Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-15 / 165. szám, hétfő

Jövőnkre, a szebb holnapra, a szocializmusra szavaztunk (Folytatfis az 1. oldalról) szövetkezeteseknek, mert a közös gazdaság eredményei kiválóak A szö­vetkezet nagyrészt már eleget tett egész évi eladási kötelezettségének. Ez a tagok jövedelmén is meglátszik. A jólét, a gondmentes élet is hozzá­járult ahhoz, hogy a falu népe már a reggeli órákban hitet tett a szocia­lista építés programja mellett. Alig múlt el még nyolc óra, de a község hétszáz választója közül már több mint négyszázan éltek alkotmányos jogaikkal. Egy öregember emlékszik Hlászik Mátyás már kora reggel megjelent a taksonyi választási helyi­ségben. Csendes pipázgatás közben arról beszélgettek, hogyan is zajlot­tak le valamikor a választások. — Nyolcvanegyedik évemet gyúrom — mondja Mátyás bácsi. Sok urat szolgáltam már életemben, tudom, hogy a földbirtokosok hogyan csap­ták be a szegény népet. Akkor a képviselőjelölt csak a választások előtt ismerte a szegény embert. Ma egészen más a helyzet. A felszabadu­lás utáni választások azt bizonyítják, hogy a megválasztottak szavukat be is tartják. Különösen a szövetkezetek fejlődésén látható ez szembetűnően. Ma már mindenkinek jó megélhetést biztosít a közös gazdaság. Már az első két órában Szlovákia fővárosának egyik leg­újabb negyedében — Štrkovecen is ünnepélyes volt tegnap a hangulat. A lakosok reggel vidám zenére éb­redtek, ünneplőbe öltöztek, s így já­rultak az urnák elé A hét választó­kerület 12 000 választójának 60 szá­zaléka már az első két órában lesza­vazott. A délutáni órákban a válasz­tók többsége csoportosan járult a szavazóurnákboz. A jelölteket már valamennyien jól Ismerik, többek kö­zött Vladimír Mináčot, akit a Nem­zetgyűlésbe és Ľudovít Benadát, akit a Szlovák Nemzeti Tanácsba jelöltek. Délután két órakor a választási bi­zottság tagjai megállapították, hogy a választópolgárok 85 százaléka már leadta szavazatát. Csupa mozgás, élénkség jellemezte a választások napján Csallóköz falvai, városai életét. Már a kora reggeli órákban elindultak a választók az urnák elé, hogy szava­zatukat leadva megválasszák képvi­selőiket. Nem puszta formalitásról volt szó, hisz a választásokat meg­előző gyűléseken a választók és a jelöltek találkozása gyümölcsöző eszmecserét hozott, s szinte minde­nütt részletesen megtárgyalták a következő négy év programját, teen­dőit. Tudatosították az eddig elért eredményeket, tisztában vannak azon­ban azzal is, hogy a jólét, a boldogu­lás útja csakis közösen, együttes munkával érhető el. S ezzel a tudat­tal indultak az urnákhoz ls. Látványosság nélkül Komáromban, a hajók városában, első utunk a határállomásra vezetett. Az autók sora várt az átkelésre, s bár szavazóhelyiséget itt nem állí­tottak fel, a Szakszervezetek Házá­ban (10. számú választókörzet) ké­sőbb megtudtuk, hogy csak ebben az egyetlen körzetben mintegy 50 turis­ta élt állampolgári jógával. A leadott szavazatok száma — a déli órákig — meghaladta a 94 százalékot. Ha valamit hangsúlyoznunk kell, úgy elsősorban a közös ügyért vég­zett újfajta felelősség tűnik az em­ber szemébe. Amint közéletünket a mértéktartó szerénység jellemzi, a most lezajlott választásokat is, — a csallóközi tapasztalatok szerint — nélkülözték a látványosságot. Nem a látszat, hanem az emberek őszin­te, tudatos hozzáállása volt a döntő, ez ragadta meg az embert mindenütt. Ezt a gondolatot erősítette meg a komáromi választókörzet elnöke, akárcsak Dobis László, a nagymegye­ri pártház szavazókörzetének elnöke. Az ünnepi hangulatra ébredt város polgárainak 98 százaléka a déli órá­kig leadta voksát ebben a körzetben. A választási bizottság jól felkészült munkájára, s a szavazás folyamatos­sága, éppúgy, mint a választásaink demokratizmusából eredő titkosság egyaránt biztosítva volt. Hogy mit várnak polgáraink az új képviselőktől? Ezt a képviselőkkel való találkozáskor konkrétan Is ki­fejtették, hadd Idézzük azonban Kiss Mária ápolónő szavait: — Hogy megállják a helyüket! S ez a tömören megfogalmazott igény az országos ügyek Iránt érzett felelősséget éppúgy felöleli, mint az élet által felvetett mindennapos problémák megoldása iránti felelős­séget is. Kiss Mária életében először járult az urna elé. Büszkeséget jelentett ez számára. Ettől a naptól kezdve már inkább felnőttnek érzi magát. Tudatosította azonban azt is, hogy szavazatával nemcsak a képviselője­löltekre szavazott, hanem a jövőre is. S ebben a jövőben ott látja egyé­ni érvényesülését is. Az orvosi pályát szeretné élethivatásul választani, s most készül a felvételire. A múltról ő ugyan — koránál fogva — keve­set tud, azzal azonban tisztában van: szocialista rendünk minden fiatal számára biztosítja, hogy tudása, rá­termettsége szerint érvényesüljön. S ebben a leadott egyetlen szavazat­ban — éppúgy, mint a többi ezerben és millióban — ott a jövő igenlése, mely mindennapos serény munka árán válik valósággá. Kilenc óra negyvenöt perc Néhány perc múlva tíz óra. Vásár­vámoson még a választási bizottság tagjai közül ls mindössze ketten tartózkodnak a választóhelyiségben, a bizottság többi tagja a kultúrház előtt beszélget. Távolabb a sátrak Egészségügyi érdekességek Az orvosok számát tekintve Cseh-< Szlovákia világviszonylatban a har­madik helyen áll Hazánkban 1937- < ben 11851 és tavaly már 26 935 < orvos volt, ami azt jelenti. hogy< minden 1219, illetve 520 lakosra < egy orvos jutott. 1953-ban 53 234 < és tavaly már 74 201 egyéb egész­ségügyi dolgozó volt Csehszlová-< kiában. Hazánk területén több mint 1300 J ásványvízforrás fakad, de közü-< lük csupán 208-at hasznosítanak < a források közelében létesíteU< I gyógyfürdőkben. Sok helyütt talál-< ; ható nálunk gyógyiszap is, de az< illetékes egészségügyi szervek csu-< pán 18 lelőhelyet nyilvánítottak* alkalmasnak a gyógyiszap kitér- < melésére. • • • A csehszlovák J. E. Purkyné Or­vos-társaságnak 1963 végéig 15 959 < tagja volt. 216 kiváló külföldi or-< vos a társaság tiszteletbeli tagja* és 35-en levelezőtagak. A társa- < ság 41 szaktagozatban és 34 ál- < talános tagozatban fejti ki tevé-< kenységét. Nemzetközi akcióin —< kongresszusain, értekezletein, tu-< dományos tanácskozásain stb. —5 eddig 4054 kUlföldi orvos és tudós < vett részt. • • • 1963 végén 250 kórház volt< Csehszlovákiában. A legtöbb — J 146 — kórház 200—1000 ágyas. < Hét kórházban több mint 1500 ágy< áll a betegek rendelkezésére. ÜJ SZO 2 * 1964 június 15 < körül főleg gyerekek tolonganak. Kissé félve tesszük fel a kérdést Tóth Istvánnak, a Nemzeti Front s egyúttal a választási bizottság el­nökének: — Talán a búcsú miatt ilyen kihalt a választőhelyiség? Az éltesebb ember késik a válasz­szal, majd higgadtan és mosolyog­va mondja: — Annak ls lehet valamicske köze ahhoz, hogy most itt szemlélődhe­tünk. Orbán István, a jelenlegi titkár egészíti ki a nem egészen érthető magyarázatot. — Már 9 óra 45 perckor valameny­nyl jogosult választó leadta szavaza­tát. Most már inkább csak az ered­ményre, meg arra várunk, hogyha netán egy-egy átutazó itt nálunk akarna az urna elé járulni, akkor ne zárt ajtókat találjon a falunkban. — Hogy ki volt az első? — ismét­lik a kérdést. — Reggel ötre hirdet­tük a szavazás kezdetét, de már fél ötkor gyülekeztek az emberek. Ter­mészetes, hogy először a bizottság tagjai szavaztak, aztán ... — megné­zik a kimutatást — igen, Remiger István és családja szavazott elsőnek. S az utolsó? Azt már nem áruljuk el. Valakinek utolsónak is kellett lennie. A 2. számú választóhelyiségben Baska BohuS, a bratislavai villanytelep dolgozója és felesége a 113-as szavazóhelyiségben a békére, gyermekeik boldog jövőjére szavaztak. (Erdősi felvétele) A dunaszerdahelyi 2. számú vá­lasztóhelyiség előtt reggel háromne­gyed hatkor már mintegy ötven em­ber várt arra, hogy eleget tehessen állampolgári kötelességének. Az ün­neplőbe öltözött emberek egymás után érkeztek a választóhelyiségbe. A választási bizottság tagjainak egy befejezték a választásokat, percnyi szünete sem volt. A körzet 76 százaléka már 10 órára leadta Szavazott az ország népe (Folytatás az 1. oldalról) annak idején felgyújtottak, ma zene počban, Lehôtkán, Miksiben stb. már szólt é s mindenütt boldogság, öröm A lupočai szocialista munkabrigád tagjai, a CSKP XII. kongresszusa el­uralkodott. 107 éves választó Prešovon választott hazánk legidő­kötelezettséget vállaltak, hogy a ta- sebb polgára, a 107 éves Jozef Su­karmányféléket június 19-ig betaka- Chár. Jó egészségben érte meg a vá­rítják. Záhorcen a lakosok a válasz- lasztásokat, amint ezt a legutóbbi tások után közösen mentek ki a föl- választásokkor klvántS. Ünnepélyesen dekre, ahol öt hektárról betakarítot- felöltözve üdvözölte az elvtársakat, ták a takarmányt. akik az urnával felkeresték őt. ^ A választások ünnepélyességét a Mikor választott először? Tizen­ros esteket rendeztek. Agitkettősök járásban számos népművészeti együt- nyolc éves korában még nem volt ezrei keresték fej a választókat, a fellépése is emelte családokat, elbeszélgettek velük a választások jelentőségéről, meghív­ták a lakókat a szavazóhelyiségekbe. Vasárnap a kora reggeli órákban ünneplőbe öltözött felnőttek és vi­dám, kék Inges fiatalok özönlötték otthonba," ahol 84~ idős ember éli nyu­szavazatát, tizenegy órakor pedig met viselő traktorosok ez alkalomból már 85 százaléka szavazott. A kelet-szlovákiai kerületben már a választások előestéjén bené­pesedtek a városok és a falvak. A fiatalok és a tömegszervezetek fák­lyás felvonulással egybekötött müso el az utcákat, s vonultak a szavazó helyiségek elé. Košice új lakótelepén a polgári bizottság vezetésével mani szavazati joga, mint a mai fiatalok­nak. Az Osztrák-Magyar Monarchia vagyontalan polgára, a sóbánya bá­nyásza volt. Később mint kőműves dolgozott, de akkor sem volt válasz­„ , . , ,„,, tójoga. Először'50 éves korában sza­ol f® ľi1 ai. l Z° C' S vazott, amikor mint váltókezelő dol­gozott a prešovi vasútállomáson. Az első választásokról azonban nlncse­Köszönik a nyugodt, derűs öregséget hordozható urnát godt öregségét, hoztak a kerületi választási bizottság ££ s^emTékeL tagjai. Itt szavazott a Nemzeti Front je­löltjeire Mária Mojžišková, aki ez év a polgári Dizottsag vezetésével mani- mana ™iíi5nuva, am .. . ,, r i fesztációsan járultak a szavazók az m ái us 1-én töltötte be 104. életévét. n0IUl0?V3lK0Z3S I8SZ ii^iiíL. n^ini,^ o Mnižišknvá hpt pvp.nrifik nnviíi vala­urnák elé. Dalolva meneteltek a tő- Mojžišková hét gyermek anyja, vala­iskolások, a fiatalok, akik ez idén mi ko r alkalmi munkás volt. Így nyi­töltötték be 18, életévüket és most latkozott a Csehszloyák Sajtóiroda tu­szavaznak először. Az új városnegyed ben, a vasmű dolgozóinak lakótele­dósítójának: Nehezen éltünk abból a (CTK) — Június 24-ről 25-re virradó éjszaka hazánkban teljes holdfogyat­kozásnak lehetünk tanúi, feltéve ter­pén a választásra jogosultak nagyobb megkerestünk Ma nagyon jól gon­fele már délelőtt 9 óráig leszavazott. -Ainnir \n&v fnhh ávo eiofc­A példás minőség hónapja Pártunk Központi Bizottságának ja­nuári plenáris ülésén hozott határo­zata egész népgazdaságunk figyelmé­nek középpontjába az 1964-es óv ál­lami tervfeladatainak teljesítését, túl­szárnyalását, a termékek minőségé­nek megjavítását és műszaki színvo­nalának emelését állítja. E szempontokból kiindulva a barde­jovi Augusztus 29. cipőgyár vezetősé­ge, a párt- és szakszervezeti bizott­sága a választások tiszteletére a jú­niust a példás minőség hónapjává jelentette ki. A kollektívák között ver­seny indult a Legjobb minőség mű­helye. címért .A versenyt naponta ér­tékelik. Az eddigi értékelések szerint a leg­jobb eredményeket mindjárt indulás után az Opic elvtárs vezette 534-1 osztály érte el, amely a Szovjetunió részére gyárt lábbelit. Hasonló jó eredményeket ért el az 524-1-es osz­tály is Mikuláš Cajka vezetésével, va­lamint a Gbur elvtárs irányította 534-2-es osztály. Sajnos a verseny kezdete nem ho­zott kielégítő sikereket a gyár minden termelési osztályán. Például az 522-1­es osztályon, ahol Banický elvtárs a vezető, elítélendő hiányosságokat ál­lapítottak meg a termékek konfekciós feldolgozása szakaszán. Hasonló hiá­nyosságokra derült fény az 511-es és 512-es osztályokon ls. Az üzemi párt- és társadalmi szer­vek intézkedései arra irányulnak, hogy a minőség megjavításáért folyó ver­seny a gyár minden munkaszakaszán meghozza a gyümölcsét, és ezzel hoz­zájáruljon a bardejovi cipőgyár hír­nevének öregbítéséhez mind a külföl­di, mind a belföldi piacon. !—ik. doskodnak rólunk. Már több éve élek e szociális otthonban. Szavazatommal köszönetemet fejezem ki a gondos­ságért. Arra is szavazok, hogy a jö­községekben már reggel ötkor nyitót- vő nemzedéknek ne kelljen megélnie néhány garasból, amit munkánkkal mészetesen, ha kedvező lesz az idő­járás. Az 5000 lakosnál kisebb ták meg a szavazóhelyiségeket. Az egy háborút, állami gazdaságok dolgozói és az EFSZ-ek tagsága a soron következő munkálatok időbeni elvégzését, a termelési és eladási feladatok túllé­pését hirdető transzparensekkel járul­tak az urnákhoz. A trebišovi járás­ban több mint A Hold éjfél után 9 perccel lép ár­nyékba s a teljes holdfogyatkozás Ü óra 15 perckor következik be. A Hold 1,42 percen át lesz földünk árnyékában. A teljes holdfogyatkozás tehát június 25-én hajnali 3 óra előtt ér véget. A Föld árnyékából négy óra után lép, ki a Hold. Mivel nálunk június .. _ , „„„.,,, 25-én a Hold pontosan 4 órakor nyug­Cierny Balogon 26 fiatal, akik a szikj a holdfogyatkozás utolsó szaka­németek elleni leghevesebb harcok szai nem leszne k megfigyelhetők, idején születtek, közösen leptek az , , , . , . . urnákhoz Ebben az evben hazánkban még * ' , . , . , egy teljes holdfogyatkozás figyelhető Čierny Balog, e partizánkozség la- meg] mégpecl lg december 18-ról 19-re A volt partizánközség most is egységes négymillió koronás felajánlást tettek a választások tiszteletére. Több kossága ma is egységes. Az összetar- virradó"Ijlel községben, mint Nagy-Géres, Boly, tásnak köszönhetik, hogy a német Abara, Véke büszkén jelentették, hogy megszállóknak nem sikerült beven­a tej ás tojás félévi eladási tervét niök, meghódítaniok ezt a községet. Krám településen, melyet a németek magasan túlteljesítették. A Szovjetunióban mintegy 1500 csehszlovák állampolgár diplomata, tudo­mányos dolgozó, szerelő, főiskolai hallgató és turista — szavazott. Kép­távírón érkezett jelvételünkön nagykövetünk, O. Pavlovský és munkatár­sainak csoportja átveszi a szavazólapokat. Növekszik a nők foglalkoztatottsága (CTK) — 1948-tól a népgazdaság­ban dolgozó nők száma 694 000-el nö­vekedett. A múlt év végén 2 792 000 nő volt alkalmazásban, vagyis a dolgozók 44 százaléka. A népgazdaság szocialista szektorá­ban a nők hányada 41,9 százalék, a« EFSZ-ekben 52,8 százalék. Számos ágazatban a nők aránya sokkal magasabb. Az egészségügy­ben és a szociális gondoskodás terén 153 000 nő dolgozik, vagyis e szakasz dolgozóinak több mint háromnegye­dét nők alkotják. A kereskedelemben és a közétkeztetésben 325 000 nő dol­gozik, vagyis az alkalmazottak 71 szá­zaléka. Habár a nők foglalkoztatottsága egészben véve növekszik, egyes sza­kaszokon tavaly az 1962-es évhez vi* szonyítva csökkent a nők száma. Így például a mezőgazdaságban, ahol 8000-rel kevesebb nő dolgozott, az erdészetben 3000-rel, az építőiparban 2000-rel, a közigazgatásban és a bí­róságokon mintegy ezerrel kevesebb nő dolgozott. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom