Új Szó, 1967. május (20. évfolyam, 119-148. szám)

1967-05-21 / 138. szám, vasárnap

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. május 21. • Vasárnap • XX. évfolyam, 138. szám • Ara 40 fillér Dolgozó népünk üdvözletei a szeretet és hála megnyilvánulásai Találkoztak a Barátság és Béke Stafétái A csehszlovák—szovjet határon Szobránc és Ungvár között tegnap találkoztak a Barátság és Béke Stafétát, melyek 11 nappal ezelőtt in­dultak útjukra Prágából, illetve Moszkvából. Vyšné Nemecké ünnepi zászlódíszben fogad­ta a hagyományos találkozó résztvevőit. Dél­előtt 9 óra körül, amikor Michalovcéről utolsó útszakaszára indult a csehszlovák nép baráti üdvözleteit vivő staféta, a két ország dolgo­zóinak több ezres tömege várta az ünnepi ak­tus kezdetét. Röviddel 11 óra előtt érkezett az ünnepség színhelyére a csehszlovák küldöttség, élén Mi­chal Chudík elvtárssal, a CSKP Központi Bi­zottsága elnökségének tagjával, az SZNT elnö­kével. Küldöttségünkkel együtt érkezett Ivan Szemjonovics Kuznyecov, a Szovjetunió bra­tislavai főkonzulja is. Néhány perccel később sor került küldöttségünk és az Igor Dmitrije­vics Sztyepanyenko, az Ukrán Szovjet Szocia­lista Köztársaság Minisztertanácsának elnökhe­lyettese vezette szovjet küldöttség találkozá­sára. Ágyúk díszlövései és színes tűzijáték je­lezte a staféták érkezését. Elsőként Sztyepan Gavacsko sportmester érkezett meg a szovjet stafétával, majd Mária Faithová és firí Raška futott be a csehszlovák Barátság és Béke Sta­fétájával. Michal C h u d í k elvtárs beszéde Az állami himnuszok elhangzása után az SZLKP kelet-szlovákiai kerületi bizottságának első titkára, }án Koscelanský elvtárs nyitotta meg a két baráti nép találkozóját. Majd Michal Chudík elvtárs a csehszlovák küldöttség ve­zetője emelkedett szóra. Az ünnepség résztvevőinek lelkes tapsvihara közepette Michal Chudík elvtárs átadta a cseh­szlovák stafétát a szovjet küldöttség vezető­jének. Ezután I. D. Sztyepanyenko elvtárs a szov­jet küldöttség vezetője lépett a mikrofonhoz. Beszéde után I. D. Sztyepanyenko elvtárs át­adta a Szovjet Barátság és Béke Stafétáját küldöttségünk vezetőjének, Michal Chudík elv­társnak. Az Internacionálé elhangzása után az ünnepség résztvevői megtekintették a szovjet és a csehszlovák ének- és táncegyüttes gazdag műsorát. A délutáni órákban Michal Chudík elvtárs vezetésével 25-tagú csehszlovák küldöttség in­dult néhánynapos baráti látogatásra a Szov­jetunióba. Hasonlóképpen néhány napig ha­zánkban, konkrétan a kelet-szlovákiai kerület­ben tartózkodik az a 25-tagú szovjet küldött­ség, mely részt vett az ünnepségen. -—ik— Ml, Csehszlovákia népének képviselői azért jöttünk el ma szövetséges országaink közös határára, hogy átadjuk önök­nek azt az üzenetet, amelyet a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság népe küld a Szovjetunió népének annak 22. évfordulója alkalmából, hogy a szovjet had­sereg felszabadította Csehszlo­váklát. Az üzenetet hozzácsa­toltuk a Barátság és Béke Sta­fétájához, amelyet kézből kéz­be adva szívtől szívhöz szóló -.üzenettel vittünk végig hazánk egész területén. Hazánk minden tájáról szívé­lyes üdvözleteket hozunk dol­gozóinktól, akik a Szovjetunió népében legőszintébb barátju­kat és testvérüket látták min­denkor és látják ma ls. Sok városból és faluból hozzuk a stafétához csatolt üdvözleteket, a munkások, a szövetkezeti pa­rasztok, az értelmiségiek s az ifjúság szívéből fakadó szeretet és hála megnyilvánulásait. Életünk jelenlegi békés felté­telei között most, amikor már alkotómunkánk gyümölcseit él­vezhetjük, ismét mélységesen tudatosítjuk, hogyha a Szovjet­unió a második világháborúban nem aratott volna győzelmet, nemzeteink nem lennének sza­badok, nem létezhetne önálló, szuverén Csehszlovákia sem. Kedves barátaink! Átadom önöknek népünk üze­netét s arra kérem önöket, ad­ják át a szovjet népnek forró elvtársi üdvözleteinket, tolmá­csolják szeretetünk s hálánk megnyilvánulásait szülőföldünk felszabadítóinak. Szívből min­den jót kívánunk a szovjet munkásoknak, kolhozparasz­toknak, értelmiségieknek, az Ifjúságnak, mindazoknak a szovjet embereknek, akikről tudjuk, hogy hűségesen szere­tik szovjet hazájukat és lelke­sen dolgoznak további felvirá­goztatásáért. Önökkel együtt büszkék va­gyunk a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom óta eltelt fél évszázadban elért ragyogó si­kerekre, s arra, hogy a földke­rekség egyhatod részén gyöke­resen megváltozott az élet. Ez idén együtt ünnepeljük meg a Nagy Október eseményeinek év­fordulóját, a leninizmusnak, az SZKP s a Szovjetunió népe békepolitikájának ragyogó dia­dalát. I. D. Sztyepanyenko elvtárs beszéde Kedves Chudík elvtárs, ked­ves csehszlovákiai barátainkl Tisztelt elvtársaki Engedjék meg, hogy minde­nekelőtt megköszönjem Chudík elvtársnak a Szovjetunió Kom­munista Pártjához s népéhez intézett, szívből jövő szavait, hálás köszönetemet fejezem ki azért is, hogy ilyen ünne­pélyes esemény alkalmából ta­lálkozhatok csehszlovákiai ba­- rátainkkal és átadhatom nékik szívélyes üdvözleteinket. A Barátság és Béke Stafétá­ját olyan időben adjuk át egy­másnak, amikor a Szovjetunió népe s a földkerekség minden haladó szellemű embere méltón készül megünnepelni a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulóját. E forra­dalom győzelme után erőtelje­sen bontakozódott kl népeink barátsága. A csehek és a szlo­vákok már a szovjetállam fennállásának első éveiben re­ménykedve tekintettek ránk. A testvéri cseh és szlovák nép legjobb fiai — Klement Gott­wald, Július Fučík és sokan má­sok szilárdították népeink ba­rátságát, síkraszálltak a leni­nizmus éltető eszméinek dia­daláért. Ez a barátság még job­ban megszilárdult és elmélyült a Nagy Honvédő Háborúban s a hitleri fasizmus elsöpréséért ví­vott harcok első éveiben. Azóta egyre szorosabb a Szovjetunió és Csehszlovákia politikai, gaz­dasági és kulturális együttmű­ködése, valamint összefogása a világbéke megőrzése érdeké­ben. A Szovjetunió a Csehszlovák Szocialista Köztársasággal s a többi szocialista országgal együtt szívósan küzd a világ­béke megőrzéséért, a dél-viet­nami vérontás megszünteté­séért. Országaink politikájának főcélja egy újabb világháború veszélyének elhárítása. Ezeket a törekvéseket Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs a következő szavakkal jellemezte: „Mi nem azért emlegetjük a legutóbbi háború következményeit, mert kárpótlást akarunk a szomorú múltért, hanem azért, mert a jövőre gondolunki" Kedves elvtársak, engedjék meg, hogy szívből további sike­reket kívánjak Csehszlovákia népének a CSKP XIII. kongresz­szusán jóváhagyott határozatok életbeléptetéséhez, a Szovjet­unió és Csehszlovákia népei közötti megbonthatatlan szövet­ség, baráti együttműködés szi­lárdításához. A legidőszerűbb feladatokat^ oldják meg a kut atók Tanácskozott a CSTA elnöksége A Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöksége 25. ülésén megvitatta az állami kutató­munkáról tájékoztató beszámo­lót, a tudománynak a műszaki tudományos forradalomban be­töltött szerepét ismertető ta­nulmányt, az általános iskolák mennyiségtani oktatása korsze­rűsítésének lehetőségeit, vala­mint a geológiai kutatómunka megszervezéséről tájékoztató jelentést. A beszámoló szerint a kuta­tómunka terén dolgozók elér­ték a múlt évre kitűzött célo­kat. A tudományos témáknak azonban elsősorban a legfonto­sabb feladatokra kell összpon­tosulniuk, mert csak ez teheti lehetővé az e célra rendelke­zésre álló erők legjobb felhasz­nálását. A geológiai kutatómun­ka szervezettségéről tájékozta­tó beszámoló bizonyos fogyaté­kosságokra hívja fel a figyel­met. Előfordul ugyanis, hogy tárca, illetve vállalati érdekek előtérbe helyezése a társadalmi érdekek elhanyagolását ered­ményezi. A Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöksége a mennyi­ségtan iskolai oktatásának kér­désével foglalkozva rámutatott, hogy e téren jelenleg forradal­masított fejlődésnek lehetünk tanúi. Ezért szükséges a meny­nyiségtan oktatásának korsze­rűsítése. Befejez ődött a CSISZ szlovákiai kongresszusa A jobb munkához megvannak a feltételek ®> "H CO Ü fi X 2> H O « A! t. — a 4) qj C íj 9) •O 5 1 Q é A! & •a ai c t: a :o £ "a "í Ü Tegnap, a CSISZ szlovákiai kongresszusának utolsó napján a felszólalók nemcsak problémákat vetettek fel, hanem a szer­vezet megszilárdítására és a munka megjavítására konkrét ja­vaslatokat is tettek. Plavy Dezső, a CSISZ dunaszerdahelyt járási szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a járásban ke­vés a fiatalok számára az elhelyezkedési lehetőség. A szülők viszont a 14—15 éves gyerekeket nem szívesen engedik el a családi körből. Többek között megemlítette azt is, hogy az in­ternacionalizmusra való nevelést az eddiginél komolyabban kell vennünk. Ľ. Korytárová, a nyugat-szlovákiai KNB CSlSZ-szervezeté­nek titkára a pionirmozgalomről és a hadsereggel való együtt­működésről szólt. A vitában a kongresszus fo­lyamán 43-man szólaltak fel. A vitaösszefoglalót Róbert Ha­renčár mérnök, a CSISZ Szlo­vákiai Központi Bizottságának elnöke tartotta. Hangsúlyozta, hogy a CSISZ szlovákiai kongresszusát a nyíltság jellemezte. Kiemelte a hazaszeretetre való nevelés és a nemzetek közti barát­(Folytatás a 2. oldalon) Tízezer amerikai és dél-vietnami katona a demilitarizált övezetben SÜLYOS HARCOK QUANG TRI KÖRNYÉKÉN • AMERIKAI SZENÁTOROK ELÍTÉLIK A HÁBORÚ FOKOZÁSÁT • SZOVJET KOMMENTÁROK AZ AMERIKAIAK ÚJABB VESZÉLYES LÉPÉSÉRŐL Saigon (CTK) — A Ben Hai folyó déli partja mentén — ez a folyó a vietnami demilitari­zált övezetet szeli át — jelen­leg tízezer amerikai tengerész­gyalogost és dél-vietnami kor­mánycsapatot vontak össze. Miután betörtek a demilitarizált övezetbe, amely az 1954. évi genfi egyezmény alapján sem­leges övezetet alkot Dél-Viet­nam és a VDK között. Hoch­múth vezérőrnagy, az amerikai tengerészgyalogság 3. hadosz­tályának parancsnoka tegnap kijelentette, hogy az ameri­kaiak most a Ben Hai folyót tartják a semleges övezet déli határának. Tegnap súlyos harcok folytak a dél-vietnami kormánycsapa­tok és a DNFF erős alakulatai között, Quang Tri várostól nem messze, a demilitarizált övezet­től délre. A saigoni csapatok hadműveleteit amerikai bombá­zók és gépfegyveres helikopte­rek is támogatták. A B-52-es amerikai nehéz­bombázók szombatra virradó éjszaka öt légitámadást hajtot­tak végre a vietnami hazafiak feltételezett állásai ellen, és az amerikaiak terrorakcióit támo­gatva Plei Hu, Tua Tien tarto­mányokat, valamint a Da Nang­tól és Puoc Long tartománytól U Thant Kairóba utazik New York (CTK) — U Thant az ENSZ főtitkára hétfőn az Egyesült Arab Köztársaság fő­városába, Kairóba, utazik. Az ENSZ szóvivője szerint az EAK kormányának képviselőivel a közép-keleti feszült helyzetről és az EAK kérésére a Sínai-fél­szlgetről és Gazából visszahí­vott ENSZ-egységek problémá­járól fog tárgyalni. A jelenlegi közép-keleti hely­zet fenyegetőbb, mint 1956 őszén az EAK ellen végrehaj­tott izraeli—francia—angol ag­resszió óta bármikor — álla­pítja meg U Thant a biztonsági tanácsnak készített jelentésé­ben. Az ENSZ főtitkára a súlyos probléma ellenére sem hívta össze a Biztonsági Tanácsot, noha egyes Jelentések szerint Martin kanadai külügyminiszter felkérte erre. délre fekvő területet bombáz­ták. Szombaton az amerikaiak és a saigoni kormány további erő­sítéseket vont össze a demilita­rizált övezet déli részében, ahol a Ben Hai folyó mentén eddig már több mint tízezer amerikai és saigoni katona összpontosul. Az amerikai tengerészgyalog­ság újabb zászlóaljának áthe­lyezésével e területre állítólag befejezték a Ben Hai folyó mentének megszállását. E csa­patösszevonások — amint az amerikaiak tegnap beismerték — nem folynak simán, mivel annak során 36 amerikai ten­gerészgyalogos életét vesztette és 290 megsebesült. Vesztesége­ket szenvedtek a saigoni kor­mánycsapatok is. Az amerikaiak tömegesen ki­telepítik a polgári lakosságot a demilitarizált övezet déli ré­széből. A legutóbbi saigoni je­lentések szerint az amerikai parancsnokság és a saigoni szervek a 17. szélességi körtől délre fekvő egész övezetet „szabad hadi övezetté" akarják nyilvánítani, ahol a tüzérség és a légierők „minden korláto­zás nélkül" hadműveleteket hajthatnának végre. Pénteken, amikor az ameri­kaiak az eddigi legnagyobb lé­gitámadásaikat hajtották vég­re a VDK fővárosa ellen, a sai­goni amerikai katonai szóvivő szerint az amerikai légierő 131 légitámadást intézett a demok­ratikus Vietnam ellen. Az ame­rikai gépek többek között bom­bázták a Hanoi melletti Hoa Lac repülőteret, valamint a Haiphongtól északkeletre fekvő területeket is. Számos terror­támadást intéztek a VDK déli vidékei ellen. Az amerikai 4. gyalogos had­osztály aknavetői tegnap ismét „tévedésből" saját állásaikat tá­madták Iay Ninh tartomány­ban. Egy amerikai meghalt, kettő megsebesült. Hanoi (CTK) — A VDK kül­ügyminisztériuma péntek este éles hangú nyilatkozatban til­takozott a VDK fővárosa ellen Intézett amerikai légitámadá­sok ellen. A vietnami nép, — hangzik a nyilatkozatban — mélysége­sen meg van győződve arról, hogy az amerikai agresszorok (Eolytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom