Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-16 / 164. szám, péntek

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. június 16. • Péntek • XX. évfolyam, 164. szám • Ara 40 fillér Mindannyiunkat érintő problémák a kormány ülésének napirendjén SZABAD SZOMBATOK AZ ISKOLÁKBAN (ČTK) A kormány június 14-1 C i és ön jóváhagyta a vízgazdál­kodási állami alap létrehozá­sát és alapszabályzatának el­veit. Az alap eszközeit az egyes vállalatoknak a folyók szennyezéséért kiszabott kár­térítéséből létesítik. Az anyagi alapból szennyvíztisztító állo­mások építésére, azonkívül köl­csönt folyósítanak a folyók szennyezettségét csökkentő, il­letve megszüntető korszerű technológiai módszerek beveze­tésére. Az állami alapból más közérdekű vízgazdálkodási cé­lokra is folyósítanak pénzössze­get. Az alap bevezetése egyide­jűleg figyelembe veszi, hogy az anyagi eszközöket a vízgaz­dálkodás azon szakaszán hasz­nosítsák, amelyen nyerték. A vízgazdálkodási állami alapot az Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium fogja kezelni. Az alapot 1968. január elsejétől hozzák létre. A kormány a továbbiakban értékelte a szovjet—csehszlo­vák nemzetközi gázvezeték épí­tési munkálatainak első szaka­szát. A gázvezeték a két or­szág gazdasági együttműködé­se elmélyítésének terén további fontos lépést jelent. Az épülő gázvezeték hazánk területén a legnagyobb a maga nemében. Népgazdaságunk szempontjából óriási jelentősége abban rejlik, hogy bővíti energiaforrásunkat, hozzájárul gazdaságunk ener­getikai mérlege hatékonyságá­nak javításához, s kedvező fel­tételeket teremt a vegyipar to­vábbi fejlődéséhez. A kormány ezt követően tu­domásul vette, hogy az okta­tásügyi miniszter az 1967 - 68­Košicén a Szlovák Magnezitművek bankovi bányájában előkészítő munkálatokat végeznek a magnezit föld alatti fejtéséhez. Felvéte­lünkön: Juraj Solc, Matej HarCár bányászok, Juraj Cech mérnök, vezető, és Anton MarinCa. (G. Bodnár — CTK felv.) as tanévben az alapiskolákon 14 naponként bevezeti a sza­bad szombatokat, s egyidejű­leg arányosan rövidíti a tan­tervet. A közép- és a főiskolá­kon a helyi körülményeknek megfelelően szintén lehetővé teszi a szabad szombatok be­vezetését az oktatás eddigi tar talmának megtartása mellett. A második ciklusú Iskolákon a szabad szombatok általános bevezetésével kapcsolatban csak az 1968—69-es tanévben kerül sor a tanterv módosítá­sára. Az 1967—68-as tanévben — a népgazdaság többi alkalma zottal munkaidejének fokoza tos rövidítésével összhangban •—, arányosan rövidítik az első ciklusú iskolák tanítóinak, az óvónőknek, az Iskolai napközi otthonok nevelőnőinek és a gyermekotthonok nevelőinek munkaidejét ls. Ugyanakkor nem hagyják figyelmen kívül a tanítók oktatási kötelességét sem, s tekintettel lesznek a pe dagógusoknak a tanításra való elméleti és gyakorlati előké­születeire is. A második ciklu sú Iskolák, a művészeti népi iskolák, s a nyelviskolák peda gógusainál, valamint a mű helymunkát oktató tanítóknál és a diákotthonok nevelőinél ezeket az intézkedéseket az 1968—69-es 'tanévben valósítják meg. Az óvodákban és az iskolán kívüli nevelőintézetekben biz tosítják a szabad szombatokon dolgozó szülők gyermekeiről való gondoskodást is. Szlová kiában a Szlovák Nemzeti Ta­nács oktatásügyi megbízottja (Folytatás a 2. oldalon) Uj tv-központ Bratislavában (CTK) — Jól haladnak a bra­tislavai Malomvölgyben épülő televíziós központ építési mun­kálatai. Terven felül már 800 000 koronát fordítottak különféle munkákra. Az építés első szaka­szában három adóállomás, a te­levíziós központ legfontosabb része készül el. Ennek létesíté­se és műszaki berendezése 85 millió koronát igényel. Hogy o gaztettek meg ne ismétlődjenek (CTK) — Dr. Alois Neuman igazságügy-miniszter elnökleté­vel tegnap ülést tartott a náci háborús bűnözőket üldöző cseh­szlovák kormánybizottság. A bizottság megtárgyalta a náci háborús bűnösök üldözésé­nek kérdéseiről megtartott nem­zetközi értekezlet eredményeit. A szocialista országok szakem­berei 1967. május 16—19 között Varsóban tanácskoztak e prob­lémáról. Tanácskoznak a Nemzetgyűlés bizottságai Tegnap közös tanácskozásra jött össze a Nemzetgyűlés al­kotmányjogi bizottsága és a nemzeti bizottságok ügykörével foglalkozó bizottsága, hogy megvitassa a népi ellenőrzési bizottságról szóló törvényjavas­latot, valamint a nemzeti bizott­ságokról szóló törvényjavaslat­tal kapcsolatos közös beszámo­ló első fogalmazványát. A két bizottság tárgysorozatának to­vábbi pontja a főügyész hozzá­szólásának megvitatása. Dr. Václav škoda, a Nemzet­gyűlés alelnöke, az alkotmány­jogi bizottság elnöke részlete­sen tájékoztatta a két bizottsá­got a pénzbírságokra és a bün­tetőeljárásra vonatkozó módosí­tásokról. Az eredeti javaslat ér­telmében a népi ellenőrzési bi­zottság tagja, dolgozója adott esetekben megbírságolhatta vol­na a nemzeti bizottságok funk­cionáriusait, jóllehet erre az NB tanácsa és plénuma sem jo­gosult. Jozef Švirec képviselő, az alkotmányjogi bizottság elő­fcdója azt indítványozta, hogy a bizottság hagyja jóvá a szakér­tők különbizottsága által előter­jesztett módosítási javaslatot, amelyet egyébként a tervezési és költségvetési bizottság már jóváhagyott. A két bizottság tagjai ezt követve részletesen megvitatták a törvényjavaslat szövegét és azt a javasolt mó­dosításokkal, kiegészítésekkel együtt jóváhagyták, s így ter­jesztik további megvitatásra a Nemzetgyűlés plénuma elé. Dr. Jan BartuSka főügyész a szocialista törvényesség elvei­nek érvényesüléséről tájékoz­tatta a képviselőket. Beszámo­lója többek között arra utalt, hogy a HNB-k gyakrabban vé­tenek a szocialista törvényesség ellen, mint a JNB-k. Törvénysér­tés leggyakrabban a mezőgaz­dasággal, a lakásgazdálkodás­sal és a közrend biztosításával kapcsolatban fordul elő. Az is­kolaügy, az egészségügy, a munkaerő-gazdálkodás és a pénzügy szakaszán ritkábban kerül sor törvénysértésre. A bizottság egyetértett a nem­zetközi konferencián elfogadott határozatokkal és megvalósítá­sukkal kapcsolatban intézkedé­seket foganatosított. Tekintettel arra, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban még több hábo­rús bűnös elkerülte a büntetést, s hogy elkerüljük a hitleri fa­sizmus gaztetteinek megismét­lődését, a békéért és a bizton­ságért folytatott harc továbbra ls időszerű kérdés marad. En­nek érdekében a csehszlovák kormánybizottság teljes mérték­ben támogatja azt a törekvést, hogy minden országban érvé­nyesítsék a háborús bűnök el­évülhetetlenségéről szóló nem­zetközi jog elveit. A bizottság ezzel kapcsolatban újból hang­súlyozta, hogy kész együttmű­ködni a háborús bűnösök igaz­ságos elítélésére törekvő álla­mok illetékes szerveivel. Üjabb ülést tartott a Biztonsági Tanács Az ENSZ rendkívüli közgyűlésének ülésszaka előtt New York (ClKJ — Tegnap­ra virradó éjjel újból ülést tar­tott a Biztonsági Tanács, amely előzőleg elutasította azt a szov­jet javaslatot, hogy a leghatá­rozottabban ítéljék el Izrael agresszióját az arab országok ellen, és amely követelte, hogy Izrael azonnal és feltétel nél­kül vonfa kl csapatait az em­lített államok területéről a fegyverszüneti vonal mögé. A Biztonsági Tanács egy­hangúlag jóváhagyta Argentína, Brazília és Etiópia közös hatá­rozati Javaslatát, amely felszó­lítja az Izraeli kormányt, hogy szavatolja az elfoglalt területek lakosságának biztonságát és vé­delmét. A szavazás után India kül­dötte kijelentette, hogy a szov­jet javaslat elvetése után en­nek a javaslatnak az elfoga­dása legalább részben enyhíti a helyzetet, mivel elsősorban a palesztinai menekültek sorsá­val törődik, jóllehet nem ítéli el Izraelt mint agresszort. Végül a Biztonsági Tanács feladatul adta U Thant főtit­kárnak, hogy kövesse a hatá­rozati javaslat teljesítését és majd számoljon be róla a ta­nácsnak. Ugyancsak New Yorkból je­lenti az AFP hírügynökség, hogy minden valószínűség sze­rint sikerül összehívni az ENSZ rendkívüli közgyűlését, amelyet a Szovjetunió javasol s amely­nek összehívásához a tagálla­mok többsége, tehát 62 szava­zat kell. Az algériai kormány szóvivő­je tegnap bejelentette, hogy Algéria teljes mértékben támo­gatja a rendkívüli közgyűlés összehívására tett szovjet ja­vaslatot. Hasonló értelemben nyilatkozott a jugoszláv, a szo­máli, a pakisztán és a norvég kormány képviselője is. Londoni politikai körökben úgy tudják, hogy amennyiben magas kormányszintű értekez­letre kerülne sor, — hírek sze rint Koszigin szovjet miniszter­elnököt és Johnson elnököt is New Yorkba várják — akkor Wilson miniszterelnök is ott lesz a fontos tanácskozások színhelyén. FRANCIA KORMÁNYNYILATKOZAT A KÖZEL-KELETRŐL Párizs — A francia kormány tegnapi rendszeres ülésén jó­váhagyta a Közel-Keletről szóló nyilatkozatot. Ebben sajnálko­zását fejezi kt a fegyveres konfliktus és az azt követő po­litikai fejlemények fölött, ame­lyek az egész világra nézve igen veszélyesek. A francia kormány rámutat, hogy a konf­liktus kirobbanásának első pil­lanatától a békés megoldás hí­ve volt és most ls azt sürgeti, amikor helyesli az ENSZ rend­kívüli közgyűlésének összehívá­sát. A francia nemzetgyűlés kül­politikai vitájában Couve de Murvtlle külügyminiszter első­sorban a közel-keleti helyzettel foglalkozott. Kijelentette, hogy francia vé­lemény szerint a Közel-Keleten nagy változás történt. Izrael katonai győzelmet aratott és jelentős kiterjedésű arab terü­leteket szállt meg. Félő, hogy a Közel-Keleten Ismét kitör a „hidegháború", és ennek követ­keztében igen súlyos politikai válság következhet be. Ami a konfliktus megoldását Illeti, a francia államférfi ki­leientette, hogy a tartós meg. (Folytatás a 2. oldalon) Ky tábornok 600 ezer amerikai katonát követel A SZABADSÁGHARCOSOK SIKERES HADMŰVELETEI Saigon (CTK) — A dél-viet­nami harctérről ismét súlyos összecsapásokat jelentenek. Jú­nius 14-én a dél-vietnami haza­fiak alakulatai a Mekong del­tájában megütköztek a dél-viet­nami kormányegységekkel. A harc a késő éjszakai órákig tartott. A dél-vietnami amerikai had­műveleteket óriás bombázók is támogatták. A légierő támadta a laoszi határvidéket, Plei Ku térségét és a Saigontól észak­ra elterülő körzetet. A VDK el­len elkövetett légitámadások méreteiről a saigoni amerikai szóvivő azt jelentette, hogy az amerikai repülőgépek szerdán elsősorban országutakat, vasúta­kat, és vízi utakat bombáztak a VDK területén. Washingtonból Jelentették a sajtótudósítók, hogy a Penta­gon legmagasabb rangú képvi­selői, Róbert McNamara had­ügyminiszter és Earl Wheeler, tábornok, vezérkari főnök jú nius 18-án Vietnamban ellen­őrzik a hadi helyzetet. A láto­gatáson részt vesz Nicholas Katzenbach külügyi államtitkár helyettes is. Amint a látogatás hírét hiva­talosan igazolták, Ky tábornok dél-vietnami miniszterelnök ki­jelentette, hogy legalább 600 000 amerikai katonára lenne szük­sége. Ky már eddig ls több íz Nyugat-Berlinben több ezer diók fogadott rendkívüli törvények és tani terrorcselekmények miatt. tüntetett a városatyák által el­az azt követő felvonulások el­Telefoto: CTK — Zentralbild ben követelte, hogy növeljék az amerikai intervenciós hadsereg létszámát, de most első alka­lommal közölt konkrét szám­adatot ts az igényeiről, és nem véletlen, hogy ezt az igényét az amerikai küldöttek látogatá­sát megelőző napokban hangoz­tatta. A brit békevédők június 24­től július 2-ig számos tiltakozó gyűlést, tüntetést és menetet rendeznek, amelyen kifejezésre juttatják az amerikai agresszió iránt érzett ellenszenvüket, és tiltakoznak a brit kormány ál­tal az agresszoroknak nyújtott támogatás ellen is. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztériu­ma szerdán nyilatkozatot hozott nyilvánosságra, amelyben elíté­li a Laosz ellen intézett ame­rikai légitámadásokat. Vietnam népe nem áll egye­dül a szabadságáért és függet­lenségéért vívott harcában. A Szovjetunió naponta 30 hajóra­komány árut küld jelenleg Vietnamnak, és a segítség mennyisége egyre növekszik. Viktor Bakajev szovjet tengeré­szetügyi miniszter kijelentette, hogy a tengeri áruszállítás egyre növekvő veszélyekkel jár, mivel az Egyesült Államok va­dászgépei számtalanszor üldö­zik a szovjet hajókat. A Kínai Népköztársaság a 436. tiltakozó jegyzéket juttat­ta el az amerikai kormányhoz a Kínai Népköztársaság ellen elkövetett provokatív akciók miatt. Az utolsó jegyzék meg­állapítja, hogy június 13-án és 14-én amerikai hadihajók be­hatoltak a kínai felségvizekre, az amerikai hadirepülőgépek pedig megsértették az ország légiterét. Három helyen csaptak össze június 15-én a hazafias erők az amerikai tengerészgyalogsággal Da Nang környékén. Lapzárta­kor érkezett jelentés szerint két helyen még folytatódnak a hadmüveletek, Da Nangtól dél­re pedig a felszabadító erők rakéta- és ágyútűz alatt tartják a dél-vtetnami kormányalakula­tokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom