Új Szó, 1965. november (18. évfolyam, 303-332.szám)

1965-11-01 / 303. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljelek! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA BRATISLAVA 1983. NOVEMBER 1. H £ T F Ď XVIII. ÉVFOLYAM 303. szám Ára 30 fillér Befejeződött a Csehszlovák Politikai és Tudományos Ismeretterjesztő Társaság III. országos kongresszusa Az új elnevezés: Szocialista Akadémia A prágai Vigadó Smetana-termé­ben tegnap befejeződött a Csehszlo­vák Politikai és Tudományos Isme­retterjesztő Társaság III. országos kongresszusa. A kongresszus hatá­rozata értelmében a Csehszlovák Politikai Tudományos és Ismeretter­jesztő Társaság neve a jövőben Szocialista Akadémia lesz. Az elne­vezés elfogadása azt bizonyltja, hogy e szervezet folytatja az önkén­tes népművelés haladó hagyomá­nyait. A pénteken kezdődött kongresz­szus, melyen 600 küldött és vendég vett részt, befejező ülésén megvá­lasztotta a Szocialista Akadémia 150 tagú Központi Bizottságát ós 11 ta­gú Ellenőrző Bizottságát. Az új Központi Bizottságban a köztársaság 30 Járása van képvisel­ve, azaz 10-zel több, mint eddig. Az új Központi Bizottságban a tu­dományágak közül elsősorban a bölcsészet, a természettudomány, a közgazdaság, a műszaki tudományok és a történettudomány van képvisel­ve. A Központi Bizottság tagjainak átlagos kora 46 év. A 150 tag közt 9 nő van. . A kongresszus küldöttei elfogad­ták a szervezet új alapszabályzatát, mely szerint a Szocialista Akadémia irányítási rendszere kétfokú lesz. Megemlékezés Uhrovecban Ľudovít búrról Tegnap Uhrovecban, Ľudovít Stúr szülőhelyén országos ünnepségek voltak a nagy szlovák nemzetéb­resztő születésének 150. évforduló­ja alkalmából. Az ünnepségeken részt vett az SZLKP Központi Bi­zottságának, a Szlovák Nemzeti Ta­nácsnak, a Szlovák Nemzeti Front Központi Bizottságának és a Szlo­vák Tudományos Akadémiának kül­döttsége, élén Vasif Birakkal, az SZLKP Központi Bizottsága elnöksé­gének tagjával, a Központi Bizottság titkárával. A küldöttség tagjai vol­tak Matej Lúčan, az iskolai és kul­turális ügyek megbízottja, Ondrej Klokoč, a Pravda főszerkesztője, Vojtech Mihálik, a Szlovák Írószö­vetség vezető titkára és Ivan Stanek akadémikus. A küldöttség első útja Stúr emlékművéhez vezetett, ahol koszorút helyeztek el. A topolčanyi járás és Modra város képviselői is kegyelettel adóztak Stúr emléké­nek. A Szlovák írószövetség, a Szlo­vák Újságíró Szövetség, a Matice Slovenská, Uhrovec község, intéz­mények, üzemek és iskolák küldött­ségei ls megkoszorúzták az emlék­művet. Matej Lúčan megbízott tegnap ünnepélyesen megnyitotta Uhrovec­ban a Stúr szülőházában létesített múzeumot. Az ünnepélyes megnyitá­son jelen volt az SZLKP Központi Bizottságának, az SZNT-nek, az SZNF Központi Bizottságának és az SZTA-nak küldöttsége, mely a mú­zeum megtekintése után elsőnek Irta be látogatását az új létesítmény emlékkönyvébe. A múzeumban számos eredeti felvétel, Stúr műveinek eredeti ki­adásai és a štúri korszakot jellemzi művészi alkotások tekinthetők meg. Az ünnepségek keretében megko­szorúzták a Jankov vršek-on levő partizán emlékművet. Ezen a helyen a Jan Zižka-partízándandár ádáz harcot folytatott a Szlovák Nemzeti Felkelés idején az ellenség ellen. Uhrovecban ünnepi nagygyűlést rendeztek az évforduló alkalmából. A csehszlovák himnusz elhangzása után Stefan Junnas az SZLKP járási bizottságának vezető titkára nyitot­ta meg a gyűlést. Rámutatott a Stúr eszményei és szocialista jele­nünk közti összefüggésre. A szlovák nemzet nagy fiának személyét és művét Vasif Bifak, az SZLKP Köz­ponti Bizottsága elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára méltat­ta. Magasra értékelte, hogy Ľudovít Stúr nemcsak a szlovák nép felsza­badító mozgalmának eszmei vezető­je, de szervezője és stratégája is volt. Nagysága abban rejlik, hogy tévedései ellenére meg tudta érteni a hűbérrendszer feloszlatása után történt változásokat. Beszéde továb­bi részében hangsúlyozta, hogy Stúr hagyatéka még ma ls rendkívül időszerű. Befejezésül kijelentette: Ľudovít Stúr születésének 150. év­fordulóját azzal ünnepeljük meg, hogy minden erőnket gazdaságunk és kultúránk továbbfejlesztésére, nemzeteink és nemzetiségeink egy­ségének megszilárdítására és a sok­oldalúan fejlett fiatalság nevelésé­re fordítjuk. Osztrák ellenállók látogatása Lidicén Szombaton az Osztrák Szocialista Párt és a Szocialista Szabadsághar­cosok Szövetségének 800 tagja ér­kezett hazánkba. Az osztrák ellen­állási harcosok tegnap délelőtt Li­dicébe látogattak. A csoport ünne­pélyes keretek között megkoszorúz­ta a lidicei emlékművet. A csehszlo­vák és osztrák himnusz elhangzása után Marié Jaroiová, a helyi nem­zeti bizottság elnöke mondott beszé­det. Köszönetet mondott a látogatá­sért, és határozottan elítélte azo­kat, akik megakarnák ismételni a lidicei tragédiát. Befejezésül harc­ra szólította fel a jelenlevőket a békéért és a háború ellen. Az Osztrák Szocialista Párt nevé­ben Rosa Jochmann, a párt alelnök­nője mondott beszédet. Rámutatott arra, milyen borzalmas gaztetteket követtek el a fasiszták a második világháborúban. Örömét fejezte kl azért, hogy megismerhették Lidice új boldog életét. Az osztrák ellenállási harcosok a koszorúzás után a Barátság és Béke parkjába távoztak, s rózsabok­rot ültettek el a lidicei áldozatok örök emlékére. Ezután megtekin­tették az új falut, a lidicei múzeu­mot, ellátogattak a helyi nemzeti bizottságra. Új televíziós közvetítő állomás A Slánske hegységben, a Micha­lovce melletti Biela Horán nemrég megkezdte próbaüzemeltetését az új kelet-szlovákiai televíziós közvetítő­állomás. Ezen az állomáson keresz­tül érkeznek hazánkba a Szovjet­unió televíziós közvetítései. A jel zéseket Biela Horáról Makovlcán Dubnlkon és további közvetítőállo­másokon keresztül továbbítják Bra­tislavába, majd Prágába. Az új köz­vetítővonal megjavítja a két ország közti televíziós adások minőségét. A 986 méterrel a tenger szintje fölött épült makovicei állomás fon tos csomópont, ahonnan a jelzésekei A Szovjetunióba és Kassára közveti tik. A napokban szovjet szakembe rek érkeznek az állomásra, s segít séget nyújtanak végleges üzembehe lyezésénél, A városi és a járási szervezeteket közvetlenül a Központi Bizottság elnöksége fogja Irányítani. Az új alapszabályzat értelmében a Szocialista Akadémia 5 évenként tart kongresszust, járási és várost konferenciát kétszer 5 év alatt. A szlovákiai szervezetek tevékeny ségéért a Szocialista Akadémia szlo vák szervei felelősek. A kongresszus egyhangúlag elfo­gadta azt a határozatot, mely meg szabja a Szocialista Akadémia leg fontosabb feladatait. A Szocialista Akadémia további munkáját mérlegelve abból indultak ki, hogy a jövő Időszakban elsődle­ges figyelmet fordítanak a tudomá­nyos-műszaki forradalommal kap­csolatos új gazdasági és műszaki feladatokra, a marxizmus—leniniz mus szellemében történő nevelésre, a szocialista társadalom fejlődése távlatainak megvilágítására, a dol gozók érdeklődésének kielégítésére, valamint a társadalom és az egyén humánus kérdéseire. A szervezet feladatairól elfogadott határozat kiemeli, hogy az új elne­vezés hangsúlyozza a tudomány új ismeretei terjesztésének szocialista és demokratikus jellegét. A kongresszus egyhangúlag jóvá hagyta a CSKP Központi Bizottságá­nak küldött levelet. A kongresszusi vitát Josef Macek akadémikus értékelte. A vitában 35 tudományos dolgozó és vezető sző lalt fel. A tegnapi vitában többek között felszólalt Libor Batrla, a CSISZ Központi Bizottságának titká­ra, aki hangsúlyozta, hogy a CSISZ­szervezetekben rendezett előadások 60 százalékát a Szocialista Akadé­mia lektorai tartották. Kvétoslav Innemann a Prágai Népi Egyetem tapasztalatalt Ismertette. A kongresszus befejezése után azonnal összeült az új Központi Bi­zottság, s megválasztotta a 30 tagú elnökséget. A Szocialista Akadémia elnökévé Ivan Málék akadémikust, alelnökei­vé Luisa Landová-Stychovát, Michal Topolskýt, Josef Vodsédáleket és Václav Hendrychet választották. A Szocialista Akadémia vezető tit­kára továbbra is Jaroslav Pecen. Hétszázmilliós hitel az árvíz sújtotta mezőgazdasági üzemeknek A Csehszlovák Állami Bank fő­igazgatója a dunai árvíz után utasí­tást adott valamennyi fiókvállalat­nak, hogy nyújtsanak segítséget az árvíz sújtotta területek gazdasági életének felújításában, továbbá se­gítsék a károk helyrehozásában részt vevő vállalatokat. A rendkívüli hitelintézkedések kellő visszhangra találtak. Eddig 190 EFSZ-nek nyújtottak hitelt az eredeti terven felül összesen 31 millió korona értékben. Kilenc ke­rületben engedélyt adtak 329 EFSZ­nek a hitelek törlesztésének elha­lasztására. Az állami gazdaságok is a ter­vezettnél nagyobb hiteleket kaptak. Három kerületben 8 millió korona hitelt nyújtottak a növénytermesztés céljaira terven felül. Hat kerületben a halasztással lefizetendő összeg 96 millió korona. Ebből 49 millió ko­rona Szlovákiára jut. Ezenkívül október l-ig 65 millió korona rendkívüli kamat nélküli hi­telt nyújtottak a termelő üzemek­nek az árvíz okozta károk helyre­hozására. Becslések szerint az Állami Bank 00 millió korona értékű hitelt nyújt iz árvíz okozta károk helyreállítá­sára a mezőgazdasági üzemeknek. Több üzem az árvíz okozta káro­kat az ez évi terv túlteljesítéséből származó összegekből fedezi. m A VASÁRNAP SPORTJÁBÓL: A PORTUGÁLOK ÖRÜLTEK A PORTÓI DÖNTETLENNEK Világbajnoki selejtező: Portugália-Csehszlovákia 0:0, NDK—Ausztria 1:0 A VASAS A MAGYAR BAJNOKSAG KÜSZÖBÉN Ferencváros-Vasas 0:1, MTK-Ujpesti Dózsa 1:1, Pécs-Győr 1:2, Szeged-Dorog 0:1, Tatabánya-Komló 2:0, Csepel-Salgótarján 0:1, Ózd-Honvéd 1:0. DEL-VIETNAM Erősödő amerikai légitámadások • A RÁFORDÍTÁS ARANYTALANUL NAGYOBB AZ ELÉRT EREDMÉNYNÉL • TRAGIKUS „ÖNGÓL" • AZ ÜGYES PARTIZÁNTAKTIKA MEDDŐVÉ TESZI A NAGYOBBODÓ AMERIKAI ERÖBEVETÉSEKET • BATRAN HALLATJAK HANGJUKAT AZ AMERIKAI BÉKEVÉDÖK Saigon (CTK) — Két amerikai Skyraider típusú repülőgép tegnap Binh Dinh tartományban a saigoni csapatok kezében levő Be Duc falut bombázta. A támadás során 48 lakos vesztette életét, és 55-en megsebe­sültek. A repülőraj parancsnoka az amerikai parancsnokságtól kapott utasítást a falu bombázására. A pa­rancsot a saigoni csapatok parancs­noksága ls megerősítette. Csak a bombázás után derült kl, hogy téve­désről van szó. Az AFP szerint ez már a 20. eset, hogy amerikai repü­lőgépek a saigoni csapatok ellen­őrzése alatt álló területeket vagy saját csapataikat bombázták. A saigoni repülőtéren tegnap láng­ba borult egy hatalmas benzintar­tály. A repülőtér felett 70 méteres lángoszlop volt látható. A tűz to­vábbterjedését sikerült megakadá­lyozni. Hivatalos jelentések szerint a tűz véletlenül keletkezett. B-52 típusú amerikai bombázók tegnap reggel a Guan szigetről in­téztek támadást Dél-Vietnam ellen. A Klen Hoa tartományban levő dzsungelt bombázták, ahol feltevé­sük szerint a felszabadító erők össz­pontosulnak. A bombázott területre hatoló gyalogsági erők azonban csak 14 „gyanús személyt" tartóztattak le. A VDK hírügynökségének jelentése szerint tegnap a Bach Long VI sziget és Haiphong város fölött 3 ameri­kai bombázó repülőgépet lőttek le. Az amerikai légierő szombaton folytatta a VDK területének bom­bázását. Egy nap alatt 29 támadást hajtottak végre, melyek során 170 tonna bombát dobtak a Hanoitól nyugatra és északnyugatra, valamint a demilitarizált övezettől 200 km-re északra fekvő területekre. Az AFP tegnap részleteket közölt a Da Nang-i támaszpont szombati váratlan megtámadásáról. Az ameri­kai parancsnokság kijelentése sze­rint a partizánok meglepetésszerűen hajtották végre támadásukat, úgy­hogy az amerikai tüzérség bele sem avatkozhatott a harcokba, annak el­lenére, hogy az ágyúk csak néhány km-re voltak a megerősített övezet mögött. Becslések szerint a partizá­nok csak 300-an voltak. Az ameri­kai parancsnokság szerint az ame­rikaiak csak „kisebb" veszteséget szenvedtek. De egyúttal elismerik, hogy az amerikaiak kénytelenek vol­tak a belső védelmi övezetbe húzód­ni. A támadás színhelyén végrehajtott tisztogató hadművelet során az ame­rikaiak nem találták meg a partizá­nokat. Csak néhány elesettre és se­besültre bukkantak. Az Egyesült Államok 24 egyete­mének és 30 főiskolájának mintegy 600 tanára levelet intézett Johnson elnökhöz, melyben hangsúlyozzák, hogy nem támogatják vletnamt po­litikáját, és elítélik az oktalan vér­ontást. A levél aláírói az amerikaiak támadó akcióinak azonnali beszün­tetését és az 1954. évi genfi egyez­mények betartását követelik. A ta­nárok hangsúlyozzák, hogy nem fé­lemlíthetik meg azokat, akik a kor­mány politikáját elítélik, ők is arra fogják ösztönözni tanártársaikat és diákjaikat, hogy tiltakozzanak, mi­vel csak így érhető el a béke, és így védhető meg az Egyesült Államok becsülete. INDONÉZIA Véres harcok Keiet-Jáva térségében • SALEH MINISZTERELNÖK-HELYETTES: „IGAZI POLGÁRHÁBORÚ" • A HECCKAMPANY A KOMMUNISTÁK ELLENI HAJTÓVADASZATTA FAJULT Djakarta (CTKJ — Hivatalos je­lentésekből kitűnik, hogy Közép-Já­va térségében fegyveres harcokat vív egymással a hadsereg és a kommu­nistákat pártoló lakosság. Saleh In­donéz miniszterelnök-helyettes a kö­zép-jávai helyzetről kijelentette, hogy az „valóságos polgárháború". A kormány által ellenőrzött ANTA­RA hivatalos hírügynökség tegnap reggel jelentette, hogy a felfegyver­zett lakosság Djatimo és Manisregg• ro területét ellenőrzése alatt tartja, s Jogdjakarta környékén igen vál­ságos a helyzet. Ejtőernyős erősíté­seket küldtek Közép-Jávára, ahol kedd óta statárium van, s üldözik a kommunistákat. A legutóbbi akció során 38 ifjú kommunistát megöltek, 150-et pedig elfogtak. A 15. barátsági hónap Moszkva (CTK) — Oldfich Pav lovský, Csehszlovákia moszkvai rendkívüli meghatalmazott nagykö­vete tegnap beszédet mondott a moszkvai televízióban a csehszlo­vák—szovjet barátsági hónap elő­estéjén. Beszédében közölte, hogy a csehszlovák nép már 15-ödször ren dezi meg a barátsági hónapot, és ez évben ez a hónap jelenti a fel­szabadulás 20. évfordulója ünnep­ségeinek kicsúcsosodását. Sukarno elnök rendeletet adott ki az ún. ötödik erő létrehozásáról. Ez a hadseregtől és a rendőrségtől füg­getlen, önkéntesekből álló félig ka­tonai szervezet lenne. Az önkénte­seket a körülbelül egymillió tagú egykori ,Zúzzuk szét Malaysiát" szervezet soraiból toborozzák. Még nem tudják, ki vezesse az „ötödik erőt", s milyen szerepet játszhat az új szervezet a jelenlegi bonyolult helyzetben. Tény az, hogy Sukarno elnöknek semmilyen eszköz sem áll rendelkezésére, amellyel az ellenté­tes érdekeket követő erőkkel szem­ben érvényesíthetné politikáját. üldözik a dominikai hazafiakat Havanna (CTK) — A Prensa La­tina közlése szerint Ramon Montes Aracha volt dominikai hadügymi­niszter felesége nyílt levelet küldött Johnson elnöknek. A levélben azzal vádolja Bruce Palmert, a Santo Do­mingó-i amerikai megszálló csapa­tok parancsnokát, hogy koncentrá­ciós táborokat létesített az ország területén, melyekben számos kato­nát tartanak fogva, akik az alkot­mányos erők oldalán harcoltak. A foglyul ejtett hazafiak közt van férje is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom