Új Szó, 1967. május (20. évfolyam, 119-148. szám)

1967-05-20 / 137. szám, szombat

krónik a Vj;:// - - <=:< :: : H krón i k a jó reggelt! ' & HÜ SZOMBAT május 20. A NAP kel: 4,02, nyugszik: 19,20 órakor. A HOLD kel: 15,05, nyug­szik: 2,21 órakor. névnapjukon fc* * i • r • f • » » • » k » I I ü » I l .« 1 J^^ BERNÁT - IVANA n e T fi kedvesolvaiAlnkat • KUBA állami ünnepe • 1799­ben született HONORÉ DE BALZAC trancla realista ir6 (t 1850) • 1880-ban született JOSEF HAKEN, a csehszlovák munkás­mozgalom kiemelkedő egyénisége f + 1949) • 1882-ben született SIG­RID UNDSET Nobel-díjas norvég IrónA (+1949) • 1887-ben végez­tette ki Sándor cár ILJICS ULjA­NOV orosz forradalmárt, V. I. Le­nin bátyját (szül.: 1866) • 1940­ben halt meg JOZEF GREGOR TA­JOVSKf szlovák író (szül.: 1874). ft££!£l£Ü olvastuk Az űrkutatás áj feladatokat rA ax ipar minden ágára is. Így pél­dául ax üveggyártás terén végzett kutatások szinte nap nap után A| eredményeket, sikereket hoznak. Egy lübecki üvegkerámiagyár gyártásteljesztési osztályán a kris­tályt Svegköpenyhe burkolják, ís ezzel védik a zsugorodástól, illet­vs a kiterjedéstől. Ilyen ttveg­krlstály keverék, amelynek tfikéle­tesítésébex már csak Igen rövid IdA hiányzik, UválAan alkalmaz­ható a világűr optikai kutatásá­ban. Ilyen anyagból készítik el • tervek szerint a (öld körüli pá­tyára bocsátott kozmikus telesz­kópokat. Az Ilyen műszerekkel szemben támasztott fizikai k8*«­telmény éppen ax, hogy ellenállja­nak a hőmérsékleti ingadozások­nak. Természetesen as űrkutatás számár* késxüIA berendezésekből lelentSs elSnye származik a ház­tartásoknak is. A kristályüveg Ssz­sxetfitetből gyártott báztartásl edények, borospoharak, kancsók stb. még akkor sem törnek el, ha teljes erAvel a falhoz vágják. (DIE WELT) • A COSA NOSTRA néven is­mert amerikai maffia-szervezet­nek 5 ezer tagja van. Az alvi­lági hierarchia csúcsán 9 befo­lyásos család áll, akik a bűn­szövetkezet egész tevékenysé­gét irányítják. » TÖBB HÁZASSÁGKÖTÉS, DE TÖBB VÁLÁS IS A brit statisztikai évkönyv adatai szerint Nagy-Britanniá­ban 1965-ben 371000 ifjú pár kötött házasságot, s ezzel meg­dőlt az 1949-ben elért házas­ságkötési rekord. Az említett évben azonban a bíróságok 43 000 házaspárt választottak 'el, úgyhogy megdőlt az 1945. évi válási rekord is. • OLASZORSZÁGBAN évről évre növekszik az élelmiszer­cikkek hiánya. Tavaly az or­szág 1100 millió Ura értékű élelmiszert vásárolt külföldön. A gyümölcskivitelből nem le­hetett fedezni a hiányt. A kü­lönbség 642 millió líra. • MOSZKVAI Szlovákia kele­ti részén sűrű felhőzet, másutt felhőátvonulá­sok. A nappalt hőmérséklet 20, Észak- és Kelet­Szlovákiában 15 —18 fok körül lesz. Gyenge dél­keleti, Szlovákia keleti felében mérsékelt északi szél. Nyári ifjúsági találkozu Az Ifjúsági klubok ax idén is megrendezik a nyári ifjúsági talál­kozót. Időtartama: 1967. július 13—23. Hely: Pinc, losonci járás. Műsor: autóbuszkirándulás Ma­dách Imre és Mikszáth Kálmán szülőhelyére, Fülekre, Fábry Zoltánhoz Stószra. Találkozás a Losoncon élő Szabó Gyula festA­művésszel. Elszállásolás: közös táborban, Sátrakban.'. Lehetőleg mindenki biztosítson magának sátrat. A szervező bizottság 30 koronát gyűjt a szervezési kiadások fede­zésére. 50 száxalékos vasúti ked­vexményt (a kiinduló állomást tes­sék megjelölni), valamint közös konyhán való étkezést (napi 15 korona) biztosítunk. A jelentkezés határideje: június 25. Jelentkezni lehet: József Attila Ifjúsági Klub, Bratislava, Nám. 1. mája 30. © KŐOLAJ A NORVÉG PARTVIDÉKÉN? Az amerikai Standard Oil of India kőolajtermelö társaság még ez idén kísérlett fúrásokat végeztet az Amoco Norway cég által a norvég partok közelé­ben. Hasonló lépésre határozta el magát a svéd kormány ís. A kutatások eredményei ugyan­is arra utalnak, hogy a Skan­dináv-félsziget déli partjai kö­zelében a tengerfenéken rend­kívül kiadós kőolaj és földgáz­lelöhelyek vannak. CIGÁNYMOVESZEK CSEHSZLOVÁKIÁBAN A földkerekség egyetlen ci­gány színházának, a moszkvai Romén Színháznak művészei csehszlovákiai látogatásra ké­szülnek. Tanulmányozni akar­ják az itteni cigányok életét, cigánydalokat gyűjteni, filmez­ni és fényképezni stb. szeret­nének, hogy újabb Ismeretek alapján tegyék változatosabbá a színház műsorát. • EGYESÜLT ÁLLA MOK: Aggkori végelgyen­gülésben múlt kt egy egér, amely 18 hónappal ezelőtt megölt egy kí­gyót. Azóta a tulajdono­sa hősként mutogatta, és a hiszékeny nézők szíve sen fizettek azért, hogy láthassák a kígyóölő ege ret. • B. MEDD amerikai ideg­gyógyász szerint a házastársak boldogtalansága a meg nem értésből fakad, és a megértést csak viták útján lehet terem­teni.' A házasfeleknek tehát gyakrabban kell vitatkozniuk, veszekedniük, ha azt akarják, hogy házaséletük boldog le­gyen. • VASÁRNAP, május 28-án 20 órai kezdettel hangversenye­zik a bratislavai Kultúra és Pi­henés Parkjának főépülete nagytermében a rendkívül nép szerű prágai The Rangers Ves­tern-együttes, amely az ez év márciusában megrendezett I. országos fesztiválon az első he lyen végzett. Az együttes főleg amerikai és ausztráliai dalokat ad elő. —dl— BEMUTATÓ ELŐTT Május 27-én mutatja be új műsorát a CSISZ Szlo­vákiai Központi Bizottsága mellett működő Magyar Dal- és Táncegyüttes Bratislavában a Kultúra és Pihenés Parkjában május 27 én mu­tatja be új műsorát a CSISZ Sxlováktai Központi Bizottsága mel­lett működő 120-tagú Magyar Dal- és Táncegyüttes. A kifejezet­ten népművészeti jellegű mfisor sok új és néhány régebbi szám ból tevődik össze és két résxből áll. Előbb ax énekkar, majd a tánccsoport mutatkoxik be. Ax énekkar egyebek köxütt Ko dály. Bárdos, Sxíjjártó és Molnár, a táncegyüttes Ra|ter, Kvo­csák, Gyapjas és Vadasl szerzeményeit eleveníti meg. Az együt­tes a bemutatót követően a Bratislava környéki falvakban és városokban tart fellépéseket. Június 29-én kexdi meg nyári kör­útját, amely során Kelet Szlovákiába látogat el. Augusztus első felében Dél-Szlovákiában vendégszerepel, majd a hónap dere­kán magyarországi vendégszereplésre készül. A tizenkét éve működő Ifjú Szívek néven ismert együttes ax új bemutatóra gondosan felkészült és bízik abban, hogy ismét megnyeri a kö­zönség tetszését. Felvételünkön az új műsor egyik jelenete. (gres) • A FOVAROS és köztársa­ságunk más városai számára mintegy száz T-3 típusú villa­most készít ez év harmadik negyedének végéig a CKD Tat­ra smíchovi üzeme. Ezenkívül 540 ilyen típusú villamost ex­portál a Szovjetunióba. • HOSZMILLIÖ KÜLFÖLDI látogatót várnak az idei ven­dégforgalmi idényben Jugoszlá­viába. Az év első három hónap­jában, a tavalyihoz viszonyítva 70 százalékkal nőtt a turisták száma. © KÖZELHARC A BÖRTÖNBEN 70 rab és 30 rendőr sebesült meg csütörtökön két órán be­lül Argentínában a Bahta Blan­ca-l fegyházban. A rabok azért lázadtak fel, mert nem voltak hajlandók részt venni a min­dennapi 10 perces egészségügyi sétán. A zendülést csak a se­gítségül hívott rendőregységek tudták elfojtani, éspedig könny­fakasztó gázzal. m A PHILADELPHIAI repülő­téren a napokban különleges „repülő-autóbuszt" próbáltak ki, amelyet a tervek szerint 1970-ben állítanak forgalomba. Az alumíniumból készült köz­lekedési eszköz 23 utast szál­líthat. • FRANCIAC P.SZÁG: Egy párizsi autókereske­dő csodálatos ötlettel gazdagította a vevőszol­gálatát. Egy festít alkal­maz, aki a kocsi színét a vásárló kedvű hölgyek ruhájával azonos színűre festi. A festés helyben megvárható. A SIETÉS korát él­jük. Ügy tartjuk, hogy minden feleslegesen el­fecsérelt percért kár. Időnket, — főleg an­nak szabad változatát, — Igyekszünk minden vonatkozásban gazdasá­gosan beosztani. Célunk megvalósítása közben akadályokba ütközünk. Ezek egyike a bevásár­lási teendők során vár ránk. Jónéhányszor előfor­dult már, hogy be aka­runk nyitni valamelyik üzletbe, az ajtó nem engedelmeskedik nyttá si szándékunknak, sőt ráadásul az ilyen fel­iratú táblácska szúr szemet: „LELTÁRO­ZÁS". így, pusztán, rt degen, visszautasítón, pardont nem ismerő módon. Ilyenkor, — at­tól függően, vajon lob banékony-e az ember, vagy mérsékeltebb ter­az egyik takaros üzlet ajtaját zárva találtam, de rajta ez a felirat fo­gadott: „Bocsánat, hogy leltározunk!" Igen. Így, szórói-szóra! Nem a ri­deg: „Leltározás". Jjgjy, i&> tehetne... mészetü, — hangosab ban, vagy befelé nyil vánít véleményt, de mindenesetre bosszan­kodik. Ezt az érzést még csak fokozza az a tény, ha hasonló „tlla­lomtábla" egyebütt ls fogadja. Budapest utcáit járva A bocsánatkéréssel kezdődő felszólítás ls végeredményben eluta­sítást, máshová irányí­tást jelent, de a mód vitathatatlanul kíméle­tesebb. Még a lobbané­kony ember ts megbo­csájtja. Ilyesmit gon­dol: „Szegény alkalma­© HVIEZDA: Vinnetou Ili rész (NSZK) 15.30, 18, 20.30 ® HVIĽZ DA (kertmozi): Megvetés (fr.) 20 o SLOVAN: Az ellopott léghajó (cseh) 15.30, 18, 20.30 O PRAHA: Királylány a feleségem (fr.) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21 © METROPOL: Filozófus történet (cseh) 15.30, 18, 20.30 © DUKLA: Ez a bolond vi­lág (angol) 15, 18, 21 © TATRA: Gól (angol) 15.45, 18.15, 20.45 © POHRANIČNÍK: Sok hűség sem­miért (magyar) 15.45, 18.15, 20.45 • NIVY: Szeretni (svéd) 17.30, 20 © MIER: A vörös sivatag (olasz) 17.30, 20 © PALACE: Méh­klrálynő (olasz) 22 © OBZOR: Riói kaland (fr.) 18, 20.30 © MAJ: Ne beszéljen szerelemről (fr.) 18, 20.30 © MLADOSŤ: Ez gyilkosság, mondta ő... (angol) 17.30, 20 © ISKRA: Mi ketten meg a 16 (fr.) 17.15, 19.45 © PARTIZÁN: I,aurel és Hardy (an^ol) 17, 19.30. | © SLOVAN: Királylány a felesé­gem (fr.) © TATRA: Lót felesége (NDK) © ŰSMEV: Gól (angol) © PARTIZÁN: Vakáció Yvettel (sp) © DUKLA: A szárnyas Fitt (fr.). • TEGNAP TÉRT vissza ka­nadai vendégszerepléséről a Szlovák Népművészeti Együttes 85-tagú csoportja, amely egy hét alatt hétszer lépett fel. A montreali Expo 67 csehszlovák napján csaknem 10 ezer néző élvezte az együttes műsorát. © NEMZETI SZÍNHÁZ: A végzet hatalma (19) © HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Cyrano de Bergerac (19) © KIS SZÍNPAD: A szép kö­zömbös, Emberi hang (19) © 0) SZÍNPAD: Nebáncsvlrág (19.30) © ZENEI SZÍNHÁZ: Mozart halála (19.30). KOSICE © Nagyságos urak (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: © KIRÁLYFA: Dandln György © BŰCS: Ori muri (19.30). UütlLÖ- ES KULTÜRPARK (Bra­tislava): 18.00: Blood kapitány fia, francia kalandfilm. (ÖKAI-NAPOK KOMÁROM, Sxak­sxervexetek Háza: A hősök em­lékművének megkoszorúzása (18). Békefl Antal — Békefiné Kurdy Piroska: Feneketlen tô. A komáro­mi Magyar Általános Iskola szín­játszó együttesének előadása (19). rádió >ro»Ut ovg | • TAVALY 7 MILLIÓ utas repülte át az Atl&-nti-óceánt, hajón viszont csak 4 millió ember utazott a kit földrész között. (magyar adási 6.00: Hírek, időjárásjelentés, mű­sorismertetés. 6.15: Kellemes Jóreg­gelt. 6.50: Hírek. 13.00: Hírek. 13.10: Külpolitikai Jegyzetek. 13.20: Tánczenei koktél. 14.00: Nőt szem­mel. 14.10: A zeneirodalom gyöngy­szemei. 15.00: Egy hazában. 15.20: Magyar népdalcsokor. 16.00: Ipart műsor. 18.20: Zenei újdonságok. 18.30: Hírek. 18.40: Hangos híradó. 17.00: Szórakoztató műsor KANADAI TUDÓSÍTÓNK JELENTI • A JAPÁN DIPLOMÁCIAI KAR taglalt (elszólították, hogy agy hó­nappal elAbb jelentsék be • külügyminlsxtériumnak nősülés! sxándé­knkat, amennyiben külföldi lányt akarnak feleségül venni, Illetőleg a női dolgozók külföldihez akarnak felesAgfil menni. A sajtó vélemé­nye szerint ezzel akarnak védekezni as államtitkok elárulása ellen, hagy korlátozxák a diplomaták „vegyes háxasságát". • A TORONTÓI EGYETEMEN I. e. 800 ból txármaxó táraómúmia bőr és lxomse|t|elt vizsgálták meg és megállapították, hagy ax Asi balxsa­ntoxási módszerekkel (óbban megóvták ex étA anyagot ax eayésxettAI, mint ax feltételexhetA volt. Bár i sejtek Ssszexsugorodtak, kitűnően konzerválódtak és membránjaik is épek maradtak. • IS EZER DOLLÁR értékű mfitogat hasinál egy amerikai tndAs kísérletek céljából. A fog pontosan regisztrálja a sxá|flregben végbe menA vegyi folyamatokat NY. F. l>ra»ísiavo j zottak. . Megint azzal a fránya leltározással abajgatfák őket, s lám ebben a kellemetlen helyzetben ls a vevőre gondolnak. Ha már ke­délyességgel, áruval nem szolgálhatnak, leg­alább írott szóban kér­nek bocsánatot". A jó munkamódszere ket, az újításokat át­venni dicséretreméltó. A miénknél jobb meg oldást nálunk ts meg­honosítani feltétlenül érdemes. Mégha a sie­tés korát éljük ts, le gyen számunkra való­ban legértékesebb az ember. Kíméljük. ZALA JÓZSEF 9.00: 9.40: 10.45: 11.45 15.00: 17.00: 17.35: 18.25: 19.00: 19.30: 19.45: 20.15: 20.55: Óvodások műsora. A hallgatag tenger — TV­Játék (ism.). Békeverseny. TV-ÚJság. Slávia Bratislava UK— Tat­ran Stfeíovice, női röplab­da-mérkőzés. Egyiptomi séták. Ptonlr-hlradő. Harminc nyertes — a brnőt tavaszt vásár verssnymfiso­ra. TV újság Külpolitikai Jegyzetek. Tábor a Félhold szigeten. (Afrikai riport.) A prágai Semafor műsora. A nagy föld — amerikai film. 15.08: Rettegett Iván (szovjet film) I. rész. 17.05: Bruegheltől Rembrandtig (kisfilm). 17.20: Hírek. 17.25: Gong (színházi krónika). 17.45: Próza a pódiumon. 17.55: Haladás (tudományos ma­gazin). 18.33: Tüskevár 8. Búcsú a berek­től (befejező rész). 19.05: A TV Jelenti . .. 19.50: Cicavízió . . . 20.00: TV Híradó. 20.20: A Savarta táncverseny köz­vetítése. 20.50: Ének az esőben (amerikai film). 22.30: TV Híradó, 2. kiadás. 22.50: Jó éjszakát felnőttekl Ko­lumbusz Popeye. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, ____ - Gorkij utca 10. Telefon: 537-18, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 508 39. Távíró: 09308. Ktadó­ľ CJ^ii nfvata ,. : Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetőiroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 551-83. Előfizetést díj havonta: 11,30 korona. • ľjAIl Terjeszti a Posta HIr|apszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Cottwaldovo námestie 48/VII. K-07*71180

Next

/
Oldalképek
Tartalom