Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-03 / 153. szám, szerda

Baktériumfegyverek Kuba elten? Fidel Castro nyilatkozata Havanna (CTK) — Fidel Castro nyilatkozatot tett közzé, melyben többek között ez áll: A forradalmi fegyveres erők vezér­kara jelentette, hogy május 29-én a délelőtti órákban Sancti Spiritus kör­nyékén a lakosságot légből hulló fé­nyes tárgyak ejtették rémületbe. Szemtanúk szerint különböző méretű léggömbökről volt szó, melyek a föld­re hullva szétestek. A léggömbökben gyorsan illanó anyag volt. A hirtelen erős eső lehetetlenné tette, hogy ve­gyileg és biológiailag elemezzék az anyagot. Feltételezhető, hogy az imperialis­ták még embertelenebb agressziót, bakteorológiai és vírusos fegyvereket akarnak alkalmazni népünk és gaz­daságunk ellen. Az ilyen jellegű ak­cióknak rendkívül komoly és előre­láthatatlan következménye lehet. Az imperialisták már a legszégyentelje­sebb akcióhoz folyamodnak, mert te­hetetlenek forradalmunk sikerével szemben. KÖZÖS KÖZLEMÉNY a magyar—jemeni tárgyalásokról Budapest (CTK) — A jemeni kül­döttség budapesti tárgyalásairól kö­zös közleményt adtak ki, amelyet je­meni részről Abdullah al Szalal mar­sall, magyar részről Dobi István írt alá. A közlemény első pontja felso­rolja a hivatalos tárgyalások során el­ért megállapodásokat: a barátsági ás együttműködési szerződést, a hosszú lejáratú kereskedelmi és fizetési meg­állapodást, a kulturális együttműkö­dési egyezményt, a gazdasági, a neve­lésügyi és a közegészségügyi segély­nyújtásra vonatkozó jegyzőkönyvet. A közlemény bejelenti, hogy gazdasá­gi szakértőkből álló küldöttség utazik majd Magyarországról Jemenbe. A közös közlemény második pontja a tárgyalások során érintett világpo­litikai kérdéseket foglalja össze. A fe­lek hangoztatták meggyőződésüket, hogy a békés egymás mellett élés elve biztosíthatja a leghatékonyabban a világbékét, valamint az egyes orszá­gok és az egész emberiség zavartalan fejlődését. Egyöntetű a vélemény ab­ban a tekintetben, hogy a béke vé­delme mindenképpen megköveteli az általános és teljes leszerelést. A köz­lemény a továbbiakban hangsúlyozza, hogy mindkét fél síkraszáll az atom­mentes övezetek létrehozásáért, az idegen területeken levő agresszív im­perialista katonai támaszpontok ha­ladéktalan felszámolásáért. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít a gyarmati rendszer teljes és végleges felszámolásának. A közlemény alá­húzza, hogy a magyar fél teljes mér­tékben szolidáris a Jemeni Arab Köz­társaság nemzeti forradalmával és függetlenségi harcával és azon a vé­leményen van, hogy fel kell számolni az adeni angol támaszpontot, mint a kolonializmus bázisát. Bonn a müncheni szerződésről tárgyal Bonn (CTK) Bonnban kulissza mögötti tárgyalások folynak arról, hogyan foglalhatnának a politikai pártok közös álláspontot a müncheni szerződés kérdésében, hogy a bonni kormánynak ne kelljen lemondania róla. A három legnagyobb politikai párt elnökeinek tanácskozásán meg­egyeztek, hogy közös álláspontot kell kidolgozni, mely külpolitikai téren nem ártana a szövetségi köztársaság­nak, amely megőrizné a hazához és az önrendelkezéshez való jogot. n|é|h|á|n|y SZOVJET ÉPÍTÉSI és energetikai szakemberek küldöttsége I. P. Novi­kovnak, a Szovjetunió Minisztertaná­csa elnökhelyettesének vezetésével háromhetes amerikai látogatásra Wa­shingtonba érkezett. (CTK) SUKARNO, indonéz elnök, június elején részt vesz a tokiói értekezle­ten, amelyen Indonézia, Malájföld és a Fülöp-szigetek kormányfői megtár­gyalják a Malaysia Államszövetség körül felmerült vitákat. (CTK) NORODOM SZIHANUK kambodzsai államfő Párizsba utazott. Franciaor­szági látogatását gyógykezeltetésére ls fel akarja használni. (CTK) NEHRU elhunyt indiai miniszterel­nök hamvait 16 kis urnába helyezték. Ezeket az indiai államok főminlszte­rei Nehru utódjának megválasztása után az egyes államok fővárosában helyezik el. Egy urnát a Gangesz és Jamuna folyó összefolyásánál a vízbe süllyesztenek. A Jamuna folyó part­jánál, ahol a miniszterelnököt elham­vasztották, már több mint 400 000 ember adózott kegyelettel e nagy ál­lamférfiú emlékének. (CTK) A CIPRUSI nemzetgyűlés hétfőn jó­váhagyta a nmezeti gárda 25 000 tag­jának toborzásáról szóló törvényja­vaslatot. (CTK) JANET JAGAN, Brit Guayana mi­niszterelnökének felesége lemondott belügyminiszteri tisztségéről, mivel P. Owen angol rendőrparancsnok meg­akadályozza azt, hogy a rendőrség­ből pártatlan erőt szervezzen a rend helyreállítása érdekében. (CTK) A NATO légi nagygyakorlatain Nor­végia északi területén az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Norvégia, Belgium és Hollandia légi egységei vesznek részt. (CTK) LEVI ESKOL, Izrael miniszterelnöke háromnapos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezett. Tizen­három arab ország amerikai nagykö­vetei nyilatkozatot adtak ki, hogy az izraeli miniszterelnök látogatása ko­molyan veszélyezteti az arab orszá­gok és az Egyesült Államok jó viszo­nyát. (CTK) TIZENNYOLC AFRIKAI ÁLLAM és a Malgas Köztársaság társulási szerző­dése az Európai Közös Piaccal június 1-ével életbe lépett. (ČTK) A HALÁLRA ÍTÉLT Jack Rubyt, az elmegyógyászok javaslatára cellájá­ban fogják gyógykezelni. Ha állapota június 19-ig nem javul, július 6-án bí­rósági tárgyalást kezdenek elmeálla­potáról. [ČTK) A tanácskozás ' eredményéről érte­sítik Erhard kancellárt, Schröder külügyminisztert és a parlamenti cso­portokat. A tárgyalások közvetlen oka See­bohm miniszter revansista beszéde volt, mely általános felháborodást keltett, de ennek ellenére Bonnban sokan állnak Seebohm pártján. See­bohm annyira biztosnak érzi helyze­tét, hogy megtámadta azokat a lapo­kat, melyek bírálni merték őt. JAPÁN kormánya június 2-án ratifi­kálta a moszkvai részleges atom­csendegyezményt. (ČTK) ASRA PAHLEVI hercegnő, az Iráni sah testvére a szovjet kormány meg­hívására Moszkvába érkezett. A her­cegnő az iráni nők mozgalmának aktív résztvevője. (ČTK) LIBÉRIA kormánya elismerte a Holdén Roberto vezette angolai emig­ráns kormányt. (ČTK) 300 DÉL-KOREAI RENDŐR támadt június 2-án 1500 tüntető diákra, akik a rendőrság önkénye ellen tiltakoztak s Pak Csong-hi elnök lemondását kö­vetelték. (ČTK) TITO FINNORSZÁGBAN Helsinki (ČTK) — Hűség a béke ügyéhez, a nemzetközi együttműkö­dés és közös igyekezetünk a jobb éle­tért kapcsolja össze országainkat és nemzeteinket — jelentette ki Tito el­nci Helsinkiben. Hangsúlyozta, hogy Jugoszlávia őszintén kívánja a jugo­szláv—finn barátság további megszi­lárdítását. A finn főváros lakosága lelkes fo­gadtatásban részesjtette a jugoszláv elnököt. Az elnöki palotában díszvacsora volt Tito elnök tiszteletére, melyen U. Kekkonen és Tito beszédet mon­dott. Tegnap az elnöki palotában meg­kezdődtek a hivatalos jugoszláv—finn tárgyalások. A jugoszláv küldöttséget Tito elnök, a finn küldöttséget Kek­konen elnök vezeti. Román—amerikai közlemény Washington (CTK) — Washington­ban román—amerikai közös közle­ményt tettek közzé, mely szerint a két ország kölcsönösen nagykövetségi rangra emeli képviseleti hivatalait. Irodákat nyitnak a kölcsönös kereske­delem és idegenforgalom növelésére, valamint kibővítik kulturális és tudo­mányos kapcsolataikat. A közleményt a román kormányküldöttség washing­toni látogatásának befejezésekor ír­ták alá. Becses vendégek a moszkvai csehszlovák kiállításon Moszkva (ČTK) — A moszkvai csehszlovák bútor-, üveg- és hang­szerkiállítást megtekintette Valerij Bikovszkij és Germán Tyitov űrha­jós. Ugyanaznap Miloš Marek, a kiál­lítás igazgatója Nyina Hruscsovát és további szovjet vezetők feleségeit üd­vözölte. A diplomáciai testület tagjai is megtekintették a kiállítást. N. Popova sajtóértekezlete Moszkva (ČTK) — Nyina Popova, a Külföldi Baráti és Kulturális Kap­csoltok Szovjet Társaságai Szövetségé­nek elnöke sajtóértekezletén a szö­vetség legközelebbi akcióiról beszélt. Ez év nyarán szovjet és amerikai jogásztalálkozót szerveznek. Olaszor­szágban két értekezlet lesz a szovjet munkások részvételéről a termelés szervezésében és az automatizálás társadalmi vonatkozásából. A Cseh­szlovák—Szovjet Baráti Társasággal együtműködve a Szovjetunióban ün­nepségeket rendeznek az SZNF 20. évfordulója alkalmából. A független Ghana népgazdaságiéjlesztési tervének egyik legnagyobb létesítménye az 1500 km hosszú Volta folyón épülő nagy duzzasztógát és 883 megawatt teljesítőképességgű erőmű. A gát mellett 8500 négyzetkilo­méter területű mesterséges tó létesül. (ČTK — Zentralbild felvétele) Az algériai közvélemény elítéli az ellen orradaimár merénylő det Algír (CTK) — Az algériai közvé­lemény elítéli a vasárnapi ellenforra dalmi-merényleteket, melyek három emberáldozatot követeltek. A me­rénylők megtámadták az elnöki pa lota előtt őrködő rendőröket, és Bech loui kablliai faluban ^meggyilkolták Ülésezik az Afrikai Egységszervezet bizottsága Dar es Salaam (CTK) — Dar es Sa­laamban összeült az Afrikai Egységszer­vezet bizottsága, mely az Afrikai fel­szabadításáért folytatott harcot Irányítja. A kilenc afrikai ország képviselői első­sorban az afrikai gyarmatok független­ségéért folytatott harccal foglalkoznak majd és meghatározzák a bizottság to­vábbi tevékenységének irányvonalát. A bizottság szóvivője a Csehszlovák Sajtó­iroda tudósítója előtt kijelentette, hogy a jövőben a bizottságnak állandó képviselői lesznek. Eddig a bizottság ülései közötti időszakban csak a titkárság működött. Az ülés egy hétig tart. A nyilvános meg­nyitás után zárt ajtók mögött folytatják o tárgyalásokat. Kongóban a helyzet továbbra is feszült Accra (CTK) — A Ghanian Times le­szögezi: négy éve mér annak, hogy ENSZ-csapatokat küldtek Kongóba, de Kongót továbbra is az imperialisták ösz­szeesküvése veszélyezteti. Leopoldville­ban statárium van. A kongói kormány­csapatok a lázadó lakosság ellen har­colnak. A nagyhatalmak bármilyen be­avatkozása nemcsak Kongó függetlensé­gét és önrendelkezését, hanem egész Af­rika sorsát veszélyeztetné. A kongói hadsereg átszervezését és kiképzését nem szabad a NATO-ra bízni — hangsúlyozza a lap, majd kiemeli a közös afrikai ka­tonai parancsnokság és a központi afri­kai kormány megalakításának szükségét. A Közös Piac minisztertanácsának ülése Brüsszel (ČTK) — Brüsszelben megkezdődött a Közös Piac tagálla­mai kül-, gazdaság- és földművelés­ügyi minisztereinek ülése. Az ülés napirendjén a gabonaneműek közös árának kérdése, valamint Spanyolor­szág és Nigéria felvételi kérelme sze­repel. A gabonaneműek közös árának kér­désében Nyugat-Németország állás­pontja miatt nem várható eredmény. Spanyolország már két évvel ez előtt kérte felvételét a Közös Piacba. Kérése megtárgyalását Franciaország és Nyugat-Németország támogatja, a többi tagállam ellenzi. Nigéria felvé­telének kérdésében is nézeteltérések merültek íel. az FLN három tagját. A felháboro­dás! az is fokozza, hogy az ellenfor­radalmárok elsősorban a partizánmoz­galomban részt vett személyeket tá­madják meg. Ahmed Ben Bella elnök meglátogat­ta a vasárnap megsérült Messadiu rendőrt. Messadiu 1957-től a háború végéig a partizánok oldalán harcolt. A merénylőket meg kell büntetni — írja a Peuple, majd hozzáteszi, hogy az FLN vezetősége intézkedése­ket fogad el a merényletek végleges felszámolására. Ben Bella fogadta a csehszlovák ügyvivőt Algír (CTK) — Ahmed Ben Bella algériai elnök fogadta Zdenék Prav­dát, Csehszlovákia algériai ügyvivőjét, akit Zdenék Sedláček, a csehszlovák nagykövetség első titkára kísért. Ben Bella meleg szavakkal emlékezett meg az algériai párt- és kormány-' küldöttség csehszlovákiai látogatásá­ról és kiemelte az országaink tartós barátságát A csehszlovák diplomaták átadták Ben Bellának az algériai kül­döttség csehszlovákiai látogatásáról készült filmet, majd a csehszlovák­algériai együttműködés időszerű kér­déseiről tárgyaltak. Titkos tárgyalások Honoluluban Honolulu (ČTK) — A Hawai-szige­teken a Camp Sniith amerikai katonai támaszponton 43 amerikai katonai és politikai vezető személyiség tárgyal az Egyesült Államok délkelet-ázsiai stratégiájáról. A tárgyalások titkosak. Az újságírókat még az épületbe sem engedik be. A tárgyalás sajtótitkára az újság­írók előtt kijelentette, ne várjanak közleményt vagy tájékoztatást a ta­nácskozásról. A tárgyalóteremből állandó össze­köttetés van az amerikai külügymi­nisztériummal. A saigoni amerikai ka­tonai parancsnokság és a 7. flotta parancsnoksága is figyelemmel kíséri a tanácskozást. DAN JEHUDA IZRAELI LEVELE A kiizdelrm tovább folyik „Felelősségre kell vonni azokat, akik elszigetelték az országot a nagy­világtól" — mondotta az egyik leg­nagyobb izraeli politikai párt, a MAPA] egyik vezetője, akinek kijelen­tését a postássztrájkkal kapcsolatban a rádió is idézte. Persze semmi sem történt, és a postássztrájk nemcsak a nagyvilágot szigetelte el Izraeltől, hanem az ország egyes részeit ls egy­mástól. Az izraeli posta forgalmi osztályai­nak dolgozói — mintegy ötezer em­ber — május elsejétől sztrájkot hir­dettek „lassú munka" jelszóval. A sztrájk következtében lelassult a le­velek kézbesítése, gazdasági nehézsé­gek mutatkoztak, s a közéletben is zavarok támadtak. A mostani sztráj­kolóknak több mint három évvel ez­előtt megígérték, hogy rendezik státu­szukat, s ezzel kapcsolatban fizetés­emelést is kilátásba helyeztek. Sőt, azzal áltatták őket, hogy a fizetés­emelést az ígéret napjától visszame­nően folyósítják. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jő. Nem tartották meg. A postások még csak konkrét biztosítékot sem kaptak, ezért léptek most sztrájkba. A sztrájk második-harmadik napján postás-Ismerősömmel találkoztam. Szó­ba hozta a sztrájkot és én kijelentet­tem, hogyha a nekem címzett levelek a bérkövetelés miatt késnek, úgy tü­relmesen várok. Ismerősöm szerint az lenne jó, ha nem emelnék a fizetése­ket, sőt valamit még le is faraghat­nak belőlük. Megrökönyödve hallgat­tam, de megmagyarázta: „Ha feleme­lik a fizetéseket, akkor az adót is fel­emelik, megdrágul a cigaretta, vagyis, amit az egyik kezükkel adtak, a má­sikkal visszaveszik.' Ezért nem akar fizetésemelést. Köz­ben hozzánk csatlakozó kollégája megjegyezte: ebből is látható, hogy a bérharc önmagában nem elegendő, rá kell mutatni arra is, honnan vegye a kormány azokat az összegeket, ame­lyekkel a postások helyzetén javítani akar. Azóta hetek teltek el, s közben bel­és külföldön egyaránt sok minden történt. A postásokkal szinte egyide­jűleg az adóhivatalnokok és a vám­tisztviselők is sztrájkba léptek, űk is a fizetési létra rendezését követelik. A lapok sokat foglalkoztak a két sztrájkkal, sőt elárulták, hogy más ágazatok dolgozói, köztük a tanítók, az orvosok, az ápolónők, a mérnökök, a tudományos dolgozók, a vasutasok és más alkalmazottak is sztrájkra ké­szülnek. Az ADERET textilgyár mun­kásai éppen a napokban fejezték be győzelmes sztrájkjukat. Bérharc dűl egy jeruzsálemi szállodakonszern tu­lajdonosai és alkalmazottjai között, s a búrkövetelések számos gyár munkás­gyűlésein napirenden szerepelnek. Az ápolőnők fizetésük 25 százalé­kos, valamint a különszolgálatokért járó pótlékok 100 százalékos emelé­sét követelik. Huszonnégyórás figyel­meztető sztrájkot rendeztek, mivel követeléseikre kezdetben nem kaptak érdemleges választ. A sztrájk idején érdekes dolgokat tudtam meg életük­ről. Izraelben 870 lakos jut egy ápo­lónőre, míg az Egyesült Államokban csak 336, s mivel egy orvosra négy­száz lakos jut, az orvosok arányszáma kétszerte, kedvezőbb, mint az ápoló­nőké. Ugyanakkor az ápolőnők a kór­házi férőhelyek hiánya, illetve a nagy zsúfoltság miatt nagyon rossz körül­mények között végzik munkájukat. Azt mondják — mondotta ápolónő Is­merősöm —, gondoljunk arra, hogy emberbaráti munkát végzünk. Nem kell mondaniuk, hisz ezzel a tudattál végezzük mindennapi munkánkat. Vi­szont elvárjuk, hogy velünk is humá­nusan bánjanak. Több fizetést, jobb munkafeltételeket követelünk, mert qpolónők és nem apácák vagyunk. A kormány és a szakszervezetek jobboldali szociáldemokrata vezetősé­ge tehetetlen a sztrájkhullámmal szemben. Latolgatják, hogyan fékez­zék meg a munkásság bérküzdelmét. A jogos követelések teljesítése he­lyett be akarják vezetni a döntőbírás­kodás rendszerét. Az Országos Szak szervezet egyik fóruma el ts fogadott egy olyan határozatot, hogy az álla mi tisztviselők és a közalkalmazottak munkaviszálya esetén döntőbíróság határozzon. A szakszervezeti fejesek azt akarják elérni, hogy a dolgozók sztrájk helyett a döntőbírósághoz for­duljanak. A parlamentben az Izraeli Kommu­nista Párt és még két ellenzéki párt indítványozta, hogy vonják meg a bi­zalmat a kormánytól, mert nem tudja megoldani a dolgozók bérkérdéseit. A kommunista szónok hangoztatta, hogy a döntőbíráskodás bevezetése meg­fosztaná a dolgozókat a szakszerve­zeti küzdelem, jogától, a sztrájkjogtól, ami a szabadságjogok elválaszthatat­lan része. A parlament koalíciós több­sége az indítványt elvetette. Közben a postássztrájk elernyedt. A postás szakszervezet titkársága, be­leegyezett, hogy a követelések túl­nyomó részéről döntőbíróság határoz­zon. A postások egy része elfogadta ezt a megoldást és munkába lépett, A Tel Aviv-i levélhordók azonban to­vábbra ls ragaszkodnak eredeti köve­teléseikhez, s példájukat más váro­sokban is követik. Persze a döntőbíróság megszervezé­se nem könnyű dolog. A kormánykö­rökhöz közel álló Jerusalem Post és az országos szakszervezeti vezetőség nagy dilemmában van. Kikből álljon a döntőbíróság? Elvégre a kérdést így is fel tehetnénk: Ki semleges a bérkérdésben? A lap valószínűtlennek' tartja, hogy az igazságszolgáltatási szerveket bíznák meg a döntőbírásko­dással, hisz az ítélet után egyik vagy másik fél részéről támadás érné a bí­róságot. izraelben nem új dolog a sztrájk­hullaru Tavaly 61 ezer munkás sztráj­kul! Ké'szer annyi, mint az előző év­beli A dolgozók jogos követeléseit neír lehet elvetni. Mint a> Kol Haam kieme'te „a dolgozók osztályharca cbjeHív szükségszerűség, s ebből kö­vetkezik íz is, miért harcolnak tovább Izrael dolgozói a jobb megélhetésért, az é'.<-'s7íwonal emeléséért." 1964. június 3. * Pj 3 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom