Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-15 / 165. szám, hétfő

A nemet kommunisták a Szovjetunió és NDK barátsági szerződését Düsseldorf (CTK) — Németország Kommunista Pártjának Központi Bi­zottsága nyilatkozatában üdvözli a Szovjetunió és az NDK barátsági, együttműködési és kölcsönös segély lyújtási szerződését. E szerződés nemcsak az NDK, de a szövetségi köztársaság lakossága szempontjából is nagy jelentőségű — állapítja meg a nyilatkozat. Rámutat arra, hogy most még nyilvánvalóbb a bonni kormánykörök politikájának kilátástalansága. Ciprusi küldöttséget fogadott Gromiko Moszkva (ČTK) — Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter szombaton, június 13-án fogadta Andreasz Arau­zosz kereskedelmi és Iparügyi mi­nisztert, Ciprus ügyvezető külügymi­niszterét, aki V. Lisszaridosz parla menti képviselővel kereskedelmi tár­gyalásokat folytat. Az államférfiak szívélyes baráti légkörben vitatták meg a szovjet—ciprusi kapcsolatok továbbfejlesztésének-' kérdéseit. Miért járt Erhard az Egyesült Államokban? Az NDK külügyminisztériumának nyilatkozata Berlin (CTK) — Az NDK külügy­minisztériuma június 13-án Erhard nyugatnémet kancellár washingtoni tárgyalásaival kapcsolatban nyilat­kozatot adott ki. A nyilatkozat sze­rint a kancellár a nyugatnémet fegy­vergyárosok megbízásából utazott az Egyesült Államokba, hogy meggyőzze az USA kormányát: ne tegyen to­vábbi lépéseket a nemzetközi feszült­ség enyhítés érdekében. Erhard ez­zel a „küldetéssel" Bonn veszélyes irrealista elméletének helyességéről akarta meggyőzni az amerikai kor­mányt. Szerintük a nemzetközi fe­szültség csupán akkor enyhülhetne^ ha eleget tesznek az NSZK követelé­sének és „felülvizsgálják a második világháború következményeit." Az Izvesztyija Erhard és ü Thant találkozójáról Moszkva (ČTK) — Az Izvesztyija cikket közöl Erhard, a Német Szö­vetségi Köztársaság kancellárja ta­lálkozásáról U Thant ENSZ főtitkár­ral. Már maga az a tény, hogy Er­hard washingtoni tartózkodása folya­mán találkozott U Thanttal, megle­petést keltett. Az NSZK nem tagja az ENSZ-nek, és így a német kérdés nem tartozik az ENSZ ügykörébe. U Thant nem volt tárgyilagos, amikor fogadta a bonni kormány képviselő­jét. Erhard újból Bonn alaptalan kö­vetelését akarta kiharcolni, hogy az NSZK egész Németországot képviseli. A- kancellár javára akarta kihasznál­ni ENSZ-beli látogatását. Erre vall az a kijelentése is, hogy kormánya hozzájárul a ciprusi ENSZ-csapatok költségeinek fedezéséhez. Abban az esetben azonban, ha az ENSZ hatá­rozatot fogadna el a ciprusi akciók folytatásáról, akkor Németország sem­leges marad. A bonni diplomácia így egyenlőségjelet akar tenni az NSZK és Németország közé és egyúttal az ENSZ zászlója alatt be akar avatkoz­ni Ciprus belügyeibe. Erhard látogatásának volt azonban még egy célja. Az ENSZ alapokmá­nyába foglalt önrendelkezési jogot a német kérdésre is ki akarja terjesz­teni. Nyilvánvaló mindenki előtt, hogy a bonni kormánykörök úgy ér­telmezik az önrendelkezési jogot, mint az NDK bekebelezését. | Terror Spanyolországban Róma (ČTK) — A spanyolországi Asztúria körzetében, ahol tavasz óta állandó tömegsztrájkok vannak, a fa­langisták titkos bandái garázdálkod­nak. Hasonlóképpen, mint az OAS tagjai, minden bírósági tárgyalás nél­kül gyilkolják a sztrájkoló antifa­sisztákat. Az asztúriai terrorról az Unitá olasz lap tájékoztatott, a spa­nyol szakszervezeti munkásellenzék két levele alapján. A levélírók rámutatnak arra Is, hogy a titkos terror számtalan em­beráldozatot követelt már eddig is. Leadták szavazatukat A Szovjetunióban, Ghanában és Kubában tartózkodó csehszlovák állampolgárok • Moszkva (ČTK) — A külföldön tartózkodó állampolgárok már szom haton, június 13-án szavaztak, hogy így a legtávolibb helyekről is időben közölhessék az eredményeket a köz ponti választási, bizottsággal. A Szov jetunióban a választások napján 1500 csehszlovák állampolgár tartózkodott. Többségük turista, diák, tudós, és a különböző üzemekben dolgozó szere lők. Az első jelentés Dubnából érke zett, ahol csehszlovák tudósok cso­portja tevékenykedik. A lelentés sze­rint 100 százalékos volt a részvétel. A Moszkvában, Leningrádban és Ki­jevben létesített választóközpontok­ban elsősorban főiskolai hallgatók és turisták választottak. • Accra (ČTK) — Ogy mint Prá­gában, hazánktól 8000 km-nyire, Gha­nábart is František Šorrn akadémi­kust választották meg a csehszlovák állampolgárok. Elsőként a ghanai állami építőtársaság csehszlovák mű­szaki dolgozója érkezett a csehszlo­vák nagykövetség épületében levő vá­tasztóhelyiségbe. Ghana iparosításá­ban segítséget nyújtó 30 csehszlovák mérnök és műszaki szakemberisitt szavazott. Déli egy óráig azokat a műszaki dolgozókat és orvosokat ki­véve, akik szolgálati elfoglaltságuk miatt nem tudtak megjelenni, csak­nem valamennyi csehszlovák állam­polgár leadta szavazatát. • Havanna (ČTK) — Kubában, Ha­vannában, Santa Claraban és San­tiago de Cubában létesítettek válasz­tóhelyiséget, hogy a Kubában dolgo­zó csehszlovák munkások, szakem­berek leadhassák szavazataikat. A tá­volabbi helyeken dolgozó csehszlovák állampolgárok gépkocsikon utaztaK a megnevezett három város egyikébe. 0 Egymásután érkeznek a jelen­tések más országokból is: a csehszlo­vák állampolgárok leadták szavaza­tukat a Nemzeti Front jelöltjeire. Dánra várja a szovjet vendégeket Hruscsov elvtárs kedd délelőtt érkezik Koppenhágába Koppenhága (ČTK) — A Land Og Fulk lap közölte Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnöké­nek a dán olvasókhoz Intézett üze­netét. Nyikita Hruscsov üzenetében kiemeli, hogy a két ország már rég­óta baráti kapcsolatokat tart fenn. Ma ezeket a kapcsolatokat tovább fejlesztjük és közös igyekezetünkkel hozzájárulunk a béke megszilárdítá­sához. A Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy a béke megőrzése valamennyi nemzet érdeke. Ez alkalomból ki akarom emelni a dán kommunisták kezdeményezését, akik javaslatot ter­jesztetek elő az észak-európai atom­fegyvermentes övezet kialakítására — írja Nyikita Hruscsov. Hruscsov elvtársat és kíséretét holnap délelőttre várják a dán fővá­rosba. Ma kezdődik a LEMP kongresszusa A CSKP KB küldöttsége Varsóban Varsó (ČTK) — Tegnap a déli órákban Varsóba érkezett a CSKP KB küldöttsége, Amely részt vesz a Len­gyel Egyesült Munkáspárt IV. kong­resszusán. A küldöttséget Bohuslav Lastovička, a CSKP KB elnökségének tagja vezeti. A varsói repülőtéren Adam Rapacz­ki külügyminiszter, a LEMP KB politi­kai bizottságának tagja, a LEMP KB titkárságának dolgozói, Csehszlovákia varsói nagykövete és a nagykövetség dolgozói üdvözölték a küldöttséget. A csehszlovák küldöttségen kívül számos további testvérpárt küldött­sége is megérkezett Varsóba. Az SZKP küldöttségét N. V.. Podgornij, az SZKP KB titkára, az SZKP KB el­nökségének tagja vezeti. Az SZKP küldöttségét V Gomulka, a LEMP KB első titkára üdvözölte a varsói re­pülőtéren. A LEMP kongresszusának első nap­ján a Központi Bizottság beszámolója hangzik el, melyben értékelik az el­múlt húsz év eredményeit és megha­tározzák a Lengyel Népköztársaság további fejlődésének irányelveit. A további hat .napon a beszámolót vitatják meg. Rendőruralom Brit-Guayanában Letartóztatták Jagan miniszterelnököt és^társait KOMMENTÁRUNK: AZ ELNÖKVÁLASZTÁS 0RVENYEBEN H allatlan, nem mindennapos do­log történt. A Német Szövetségi Köztársaságban egyszeriben „akadályt jelent" a politikai karrier­ben a náci múlt. És az ellenvetéseket nem is demokrata „lázadók" teszik, hanem a két legnagyobb nyugatnémet párt, a Keresztény Demokrata Unió (CDU/CSU) és az ellenzéki Szociálde­mokrata Párt (SPD) vezető képviselői. A náci múlt... Ewald Buchernek, az Erhard kor­mány igazságügyminiszterének szemé­re vetik' náci múltját: Ugyanis a Hit­ler Jugend aranyjelvényével tüntették ki. A szemrehányás azonban még nem jelenti Bucher miniszteri pozíciójának megingását. Múltja váratlan leleple­zésének egészen más az oka. A Szabad Demokrata Párt (FDPj nemrégi értekezletén Ewald Buchert jelölte a párt az elnöki hivatalra. A legérdekesebb a dologban az, hogy náci múltja nem jelentett akadályt mi­niszteri hivatala betöltésében. Mindez azonban jelenleg kiküszöbölhetetlen akadály abban, hogy elnökké válasz­szák. (Pedig az elnök az NSZK-ban csak reprezentál.) A magyarázat azonban nagyon egy­szerű. A CDU/CSU Henrich Lübke el­nököt jelölte újra az elnöki hivatalra. A szabad demokraták annak ellenére, hogy kormánykoalícióban vannak a kereszténydemokratákkal, saját jelöl­tet neveztek ki. Az FDP ezzel elsősor­ban „önállóságát" akarta bizonygatni. Az ellenzéki szociáldemokraták igy nehéz helyzetbe kerültek. Nem tudták mit tegyenek: Buchert, Liibkét táino­gassák-e, vagy állítsanak saját jelöl­tet? Ugyanis az a helyzet, hogy a bon­ni parlamentben képviselt három párt közül a választások első menetében egyik sem szerezhet többséget. A szociáldemokraták végül úgy dön­töttek, hogy Lübke mellé állnak. Bonnban így rendkívül érdekes hely­zet alakult ki: A CDU/CSU az ellenzék­kel, az SPD-vel együtt Lübke mellett döntött. Ellene a másik uralkodó párt, az FDP saját jelöltjét javasolja. ... nem akadály Ennek a rendkívüli helyzetnek egész egyszerű a magyarázata. Nyu­gat-Németországban jövőre parlamen­ti választások lesznek. Akkor dönte­nek valószínűleg az új kormánykoalí­cióról. Lübkéről közismert, hogy az ún. nagykoalíciót, azaz a keresztény demokraták és a szociáldemokraták összefogását támogatja. Mint ismere­tes, jelenleg a „kis koalíció", a CDU/ CSU és az FDP van hatalmon. Következtetéseket levonni még ko­rai lenne. A CDU/CSU Lübkét tartja a legmegfelelőbb jelöltnek, míg az SPD taktikázik, mi lesz ha ... jelszó­val. Az SPD döntése azt jelenti, hogy a párt folytatja eddigi irányvonalát, melynek célja az uralkodó CDU/CSU és az ellenzéki SPD közti különbségek teljes elkenése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kormány és az ellen­zék már hosszabb ideje egy követ juj a kül- és belpolitika terén. Az SPD vezetősége abban bízik, hogy ezzel a politikával' egyszer majd sikerül meg­szereznie a választásokon a többséget. Az egyik oldalon a koalíciós viszá­lyok, a másik oldalon a „távlati koalí­ció" reményében a kereszténydemo­kraták és a szociáldemokraták össze­fogva támadták meg Buchert, a sza­bad demokraták elnökjelöltjét és sze­mére vetették fiatalkori náci múltját. Azt azonban mindketten elhallgatják, hogy Lübke elnök a második világhá­ború idején a náci hadiipar egyik ve­zetője volt és segített a koncentrációs táborok foglyainak kiszipolyozásában. KAREL CISÄR Georgetown (ČTK) — Richard Luyt, Bri Guayana kormányzója szombaton az egész országban rendőruralmat léptetett életbe. Több mint harminc politikai és szakszervezeti vezetőt tartóztattak le, többek között Brind­ley Bennt, Cheddi Jagan miniszterel­nök, a Népi Haladó Párt (PPP) elnö­két, Vietor Downert, a párt képvise­lőjét, helyettesét és Robeert Jordán ellenzéki vezért. A sziget angol kormányzója dekré­tumot írt alá, amelyben felhatalmaz­Szeptember 5-én arab csúcsértekezlet kezdődik Kairó (ČTK) — Tegnap Kairóban 13 arab ország képviselője tanácsko­zott, amelyen a II. arab csúcsértekez­let napirendi pontjait dolgozzák ki. Az értekezlet szeptember 5-én kezdő­dik Alexandriában, s ezt augusztus 29-től kezdve a Legfelsőbb Arab Védelmi Tanács tárgyalásai előzik meg. A csúcsértekezleten többek kö­zött megtárgyalják az arab országok állásfoglalását a Jordán vízének ki­használásával kapcsolatban, továbbá egy közös katonai főparancsnokság megalakítását, valamint a Palesztinát és az arab országok helyzetét érintő kérdéseket. Tiltakozások a dél-afrikaj hazafiak elítélése ellen ellen London (ČTK) — Nagy-Britanniá­ban országszerte tiltakoznak Nelson Mandel és a további dél-afrikai haza­fiak elítélése ellen. Londonban a Dél-afrikai Köztársaság képviseleti hivatala előtt tüntettek. A résztuevő diákok kérvénnyel fordultak a mi­niszterelnökhöz. Birminghamban is több százan tün­tettek az ítélet ellen. za a rendőrséget, hogy minden elő­zetes vizsgálat nélkül elfogatóparan­csot adhasson ki, főként Jagan hívei ellen. A rendőrség a brit katonai egy­ségekkel karöltve — amelyeket nem­rég erősítettek meg — országszerte folytatja a tömeges letartóztatásokat. A kormányzó rendőruralmára akkor került sor, amikor az ország függet­lenségéért évekig harcoló Jagan mi­niszterelnök küzdelmének eredménye­knét kilátások nyíltak a feszültség csökkentésére. Algériának semmi köze sine s a marokkói zavargásokhoz Algír (ČTK) — Egyes nyugati la­pok álláspontja az algériai közvéle­mény felháborodását váltja kl, mivel ezek a lapok Algériára akarják ken­ni a felelősséget a kelet-marokkói legutóbbi zavargásokéit, hogy így feszültséget szítsanak a két testvéri ország között — jelentette ki Bute­flika algériai külügyminiszter egy sajtóértekezleten. Buteflika hangsúlyozta, hogy líen Bella elnök testvéri légkörben fo­gadta Hasszán király személyes meg­bízottait. A nyugati sajtó állítása tel­jesen alaptalan, mivel közismert tény, hogy az algériai kormány igyek­szik a két ország közti kapcsolatok rendezésére és a nézeteltérések ki­küszöbölésére — jelentette ki a kül­ügyminiszter. Algéria ezért elítél minden cselszövést, amely bizalmat­lanságot akar kelteni az északafrikai országok között. Kuba első számú ellensége a CIA Havanna (ČTK) — Fidel Castro, Ku­ba miniszterelnöke szombaton, június 13-án a havannai angol nagykövetsé­gen kubai és külfötdi újságírókkal foly­tatott beszélgetésében kijelentette: Meggyőződésem, hogy a forradalom az ország belügyei Kuba példaadásá­val befolyásolhatja a forradalmi meg­mozdulásokat s ezt az erkölcsi hatást nem lehet megakadályozni. Arról is meg vagyunk győződve — mondotta — hogy a forradalmat nem lehet ex­portálni. Castro Kuba és az Egyesült Államok viszonyáról szólva kijelentette: újból megerősíti, hogy az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet elveinek alapján az egyesült Államokkal tárgyalni min­denkor hajlandó. Mi azonban sohasem fogunk könyörögni, hogy tárgyaljanak velünk, mert ez sértené méltóságun­kat, s mert kettőnk viszonyában Ku­ba a veszélyeztetett fél — mondotta Castro. A miniszterelnök beszéde zárórészé­ben leszögezte, hogy Kuba első számú ellensége az amerikai központi hír­szolgálat, a CIA. Az angol nagykövetség ezt a foga­dást, amelyen a beszélgetés lezajlott, az angol királynő születésnapjának tiszteletére rendezte. A bulgáriai Trojanovo I. és Trojanovo II. külszíni bányák vidékén ir.oaern bányásztelepülések épültek. (ČTK—BTA felvétele) [pigiH^ip^ A TASZSZ jelentése szerint július 13-ra összehívták a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának 4. rendes üléssza­kát. (ČTK) BRAZÍLIÁBAN elnöki határozattal további 11 képviselőt megfosztottak mandátumától, 36 polgárt pedig poli­tikai jogaitól. (ČTK), KIELBEN vizre bocsátották az első atommeghajtású nyugatnémet hajót, mely egyúttal Nyugat-Európa első ilyen fajta hajója is. (ČTK) CSÖNG IL KWON dél-koreai minisz­terelnök felhívta az Egyesült Álla­mokat, fokozza az országnak nyújtott gazdasági segítséget, hogy igy kikü­szöbölhessék a „nehéz helyzetet". Csöng II Kwon beismerte, hogy a dél­koreai gazdaság a csőd szélére jutott. Az országban nyomor és éhinség uralkodik. (ČTK) VALENCIÁBAN a rendőrség a múlt hét végéji 52 személyt tartóztatott le. Ugyanebben az időben a francoista rendőrség Barcelónában, Madridban és Sevillában is számos ,,kommunista elemet" vett őrizetbe. (ČTK) A VANDENBFRGI légi támaszpont­ról az Egyesült Államok a Thor-Age­na típusú rakéta segítségével újabb mesterséges holdat lőtt fel. A mes­terséges holdról nem közöltek adato­kat, de erről a támaszpontról rend­szerint kémholdakat bocsátanak fel. (ČTK) A CHILEI bányászok szakszerveze­te bejelentette, hogy Arauco és Con­cepsion szénkörzetek 14 000 bányásza új kollektív szerződések megkötését követeli, melyek keretén belül a bérek 80 százalékos emelését követelik. Ha a munkaadók nem teljesítik a bányá­szok' követeléseit, akkor sztrájkba lépnek. (ČTK) AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK és Nagy­Britannia hárommillió dollárt adnak a ciprusi ENSZ csapatok további há­rom hónapi tartózkodása költségei­nek fedezésére. További országok is pénzbeli segítséget ígértek és így va­lószínű, hogy az ENSZ-csapatok szeptember 27-ig maradnak Cipruson. (ČTK) INONÜ török miniszterelnök elfo­gadta Johnson elnök meghívását és még ebben a hónapban Washington­ba látogat. Inonű Johnson elnök múlt heti üzenetére adott válaszában kö­zölte elhatározását. Johnson elnök üzenetében aggályait tolmácsolta a görög—török konfliktus kiéleződésé­vel kapcsolatban. (ČTK) INDONÉZIA és Malaysia tegnap megegyezett abban, hogy a két or­szág vezető képviselőinek értekezle­te előtt előzetes tárgyalásokat kez­denek. Ezeket a tanácskozásokat a kit ország magas rangú katonai sze­mélyiségei már holnap megkezdik ľokioban. (ČTK) 1964. június 15 • ÚJ SZÓ 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom