órakor. névnapjukon szeretett*! köszöntjük - Vl'í nevű kedves olvasóinkat. • 1312-ben ezen a napon vívták a rozgonyi csatát. • 1763-ban született GREGOR BERZEVICZY szlovák közgazdász, pedagógus és iró ( + 1822). • 1842-ben halt meg B. P. CERVENÁK szlovák törté­nész és etnográfus (*1B16). • 1882-ben született M. B. GREKOV orosz festőművész, a csataképek neves mestere (+1934). • 1902­ben született JÁN PONlCAN szlo­vák költő. idöjArás Túlnyomóan fel­hős idő, helyen­ként eső, délután esetleg zivatar, a magasabban fekvő hegyvidé­keken havazás. Várható legma­gasabb hőmérséklet 16—19 fok, északon és keleten 10—15 fok. Gyenge szél. Az észak-niagyaror^zugi aggte­leki cseppkőbarlangban hang­versenytermet létesítenek. Mun­ka közben a munkások kőkor­szakbeli medve csontjaira és hosszú szőrű orrszarvú állkap­csára bukkantak. Képünkön Ma­gyári Gábor építésvezető a kő­korszakbeli orrszarvú hatalmas állkapcsával. (MTI — CTK íelv.) Veszélyeztetésért őrizetbe vettek három vasutast A Košice— Plešlvec vonalon a múlt héten bekövetkezett vasúti szerencsétlenséggel kapcsolat­ban a Košicei Járási Ügyészség az enyickei vasútállomás két váltóőrét és a váltóőr-felügye­lőt gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés alapos gyanúja miatt őrizetbe vette. Június 9-én az említett vasúti alkalmazottak mulasztása következtében a rendszeres járatú személyvonat összeütközött a szembe jövő villamos tehervonattal. Hét em­ber életét vesztette, további hét megsebesült. Az orvosok köz­lése szerint a sebesültek álla­pota nem életveszélyes. A köz­biztonsági szervek és a Cseh­szlovák Államvasutak Illetékes szerve! tovább folytatják a sze­renrsétlenség okainak kivizsgá­lását. • A PIEŠŤANYI gyógyfürdő parkjában 1961 óta minden nyá­ron szobrokat, domborműveket állítanak ki. Ez idén 32 szob­rász — közöttük J. Kostka nem­zeti művész, T. Bártfay, R. Uher, L. Snopek, J. Jankoviö, A. Ru­davsky és mások — több mint 60 alkotását mutatják be. • Az utóbbi napokban Bra­zília déli részén hideghullám vonult át, amely a TASZSZ hír­ügynökség jelentése szerint több halálos áldozatot követelt és jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, főleg a kávé­ültetvényeken. • Kedden délután Fodor J. 17 éves bratislavai fiú szülei tudta nélkül elvitte édesapja személygépkocsiját, és három barátját „sétakocsizni" vitte. Délután a téli kikötő melletti úton tértek vissza mintegy 80 kilométeres sebességgel és ha­lálra gázolták Vladimír G. 13 éves tanulót. • A MAGURA népi tánc­együttes a napokban Ausztriá­ban és Hollandiában vendég­szerepelt. A kiváló kelet-szlová­kiai tánccsoport Tátra aljai tán­cokból állította össze legújabb műsorát. ti. • ZUBRICZKÝ JÓZSEF művé­szi felvételeiből rendezett kiál­lítás nyílt meg e napokban a košicei Műszaki Múzeumban. Zubriczký felvételein Košice tör­ténelmi múltú és legkorszerűbb negyedeit örökítette meg. ta. • SZÍNPOMPÁS felvonu­lás elevenítette fel vasárnap, június 11-én Hont vármegye tör­ténetét az ipolysági utcákon, az I. honti ünnepségek alkalmából. A kedvezőtlen Időjárás ellenére ls nagy lelkesedéssel látták el feladatukat a szereplők és a rendezők és a felvonulást köve­tő tarka néprajzi fesztiválon a közönség sem hiányzott. A hon­ti ünnepségeket ezentúl minden évben megrendezik. S. T. T. • VILÁGÍTÓ BOTOKAT hozott forgalomba egy wuppertali (ENSZ) cég a rendőrség meg­rendelésére. Az éjszakai gya­logjárókat ezzel akarják véde­ni a közlekedési balesetek el­len. • ELBOCSÁTÁSSAL FENYE­GETI egy herefordi (Anglia) gyáros a mini-szoknyás női al­kalmazottakat, és kötelezővé tette a majdnem bokáig érő munkaköpeny viselését. Három fiatal lány azonnali hatállyal felmondott. • A Mladá Boleslav-i járási egészségügyi hivatal gépkocsi­vezetője orvosságokat felejtett kocsijában. A másik vezető a gépkocsival hazament. Az udva­ron parkoló bezárt autóba az ablakon át behatolt egy ötéves és egy négyéves gyerek és az orvosságokat elfogyasztották és mérgezést szenvedtek. A kiseb­bik a mérgezésbe belehalt, a másik már veszélyen kívül van. Giccsgyár maszek alapon (ČTK) — A prágai rendőr­ség vizsgálatot indított E. M. Prága V. körzeti lakos és csa­ládja ellen, mivel szokatlan vállalkozó készséggel gyártot­tak házilag különböző giccses takarókat, asztalterítőket, ván­kosokat és függönyöket. Sza­ténre, brokátra és más anyag­ra orgonavirágot, pipacsot stb. festettek. Egy-egy „készletet" 750 koronáért adtak el. A tel­jesen értéktelen, de drágán forgalomba hozott giccses áruk­ból néhány év alatt 105 000 ko­ronát vettek be Prágában és a főváros környékén. Becslés sze­rinti nyereségük meghaladta a 75 000 koronát. A prágai út- és vasútépítő vállalat a Týnec nad Labem felé ve­zető úton, Kolínban többszintes útkereszteződést épít. (CTK — Krejčí felv.) • Szerdára virradó éjszaka Görögország középső részén ki­sebb erősségű földrengés volt. Az első jelentések szerint a földrengés 11 községet sújtott és legalább 70 házat rongált meg. • HETVENÖTEZER SZEMÉ­LYES arénát építenek bikavia­dalok céljaira Madridban. • Nemrég a nyugat-magyar­országi Sárváron különféle tör­ténelmi okmányokat fedeztek fel. Ezek alapján megtalálták az első magyar nyelvű könyv, Sylvester János 1541-ben befeje­zett Újszövetség-fordításának nyomdáját. • AZ AUTÖTOLVAJOK para­dicsoma: az Egyesült Államok. Az elmúlt évben több mint 500 000 gépkocsit loptak el, a tettesek kétharmada 18 évnél fiatalabb volt. • MINTEGY 800 óriás barom­fitelepet létesítenek 1970-ig a Szovjetunióban. Ezek a tojás­gyárak 68 milliárd tojást ter­melnek majd évente. • A Fülöp-szigetek Minda­nao-szigetén a több óráig tartó heves esőzések okozta árvizek eddig 42 halálos áldozatot kö­veteltek. További tizenöt sze­mély eltűnt. Borisz Konsztan­tyinovics Zarkov kujbisevi nyugdí­jas, volt állatsze­lídítő már hét éve tart két kro­kodilt. A 40 éves állatok teljesen megszelídültek. Képünkön: a kro kodilok szívesen sétálnak gazdá jukkái a folyó partján. (TASZSZ — ČTK felv.) S§! a tárgyalóteremből **• HULIGÁNBANDA A BÍRÓSÁG ELŐTT A vaskos bírósági akta egyik lapján csoportkép van. Hosszú hajú fiatalokat ábrázol, külön­féle testhelyzetben. Legtöbbjük­nél tőr van; egyikük szájában tartja a fegyvert, a másik társa torkának szegezi, a harmadik marokra fogja. Beállított szín­padi jelenetként hat a felvétel, pedig, sajnos, nem az. A raj­ta látható fiatalok igazi élet- és gondolkodásmódját fejezi ki. Az . utóbbi időben szerepeltek ők a nyilvánosság előtt, de nem színpadon, hanem a bírósági tárgyalóteremben. Egy délután fiatal lány ődöngött céltalanul a dunaszer­dahelyi vasútállomás környé­kén. Tizenhárom év körüli, de jól fejlett gyereklány volt. A városban ugyancsak céltalanul kószáló hosszú hajú fiatalok észrevették a szemrevaló fiatal teremtést. Megállították, egy darabig együtt sétálgattak ve­le, majd a városon túl egy fél­reeső helyre csalták. Ott földre teperték, s a banda tagjai közül hárman is megerőszakolták a túlerő ellen hasztalanul véde­kező kiskorú lányt. Másnap a banda „szellemi vezére" felkí­nálta a szülői háztól meggon­dolatlanul elcsavargott lányt egy további társuknak, aki szin­tén erőszakot követett el raj­ta. Egy másik este a banda két tagja durván bántalmazott egy helybeli lakost, ökölcsapások­kal leterítették s a földön fek­vő embert összerugdosták. A tettesek, tizenkilenc-húsz­éves fiatalok, ifjú koruk elle­nére erkölcsileg mélyre süly­lyedtek, többen közülük bünte­tett előéletűek, munkakerülő, • ÉPÜL a második transz­szibériai vasút. A kb. 7000 ki­lométer hosszú új sínpár az Uralt és a Távol-Keletet fogja összekötni. • MADRAS indiai állam kor­mánya bejelentette, hogy 1968. augusztus 15-től azok a csalá­dok, amelyekben a gyermekek száma meghaladja a három főt, semmiféle állami támogatásban és kedvezményben nem része­sülnek. • KAREL GOTT fellépése iránt a bratislavai nemzetközi táncdalfesztiválon nagy az ér­deklődés, távolról sem elégíthe­tik ki az összes jegyigénylőt. Ezért a prágai Apollo Színház úgy határozott, hogy nyomban a fesztivál után, fúnius 19-én 20 órakor a bratislavai Kultúra és Pihenés Parkfában hangversenyt rendez. Ennek keretében K. Gott, P. Filipovská, K. Hála és mások lépnek fel. —dl— • A MEGÉLHETÉSI KÖLT­SÉGEK indexe az Egyesült Ál­lamokban 1967 áprilisában 0,3 százalékkal emelkedett, ami hat hónap óta a legnagyobb ha­vi emelkedés. • MEGKEZDŐDTEK az ang­liai Covehithe és a hollandiai Katwijk aan Zee városát össze­kötő 120 mérföld hosszúságú tenger alatti kábel lefektetésé­nek munkálatai. 9 SLOVAN: Az ellopott léghajó (cseh) 15.30, 18, 20.30 9 DUKLA: Bolond, bolond, bolond, bolond világ (am.) 15, 18, 21 ® PRAHA: Királylány a feleségem (fr.) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 9 POHRANIČ­NÍK: Walsungok vére (NSZK) 15.45, 18.15, 20.45 9 METROPOL: Kutya egy élet (cseh) 15.30, 18, 20.30 9 KERTMOZI: Mennykő üs­sön bele (fr.) 20 ® TATRA: A betörő (angol) 15.45, 18.15, 20.45 9 MIER: Fonák élet (fr.) 17.30, 20 ® NIVY: Éjféli revü (né­met) 17.30, 20 o OBZOR: Cirkusz­kocsik lakói (cseh) 18, 20.30 ® PARTIZÁN: Ne beszéljen a szere­lemről (fr.) 17, 19.30 • PALACE: Asszonyok faluja (Jug.) 22 9 M A): A vagyon (olasz) 18, 20.30 9 MLADOSŤ: Laurel és Hardy (am.) 17.30, 20 ® ISKRA: Hívatlan lá­togató (szov.) 17.15, 19.45. film ........... • TATRA: Dollárházasságok (am.) O 0SMEV: A szalmaözvegy (am.) 9 PARTIZÁN: Epekedő szerelmes (fr.). | színház IHIH 9 NEMZETI SZlNHÁZ: Bűvös sze relem, A kilencedik hullám, Egy amerikai Párizsban (19) • HVIEZ­DOSLAV SZlNHÁZ: A lelenc (19), 9 0j SZÍNPAD: Érzelmek vására (19.30) © ZENEI SZlNHÁZ: Beat 1966 (19.30). KOSICE Aranycsillag (19). MAGYAR TERÜLETI SZlNHÁZ: 9 Taksony: Szent Péter esernyő­je (19.30). i brotHlova (magyar adás): 6.00: Hírek, időjárás, műsorismer­tetés. 6.15: Reggeli zene. 6.50: Hí­rek. 9.45: Iskolások műsora. 10.05: Plonírhlradó. 10.15: Az iskolások szlovák nyelvtanfolyama. 10.25: Gyermekdalok. 12.00: Hírek. 12.10: Honismereti műsor. 12.30: Szóra­koztató zene. 17.00: Iskolások és pionírok műsora (ism.). 17.30: Hí­rek. 17.40: Hangosújság. televízió í Bratislava 16.35: Filmhíradó. 16.45: Közgazdasági fórum. 17.15: Gyermekműsor. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.20: Tudomány és technika. 19.30: II. nemzetközi táncdalfesz­tivál. 20.20: Egy vasárnap Havannában, kubai tv-dokumentumfilm. 20.40: A megöntözött öntöző . .. (ism.). 21.40: TV Híradó televízió l buéapest züllött életmódot folytatnak, magatartásukkal sokszor köz­botránkozást keltettek. A Dunaszerdahelyl Járásbíró­ság büntető tanácsa Nagy Ist­ván tizenkilenc éves kisabonyi lakost öt és fél évi, Veréb Já­nos tizenkilenc éves dunaszer­dahelyi lakost négy és fél évi. Fodor László húszéves duna­szerdahelyl lakost háromévi, Karácsony Sándor huszonegy­éves hodosi lakost négy és fél évi szabadságvesztéssel sújtot­ta. Az ötödik vádlottat, H. S. dunaszerdahelyi lakost, testi sértésért háromhónapi szabad­ságvesztésre ítélték, de a bün­tetés végrehajtását egyévi pró­baidőre felfüggesztették. A bratislavai Kerületi Bíróság az elitéltek fellebbezését elutasí­totta és ezzel az ítélet jogerőre emelkedett. (8*1) 9.41: 11.10: 18.00: 18.15: 18.40: 18.15: 18.55: 19.25: 19.40: 20.00: 20.20: 21.20: 22.00: Hosszan tartó emlékezet, ma­gyarul beszélő angol film (ism.). Greifswald, NDK-dokumen­tuinfilm. Hirek. Telesport. 50 éve történt. A Munkás és Katonaküldöttelr Szovjetjei nek I. összoroszországi kongresszusa. Hazai tükör. Kapcsoljuk . . . Esti mese. Parabola. TV Híradó. Halló, fiúk! Halló, lányoki Drága halott, magyarul be­szélő csehszlovák film. TV Híradó, 2. kiadás. • E NAPOKBAN bocsátották vízre a harmadik halászhajót a Vihorlát aljai tárolómeden­cén, amelynek mintegy 10 kilo­méternyi szakaszán üdülők és turisták is halászhatnak, ha er­re engedélyt kérnek. • Az osztrák idegenforgalmi szervezetek és az illetékes mi­nisztériumok képviselői tegnap Bratislavába érkeztek. Kétnapos látogatásuk alatt megtekintik a város és környéke turistaforgal­mi létesítményeit és találkoznak a szlovák újságírókkal. • NÉGYES IKRET hozott a világra egy walesi asszony. Az anya és gyermekei jól érzik magukat. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő Bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, f mnffe Gorkij utca 10. Telefon: 537-16, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 508 39. Távíró: 09308. Kiadó­I I W #•• hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetőlroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 551-83. Előfizetési dí) havonta: 11,30 korona. «»«• nJtSM*S Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VIf. K-07*7123®

Next

/
Oldalképek
Tartalom