Új Szó, 1966. július (19. évfolyam, 179-209. szám)

1966-07-25 / 203. szám, hétfő

A dél-vietnami hazafiak rajtaütéssorozata (Folytatás az 1. oldalról) a hazafiak szombaton Eszak­Vietnam fölött további két ame­rikai repülőgépet lőttek le és pilótáikat foglyul ejtették. Legutóbbi jelentések szerint a hazafiak Észak-Vietnam terüle­te fölött július 23-ig 1248 kalóz repülőgépet és Hanoi környé­kén 21 kalóz repülőt lőttek le. E napokban új dél-koreai ka­tonai egységek érkeztek Dél­Vietnamba. A dél-koreai rádió közölte, hogy további 600 dél­koreai katona harcol az ame­rikai és a dél-vietnami egységek oldalán. Az Űj Kína hírügynökség je­lentette, hogy szombaton 5 mil­lió ember tiltakozott a vietnami háború ellen a Kínai Népköztár­saság több városában. A tünte­tések szónokai felháborodással Ítélték el az Egyesült Államok vietnami agresszív akcióit, de ugyanakkor a Szovjetuniót is tá­madták „az amerikai imperia­listák első számú segítőtársa­ként". Saigon (CTK) — A dél-vietna­mi partizánok vasárnapra virra­dó éjszaka megtámadták a Hue­tól északnyugatra, mintegy 20 kilométernyire levő Dong Ho-i katonai tábort. A dél-vietnami egységek saigoni parancsnok­sága beismerte, hogy a támadás „bizonyos" veszteségeket oko­zott a kormányegységeknek. A Nemzeti Felszabadítás! Front harcosainak egy további csoportja vasárnap reggel leve­gőbe repítette Thong Luuban a Mekong folyó egyik ágának hídját. Ezt az akciót Saigontól délnyugatra, mintegy 86 kilomé­ternyi távolságban hajtották végre. Johnson: Amerika nem szünteti be a vietnami háborút Indianapolis (CTK) — John­son elnök szombaton körútra indult az Egyesült Államokban, hogy vietnami politikájának megnyerje a választók támoga­tását. Az amerikai államfő Ken­tuckyban, Illinoisban és Indiá­néban mondott beszédében fő­leg a vietnami háborúval, az észak-amerikai nagyvárosokban előforduló faji zavargásokkal, s az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdéseket fejteget­te. Johnson hangsúlyozta, hogy az amerikaiaknak nincs szándé­kukban abbahagyni a vietnami háborút, mert „a kommunisták dél-vietnami győzelme nemcsak Ázsiában, hanem másutt is újabb kommunista megmozdu­lásokra serkentene". Magyarország támogatja Vietnamot Budapest (ČTKJ — A Magyar Népköztársaság parlamentjének külügyi bizottsága szombaton, július 23-án állást foglalt amel­lett, — amennyiben a VDK kor­mánya kérné — a kormány en gedélyezze magyar önkéntesek­nek, hogy a vietnami nép olda­lán harcoljanak. A külügyi bi­zottság közleménye szerint napról napra nő a Vietnamba jelentkező önkéntesek száma. A bizottság a vietnami agresz­szív háború azonnali megszün­tetését követeli és egyben kije­lenti, hogy teljesen egyetért a Varsói Szerződés országai ta­nácskozó testületének bukaresti nyilatkozatával. Waldeck Rochet: A BUKARESTI NYILATKOZAT A BÉKESZERVEZÉS PROGRAMJA! Moszkva (ČTK) — Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt főtitkára a moszkvai Práv­da szerkesztőségének adott in­terjújában a bukaresti békenyi­latkozattal kapcsolatban kije­lentette: „Az FKP különösen azért ér­tékeli ezt a nyilatkozatot, mert ennek értelmében maga is több javaslatot tett. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez a nyilatkozat az európai békeszer­vezés legjobb programja." TILTAKOZÁSUL LEMONDOTT London (CTK) — Richard Pryke, az angol miniszterelnök gazdasági tanácsadói testületé­nek egyik tagja lemondott, mert nem ért egyet a kormány legutóbbi gazdasági intézkedé­seivel, amelyek következtében szerinte „nagy lesz a munka­nélküliség". Pryke hangsúlyoz­ta, hogy „nem célszerű a dol­gozókat munkájuktól megfosz­tani csupán azért, mert nem le­het őket az árukivitel céljait szolgáló termelésben foglalkoz­tatni." Az NDK jegyzéke A HITLER ELLENI KOALÍCIÓ ORSZÁGAIHOZ Berlin (CTK) — A Német De­mokratikus Köztársaság kormá­nya szombaton azonos szövegű jegyzéket küldött a Hitler elle­ni koalíció s más országok kor­mányának. A jegyzék rámutat arra, hogy Bonnban törvényt hagytak jóvá, mely szerint az NSZK területén kívül élő néme­tekre ideiglenesen nem vonat­kozik a nyugatnémet bíróságok jogereje. Ez a törvény ellent­mond a Hitler elleni koalíció­hoz tartozó országok által meg­kötött egyezményeknek, de kü­lönösen a potsdami egyezmény­nek. Nyugat-Németország e tör­vény jóváhagyásával tulajdon­képpen területi igényeket tá­maszt az NDK-val, Lengyelor­szággal és a Szovjetunióval szemben, jóllehet ezeket az igé­nyeket jogi köntösbe öltözteti. ÚJABB ZAVARGÁSOK BELFASTBAN Belfast (CTK) — Az írországi Belfastban szombaton este a szélsőséges protestánsok cso­portja ismét összecsapott a rendörséggel. Több huligán ls keveredett közéjük és a hely­zettel visszaélve garázdálkodás­ra vetemedtek. A rendőrségnek szombat este is sikerült a rendbontókat szét­kergetnie. Az észak-írországi kormány elhatározta, hogy a jövő hét elején megvitatja a Belfastban réndkívül kiéleződött helyzetet. Jól tájékoztatott körökben úgy vélik, hogy a kormány megtilt­ja az egyházi jellegű gyüleke­zéseket. néhány sorban KYPRIANU, a Ciprusi Köztár­saság külügyminisztere, vasár­nap Nicósiából Athénbe utazott, hogy tárgyalásokat folytasson a görög kormány tagjaival a cip­rusi kérdésről. (CTK) RÓBERT McNAMARA, az USA hadügyminisztere vasárnap reg­gel Párizsba érkezett, ahol a jö­vő héten részt vesz az Észak­atlanti Szövetség tagállamai hadügyminisztereinek értekez­letén. (CTK) ABDUSZ SZALIM BELAID ipa­ri és energetikaipari miniszter vezetésével algériai gazdasági küldöttség érkezett Moszkvába, hogy a két ország gazdasági és kereskedelmi együttműködésé­nek lehetőségeiről tárgyaljon. (ČTK) GEORGE PAPANDREU, Görög­ország volt miniszterelnöke szombat este az ifjúsághoz In­tézett beszédében élesen bírálta Konsztantin királyt, mert sze­rinte a kormányra és a parla­mentre is rákényszeríti akara­tát. (CTK) SOJTŰLÉG robbant a nyugat­virginiai (USA) Mount Hope bá­nyában. Hét bányász életét vesz­tette. (CTK) YOUNG, a Gemini 10. egyik űrhajósa számos felvételt készí­tett Collins őrnagy űrsétájáról, a több méteres film egyetlen képe sem sikerült. (CTK) JAPÁNBAN az Urago megyé ben levő jokoszukai amerikai haditengerészeti lőszerraktár­ban szombaton történt robbanás következtében amerikai hivata­los jelentés szerint állítólag „csak néhány barel repülőgép­motorbenzin égett el". (CTK) Az Inter mégis csoportgyőztes AZ UTOLSÓ FORDULÓBAN JÓL SZEREPELTEK A CSEHSZLOVÁK CSAPATOK A Rappan Kupa utolsó fordulójában kivágták a rezet a csehszlo­vák csapatok. Három együttes szerepelt itthon, s mind a három győ­zelmet aratott. Az Inter Bratislava negyedik, a VSS Košice harma­dik, az Union Teplice pedig első győzelmét érte el. Váratlan eredmény hfre érkezett Krakkóból, ahol a Wisla vereséget szenve­dett, s így az Inter Bratislava szerezte meg csoportjában az első helyet. INTER BRATISLAVA—FF MAL­MÖ 4:0 (3:0). Bratislava, 500 né­ző. Góllövők: Levický, Szikora, Gáborik és Obiožinský. A VB te­levízió-közvetítése miatt nagyon kevés nézője volt a mérkőzésnek. A csúszós talajhoz a nagyobb technikájú bratislavaiak jobban tudtak alkalmazkodni, s a széle­ken vezetett gyors támadások eredményeseknek bizonyultak. A svéd bajnokcsapat technikailag ugyan felkészült együttes, de tá­madójátéka fogyatékosnak bizo­nyult. Kevés lövésük közül egy a kapufát érte. VSS KOŠICE—VORWÄRTS BER­LIN 4:0 (4:0). KoSice, 2000 néző. Góllövők: Mravec (2), Švajlen (tizenegyesből) és Somosi. A ber­liniek e vereségük ellenére is csoportjuk első helyén végeztek. A VSS az első félidőben pompás játékkal fektette kétválira neves ellenfelét. Nagy erősséget jelen­tett a hazai csapat részére Mra­vec, aki hónapokig nem játszott súlyos sérülése miatt. Ugyancsak hosszabb szünet után szerepelt a csapatban Somosi is, aki klubjá­tól kapott fegyelmi büntetést. Mindkét játékos csapata legjobb­jai közé tartozott. UNION TEPLICE—LOK. LEIPZIG 1:0 (0:0). Teplice, 2000 néző. A mérkőzés egyetlen gólját Dočkal lőtte az utolsó percben. A leipzi­giek kitűnő kapussal és rendkívül kemény védelemmel rendelkeztek, s emiatt nehezen született meg a végig enyhe fölényben játszó ha­zalak győzelme. További eredmények: Zeisc Je­na— Eintracht Braunschweig 1:2. Borussia Neunkirchen—Elfsborg Boras 1:3, FC Hansa Rostock— Olympia Ljnbljana 3:0, Wisla Krak­kó—FC Kaiserslautern 1:2. A negyedik csoport végeredménye: 1. Inter Bratislava 0 4 0 2 18:10 8 2. Wisla Krakkó 6 3 12 13:10 7 3. FF Malraő 6 2 1 3 9:13 5 4. Kaiserslautern 6 2 0 4 12:19 4 Az ötödik csoport végeredménye: 1. Vorwärts Berlin 6 5 0 1 13:8 10 2. VSS Košice 6 3 12 12:11 7 3. Elfsborg Boras 6 3 0 3 18:8 6 4. Neunkirchen 6 0 1 5 6:14 1 zárult a sportlövő VB A wiesbadenl sportlövő világ; bajnokság zárónapján szovjet si: kerek születtek. A hadipuska számban mind a csapatverseny, mind az egyéniben a Szovjetunió lövészei szerezték meg az arany­érmet új világcsúcsokkal. Eredmények: hadipuska: 1. Lusztberk (szovjet) 558 kör — új világcsúcs, 2. Konjasin (szovjet) 552, 3. Anderson (amerikai) 550. Csapat: 1. Szovjetunió 2185 kör — világcsúcs, 2. Svájc 2168, 3. Egye­sült Államok 2161. A VB zárónapján fejeződött be az egyéni skeet-verseny. A világ­bajnoki címet a chilei Jorge Jottar szerezte meg, aki a 200 lehetsé­gesből 197 találatot ért el. A sportlövő világbajnokságon az Egyesült Államok lövészei voltak a legeredményesebbek, akik a 37 versenyszámban 17 arany, 8 ezüst és 6 bronzérmet szereztek. A má­sodik legeredményesebb résztvevő a Szovjetunió 10 arany, 14 ezüst és 10 bronzéremmel. Világcsúcsok az atlétikai pályákon és az úszómedencékben A Los Angeles-i atlétikai verse­nyen az amerikai John Jennel 534 cm-rel új rúdugró világcsúcsot ál­lított fel. Eredménye 2 cm-el jobb a régi világcsúcsnál, amelyet hon­fitársa Bob Seagren 1966 május 14-én ért el. Néhány további eredmény: 100 m: Greene 10,4 mp, 110 gát: Shy 13,7 mp, 400 m: Evans 45,2 mp. 5000 m: Clarké (ausztrálj 13:28,2 p. 20 km gyaloglás: Haluza 1:37,02 óra. 4X100 m: Ausztrália 40,1 mp. Súly: Matson 20,32 m. Kalapács: Gage 66,80 m. Tízpróba — öt szám után: Hodge 4354 pont. — Nők: ÚJ CSÚCSOK az országos úszóbajnokságon A Prágában folyó országos úszóbajnokság harmadik napján a kedvezőtlen Időjárás ellenére újabb csúcsok születtek. A 400 m­es gyorsúszásban Kočendová és Kozičová ismét kemény küzdelmet vívott az elsőségért, s párharcuk­ból ismét Kozičová került ki győz­tesen, aki megjavította saját ifjú­sági csúcsát, és Kočendová felnőtt rekordját. Jó eredmény született a 200 m-es pillangó úszásban, ahol Gašpárková 2:41,2 percet úszott. Óriási meglepetés, hogy a 200 m-es gyorsúszásban Bránik maga mögé utasította Vaneíeket és Frollová a 200 m-es mellúszásban Eva Schmidtovát. Számos további ver­senyző, köztük Perina, Skoíebová, Machácková, Moravcová, Tlchy egyéni csúcsot úszott. Eredmények: férfiak: 200 m gyors: 1. Branik 2:07,0 p, 2. Vane­ček 2:08,2 p, 3. Perina 2:09,2 p. 100 m hát: Ľuboš Tichy 1:04,9 p, 2. Steiner 1:05,7 p, 3. Martin No­votný 1:06,1 p. 200 m mell: Očená­Sek 2:39,1 p, 2. Peisa 2:40,2 p, 3. Nejezchleb 2:40,4 p. 400 m vegyes­úszás: 1. Jirušek 5:11,6 p, 2. Skála 5:16,8 p, 3. Kouŕil 5:18,1 p. 1500 m gyors: 1. Suba 18:47,4 p, 2. Va­neček 19:01,7 p, 3. Bouša 19:01,9 p. Nők: 400 m gyors: 1. Kozičová 5:00,2 p — országos ifjúsági és fel­nőtt csúcs, 2. Kočendová 5:05,3 p, 3. Skorebová 5:19,6 p. 200 m hát: 1. Návesníková 2:44,6 p, 2. Ilja Schmidtová 2:48,7 p, 3. Brtková 2:49,1 p, 200 m mell: 1. Frollová 2:57,0 p, 2. Eva Schmidtová 2:57,0 p, 3. Krčmárová 2:59,8 p. 200 m mell: 1. Kašparková 2:41,2 p — országos ifjúsági és felnőtt csúcs, 2. Sebestová 2:49,0 p, 3. FriCová 2:50,7 p. 100 m: Tyus 11,5, 880 yard: Cooke 2:04,6 p. — új amerikai csúcs. 4X100 m: 1. Egyesült Államok 44,8 mp, Magas: Brown 175 cm. Gerely: Balra 55,32 m. Diszkosz: Róbert (ausztrál) 48,49 m. • • • Ann Fairlie 17 esztendős délaf­rikal úszónő szombaton a francia­országi Bezlers-ben rendezett nem­zetközi úszóviadalon 1:07,4 perces Időeredménnyel új világcsúcsot állított fel a 100 m-es hátúszás­ban. Fairlie 0,3 mp-el megjavítot­ta az amerikai Ferguson 1:07,7 mp-es világrekordját. További eredmények: nők: 409 m gyors: Ludorf (Délafrikai Köz­társaság) 4:47,6 p, 100 pillangó: Ludorf 1:09,9 p, Férfiak: 200 m gyors: Grylls Dél-afrikai Köztársa­ság) 2:01,8 p, 100 m hát: Steward (Délafrlkal Köztársaság) 1:03,6 p. • • • Üj úszóvtlágcsúcsról érkezett jelentés az Egyesült Államok beli Los Altosból ls. Lymm Vidali 14 esztendős kaliforniai úszónő a 20fl m-es vegyes úszásban 2:99,0 per­ces időeredményt ért el és ezzel 0,9 mp-el megjavította honfitárs­nője Donna de Varon 1964-ben úszott világrekordját. Eredmények: Nők: 1500 m gyors: Meyer (Egyesült Államok) — 14 éves 18:39,6 perc, — az Idei leg­jobb eredmény a világon, 10D m gyors: Watson (Egyesült Államok) 1:00,6 — az Idei legjobb eredmény a világon, Férfiak: 100 m pillangó'. Spitz (Egyesült Államok) 58,4 mp, 2. Nicolao (Argentína) 59,0 mp. Doležel győzött Hailwood „mesterhármasa" a csehszlovák Grand Prix-en Százezer néző előtt bonyolították le vasárnap Brnóban a hagyo­mányos motorkerékpáros nagydíj küzdelmeit. Az első versenyszám­ban a 125 kcm-es motorkerékpárok versenyében a svájci Luigi Ta­veri szerezte meg a győzelmet. Négy brit motoros előtt. A magyar Szabó a nyolcadik lett. A csehszlovák motorosok közül Staša volt a legeredményesebb, aki a 10. helyen végzett. Tátrában A 250 és a 350 kcm-es kategó­riában a Hondán versenyző Mike Hailwood diadalmaskodott, a cseh­szlovák motorosok közül Sfastný bizonyult a legeredményesebbnek, aki a 250 kcm-es géposztályban a hatodik, a 350-esben a negyedik helyet harcolta ki. Eredmények: 125 kcm: 1. Taveri (Svájc) 48:06,8 p, 2. Bryans (mind­kettő honda) 49,08,3 p, 3. Vili, Ja­maha (mindkettő brit) 49,08,3 p. 250 kcm: 1. Hailwood, Honda 50:40,8 p, 2. Read (mindkettő brit) Jamaha 50:47,5 p. 3. Rosner (NDK beli), MZ 53:41,7 p. A világbajnok­ság 7. versenye után Hailwood áll az élen, aki 58 pontjával gyakor­latilag már világbajnoknak szá­mít. František Šťastný 4 ponttal holtversenyben a 8—9-ik. 350 kcm: 1. Hailwood (brit), Honda 59:06,6 p. 2. Agostlnl (olasz) Agusta 59:24,0 p, 3. Rosner (NDK belli MZ 1:04:04,6. p. A vi­lágbajnoki címért folyó küzdelem­ben 5 verseny után a 32 pontos iimiiiiiiHii 9 Az Olaszország—Csehszlová­kia női nemzetek közötti tenisz­viadal második napja után a ven­déglátók 7:2-re vezetnek. A cseh­szlovák csapat első pontját a Vo­pičková—Volavková páros szerez­te, amikor 6:4, 6:3-ra győzött a Riedl—Bassi kettős ellen. A má­sodik pont Palmeová nevéhez fű­ződik, aki játék nélkül győzött Lazzarl ellen. 9 A kelet-szlovákiai kerület győzött a központi labdarúgó szek­ció által kiírt kerületek közötti if­júsági labdarúgó tornán. A kelet­szlovákiai fiatalok Bratislavában 2:l-re győztek a nyugati csoport győztese, az MV Praha ellen. Hailwood vezet Agostlni (26) és Pasollnl (11) előtt. Šťastný 10 ponttal a negyedik, Havel 8 pont­tal az 5. helyen áll. Az 500 kcm-es kategóriában Is­mét Hailwood szerezte meg a győ­zelmet az olasz Agostlnl és a sváj­ci Marsovszky előtt. A világbajno­ki versenyben az olasz Agostlni vezet 26 ponttal a rhodéziai Red­man, Marsovszky és Štastný előtt, akinek tegnap Brnóban nem ked­vezett a szerencse, mert géphiba miatt már az első körben kényte­len volt feladni a versenyt. ľľišWM Pavel Doležel, a brnói Favorit versenyzője szerezte meg a győ­zelmet a Tátra— Košice—Tátra két­szakaszos kerékpárversenyen, amelyet az idén immár 25-ödször rendeztek meg. A versenyen 82 kerékpáros indult, s mindössze 49-en értek célba. A rajthoz állt 7 magyar kerékpáros Miskolcról, valamint 4 osztrák, és 4 lengyel versenyző. Eredmények: 2. szakasz: 1. Do­ležel (Favorit Brno), 4:23:05 óra, 2. Wenczel (Dukla Brno), 4:23:3§ óra, 3. Laczo (Spartak Dubnicaj 4:25:40 óra. összetett verseny: 1. Doležel 8:22:13 óra, 2. Laczo 8:24:48 óra, 3. Svorada 8:25:11 óra, 4. Novák 8:25:21 óra, 5. Hutyra 8:26:38 óra, 6. Wenczel 8:26:53 óra... 13. Polaneczky (MlskolcJ ... 15. Mezei (Miskolc). A csapat­versenyt az Inter Bratislava nyer­te a Dukla Český Krumlov és Mis­kolc első csapata előtt. v::-... • v . ... •", A Slovnaft kettősét a brnói Kratina és Pecka ütötte el a döntőbe­jutástól a Bratislavában negrendezett országos kerékpáros pálya­bajnokságon. Felvételünkön elöl Miklušica és Škarenina, mögöttük a brnói liúk láthatók. (Alezl felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom