Új Szó, 1963. december (16. évfolyam, 331-358.szám)

1963-12-09 / 339. szám, hétfő

W. Ülbricht hajlandó Erharddal tárgyalni Berlin (CTK) — Walter ülbricht, az NDK Államtanácsának elnöke vasár­napi rádióbeszédében hangsúlyozta az NDK hajlandó bármikor a nyugat német kormánnyal tárgyalni. Többek között kijelentette, „készek voltunk Adenauerral tárgyalni, de Adenauer nem volt hajlandó. Ülbricht kijelentette, elfogadná Er­hard kormányának meghívását Bonn­ba, illetve Erhardot Berlinben, vagy az NDK más városában fogadná. „Hí­vei vagyunk — mondotta — a két német kormány, valamint a két or­szág állami szervei közti normalizált viszonyoknak. Ugyanez vonatkozik az NDK és az NSZK polgárai és szerve­zetei közti viszonyra is. Az egyenjo­gúság alapján megegyezésre törek­szünk ... A béke pártján állunk, ezért Németországban fel kell számolnunk a háború maradványait. A jövő évben kitartóan fogunk törekedni a német békeszerződés megkötésére, a konf­liktusok tűzfészkének felszámolására Nyugat-Berlinben, hogy jó kapcsola­tok alakuljanak kl a két orszőg pol­gárai között. Az Olasz KP határozata az ország politikai helyzetéről Az Olasz Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága négy napig tartó ülését befejezve, szombaton határoza­tot fogadott el a politikai helyzetről és az új olasz kormányról. A határozat a többi között megál­lapítja: „Az Olasz Szocialista Párt át­állása az ellenzékből a kormányba, az ország politikai életének olyan nagy jelentőségű eseménye, amely üj prob­lémák elé állítja az egész munkás­Mikojan fogadta a kerekasztal-értekezlet résztvevőit Moszkva (TASZSZ) — Anasztasz Miko­jan, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese szombaton fogadta a moszkvai kerekasztal-értekezlet részt­vevőit. Mikojan a szovjet kormány, valamint Nyikita Hruscsov kormányfő nevében üdvözülte az értekezlet résztvevőit és sok sikert kívánt munkájukhoz. Az élénk beszélgetés alkalmából olyan kérdéseket érintettek mint a leszerelés, a nemzetközi feszültség enyhítése, az európai biztonság megszilárdítása, a gazdasági és kulturális kapcsolatok fej­lesztése. A nemzetközi kerekasztal-értekezlet résztvevói közül néhányan nyilatkoztak a TASZSZ tudósítójának. Jules Moch, francia nemzetgyűlési kép­viselő az Izvesztyija tudósítójának adott Interjújában rámutatott: „A moszkvai atomcsendszerződés megkötése elősegí­tette s nemzetközi légkör megjavulását. Megmutatta, hogy van lehetőség a nagy­hatalmak közti megegyezésre". Moch hozzátette: „Cgy véli, hogy „még nagy utat kell megtenni addig a pillanatig, amikor végre majd aláírják az általános és teljes leszerelésről szóló egyezményt. A nemzetközi feszültség enyhülése vég­ső fokon a Szovjetunió ós az Egyesült Államok közötti viszonytól függ. Kenne­dy megértette ezt. Nem azonnal, de meg­értette. Szeretném remélni, hogy Iohn­son elnök elődjének nyomdokéban ha­lad majd" — mondotta a francia politi­kus. és demokratikus mozgalmat, új fel­adatokat, új felelősséget ró az Olasz Kommunista Pártra, a munkás és de­mokratikus baloldali ellenzék legfőbb erejére. A kommunisták negatívan ítélik meg a kormányválság megoldő­sát és az új kormány megalakulá­sát." „A kormány programjában — álla­pítja meg a határozat — uralkodó szerepelt tölt be az a törekvés, hogy folytassa a korábbi kormányok ha­gyományos irányvonalát azzal a ki­fejezett céllal, hogy megszerezze az olasz nagyburzsoázia vezető csoport­jainak helyeslését és támogatását Ilyen körülmények között az a tény, hogy az Olasz Szocialista Párt felelősséget vállalt a kormányban nem az ország politikai életének bal­ratolódását, hanem az Olasz Szocia­lista Párt jobbratolódását eredménye­zi." A Központi Bizottság dokumentu­ma továbbiakban hangoztatja, hogy a kormány programjával szembe kell állítani a népi tömegek mozgalmá­nak programját, amely követeli a bé­rek felemelését, az átfogó mezőgaz­dasági reform végrehajtását, a gaz­daság demokratikus tartalmú, prog­ramszerű fejlesztését a monopolista csoportok hatalmának és cselekvési körének korlátozásával. A határozat bírálja a kormány kül­politikai programját, amely hirdeti az atlanti politikához való hűséget és helyesli Nyugat-Németország fel­fegyverzését. Nehéz, de teljesíthető feladatok várnak a lengyel dolgozókra W. Gomulka záróbeszéde a LEMP KB plenáris ülésén Varsó (CTKJ — A PAP hírügynök­ség december 7-én közzétette W. Go mulka záróbeszédét, amelyet a LEMP KB november 30-1 plenáris ülésén mondott. A LEMP KB első titkára beszédében megállapította, hogy a vi­ta valamennyi résztvevője lényegében helyesnek ismerte el a politikai Iro­da beszámolójában és a határozati Ja­vaslatban foglalt következtetéseket. Egyúttal azonban a vitában számos bíráló szó hangzott el a Jelenlegi ne­hézségek okairól és arról, hogy bizo­nyos tekintetben felül kell vizsgálni a Jövő két évre szóló tervet. A nehézségek fő okai — mondotta W. Gomulka — a lengyel gazdaság tartalékainak hiányában rejlenek. A plénumon megállapították azt ls, hogy a nehézségek egyik fő oka a mező­gazdaság termelési és exportfelada­tainak nem teljesítése. Ez azért van, mert a gyakorlatban évek során át lebecsülték a mezőgazdaság Jelentő­ségét W. Gomulka ezután megállapí­totta, hogy a mezőgazdasági termelés növelésének tervezése sem volt eddig helyes, mert hasonlóképpen, mint az Iparban a mezőgazdasági termelés nö­vekedését is minden évben az előző év eredményei alapján irányozták elő. Ez a módszer nem helyes. A mező­gazdasági termelés eredményeire Je­lentős hatással van az Időjárás, amit nem lehet előre látni, s így a me­zőgazdasági termelés tervezésében számításba kell venni a rossz ter­mést ls. Egyes elvtársak — mondotta W. Gomulka — nehézségeink okát ab­ban látják, hogy a nemzeti Jövedel­met túlságosan megterheljük e ne­hézgépiparba fektetett beruházások­kal. A politikai Iroda beszámolójában megállapítja, hogy a beruházások a nemzeti Jövedelemhez viszonyítva lé­nyegesen megnövekedtek. Ha azon­ban teljesítenék a tervet a nemzeti jövedelem növelésének szakaszán, ak­kor a beruházások sem Jelentenének olyan megterhelést A Jövő évi tervvel kapcsolatban Go­mulka elvtárs rámutatott, hogy az 1964 évi terv az ipari termelés na­gyobb arányú növekedését tűzi kl, mint ebben az évben. Egyben növelni akarják a kivitelt és 100 millió zlo­tyval csökkenteni akarják a kapita­lista országokban lévő adósságokat. E feladat nehéz, de reális — mon­dotta. Újabb változásokat vámot Szíriában Bejrút (CTKJ — Az A1 Ahbar bejrúti hetilap december 8-1 számában Damasz­kuszi levél címmel elemzi Szíria Jelen­legi helyzetét. „Ma elkerülhetetlen, hogy Szíriában változás következzék be. A baathista rendszer széthullása tovább folyik s a helyzet szüntelenül rosszabbodik. Az uralkodó körökben fokozódnak és elmé­lyülnek az ellentétek. A néptömegek olyan kormányt akarnak, amely eleget tesz kívánságaiknak. Jelenleg a fő kér­dés az, kl lép a baathlsták helyébe. Az olyan új kormány, amely nem venné te­kintetbe a szíriai nép nemzeti és de­mokratikus követeléseit, nem lenne hosz­szú életű. Szíria nemzeti demokratikus erői — a kommunistákat is beleértve — szívó­san harcolnak a katonai diktatúrák el­len, amelyekkel a hazai reakcióval szö­vetkezett Imperializmus el akarta fojta­ni a szíriai nép nemzeti fejlődését. Egyes burzsoá körök arra törekszenek, I hogy a Szíriában küszöbön álló változá A LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG bel­ügyminisztériumának biztonsági szervei az opoll vajdaságban kémkedés miatt letartóztatták tó. Krybusávát és más sze­mélyeket. A biztonsági szervek adatai szerint Krybusovát az amerikai kémszol­gálat dolgozói akkor nyerték meg a kémkedésnek, amikor meglátogatta az NSZK-ban élő fivérét. (CTKJ A MAU-MAU mozgalom egyik vezető tábornoka, aki Kenya területén a gyar­matosítók elleni fegyveres harcot irányí­totta, december 7-én előjött Nairobitól nem messze levő rejtekhelyéről és fel­ajánlotta, hogy csatlakozik Jomo Ke­nyatta miniszterelnökhöz. (CTK) NEHRU, indiai miniszterelnök szomba­ton Delhiben háromnapos szemináriumot nyitott meg, amelyet az Indiai parlamen­ti békebizottság szervezett a nemzetkö­zi kapcsolatokról és a világbékéröl. A szemináriumon mintegy 800 küldött vesz részt Indiából és a külföldről. (CTK) sok az ő érdekeiket szolgálják, vagyis' elkerüljék a bankok államosítását és le­hetővé tegyék a munkások és parasztok fokozott kizsákmányolását." E körök Aref nemrégl iraki puccsét tekintik példának s a szíriai változások folyamán e példát szeretnék utánozni. Ezzel szemben a hazafias demokratikus erők olyan nemzeti, lmperlalistaellenes kormányzatot követelnek, amely harcol az újgyarmatosítás minden formája el­len, felújítja a demokratikus szabadság­jogokat, a pártokat és a szakszervezete­ket és következetesen elveti egyes sze­mélyek diktátori törekvéseit. Fidel Oastro a venezuelai kormány Kuba-ellenes mesterkedéseíről Havanna (TASZSZ) — Fidel Castro kubai miniszterelnök pénteken beszé­det mondott Havannában. Visszauta­sította a venezuelai kormánynak azt a vádját, hogy Kuba fegyvert szál­lított Venezuelába. Azok a fegyverek — mondotta — amelyeket Venezue­lában állítólag találtak, amerikai gyártmányúak. Ilyeneket Kuba soha sem gyártott, soha sem vásárolt. Az incidens újabb Kuba-ellenes provoká­ció, amelyet az Egyesült Államok Központi Hírszerző Hivatala szerve­zett a Betancourt-kormánnyal együtt. KGST gépipari állandó bizottságának autóipari szekciója a szocialista or­szágok legkiválóbb autóipari szakér­tőinek bevonásával és közreműködé­sével kidolgozta a világszínvonal el­érésének tervét, amely terv azóta gyors ütemben halad a megvalósítás útján. Az új alapelvek szerint motor­ra, sebességváltóra és más főegység­re szakosított gyárak jönnek létre. Vagyis egy-egy meghatározott motor gyártására egy résztvevő ország ipara szakosodik. Például az öttonnás gép­kocsik 120 lóerős motorját, melyet eddig kis szériákban, gazdaságtalanul öt országban ls gyártották, a jövőben egy ország fogja gyártani gazdaságo­san, nagy szériákban, mintegy két­százötven-kétszázhatvanezer darabot, így az elaprózott, drága termelés ha­marosan megszűnik, s az intézkedé­sek következtében optimális sorozat­nagyságok alakulnak kl. Vagyis a je­lenlegi szint rövid idő alatt öt-hat­szorosára emelkedik az egyes orszá­gokban. Ä GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS terén ki­alakuló kooperáció érdekében a műszaki dokumentációk kidolgozásá­ra az autóipari szekció nemzetközi konstrukciós irodákat hoz most lét­re. Tehergépkocsikra öt tonnáig a Né­met Demokratikus Köztársaságban, ti­zenkét tonnáig Csehszlovákiában, ti­zenkét tonnán felül a Szovjetunióban, az autóbuszokra pedig Magyarorszá­gon szerveznek időszakos tervező iro­dát Ezzel az eddigi sokszor értel­metlen párhuzamos termelés megszű­nik. A közeljövőben kezd munkához egy íllandó jellegű központi műszaki ter­vező intézet, amely a már futó gyárt­mányok konstrukcióit fejleszti és az új típusok kialakítását koordinálja. Ebben a nagyarányú nemzetközi szer­vezetben a beruházások finanszírozá­sára természetesen nélkülözhetetlen a közös bank, amelynek létrejöttét a közelmúltban jelentették be a KGST Illetékesei. A magyar autóipar a nagy autóbu­szok gyártására szakosodik. A ma­gyarországi autóbuszgyártás eddigi eredményei biztosítékot nyújtanak ar­ra, hogy e feladatot a magyar autó­Ipar a szocialista országok általános megelégedésére megoldja. A nagy au­tóbuszokat a tipussorban 11 és 16 és fél méteresként Jelölik. A magyar járműipar mint profilgazda e kocsik­hoz főegységeket és tartozékokat: motort, sebességváltót, kormánymű­vet, eletromos berendezést, mellső tengelyt, hátsó hidat és műszereket kíván gyártani a saját szükségletein kívül a baráti országok részére ls. E nagy autóbuszok törzsegységeiből emellett nyolc és tizenkét tonnás tehergépkocsik, illetve sokféle külön­leges jármű is építhető. A magyar au­tóipar speciálkocsijai, az élelmiszer­szállító hűtőkocsik, cement-, tej-, bor-, sör-, üzemanyagszállltó Jármű­vek, műhelykocsik, olaj- és kútfúró autók, stb. hírnévnek örvendenek. Az új együttműködési forma a nyolc és tizenkét tonnás gépkocsik összeszere­lési Jogát is megadja. A Magyarországon végzett gazdasá­gossági számítások alapján a kialaku­ló szakosítás a termelés minden ezer forintjához szükséges anyagszükség­letet huszonöt—harmincöt százalék­kal, mintegy kétszáz forinttal csök­kenti. És ez a körülmény egyáltalá­ban nem mellékes, a nemzetközi koo­peráció eredménye lesz. A korszerű, világszínvonalon álló gazdaságos és nagytömegű autóbusz­gyártáshoz Magyarországon megvan­nak a nemzetközileg ls elismert szak­értők és konstruktőrök. A tervek sze­rint a főegységek közül a magyar ipar áttér egy kétszáz lóerős Diesel­motor gyártására. E motor fajlagos önsúlya négy kiló körül mozog — fajlagos üzemanyagfogyasztása 180 gramm lóerő — ez a legkönnyebb motorok egyike, amelyet ebben a nagyságban jelenleg a világon gyár­tanak. Egységesített alkatrészekből, fektetett és álló kivitelben szerelhe­tő, autóbuszokba és tehergépkocsik­ba egyaránt beépíthető. A magyar ipar tehát a szükséges motor fejlesztésével jól áll. A hát­sóhíd és mellső tengely alapkonstruk­ciók ugyancsak kialakultak. Ugyan­így állunk a kormányművel és a se­bességváltóval. Igen Jelentős tett, hogy a magyarországi Ikarus Válla­lat már kidolgozta a tizenegy és ti­zenhat és félméteres nagy buszok tet­A világhírű Ikarusz autóbuszok egyik új típusa szetős, célszerű, modern karosszériá- Az Igények kielégítésére tizenötezer­ját. A tizenegy méteres Ikarusz 557­ből megindul a sorozatgyártás, s még ez évben elkészül az első negyven­ötven darab. Az Ikarus 557 korszerű távolsági autóbusz. Érdekességei kö­zé tartozik az újfajta, padló alatti motor, a kombinált lég- és laprúgo­zás, a hidraulikus kormány és a ma­gyar szabadalom alapján készült váz­szerkezet. ről hamarosan évi ötven-hatvan ezer­re fejlődik fel a hazai motorgyártás. Hátra van még a tartozékgyártás nagyüzemi szintre emelése. A MAGYAR autóipar — mint lát­juk — felkészült, s vállalja a felelősséget a nemzetközi munka­megosztás során reá váró feladatok magasszinvonalú, maradéktalan vég­rehajtásáért. A KGST célkitűzései Egy-két hónap múlva megindul a alapján a tervek a mai nemzetközi tizenhat és fél méteres csuklós busz sorozatgyártása ls. A kocsik — egye­lőre az említett motorteljesítményt és élvonalnál magasabb szintet rögzíte­nek, biztosítják, hogy a szocialista ipar, a szakosított gyárak korszerű­önsúlyt kivéve — megfelelnek a KGST ségben és minden más vonatkozás­tlpussorban előírt kötelező tulajdon Ságoknak. Karosszériájuk tipizált, kö­zös a fenék és oldalvázuk, a tetőszer­kezetük, homlok- és hátsófaluk. Elő­nyük, hogy azonos karosszéria ele­mekből városi, elővárosi és távolsági kivitelben ls készíthetők. Mindezek Kommentárunk Napirenden a szabadság N em új dolog, hogy a gyar­mati rendszer teljes felszá­molásáért vívott harc korunk egyik legjellegzetesebb jelensége, amiből többek között az követke zik, hogy e harcra nemcsak az el­nyomott népek vágyai és akciói hatnak, hanem a környező világ átalakulása is. Az imperialisták meggyengültek, a felszabadult vi­lág szolidáris és közvetlenül tá­mogatja a felszabadító mozgalmat, Érthető, hogy e széles fronton a legkülönfélébb eszközökkel foly tátott harc a múlt években áthe­lyeződött az Egyesült Nemzetek Szervezetének talajára is. Sőt, az ENSZ munkájának egyik legfon­tosabb pontjává vált. Az idén a közgyűlés 18. ülés­szaka folyamán e tény még szem­beszökőbb. Figyelemre méltóan sok helyet és időt szentelnek a gyarmati rendszer maradványai ellen vívott harc kérdéseinek a bevezető általőnos vitőban az ülés tovőbbi szakaszában — a plénum ban, a Biztonsági Tanácsban és az egyes albizottságokban — s amikor konkrét problémákat kezdtek tfiirgyalni, e figyelem még csak fokozódott. Most, ami­kor lényegében már befejeződött a leszerelés és a világűr problé­máiról folytatott tárgyalás, a gyar­mati rendszer teljes felszámolásá­nak k£. Jése képezi a napirend fő pontját. Különösen sok időt szentelnek a Dél-afrikai Köztársaságnak (apartheid) és a portugál gyar­matoknak, de figyelmet fordítanak a több! problémára is (a brit ügyek az Arab-félszigeten, Dél­Rhodésiában stb.). A plenáris ülé­sen az utóbbi napokban a gyar­mati országoknak és népeknek a függetlenség megtagadásáról sző 16 nyilatkozat teljesítéséről be­nyújtott ezer oldalas beszámolót tárgyalják meg, amelyet a 24-es bizottság dolgozott ki. De nemcsak e kérdésnek szen­telt időről és új határozatokról van szó. Feltétlenül szükséges, hogy B nagy erőfeszítés a gyakor latban nyilvánuljon meg, hogy szüntelenül csőkkenjen azoknak az embereknek a száma, akik még a gyarmati rendszer jármát nyö­gik, számuk még mindig magas — 50 millió ember él 70 függő terü­leten). Kétségtelenül haladás ta­pasztaltható e tekintetben. E hé­ten újabb két önálló állam szüle­tik: Kenya és Zanzibar, az ENSZ 112., illetve 113. tagjává válik. (A szervezet 58., illetve 59 tagjává az afrikai szárazföldről!) A plénumban és a bizottságok­ban lefolyt viták azt mutatják, hogy a küldöttek túlnyomó része nem válogat a szavakban, nyíltan megmondja a tényeket, s hogy különösen a Dél-afrikai Köztársa­ság s a portugál gyarmatosítók alaposan megkapják a magukét. Az Egyesült Államok és a NATO többi tagállama, amelyek támo­gatják a fajgyűlölő gyarmatosító őrjöngőket, politikájukkal nem egyszer zsákutcába kerülnek. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében s rajta kívül is bizonyos türelmet­lenség tapasztalható, habár újból tudatosítanunk kell, hogy a nagy­arányú mozgalomnak számos esz­köze közül ez csak az egyik. E türelmetlenség bizonyára jogos. Arra irányul, hogy valőra válja­nak már a tavalyi mérlegelések, és hogy konkrétabban s a gyakorlat­ban mutassanak fel eredményt. A gyarmati országok és népek füg­getlenségének megadásáról szóló nyilatkozat megbízható tájékozó­dási pont, amely utat mutat. Ez az út nem könnyű és nem rövid, de a nemzeti felszabadító mozga­lom óriási sikereket arat és egyre közelebb kerül a célhoz. S a még hátralevő utat is meg fogják tenni. Tavaly Algériát és Ugandát, az idén pedig Kenyőt és Zanzibárt, a jövőben egyre újabb és újabb ma még függő országot vesznek fel az ENSZ-be, mint szuverén államokat. A napirenden ma a népek szabadsága szerepel. K. P. ban állják a versenyt a világpiacon, A határozat: a kooperáció és a sza­kosítás, a gyakorlati megvalósítás stá­diumába lépett Valamennyiünkön, a KGST országok dolgozóin múlik, hogy élve a modern termelési formák lehe­tőségeivel, utóiérjük és magunk mö­alapján világossá válik, hogy a ma- gé parancsoljuk a tőkés országokat, , ní e"i fňľ. r„ Kn„L L 1m!n^n A h^ľ^Lľi"' gyar konstruktőrök minden tekintet- mind a Jármüvek minőségét, mind i^se^^obbo^aH'Elemek Syé" Az araerikai ultrák nem nyugszanak New York (CTK) — A dallasi hivata­ben Jól előkészítették az időszakos mennyiségét és gazdaságos előállttá- rfii tanúskodik. Eleonora Cowent, a dal­nemzetközi tervező iroda munkáját, sát tekintve. A szocialista országok la»i iskola tanítónőjét elbocsátották ái­megteremtették a bázist a gyártási munkásain, mérnökein és más szak- lásábói csak azért, mert a Time című feladatok ellátásához. Csepelen és emberein múlik, hogy az új KGST folyóirat szerkesztőségnek levelet írt, Győrben már megvannak a főegységek konstrukciók eredményesen mérkőz- amelyben a városban uralkodó „gyü­gyártásához motorra és sebességvál- zenek a nemzetközi porondon a kapl- .„Ä" ®, c^ e" h„ E„ l B°nľfi a h tóra mellső tengelyre hátsó hídra talista vetélytársakkal. P SS ľ Ä ES^SS és kormányműre szakosított gyáraink. LAKATOS ERNŐ meggyilkolásához." 1963 december 10. • (jj SZÖ 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom