Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-01 / 151. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMHUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1964. június 1. hétfő 30 fillér 9 XVII. évfolyam, 151. szám Alacsony, szem­ket tanulmányoz, s^ 8** sl lemmel végzi mun 'V ^ m káját, mintha évek ;* iň^mr'--^ hosszú során egye­bet sem csinált gyárban dolgozott. Ma pedig a Nyugat-szlovákiai Kerü­leti Nemzeti Bizottság véleményező szakbizottságának elnöke. — Heten voltunk testvérek — em­lékezik vissza Garajová — alig ke­rültem ki az iskolából, munkát kel­lett vállalnom. A juri szőlősgaz­dákhoz jártam napszámba. Munka azonban csak nyáron akadt, télen oda­haza voltam. így telt el fiatalságom. Negyvenegyben férjhez ment. A fia­ial házaspár öröme azonban nem tar­tott sokáig. Kitört a világháború. 'A férjből katona lett. Mivel azonban nem volt megbízható, a munkaszázad­ba osztották be. Németországból — ahová elhurcolták, — csak a felsza­badulás után tért haza. Űjra kezdték a családalapítást. A februári győzelem után Bratislavába költöztek. Az egy­szerű falusi asszonyból gyári munkás lett. Itt ismerkedett meg a szakszer­vezeti élettel is. A ligetfalusi zománcgyárban a 3. fizetési osztályban kezdte el a mun­kát. Nemsokára azonban az 5. fizetési osztályba küzdötte fel magát. Szorgal­mára felfigyeltek, s nemsokára az üzemi tanács tagja lett. Ö azonban nem elégedett meg elért eredményei­vel. Bár már nem volt a legfiatalabb, hegesztőtanfolyamra jelentkezett, amelyet sikerrel végzett el. Az 1957,­évi választáskor a városi nemzeti bizottság tagjává választották. Hogy jó munkát végzett, arról az tanúsko­dik a legjobban, hogy a múlt válasz­tások óta a kerületi nemzeti bizottság tagja. — A szociális szakbizottságban kezdtem el a munkát — folytatja — az egyik ülésen a szakosztály veze­tője ezzel fogadott : „Garajné, elvállalhatnád a véle­ményező szakbizottság elnöki tiszt­ségét". — Javaslata oly váratlanul ért, hogy szóhoz sem jutottam. Pár másodperc múlva is csak annyit mondtam: Majd megbeszélem a családommal... Né­hány hét múlva elfoglaltam új mun­kahelyemet. Gyakran utazik a kerület járásai­ba, hogy ellenőrzést végezzen. Akarat­lanul is arra gondoltam, vajon asz­szonynak való-e ez a munka. Mi van a családdal, a háztartással. Mintha csak eltalálta volna gondolatomat, erről kezd beszélni. — Ritkán van együtt a család. Na­gyobbik lányom férjnél van, a kiseb­bik főiskolára jár. A Start kézilabda­csapatának is tagja. Ha nem tanul, tréningre jár. A fiam az alapfokú isko­la 7. osztályába jár. A férjem gyakran utazik. A családi élet azonban a leg­nagyobb rendben van. Az főz és ta­karít, aki odahaza van. A munkahelyén is megbirkózik a feladatokkal. Amint mondja, az üzem­ben megtanulta, hogy az erős akarat legyőzi a nehézségeket. Eszerint él és dolgozik. Negyvenkét éves .., — Legalább tíz évvel lennék csalfr fiatalabb — mondja, még a főiskolát is elvégezném. De el ám! Justina- Garajová munkájával vá­lasztói is elégedettek. Ezért ís jelölték újból a kerületi nemzeti bizottságba. Megbíznak benne, -nj­Milyen lesz az idő az első nyári hónapban ? A héten változó felhőzet, futóesők, zivatarok várhatók Közép-Európában május utolsó heté­ben általános qapos, meleg volt az időjárás, és csak Időnként hoztak a zi­vatarok bizonyos változást. Míg az Al­pokban és hazánk nyugati területén elég gyakoriak, s rendkívül nagyok voltak a zivatarok, Szlovákiában csak helyen­ként fordultak elő. így például a zápor­esők Plešťanyban 12 mm, Svermovóban 8 min és Maié Bielicén 5 mm csapadé­kot adtak, másutt a zivataros esők sem voltak kiadósak. A múlt hét végén 23—27 fok volt a legmagasabb nappali hőmérséklet. Szlovákiában a jövő héten felhőátvo­nulások, helyenként sűrű felhőzet, futó­esők vagy zivatarok várhatók. Aránylag különböző lesz a nappali hőmérséklet. A héten általában 24—27 fokos hőmér­séklet várható, a hét vége felé 18—23 fokra csökken a hőmérséklet, P. F. (CTK) — Antonín Novotný, köztér­saságunk elnöke a Tunéziai Köztársa­ság államünnepe alkalmából Habiba Burgibának, a Tunéziai Köztársaság elnökének üdvözlő táviratot kUldött. Vasárnap is mozgalmas volt a határ Ezen a rendkívül meleg, napos má­jusi vasárnapon a gyalogos és a mo­torizált kirándulók tömegei lepték el az országutakat a kirándulóhelyekre igyekezvén. Am a mezőgazdasági dol­gozók közül sokan tegnap is munkába álltak, hogy folytassák a cukorrépa egyelését és a takarmányhordást. A nyugat-szlovákiai kerületben még csaknem tízezer hektár cukorrépa egyeletlen. A napi átlag szerint ez­zel a területtel négy-öt nap alatt vé­gezhetnek. Amit meg is kell tenniük, mert az egyelés elhalasztása kedve­zőtlen hatással lenne a hektárhozam­ra. Több helyütt az egyelésen kívül a cukorrépa kapálására is sor került, így például a Komáromi Állami Gaz­daságban vasárnap több mint 200 em­ber fogta meg a dolog végét. Negyven hektárról betakarították a szénát és több mint 17 hektár kukoricát meg­kapáltak. A bálványosi mezőgazdasági dolgozók és brigádosok — összesen 350-en — huszonöt traktorral takarí­tották be a takarmányt. Hasonló ered­ményesen zárták a munkaszünet nap­ját a bajcsi, gyulamajori, perbetei, aranyosi és más szövetkezetekben és álllami gazdaságokban is. Lövöldözés La Pazban, mint a bolíviai elnökválasztások előjátéka La Paz (CTK) — Vasárnapra vir­radó éjjel a bolíviai rendőrség és az erősítésére érkezett katonai egysé­gek riasztó lövöldözéssel igyekeztek szétkergetni a tüntető diákokat és munkásokat, akik a ter.vbevett „ha­mis" elnökválasztások ellen tiltakoz­tak. A rendőrség könnyfakasztó gázt használt és a nyugati hírügynökségek hírei szerint több tüntető megsebe­sült. A tüntetők a főváros utcáin halad­va a „le Paz Estensorral!", „Állítsák a falhoz Estenssort!" jelszavakat kia­bálták. Estenssor az ellenzék ôs a széles néptömegek erélyes tiltakozása elle­nére is a május 31-1 választások egyetlen elnökjelöltje. A Francé Pres­se francia hírügynökség közlése sze­rint a tüntetők La Paz középpont­jában több helyütt barikádokat emel­tek. A csalással előkészített elnökvá­lasztások elleni tiltakozó akciók az ország egész területén folynak, Szá­mos, helységben, de főleg a dél-vidék bányakörzeteiben fellángolt a sztrájk­mozgalom. A legutóbbi hírek szerint az ónbányák több ezer alkalmazottja sztrájkba lépett és a munka leállítá­sa tovább terjed. A diákok is fellázadtak az egyetlen elnökjelölt jelölése ellen. Számos diákszövetség vesz részt a tiltakozó akciókban és a bolíviai egyetemek 27 kimagasló személyisége éhség­sztrájkba kezdett. •mssmfMmrjmwrsssss.w////////////////////^^^^^ Világ proletárjai, egyes üljetek ! üdvözlő távirat Látogatóban az ifjúsági építkezésen „Nyicsevo, priucsotszja..." 'Néhány kilométerre a kerületi székhelytől, az épülő Kelet-Szlová­kiai vasmű tőszomszéd­ságában, napról napra változik a táj képe. Nemrégen még Hanis­ka parasztjai művelték ezt a területet, ahol alig két hónapja a szé­les nyomtávú vasút építését kezdték meg. Azóta közel 250 ezer köbméter földet moz­gattak itt meg. Hatal­mas vasúti töltés ter­peszkedik a csehszlo­vák szovjet határ irá­nyába, ahonnan a ba­ráti segítség érkezik majd hatványozottab­ban a jövőben. Megnyil­vánul ez már most is, a fontos vasútvonal építésénél. Szovjet mér­nökök, szakemberek irányításával folytak a talafkutatási munkála­tok. A terv előkészíté­sénél és megvalósításá­ban is segítenek. Ná­lunk nem gyártott, nagy teljesítményű szovjet gépek könnyí­tik az építők munkáját. Eddig több mint két­száz érkezett belőlük hazánk száraz kikötő­jén át... Az első „földbánya" körül öt E 652-es új szovjet kotrógép áll. Egyelőre mozdulatla­nul, csupán motorjaik egyhangú zúgása ren­« me(jnwzgat<M földet, mellette az em­beri hang is halk szi­szegésnek tűnik. Még nem dolgoznak, még csak most járatják be a motorokat. Körülöt­tük két fiatal ember tevékenykedik. Mihail Jakovlevics Zaiga fi­gyelmesen hallgatja a motorok „zenéjét", Nyi­kolaj Iljics Medjanik pedig kezében olajos kannával tevékenyke­dik a hengerfejek és szelepek beállításánál. Mindketten a gépekkel együtt jöttek hozzánk, hogy tanítsák az építke­zésen dolgozó fiatal gépkezelőket. Az egyik E 562-es be­járatása alatt befejező­dik, könnyebb talaj­ban 50 százalékos tel­jesítménnyel már meg­kezdheti a munkát. Zai­ga elvtárs fellép a ka­binba, lábait a pedálok­ra helyezi, kezével en­gedelmesen „lépeget" a meghatározott irány­ba .... A fiatal csehszlovák kotrógépkezelők kis csoportja a közelből szemléli a próbautat". Elismerőleg bólogatnak, amikor a gép újabb és újabb földhalmazt ka­nalaz fel és centiméte­res pontossággal a ki­felölt helyre szórja. Egyszerre csak a kabin ablakában újból megje­l&iik Igkaglwicjs Zaiga mosolygós arca és tt motorzúgásban inkább leolvasom, mint hal-, lom: „Davaj, tepen ty... — int a kis eso 5 port felé. A hazai baggerkeze­lők egyike felugrik a kabinba. Néhány főta­nács Zaiga mester ré­széről és a gép újból elindul. De mi törté-, nik? Szaggatott „léptek­kel" halad előre, a „merítőkanál" pedig hol innen, hol onnan kapkodja a földet. A gép és az ember is­merkedésének kezdeti nehézségei ezek. Mihail Jakovlevics magára hagyja a gép új „gaz-, dáját", szokja meg, majd megjegyzi: „Eto nyicsevo, pojgyet. A szakember hozzáérték sével magyarázza, hogy míg a csehszlovák gyártmnányú gépek kapcsolóberendezé­sének kezelésénél meg-, közelítőleg két kg hú­zó-, illetve nyomerőt kell kifejtem, a szovjet gépnél ennek alig egy-, tizedét. A szovjet szakember, szavaiból bizalom árad, — Ügyes fiatalembe-. rek a csehszlovák bag-. gerkezelök. Majd egy­másra talál a gép és kezelője, ha ma még nehezen is megy. „Nyicsevo, priucsatsijg i budut rabotaty y A nemzetközi gyermeknap alkal­mából a Csehszlovák Sajtóiroda tudó­sítója dr. Olga Štolovával, az Egész­ségügyi Minisztérium dolgozójával a gyermekek egészségvédelmi gondos­kodásának néhány kérdéséről beszélt. Kérdés: Mit tarthatunk különösen nagy sikernek a gyermekek egész­ségvédelme terén? Válasz: Elsősorban azt, hogy az el­múlt választási időszak alatt Szlová­kiában a gyermekekről való gondos­kodás valamennyi mutatóban meg­közelítette a cseh kerületek színvo­nalát. Örvendetes a gyermekek súlyának és magasságának fejlődése is. Ma már a 11 éves gyermekek súlya és magassága megfelel az 1954-ben a 12 éves gyermekeknél feljegyzett súlynak és. magasságnak. Rendszeres oltásokkal elértük, hogy kevesebb gyermek betegszik meg to­rokgyíkban, szamárköhögésben, teta­nuszabn és tüdőbaj ban és csökken a halálozási arányszám is. A gyermekbénulás már évek óta nem fordult elő nálunk. 1946-ban százezer gyermek közül 306 halt meg 1—14 éves kora között. 1960-ig ez a halálozási arányszám 60,4-re csökkent. Még mindig komoly problémát je­lent azonban a gyermekbalesetek nagy száma. Évente hazánkban mint­egy 200 gyermek hal meg baleset vagy mérgezés következtében. MEGNYÍLT AZ ÖSTRAYA-64 (CTK) — Tegnap nyílt meg a<z Ost­rava-64 országos kiállítás. A könnyű* ipari, nehézipari, gépipari, belkeres* kedelmi minisztériumok hatáskörébe tartozó mintegy 400 vállalat és a Ter­melőszövetkezet Központi Szövetségé­nek néhány vállalata 80 000 négyzet­méternyi területen mutatja be gyárt* mányait. A kiállított cikkeket a lá­togatók helyben megvásárolhatják, esetleg megrendelhetik. Milyen meglepetéseket tartogat a jövő hónap? A meteorológusok szerint június a nyár első hónapja, amelyre a második dekád elején rendszerint megismétlődő kiadós esők jellemzők. A vidékiek ilyenkor Medárd-esőkről beszélnek és azt állítják, hogyha június 8-án — Me­dárd napján — esik, akkor 40 esős nap következik. Ezt a népi időjárás-előrejel­zést azonban csak bizonyos fenntartással vehetjük tudomásul, mert a Június 8-i eső semmiképpen sem befolyásolhatja a legközelebbi napok és még kevésbé 40 nap időjárását. A júniusi esők össze­függnek az európai szárazföld és az Atlanti-óceán fölött kialakuló időjárás­sal. Köztudomású, hogy júniusban a szokásosnál párásabb a levegő. Az idő­járás monszunszerű. Ezt a szárazföld s az óceán aránytalan felmelegedése fokozza. Ennek következtében az Atlan­ti-óceán felől párás, hűvösebb tengeri lev°gö hullámai áramlanak a szárazföld Irányába, ahol — s nálunk is — gyak­rabban változó, hűvös, esős időjárást idéznek elő. Eszerint a júniusi esőket a tengeri. levegő beáramlása hozza ma­gával. E léghullámok átvonulása közben hosszabb-rövidebb időre rendszerint ked­vezőbbre fordul az időjárás. Európában jelenleg a Közép-Európa fölötti arányosan elosztódó légnyomás határozza meg az időjárás jellegét, míg az Atlanti-óceán fölött a Vizcayai-öböl fölött nyugatra és a Szovjetunió arhan­gelszltl területe fölött ciklonok terjed­nek, az Island és Grönland közötti légi­térben anticiklonok befolyásolják az idő­Járás alakulását. Ugyanakkor a sarkvi­dékről hideg levegő áramlik a Skandi­náv-félsziget felé. Az északi-sarki lég­tömegek egyes nyúlványai a Közép­éurójta fölötti légiterst is elérik. A košicei járás állami gazdaságainak dolgozói és szövetkezetesei már több mint 500 hektárról takarították be az évelő takarmánynövényeket és több mint 100B hektárról az őszi keveréktakarmányt. A betakarítást a leg­eredményesebben a Nagyidai Állami Gazdaság dolgozói szervezték meg. Képünkön: Silózzák a takarmányt, J0K 6. B.odnár f-el v éj 8 le}. Gondoskodunk a gyermekekről JÚNIUS 1 - NEMZETKÖZI GYERMEKNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom