Új Szó, 1963. július (16. évfolyam, 179-209.szám)

1963-07-03 / 181. szám, szerda

Viläg proletárjai, egyesüljetek / A német nép és az egész békeszerető emberiség érdeke ÚJ SZO °békeszerződés megkötése ^P^ smmmr BHWÍ h ^^b^ Hnnpni m/iilpc Rprlinhpn Walfpr lllhrinht 7Í1 c7Íilotnenin iónok tícTtcictóro a M Urucpcm/ SZLOVAKIA KOHHUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁN AK NAPILAPJA Bratislava, 1963. július 3. szerda • 30 fillér • XVI. évfolyam, IBI szám Ünnepi gyűlés Berlinben Walter Ulbricht 70. születésnapjának tiszteletére • N. Hruscsov nagy jelentőségű beszéde a német kérdésről Berlin r(CTKJ — A berlini dolgozók már jóval 16 óra előtt tömegesen érkeztek az ünnepi díszbe öltözött berlini sportcsarnokba, hogy Walter Ulbricht elvtársnak, az NSZEP KB első titkárának, az NDK Államtanácsa elnökének 70. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepi gyűlésen nemcsak a német munkásmozgalom hősét, a nagy forradal­márt üdvözöljék, hanem a Szovjetunió küldöttségét is, melyet N. Sz. Hruscsov, az SZKP KB első titká­ra, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vezet. A sportcsarnokot zsúfolásig megtöltő sok ezer főnyi tömeg 16 órakor viharos éljenzésbe tört ki, amikor Ulbricht és Hruscsov elvtárs s velük együtt \'Nyina Hruscsovova belépett a terembe. Ulbricht és Hruscsov elvtársak kíséretükkel szűn­ni nem akaró éljenzések közepette léptek az elnöki emelvényre és megköszönték a lelkes fogadtatást. A teremben felhangzott a Szovjetunió, majd a Né­met Demokratikus Köztársaság himnusza. Az ünnepi gyűlést Paul Verner, az NSZEP Politi­kai Bizottságának tagja nyitotta meg. Szívélyesen üdvözölte N. Sz. Hruscsovot, a jelenlevőket, a te­levízió nézőit, a Bolgár Kommunista Párt, a Fran­cia Kommunista Párt küldöttségét és a tömeg vi­haros éljenzése közepette az ünnepelt Walter Ulbricht elvtársat. Paul Verner azután az NSZEP, a kormány és a társadalmi szervezetek képviselőit üdvözölte. Azután N. Sz. Hruscsov elvtárs lépett a mikro­fonhoz, majd Walter Ulbricht elvtárs tartott beszé­det. N. Sz. Hruscsov beszéde A prešovi Magasépítő Vállalat dolgozói a kelet-szlovákiai Bodrogszerdahe­lyen a napokban fejezték be a Bodr ogköz legnagyobb szivattyúállomásá­nak építését. Képünkön a szivattyúéi lomás egy része. (G. Bodnár felvétele — CTK) Kedves Ulbricht, Grotewohl és Ebért elvtársaki Kedves berliniek, kedves német barátaim! A mai napon ünneplik Walter Ulbricht elvtársnak 70. születésnapját. Engedjék meg, hogy ez alkalomból pártunk Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának, kormányának és valamennyi szovjet embernek nevében, valamint saját nevemben is Ismét szeretettel üdvö­zöljem nagy barátunkat, W. Ulbricht elvtársat és szívből jó egészséget, sok munkasíkert kívánjak neki és sok további sikert kívánjak minden német kommunistának és az NDK dolgozói­nak a szocializmus építésében. A Német Demokratikus Köztársa­ságban töltött napokban sok mindent láttunk és,többször elbeszélgettünk munkásokkal, parasztokkal és értel­miségiekkel. Nagyon érdekesek és szívélyesek voltak ezek a találkozók, melyekre még sokáig fogunk emlé­kezni, mert népeink mindinkább szi­lárduló barátságát bizonyították. • Alma-Ata. Kazahsztán­ban kb. 100 szovhoz úgy döntött, hogy városjellegű lakónegyedeket épít és a régi településeket kor­szerűsíti. • Taskent. Ozbégisztánban eddig nem gyártottak gyapjúszö­veteket. A szamarkandl új üzem­ben ez évtől kezdTe évente 7 mil­iő méter anyagot gyártanak. • Baku. A Kaspi-tengerben --folytatott kutatások során jelentős kőolaj és gázlelőhelyekre bukkan­tak. Két új lelőhelyen már meg­kezdték a fejtést. • Moszkva. A TASZSZ hír­ügynökség jelentése szerint az utolsó 10 év alatt 586 millió négy­zetméter lakásterületet adtak át használatra a Szovjetunió városai­ban és munkásnegyedeiben. Ez kétszer több, mint az előző 35 év alatt. • A Csajka a leggyorsabb 30 férőhelyes szárnyas hajó meg­tette első útját a Moszkva-tavon. A hajó óránként 100 km-es sebes­séggel halad. • A Politikai KSnyv­kiadó a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja címmel könyvet adott ki, melyben adatokat közöl a Szovjet­unió Kommunista Pártja történeté­ről. A könyv az egyes pártkonfe­renciáket, a Központi Bizottság üléseit, az egyes történelmi idő­szakokban alkalmazott munkamód­szereket ismerteti. r • A szüzföldeken há­romszorosára növekedett — a hét­éves terv első éveihez viszonyítva — a villanyenergia termelése. Ezt a kiváló eredményt nagy teljesít­ményű hőerőművek létesítésével érték el. Most 3 millió kilowatt teljesítőképességű villanyerő-mű­veket építenek a szűzföldeken. Aratás előtti hajrá a délvidéken A GABONABETAKARÍTÁS ELŐTT MÉG SOK A TENNIVALÓ • NAPIRENDEN A LUCERNA MÁSODIK KASZÁLÁSA ÉS A KAPÁLÁS • JÓ SZERVEZÉSSEL BE­HOZHATÓ AZ ESÖ OKOZTA LEMARADÁS Hazánk déli részén erősen szőkül a gabona, lassan az aranysárga szín­be hajlik, ami már az aratás közele­dését jelenti. Az első kaszavágásig azonban még sok a munka, a kukori­ca és a cukorrépa félbemaradt kapá­lása vár befejezésre, ugyanakkor a lucerna is bimbózik. A mezőgazdaság­ban most kétszer annyi kéznek is'ke­letje lenne, hogy a küszöbön álló ara­tásig megfeszítés nélkül győzze a munkát. Higgadt ember Bőjtős András, az alsópéteri szövetkezet agronómusa. A gyakori esőzés miatt TlZ NAPON ÄT NEM LÉPHETTEK A FÖLDEKRE, s a munkával bizony alaposan lema­radtak, ám az agronómus mégsem Ideges. — Sorjában minden munkát elvég­zünk — mondja — bár a lucerna­gyűjtés belenyúlik az aratásba, de úgy is kazlakba rakjuk. Bőjtös elvtárs a továbbiakban ismerteti, hogyan kép­zeli el az aratás előtti hajrát. A cukorrépát már bekapálták, s a kukoricakapálás is egy-két nap alatt befejeződik, mivel a gyalogmunkások nagy része ide jött át. Közben A LUCERNA KASZÁLÁSA IS SORON VAN, a 36 hektáros Hegyeki-dűlőn már rendbe tették a takarmányt. Igaz, 200 hektárnyi lucerna betakarítása vár, de amint felszabadul a kapálásból a munkaerő, fokozhatják a takarmány­gyűjtést, Illetve kazalozást ls. Egyik munka a másikat váltja, és az a hely­zet — mivel állandósult az időjárás, s már egy hete nem esik —, hogy a takarmánybetakarítással egyidőben beérik a gabona is. — Az a szerencse — mondja az ag­ronómus, hogy nem egyszerre érik, és az aratás kezdete kevesebb gépet vesz igénybe, így amíg a rendrakók vágják a rozsot, a takarmánnyal ls dolgozhatunk. Az alsópéterieknek 800 HEKTÁR GABONÁT KELL LEARATNIUK, amihez 7 kombájn áll rendelkezésük­re és egy új is kilátásban van. Tavaly 15 napig tartott az aratás, az idén egy nappal előbb akarják befejezni. Tervük sikerülhet, mert gabonájukat a viharok nem döntötték meg. Az ara­tás előtti hajrá más falvakban is érezteti hatását. A kapálás meggyor­sítására a vasárnapot is Igénybe vette a parasztság. A zöldállási szövetke­zetben hétfőn kezdték a lucernaka­szálást, s bizony A HÉT VÉGÉRE ITT IS BEKÖSZÖNT AZ ARATÁS. — Soha se legyen nagyobb baj — mondja Ján Poništ, a szövetkezet el­nöke — megbirkózunk a feladattal. Ventillátorokkal szárítjuk a takar­mányt, hogy kétnapos fonnyadás után máris gyűjthessük. — A szövetkezet határában 310 hektár gabona érik, 10 nap alatt akarják learatni, két saját és két ki­segítő kombájnnal. — Csak idejében érkezzenek meg a kisegítő kombájnok — ismételgeti az elnök, mert semmi kedve nincs a ké­vekötős aratáshoz. Tíz munkaegység­gel többet igényel hektáronként és nagy a szemveszteség. Tavaly azonos gabonából a kétmenetes aratás MÁSFÉL MÁZSÁVAL NÖVELTE A HOZAMOT hektáronként. Elég ok ez arra, hogy a .zöldállásiak is az egész területen áttérjenek a korszerű betakarításra. Hasonló a helyzet a délvidék többi falujában is. A takarmánygyűjtés be­lenyúlik az aratásba, szóval sürgős a munka mindenfelé, ám elismerést érdemel az, hogy minden egyes gaz­daságban keresik a -megoldást a ta­karmány biztonságba helyezésére, ugyanakkor az aratást is idejében el­kezdik és a sok munka közepette figyelembe veszik az önköltség csök­kentését is. (bj) Őszinte örömmel látjuk, hogy köz­társaságukban kedvezően alakul a helyzet. Sikeresen kezdték meg a szocializmus lendületes építési prog­ramjának megvalósítását. Ha az em­ber népük lelkes munkalendületét lát­ja, szemléltetően győződhet meg ar­ról, hogy a Német Demokratikus Köz­társaság dolgozói magukévá tették, szívügyüknek tekintik a párt új prog­ramját. Nyugaton sokat írnak és beszél­nek a nyugat-németországi „gazdasá­gi csodáról". Érdem szerint kell érté­kelnünk a nyugat-németországi nép munkáját és képességeit. Valóban nagy erőfeszítéseket tett a gazdaság felújítására és fejlesztésére. A kapita­lizmus feltételei között azonban a monopoltőkét képviselő maréknyi csoport harácsolja össze a munkások és a parasztok szorgalmának gyümöl­csét. Nyugat-Németország nem aka­dályozhatja meg a kapitalizmusra jel­lemző ellentétek kialakulását. A nyu­gatnémet munkások nagy erőfeszíté­seket tesznek, sok munkát végeznek a nyugatnémet Ipári termelés fejlesz­tése érdekében, de a tejfelt az ipar­és pénzmágnások fölözik le. .Nyngat­Németországban ugyanis sokkal ki­sebb a munkások bére, mint számos más nyugat-európai országban. A nyugatnémet monopóliumok első­sorban a dolgozók egyre nagyobb mérvű kizsákmányolására töreksze­nek az ipari termelés hatékonyságá­nak növelése érdekében. (Folytatás a 2. oldalon) Elsőként a közép-szlovákiai A Tornaijai Állami Gazdaság dolgozói tegnap megkezdték az őszi árpa aratását. Pavel Bodňa traktoros kévekötőgéppel 11 hek­táros parcellán merítette első íz­ben kaszáját a beérett gabonába. A gazdaságban jövő héten teljes ütemben megkezdődik a termésbe­takarítás. A legnagyobb jelentősé­get a többmenetes módszer alkal­' mazásának tulajdonítják. A zvolení vasutasok akcióprogramja A párt Központi Bizottságának má­jusi határozata értelmében a zvolení vasutasok is kidolgozták akcióprog­ramjukat. Ennek alapján a vasutasok hétezer tonna szenet szállítanak el terven felül a kékkői szénbányákból. A vagonokkal való helyes gazdálko­dás érdekében rendszeresen ellenőr­zik a kocsik körforgását s a tŕebuši­ce-komoŕanyi mozgalomnak megfele­lően a szállítóvállalatokkal való együttműködés elmélyítésére törek­szenek. A mozdonyjavító műhelyek­ben két műszakban szervezik meg a munkát s az év végéig több tanfo­lyamot szerveznek a lakatosok, Die­sel-mozdony vezetők részére. Ifjúságunk szorgos munkával tölti a nyarat Megérkeztek az első brigádok • Előtérben a Kelet-Szlovákiai Vasmű építése szlovákiai kerületben 120 munkahelyen leng a CSISZ-zászló Megkezdődött a nyári szünidő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a diá­kok a vakációt tétlenül töltik el. A főiskolások és a középiskolák diák­jai különböző brigádokon vesznek részt, hogy elősegítsék egyes építke­zések befejezését. A nyugat­A ny ugat-szlovákiai kerületben a bratislavai Iparkombinát 50 tanuló­ja hétfőn munkába állott a csillzközí talajjavító munkálatoknál, hogy a já­rás földművesei mielőbb oltani tud ják a föld szomját. A bánovcei ipar iskola 40 diákja a nadašovcei halas­tó elkészítésénél nyújt segítségei Ugyancsak megérkeztek az első bri­gádosok az udvardi szövetkezetbe, a Lévai Állami Gazdaságba, valamint az újbarsi gazdaságba is. A nyári szün­idő alatt az említett kerületben mint­egy 15 ezer fiatal ve°,zi ki részét kü­lönböző munkálatokból. A mezőgazdaság megsegítését tűzték kl célul a közép-szlovákiai kerület fiataljai. A szünidő első fe­lében több mint 3500 fiatal'vesz részt a nyári mezőgazdasági munkálatok­ban. A Kremnical Állami Gazdaság­ba 80, a Nová Baňa-i Állami Gazda ságba 70 középiskolás már megérke zett. A CSISZ kerületi bizottsága a hosszabb időtartamú brigádokon ki vül alkalmi brigádókat is szervez Felhívták a kerület fiataljait, segít­sék elő az idei termés gyors betaka­rítását. „A Vasmű tég ed ls vár !" Ezt a jelszót tűzték ki Kelet-Szlovákia fiataljai, akik az egyik legfőbb fel­adatul a Kelet-Szlovákiai Vasmű épí­tését tűzték ki. A kassai magyarnyel­vű ipariskola 130 diákja már meg­kezdte itt a munkát. Á többi brigád tagok érkezését a napokban várják A kelet-szlovákiai kerületben a nyári szünidő alatt 7500 középiskolás és 2300 főiskolás vesz részt brigádokon. Legtöbbjük majd a Vasmű építkezé­sén dolgozik, egy részük pedig a ke­let-szlovákiai síkság mezőgazdasági Üzemeiben segíti elő az aratást. —nj A prerovi új szuperfoszfát gyárat június végen a kitúzijii határidő előtt próbaüzembe helyezték. Az új üzem dolgozói a három havi próbaüze­meltetés folyamán csaknem 25 000 tonna szuperfoszfátot készítenek. Ké­pünkön Josef Hruška, Leopold Kafka és Vítézslav Némec az irányító be­rendezésnél. (F. Nesvadba felvétele — CTK)

Next

/
Oldalképek
Tartalom