Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-15 / 165. szám, hétfő

A párt és a nép szilárd egységben következetesen teljesíti a CSKP XII. kongresszusának határozatait Világ proletárjai, egyesül jetele! Szavazott az ország népe Az eredmények fényesen bizonyítják népünk politikai aktivitását és ideológiai egységét Jelentés a Központi és a Szlovák Választási Bizottság üléséről SZLOYAKIA KOHMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1984. június IS. hétfő Prága-város kerület 96,8, déi-csehországi kerület 99,18, nyugat-csehországi kerület 98,02, 30 fillér • XVII. évf. 165. szám észak-csehországi kerület 98,15, ke­——————- let-csehországi kerület 99,4, dél-mor­lasztőhelyiségbe és a Nemzeti Frönl leiöitjeire szavaztak. Nagy nap ez számunkra — mondott ta a 65 éves Jozef Hvlždák. Egész csa­_ ládunk együtt, hazájában teljesíthette 92, "közép-csehországi Front Szlovák Választási Bizottsága állampolgári kötelességét. És legszebb A Nemzeti Front Központi Válasz- va kerület 98. észak-morva kerület tási Bizottsága tegnap esti ülésén a 95,1, nyugat-szlovákiai kerület 98, kü­következő előzetes eredményeket je- zép-szlovákiai kerület 98, kelet-szlo­lentette. A választópolgárok részvéte- vákiai kerület 99,08 százalék, le 17 óráig az egyes kerületekben: Tegnap az esti órákban a Nemzeti Nem volt ritka az ilyen kép: Az egész család felkereste a szavazöhelyíséget (CTK felvétele). , a szebb holnapra, a szocializmusra szavaztunk TUDÓSÍTÓINK A VÁLASZTÁSOKRÓL Országépítő munkánkban a tegnapi nappal újból fontos jelentőség­teljes határkőhöz értünk. A választást megelőzően milliók mondtak véleményt eddigi munkájukról és most egységesen az ország újból hitet tett a haladás, pártunk helyes politikája, a szocialista építés mellett. Ezen a napsugaras júniusi vasárnapon úgyszólván ünneplőbe öltözött az ország. A szavazóurnák előtt különböző korú, foglalkozású emberek találkoztak, hugy leadják szavazatukat a Nemzeti Front jelölt­jeire, azokra az emberekre, akiket, alapos megfontolás után a leg­jobbaknak találtak, méltónak arra, hogy rájuk bízzák az ország, a kerület, a járás, a falu sorsának további irányítását. A választást megelőző 29 000 nyilvános gyűlésen 3 200 000 dolgozó vett részt és a tegnapi napon egy ország adta le rájuk a szavazatát. E nagy nap apró mozzanatairól kiküldött munkatársaink az alábbiakban számol­nak be: , A Felkelés városában Banská Bystrlcán, amint csak meg nyíltak a szavazóhelyiségek, máris tömegesen jöttek a választók. 7 óra után már minden körzetben több mint 100—150-en leszavaztak. A vá ros választói között többen voltak olyanok ls, akik részt vettek a nem zetl felszabadító harcban s illegális pártmunkát végeztek. A vasútállomás melletti lakónegyed körzetében szavazott Ciryl Kuchta elvtárs is, a Szlovák Nemzeti Felke lés volt harcosa, tartalékos ezredes a Banská Bystrica-i Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumának dolgozója Kuchta elvtárs a szavazóurnánái töb bek között a következőket mondotta „Bízom benne, hogy a megválasztott képviselőkben nem csalódunk és munkájukkal hozzájárulnak népga? daságunk további felvirágoztatásához Öriilök. hogy a Szlovák Nemzeti Fe! kelés 20 évfordulójának esztendeje ben választja képviselőit a nép Mindannyian támogatni fogjuk kép viselőinket és teljesítjük a feladato­kat, amelyekel elénk." Pártunk tűzött ki Elsők között az energetikusok és a bányászok Prlevidzán a bányászok, energeti iuisok és vegyészek városában elsők ként — még hat óra előtt — a No­váky Villanymű energetikusai adták ie szavazataikat, akik vasárnapi mű szakra Igyekeztek utánuk azok a bányászok jöttek, akik befejezték az éjszakai műszakit. A jár^s községében az egy iégfts iél.'TitíyacKj.övetkezetek tagjai már ItMÍ ura körül eleget tettek ál ;impo ;>;­rí -jladatuknak és ütána a i»lder..c tup-itek. hogy kihasználják . i~r > napos vasárnapot. Legtöbb •• a széna betakarítását szorgal A zászióJíszbe öltözött Prievidzi. • f:pe 'ak;'. és táncolt. Sok lakó f9r u lak >i Közösen mentek a válasz ;óhelyisegekbe. A novákyi bányászok a prievidzai vasutasok és tűzoltók az a valóság, hogy földielnket vá­laszthattuk. Boldog vagyok, hogy nyíl­tan kijelenthetem, szocialista köztár­saságunkban minden egyes polgár sza­badon élhet és dolgozhat. Nincs még 2 éve, hogy visszatértem hazámba, de erről már meggyőződhettem. Tehát nem a mi fiúnk jött utánunk Ameriká­ba munkát keresni, de én és felesé­gem Vyšný Hrušovba jöttünk el hoz­zá, hogy nyugodt öregségünk legyen, Tettel ís ig azol nak A Havífov Suchá-i Dukla Bánya dol* gozói tegnap az első félév teljesített termelési feladataival léptek az ur­nák elé. Az ostrava-karvlnái szénkör­zetben elsőkként teljesítették a tervet. Szombatról vasárnapra virradó éji jel fejtették a tervben előirányzott 884 000 tonna szón utolsó métermá­zsált ós június végéig a választások tiszteletére terven felül még 80 000 tonna szenet fejtenek. A kiváló eredményeket elsősorban a kombájnfejtés fejlesztésével érték el. A tervezett 68 százalék helyett a szén 71,3 százalékát kombájnnal fej­tik. Fürdőváros aink szebbek lesznek^ Marianskó Lázng-ban a legutóbbi géltől jó hangulat uralkodott. Az 5. választások óta 36 millió koronát kerületben a Motorlet és a Tatra mű- fordítottak az üdülőközpont és kör­vek zenekara nyitott teherautókról nyékének szépítésére. Ezen időszak adott hangversenyt a lakosságnak, alatt az ipar és a mezőgazdaság 225 A smíchovi kerületi pártbizottság a ezer legjobb dolgozója és számos kül­Iakosság tájékoztatására a nap folya- földi vendég töltötte Itt szabadságát, mán négyszer választási híradást ké- Erről beszélt választóinak a Prágá­értékelte a választások lefolyását, a választók részvételét a szavazásban délután 16 óráig. Ezenkívül az egyes választókörzetekben, valamint az 1500 lakosnál kisebb községekben el­ért választási eredményekkel is fog­lalkozott. Délután 13 óráig a választók össz­létszámának 93,7 százaléka szavazott a nyugat-szlovákiai kerületben, 92,6 százaléka a közép-szlovákiai kerület­ben és 92,5 százaléka a kelet-szlová­kiai kerületben. A Szlovák Választási Bizottság dél­után 16 óráig több helyről kapott je­lentést, melyek arról adnak hírt, hogy számos községben valamennyi választó leadta a szavazatát. Így volt ez például a bardejovi Járás 171, a prešovi járás 144 és a humennéi já­rás 130 községében. A Szlovák Választási Bizottság a választásokról szóló részletesebb je­lentéseket ma tárgyalja meg. J ó hangulatban választott a főváros lakossá ga Az 1,014 254 lakosú főváros 750 000 lakosa összesen 22 nemzetgyűlési, 155 fővárosi 4s 837 kerületi nemzeti bi­zottsági képviselőt választ. Prága kerületeiben már kora reg­szített. Több kerületben a pionírok kürtszava jelezte a választások kez­detét. Prága 544 választóhelyiségében már a déielőtti órákban leadta szava­zatát a választók több mint 50 szá­zaléka, de a késő délutáni órákban ls nagy volt a forgalom, mert ekkor ér­kezett meg az a több ezer főnyi prá­ból Marianské Lázné-ba tartó külön­vonaton Zdena Nedbalová, Marianské Lázné Városi Nemzeti Bizottságának képviselőjelöltje, a Leningrád üdülő igazgatónője. Tengerészeink is szav aztak Bratislavában a Hajósok Házában gai, akik hétvégi pihenőjükre már levő választóhelyiségbe elsőnek fúvószenekara köszöntötte a válasz­tókat. Nyolc óra után 500 fiatal választó dalolva vonult végig a városon. Ok most szavaztak életükben először. Egységesen, közösen járultak az ur­nákhoz, s így tettek tanúságot arról, hogy bíznak a Nemzeti Front jelölt­jeiben és munkájukkal továbbra is támogatni fogják pártunk politiká­ját. Handlován már öt órakor kezdődött az ünnepi hangulat. A vá­lasztók kívánságára két választókör­zetben fél hatkor már megkezdték a szavazást. Itt is, akárcsak Prievid­zán, a legelsők között a vasárnapi műszakba siető dolgozók szavaztak, majd a bányászok, akik az éjszakai műszakból jöttek. A handlovai bányászok a jól vég­zett munka tudatában járultak az ur­nákhoz. Az év elejétől már több miot 34 000 tonna szenet fejtettek terven felül. Hitet tettünk Dél-Szlovákia termékeny földjén — a Mátyusföldön — vasárnap minden faluban ünnepélyes hangulat uralko­dott. A szavazóhelyiségek körül a kultúrbrigádok — valamennyi önkén! tette ezt a nagy nap tiszteletére — muzsikával, tánccal szórakoztatta a falvak lakosságát. A csatai HNB előtt ahol már kora hajnaltól kezdve Far kas Béla zenekara gondoskodott a jó hangulatról, nemcsak a muzsika tetti kellemessé a közérzetet. A szövetke ieti parasztok a szavazóhelyiség előtt meghánytákvetették a falu és a szö vetkezet ügyeit ló kedvük volt a (folytatás a 2. uldalun) szombat délután vidékre utaztak. De Így is: délután négy órakor a főváros 750 000 választója közül több mint 75 százalék leadta szavazatát. A választások lefolyását a külföldi sajtóirodák és hírügynökségek Prágá­Bradlo motoros hajó legénységének tagjai érkeztek. A Dukla hajó legénységének tagjai ls lakóhelyeiken választottak. A Duk­la pénteken éjfélkor érkezett Izmail­ból a bratislavai kikötőbe. Több ezer tonna ércet és más nyersanyagot hó­ban akkreditált képviselői is figye- zott népgazdaságunk számára. Több lemmel kísértek. Újra HOKM földön_ A humennéi járásban Vyšný Hru­šovban a Hvlžďák házaspár 37 éves amerikai tartózkodás után újból mint csehszlovák állampolgár lépett az urnák elé. Fiúkkal együtt már a kora reggeli órákban megérkeztek a vá­mint egy hónapig tartózkodott kül­földön. Új felajánlások A losonci járásban is ünnepi kere­tek között folytak le a választások már a kora reggeli óráktól. Délelőtt 9 óráig a járás 25 községében — Lu­(Folytatás a 2. oldalon) Az új bratislavai lakótelepen, Strkovecen ts már kora reggel siettek a vá­lasztók eleget tenni állampolgári joguknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom