Új Szó, 1966. június (19. évfolyam, 149-178. szám)

1966-06-21 / 169. szám, kedd

(Ar-'AoJllllllllllllllllllllllllllllll hírmozaik llllllllllllllllH lillIIHIITIRrőőTFö] Kedd, június 21. A Nap kel: 3,46, nyugszik: 19.44 ura­kor. A Hold kel: 6,06, nyugszik: 22,30 órakor. NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK nevű kedves olvasóin­ALAJOS kat. • 1547-ben halt meg SEBAS­TIANO DEL PIOMBO olasz festő (sziil.: 1485). • 1621 ben a prá­gai Úvárosi téren kivégezték a Habsburg-ellenes felkelés 27 részt­vevőjét. • 1856-ban született STRÓBL ALAJOS festőművész. • 1891-ben a Monarchia csendőrei tüzet nyitottak a tüntető batto­nyai szegényparasztokra. időjárás Felhős idő, C- jŕ.i helyenként ziva­tar. Szlovákia nyugati részé­ben később csökken a fel­hőzet mennyisége. Vérható leg­magasabb hőmérséklet többnyire 17—22 fok. Mérsékelt szél. olvastuk • AZ ÚJ FŐISKOLAI TOR­VÉNY érvénybe lépése óta teg­nap első ízben volt latin nyel­vű promóció a prágai Károly Egyetemen. Tizennégy év óta most első ízben avatták az or­vostudományok doktoraivá az egyetem orvostudományi ka­rának 95 végzett hallgatóiát. • EJHA! Saúd-Aráblában a medinai egyetem helyettes rektora ki­jelentette, hogy minden olyan iszlám hivőt halállal kell bün­tetni, aki elhiszi, hogy a Föld forog a nap körül! • AZ EZ ÉVI IDÉNY első napjaiban különösen kedvezett a szerencse két dél-csehorszá­gi horgásznak. J. Šila 20-kilós és K. Švec 35-kilós harcsát fo­gott ki Tábor közelében a Luž­nica folyóból. K. Švec nagyszá­mú nézőközönség előtt csak­nem két óra hosszat „birkó­zott" a hatalmas harcsával, míg sikerült ártalmatlanná ten­nie. • TIZENEGY nemzetközi ki­állításon és vásáron mutatják be az Idén a trineci kohászati művek gyártmányait. • KÉTSZÁZ cseh és morva várkönyvtárban 1 200 000 nyom­tatványt és kéziratot őriz a prágai Nemzeti Múzeum. • CSEHSZLOVÁKIA ÉS A SZOVJETUNIÓ népeinek barát­ságát szemléltető amatőrfil­mekre hirdet pályázatot a Csehszlovák—Szovjet Baráti Szövetség, a Szovjet—Csehszlo­vák Baráti Társaság, a Cseh­szlovák Televízió és a Szovjet Televízió moszkvai központi stúdiója. A Csehszlovákiában és a Szovjetunióban egyaránt hirdetett pályázat két részre oszlik. Az első rész 1966. szep­tember 30-án, a második pedig egy évvel később ugyanaznap zárul. Az érdeklődők írjanak a következő címekre: Svaz Ces­koslovensko-sovietskeho pria­tefstva, Smetanovo nábrežie, vagy — Československá Tele­vízia, Praha, Jindŕišská 16. 0 NÖVEKSZIK A BÜNŰZÉS AZ USA-BAN A Katonai Történelmi in.éxut Prága főváros nemzeti bizaiisá­gával és a pravoszláv egyház lelkészi hivatalával együttműköd­ve rendbe hozatta a prágai Ressl utcában levő Cyril és Metod templom kriptáját, ahol 1942-ben hét csehszlovák ejtőernyős rej­tőzött el. A kisebb múzeummá át­alakított föld alatti helyiséget június 18-án — annak a napnak 21. évfordulóján, amikor a német fasiszták behatoltak a kriptába, — nyitották meg ismét a látogatók számára. Képünkön: a kripta tám­oszlopaira elhelyezett képek és feliratok tájékoztatják a látogató­kat a Heydrich elleni merénylet előkészítéséről, végrehajtásáról, a kripta elfoglalásáról, valamint a csehszlovák ejtőernyősöket Prágában támogató hazafiak és egyházi személyiségek sorsáról. (CTK — Nősek felvétele) Egész Amerikát felháborította a kormány által bevezetett új vizsgarendszer: azokat az egyete­mi hallgatókat, akik nem bir­kóznak meg a feladatokkal, Viet­namba küldik harcolni. A tilta­kozás hulláma napnál világosab­ban mutatja, hogy a lakosság hangulata egészen más, mint a második világháború, sőt akár a koreai háború idején: a fiatalok túlnyomó többsége nem akar részt venni az ázsiai háborúban. Aki nem megy át a vizsgán, Viet­namba kerül. Ezt a rendelkezést hozta a . nemzetvédelmi miniszté­rium ax amerikai egyetemi hall­gatókra vonatkozólag. A jelenlegi képességvizsga-rendszer főszerep­lője a 70 éves Lewis B. Hershey tábornok, aki 25 éve a nemzetvé­delmi minisztérium sorozási osz­tályának vezetője. Rengeteg bí­rálat érte. Azzal is megvádolták, hogy osztályszempontból folytat­ja a behívásokat, a szegényne­gyedek és a legszegényebb osztá­lyok fiait küldi a vietnami mé­szárszékre, elsősorban a négere­ket. Egy diák kijelentése az új vizs­garendszerről: „Ez a módszer mégis csak túlságosan hülye ah­hoz, hogy így döntsék el: ki menjen Vietnamba megdögölni." Más diákok „McNamara ösztön­díjnak", a „Vietnam College fel­vételi vizsgájának" becézik az fillaml képességvizsgát. L'EUROPEO Az Amerikai Egyesült Álla­mok Igazságügyi minisztériuma közölte, hogy ez év első ne­gyedében hat százalékkal nőtt a bűnözési arányszám az USA­ban. A gonosztevők két száza­lékkal több gyilkosságot és fegyveres rablótámadást, s ti­zennégy százalékkal több erő­szakot követtek el, mint múlt év első három hónapjában. • TEGNAP HOZTA FORGA­LOMBA a posta az „Észak-ame­rikai indiánok" elnevezésű új bélyegsorozatot. A 0,20—1,40 korona értékű postabélyegeket Lumír Sindeláf és Pavel Suk­dolák festőművészek rajzai dí­szítik. • TÖBB MINT HUSZONÖT MILLIÓ KORONA értékű forgal­mat értek el eddig az Ostra­va 66 kiállításon. A kiállítást eddig több mint 300 ezer em­ber nézte meg. • 6500 ÖRA társadalmi mun­kával építették újjá néphadse­regünk frýdek-místeki egységei a volt ILKA-partizánosztag rej­tekhelyét a Beszkydekben. A muzeális jellegű létesítményt június 25—26-án békenagygyű­lésen adják ét a nyilvánosság­nak. • A SZOVJETUNIÓBAN 550 ezer orvos van. A világ összes orvosainak negyed része a Szovjetunióban tevékenykedik. Jiŕina Bohdalová, Ladislav Rychman Hölgy a síneken című zenés vígjátékában. A film a Dolgozók Filmfesztiváljának műsorán szerepel. • LONDONBAN egy elekt­ronikus kézilámpát mutattak be, amely ultrahangokat köz­vetít. Az ultrahangok a közeli tárgyakról visszaverődve kü­lönböző frekvencián hallhatók a vak ember hallókészüléké­ben, úgyhogy a hangok magas­sága és színe alapján fel tud­ja ismerni az akadály méreteit és pontos helyzetét. • A LÉVAI VASÚTÁLLOMÁS MELLETT e napokban elkészült egy 650 méter hosszú, előfe­szített betonból épített felUljá­ró. A felüljáró hídjának hosz­sza 251 méter, szélessége 12 méter. A 8 millió 700 ezer ko­rona ráfordítással épített felül­járót július 5-én adják át a forgalomnak. Ne nézz a tükörbe Ne nézz a tükörbe! Nem szabad! A tükörben a Vágy ül hallgatag. Ő ott az isten, ö mintáz minden arcot, előbb megcsal, azután megtagad. Ne nézz a tükörbe! Nem szabad! A tükör mélyén dzsinnek alszanak. Ha felköltöd őket, meggyötörnek s örök rabságba haitanak. D. Gy. • T6KOZL0 CSÁSZÁR Bao Dai, a volt vietnami császár, akit 1955-ben lemon­dásra kényszerítettek, sikere­sen nyakára hágott vagyoná­nak a Monte Carló-i játékka­szinóban és most kénytelen volt eladni párizsi luxusvillá­ját. A párizsi lapok megjegy­zik, hogy Bao Dai ugyanolyan ügyetlenül kezelte a családi pénztárt, mint valamikor az államit. • A DUKLAALJAI NÉPMŰ­VÉSZETI EGYÜTTES 52 tagú csoportja tegnap Prešovról Bul­gáriába utazott, ahol Szófiá­ban, ezenkívül más városok­ban, valamint a Fekete-tenger melletti fürdőhelyeken lép fel. Az együttes 35 tagú balettcso­portja július végén Franciaor­szágba utazik hat heti vendég­szereplésre. Job/onec — Bratislavában Aki az észak-csehországi Jablonec nevét hallja, önkénte­lenül az ott gyártott bizsura gondol. A városban készült di­vatékszerek, nyakláncok, kar­kötők, fülbevalók nemcsak ná­lunk, hanem úgyszólván az egész világon ismertek. 30 000 ember foglalkozik ma jablo­necben bizsugyártással, készít­ményeik mintegy 95 százaléka pedig a világ 117 országába vándorol. Ezekről a számadatokról nem értesül a látogató, ha megláto­gatja a Bratislavában megren­dezett jabloneci bizsukiállítást, amely tegnap a Nám. 4. apríla 5. szám alatti kiállítási csar­nokban nyílt meg. Nem tudja meg azt sem, hogy az egy de­vizakorona értékű bizsuáru elő­állításához mindössze 5 fillér értékű devizáért vásárolt nyers­anyagra van szükségünk, ugyanakkor 1 devizakorona ér­tékű textil árában" 50 filllér a devizáért behozott nyersanyag­ra esik. Mindez nem is érdekli a vásárlót, aki gyakran bosz­szankodik, hogy a külföldlek szemében oly értékes üveg- és fémékszereket olykor nem ta­lálja meg üzleteinkben kívánt választékban, bár az utóbbi években 3—4-szer több kerül belőlük a hazai piacra. Bratislava most kiváltságos • A BIOLÓGIAI SZAKKÖRÖ­KET évek óta foglalkoztatja a bálnák „öngyilkossági" hajla­ma, ami arra ösztönzi őket, hogy a tengerpartokon pusztul­janak el. Az elmúlt esztendő­ben 32 bálna vetette ki magát az ausztráliai partokra, közü­lük 24 elpusztult, míg 8 a környékbeli lakosság segítségé­vel visszaevickélt a tengerbe. • 120 EZER csehszlovák ál­lampolgár üdül ebben az évben a Balaton mellett. • A PRÁGAI iparművészeti főiskolán június 20-án nyílt meg a fiatal szovjet művészek műveinek kiállítása. • 40 EZER FONT STERLINGET raboltak el egy londoni bank­ból fényes nappal a rablók és elmenekültek. A merényletet két perc alatt hajtották végre. • FENNÁLLÁSA 80. évfordu­lóját ünnepli a Prágai Papír­gyár, ahol többek között a per­gament gyártják. Az évi terme­lés 3,5 ezer tonna pergamen, amelynek egy részét a Szovjet­unióba, Magyarországra, Olasz­országba, Egyiptomba és más államokba exportáljuk. • TEGNAP KEZDŐDÖTT MEG Prágában és június 27-ig tart a történelmi nevezetességű he­lyek felújításának lehetőségei­vel foglalkozó nemzetközi érte­kezlet, Amelyen több mint 100 bel- és külföldi szakember vesz részt. • 18 EZREN tanultak gyors­írást ebben az évben Magyar­országon. A század kezdetén 220 szótag volt a legnagyobb sebesség, ma Magyarország gyorsírásbajnokságáért percen­ként 450 szótagos versenyen mérkőznek a legkiválóbbak. • EGYRE TÖBBEN FÜRDE­NEK teljesen meztelenül a francia Riviérán. A rendőrség őrbódékat állított fel a tenger­parton, ahonnan egyenruhás és gumibottal felszerelt rendő­rök figyelik a rendbontókat. A „nihilkini"-s fürdőzőket meg­büntetik. • NEGYVEN ÉV ALATT 85 millióval nőtt a Szovjetunió lakóinak száma. • 45 ÉV az öregedés kezde­tének határa — állapították meg a szovjet gerontológusok. • 12 IFJÚSÁGI KLUB műkö­dik a rimaszombati járásban. A JNB és a CSISZ illetékes szervei 1970-ig további 32 klu­bot létesítenek. • JÚLIUS 2-ÁN kezdődnek Litomyšlban a Smetana-emlék­napok. BRATISLAVA: • DUKLA: A repülő Clipper (NSZK) 15, 17.45, 20.30 • PRA­HA: Betondzsungel (angol) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Amerika, Amerika ... (amerikai} 15.30, 19 • METROPOL: Napfo­gyatkozás (olasz) 15.30, 18, 20.30 0 POHRANIČNÍK: Minden fiatal­ember (cseh) 15.45, 18.15, 20.45 O PALACE: örökség (argentin) 22 ® OBZOR: Én ls csak no va­gyok (NSZK) 18, 20.30, 0 NIVY: A Nagy Medve fiai (NDK) 17.30, 20, • MA): Komikus tartalékban (NDK) 18, 20.30, • MLADOSŤ: Hat letartóztatott (bolgár) 17.30, 20, 9 FESZTIVALI FILMBEMUTATÓK: HVIEZDA: — HVIEZDA (kertmozi) — TATRA: Hóhérmester (szlo­vák) 10.30, 15.30, 18, 20.30 — 20.45 — 16 18.30, 21. KOSICE: 9 SLOVAN: Mlflden fiatalem­ber (cseh), • TATRA: Nyári in­termezzo (cseh), • OSMEV: Foly­tassa, admirális (angol). szinház • NEMZETI SZÍNHÁZ: Plque dame (19.30), • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: A félkegyelmű (19.30), • OJ SZÍNPAD: Kék rózsa (19.301, ZENEI SZÍNHÁZ: A dzsessz nagy­jai: Ray Charles (19.30). KOSICE: • MA: Trubadúr, • HOLNAP: Gyászoló hozzátartozók (19.30). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: • Érsekújvár: Haramiák (19.30). rádió BRATISLAVA (magyar adás): 6.00 Hírek, ldőjárásje.lentés, műsor­ismertetés. 6.15 Kelíemes jó reg­gelt. 6.50 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Faluról falura. 17.00 Népzene. 17.30 Hírek. 17.40 Hangosújság. televízió BRATISLAVA: 1D.00: Géprajzolvasás. 7. 10.20: A sötéts'ég foglyai, tv-film (csak 14 éven felülleknek). 11.15: Sazka—Športka tanácsadó. 11.20: TV Híradó. 17.50: Kamarazenei hangverseny. 18.35: Autósok, motorosoki 18.50: Sazka—Športka tanácsadó. 19.00: TV Híradó. 19.20: Külföldi nézetek. 19.35: A III. nemzetközi tv-fesztl­vál krónikája. 20.00: TV-fllmek. 21.30: TV Híradó. BUDAPEST: 17.55: 18.00: 18.20: 18.35: 18.55: 19.05: 21.25: 22.10: Hírek. Pályaválasztási tanácsadó. Munkáskórusok. Riportfilm a battonyai pa­rasztfelkelés 75. évforduló­ja alkalmából. Esti mese. Beethoven: Fidelto (közve­títés az Erkel Színházból). A szünetben: TV Híradó — A hét könyvei. Az otthon művészete. TV Híradó, 2. kiadás. helyzetbe került: nemcsak a jabloneci bizsu legújabb mo­delljeivel ismerkedhet meg, ha­nem a reprezentatív kiállításon látható divatékszereket, a kö­zeli üzletekben meg is vásá­rolhatja. A kiállításnak nem­csak üzleti vonatkozása van. Elsőrendű küldetése az ízlés nevelése, a bizsu esztétikus, he­lyes viselésének a propagálása. Ami a jabloneci bizsu divat­szerűségét illeti, nem kell a külföld előtt szégyenkeznünk, viselésében azonban, sajnos, már több a kifogásolni való. Érdemes meglátogatni ezt a kiállítást s a június 23-án a Carlton-szállóban megrendezett divat- és bizsubemutatót is. (dósa J • VARSÓBAN megnyílt az I. nemzetközi plakátkiállítás. • EDDIG 100 érdeklődő je­lentette be részvételét a világ különböző részeiből a Képző­művészeti Kritikusok Nemzet­közi Szervezete (AICA) Prágá­ban rendezendő kilencedik kongresszusára. • AZ ELSŰ árvái strandfür­dőt az istebnéi Kovohuty épí­tette dolgozói számára. A több mint félmillió korona értékű strand építésében részt vettek a vállalat dolgozói is. • OROSZLÁNT gázolt el au­tójával Ptuj kellős közepén egy helybeli lakos. A vadállat a városban szereplő cirkuszból szökött meg. — A férjem egyetlen vesz­szőparipája. Örákig ül az ablak­nál és nézi a csillagokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom