Új Szó, 1966. november (19. évfolyam, 301-331. szám)

1966-11-14 / 314. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1966. november 14. Hétfő • XIX. évfolyam, 314. szám • Ára 30 fillér n BEFEJEZŐDTEK a csehszlovák-egyiptomi tárgyalások Antonín Novotný ma Etiópiába utazik Kairó (CTK) — Tegnap délelőtt a csehszlovák küldött­ség egyiptomi látogatásának utolsó napján Antonín No­votný köztársasági elnök zá­rómegbeszélésre űlt össze N a s s z e r elnökkel. A két illamlérfi mindenekelőtt az ázsiai, az afrikai és a közép­keleti helyzetről, valamint a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság és az Egyesült Arab Köztársaság közötti baráti kap­csolatok további megszilárdítá­sáról tárgyalt. A három és fél óráig tartó megbeszélések szívélyes és ba­ráti légkörben zajlottak le. Ma Prágában és Kairóban közzéte­szik a közös közleményt. Antonín Novotný köz­társasági elnök tegnap foga­dást adott N a s s z e r egyip­tomi elnök tiszteletére. A fo­gadáson jelen volt a csehszlo­vák küldöttség többi tagja is, valamint az EAK politikai-tár­sadalmi és kulturális életének számos képviselője. Antonín Novotný köztársasá­gi elnök ma, helyi idő szerint röviddel 15 óra előtt Addisz Abebába, Etiópia fővárosába ér­kezik. Antonín Novotný elvtárs — mint már jelentettük — szombaton ellátogatott a világhírű kairói Nemzeti Mázeumba is. (Telefoto: CTK) Népeink barátsága a szocializmus ügyét szolgálja ANTONÍN NOVOTNÝ ELVTÁRS BESZÉDE Látogatásunk az Egyesült Arab Köztársaságban vége felé jár. Láttuk a városokat és az üzemeket, amelyeket az egyip­tomi nép épített, továbbá annak az ősi civilizációnak az emlé­keit, amely Egyiptom földjén vi­rágzott. Szeretném újból meg­köszönni G. A. Nasszer elnök úrnak és a baráti egyiptomi nép­nek azt a szívélyes fogadtatást, amelyben mindenütt részünk volt, valamint a találkozóinkon és megbeszéléseink során tanú­sított őszinteséget és nyíltságot. Nagyra becsüljük az ilyen ba­rátokat és a bizalmat bizalom­mal viszonozzuk. Csodálattal szemléltük az óko­ri Egyiptom nagyszerű emléke­it, de még ezeknél is nagyobb hatást gyakoroltak ránk a fia­tal Egyiptom mozgalmas jelene és nagyszerű jövő tervei. Önök megingathatatlanul haladnak előre, átformálják a társadal­mat, széjjelzúzzák a régi kizsák­mányoló kapcsolatokat, és a munkára, valamint a szocialis­ta társadalomra épülő új kap­csolatokat hoznak létre. Mi is osztozunk az Önök reményei­ben, és meg vagyunk győződ­ve arról, hogy elérik kitűzött céljaikat. Engedjék meg, hogy néhány szóval megemlékezzem arról az alkotásról, amely a leg­nagyobb benyomást gyakorolta rám — az Asszuánt gátról. Az Asszuáni gát nem csupán azt jelenti, hogy lényegesen gyara­podik Egyiptom megművelhető földterülete, és emelkedik a vil­lamos energia termelése. Egy­úttal határköve a szocialista rend felé vezető útnak, az egyip­tomi nép szilárd akaratának <?s tehetségének, valamint a Szov­fetunióval való barátságának és együttműködésének a jelképe ts. Láttuk a tapasztalt szervezők, mérnökök és technikusok, ügyes szakképzett munkások új egyip­tomi kádereit, akik e hatalmas gát építése során nőttek és nő­nek fel. Azok a sikerek, amelyeket az £gyesült Arab Köztársaság ért el, annak bizonyítékai, hogy mi mindenre képes az a nép, amely lerázta magáról az imperializ­mus jármát és a szabad szocia­lista fejlődés útjára lépett. A Közel- és a Közép-Kelet reak­ciós erői éppen ezért nem szí­vesen veszik tudomásul az Egye­sült Arab Köztársaság sikereit és haladó útját, s mindenáron arra törekednek, hogy gyengít­sék az építésben elért eredmé­nyeit. Meg vagyunk győződve arról, hogy a reakciós erőknek ezek a kísérletei, akárcsak a múltban, ismét hajótörést szen­vednek az Egyesült Arab Köz­társaság népének szilárd állás­foglalásán. Megbeszéléseink során teljes mértékben egyetértettünk ab­ban, hogy össze kell fognunk, s így kell szembeszállnunk azok­kal a reakciós agresszív erők­kel, amelyek a békét, a haladást és a népek szabadságát veszé­lyeztetik. Megbeszéléseink bebizonyí­tották, hog, 'léke, a nemzetek közti megértés és az egészséges nemzetközi együttélés kérdését mindkét fél érdekében állnak. Ezzel kapcsolatban a tekintet­ben ls azonos véleményre jutot­tunk, hogy az általános és tel­jes leszerelés elérésére Irányu­ló új lehetőségek és utak kere­sése során nagy jelentősége van annak az igyekezetnek, hogy le­szerelési világkonferenciát hív­janak össze az 1964. évi Kairói Konferencia javaslatának értel­mében. Ismételten hangsúlyozni sze­retném, hogy nagyra értékellük az aktív semlegességnek azt a politikáját, amelyet az Egyesült Arab Köztársaság követ, s amely rendkívül hatékonyan támogatja az imperializmus és kolonialii­mus elleni és a világbékéért folytatott harcot, ezzel egyide­jűleg pedig támogatást nyújt a felszabadult, fejlődésben levő országok minden nemzetének és haladó erőinek, nemkülönben azoknak az erőknek is, amelyek mindmáig harcolnak a gyarmati elnyomás ellen. Ugyancsak nagyra értékeljük az Egyesült Arab Köztársaság arra irányuló igyekezetét, hogy megszilárdít­sa az afrikai kontinens egységét és elmélyítse az együttműkö­dést az afrikai államok között. Teljes egyetértésben elítéljük a Dél-afrikai Köztársaság faji megkülönböztetési politikáját s minden ehhez hasonló politikát Dél-Rhodesiában és egyebütt. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság és az Egyesült Arab Köztársaság közötti együttmű­ködés példája azon országok ba­rátt és kölcsönösen előnyös kap­csolatainak, amelyek a világ haladásáért törekednek. Kérem, tisztelt barátaim, emel­jék poharukat velem együtt Ga­mál Abdul Nasszer úr, az Egye­sült Arab Köztársaság elnökének és feleségének, az állam és a kormány képviselőinek egészsé­gére, az Egyesült Arab Köztár­saság felvirágzására, valamint a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság és az Egyesült Arab Köztársaság baráti együttműkö­désének további fejlődésére. A VASÁRNAP SPORTJÁBÓL A SPARTAK TRNAVA AZ ÖSZI ELSŐ Žilina-Slovan 2:1, Inter-Trenčín 2:0, VSS-Lo­komotíva Košice 4:1, Sparta-Bohemians 3:0, Bmo-Hr. Králové 1:1 HAT GÓLT KAPOTT A TRNAVÁRA KÉSZÜLŐ HONVÉD Diósgyőr-Vasas 0:1, Ferencváros-Csepel 4:1, MTK-Újpesti Dózsa 2:4, Győr-Honvéd 6:1, Pécs-Tatabánya 0:0, Dunaújváros-Salgótarján 0:0, Dorog-Ózd 4:2 LISSZABON: PORTUGÁLIA - SVÉDORSZÁG 1:2 Kézilabda: Csehszlovákia—Románia 11:15 Nyikolaj Podgornij ma érkezik Ausztriába Moszkva (CTK) — Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke ma hivatalos látogatás­ra Ausztriába érkezik. Az osztrák fővárosban először jár szovjet államfő. A látoga­tással kapcsolatban a „Za ru­bezsom" című lap többek kö­zött azt írja, hogy ez újabb bi­zonyítéka a szovjet és az oszt­rák nép közötti jó viszonynak. A két ország vezető államfér­fiatnak eszmecseréje bizonyá­ra mindkét félnek hasznára válik — hangoztatja a lap, majd hozzáfűzi, hogy a látoga­tás előestéjén az osztrák sajtó ls nagy teret szentel a két or­szág közti kapcsolatoknak. Ausztria függetlenségének el­nyerése nagyban hozzájárult ah­hoz, hogy ez a kis európai or­szág elfoglalhatta méltó helyét az európai népek családjában. A Szovjetunió mindig tisztelet­ben tartotta az osztrák semle­gességet, amely igen jó alapul szolgálhat a két ország közöt­ti gyümölcsöző kapcsolatok to­vábbi kibővítése szempontjából — fejezi be cikkét a szovjet lap. Megzavarták az űrhajósok álmát Újabb zavarok támadtak a Gemini-12 elektromos berendezésének működésében Kennedy fok (ČTK) — james Lövell és Edwin Aldrin, a Ge­mlni-12 űrpilótái szombaton si­kerrel folytatták útjukat a vi­lágűrben. Mindketten teljesítet­ték a földi Irányító központnak a napfogyatkozás fényképezé­sére adott utasításait. Aldrin több esetben ts kihajolt az űr hajó kabinjából és szabadon fényképezte a csillagokat és a Földet is. Ez a manőverezés összesen 2 óra 28 percig tar­tott, s ezzel új rekordot állított fel. Ezt követően azonban egy vá­ratlan esemény történt. A Ge­mini-12 kabinjának külső falá­ra „kozmikus por" rakódott le, amely a csillagászok véleménye szerint a világűrben száguldó különböző meteoritok levált ré­szecskéi. Aldrin a földi irányí­tó központból parancsot kapott, hogy fényképezze le ezt a vá­ratlan jelenséget, ő azonban azt üzente vissza, hogy ez megle hetős nehézségekbe ütközik, mivel ez a bevonat időközben eltűnt, és így csak két képet készített róla. Tegnap a Kennedy-fokon levő földi irányító központ bejelen­tette, hogy közép-európai idő­számítás szerint röviddel 11 óra előtt újabb zavar állt be a Ge­mini 12 elektromos berendezé­sének működésében. Az űrhajó­sokat ezért a tervezettnél előbb ébresztették fel, hogy megpró­bálják a hibát kijavítani. Néhány órával a Gemini-12 legjelentősebb kísérlete — Ald­rin űrsétája előtt —, újabb ko­moly hiba következett be. A négy Irányító rakéta közül ket­tő nem működik. Szakértők vé­leménye szerint, ha nem sike­rül a hibát kijavítani, csak egy megoldás lehetséges: az űrhajónak idő előtt kell leszáll­nia a Földre. Aldrin űrhajós tegnap közép­európai időszámítás szerint 16r>3 órakor megkezdte űrsétá­ját. Feladata az, hogy megálla­pítsa, meddig bír az ember dol­gozni a világűrben. Az Amerikai Űrhajózási Hiva­tal csak az űrséta megkezdése után egy órával később közölte a hírt, mert közben megszakadt az összeköttetés az űrhajó és a megfigyelő állomás között. Eredményes együttműködés AZ ATOMENERGIA BÉKÉS FELHASZNÁLÁSA TERÉN (ČTK) — „A jövő év tava­szán Indiai atomkutató tudósok és technikusok egy csoportja ellátogat hazánkba. A csehszlo­vák szakemberekkel kutatóbe rendezések gyártásáról és a tu­dományos munka megosztásá­ról fognak tárgyalni." Erről szá molt be vasárnap dr. František Vlasák miniszter, az állami mű­szaki bizottság elnöke, az In­Az amerikaiak nehézbombázókat vetettek be A DÉL-VIETNAMI HAZAFIAK SIKERE Saigon (ČTK) — A stratégiai légierők nehézbombázói vasár­nap ismét bombázták a Nemze­ti Felszabadítást Front feltéte­lezett állásait azokon a helye­ken, ahol az utóbbi napok fo­lyamán a legkeményebb harcok folytak. .A bombázók mindenek­előtt Plei-ku és a Plei-djereng vidéki körzetet támadták, ahol a hazafiak vasárnapra virradó éjjel aknatűzet zúdítottak az amerikaiak táborára. Ezzel egyidejűleg bombatáma­dásokat intéztek Tay-ninh tar­tománynak a hazafiak által el­foglalt részei ellen is, ahol je­lenleg két amerikai hadosztály igyekszik megtörni a Nemzeti Felszabaditási Front erőit. A dél-vietnami hazafiak egy egysége vasárnap kora reggel a Da-nangtól 12 kilométerre fekvő An-trach községben beha­tolt az amerikai tengerészgya logság állásaiba. Az amerikaia­kat a sűrű eső fedezete alatt behatoló hazafiak támadása olyannyira meglepte, hogy egé­szen az állásuk közepéig hagy ták őket előnyomulni. A haza­fiak itt gránátokkal és automa­ta fegyverekkel támadták őket. Az amerikai jelentés szerint a tengerészgyalogság súlyos vesz­teségeket szenvedett. diában járt csehszlovák kor­mányküldöttség vezetője Prágá­ba való visszaérkezésük után. A küldöttség Delhiben cseh­szlovák—indiai megállapodást írt alá az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről, s látogatást tett India legfontosabb atom­kutatás! központjában, Trom­bajban, ahol az első Indiai atomerő épül. Pártmunkás-küldöttség utazott az NDK-ba Vasárnap J. Zelinka elvtárs­nak, a CSKP Központi Bizottsága államgazdálkodási osztályveze­tő-helyettesének vezetésével Berlinbe utazott a CSKP Köz­ponti Bizottsága dolgozóinak tanulmányi küldöttsége. A kül­döttség NDK-beli tartózkodása során megismerkedik Németor­szág Szocialista Egységpártjá­nak tapasztalataival a népgaz­daság tervezése és irányítása terén. A küldöttségtől a ruzy­néi repülőtéren B. Simon elv­társ, a CSKP Központi Bizottsá­gának tagja vett búcsút.

Next

/
Oldalképek
Tartalom