Új Szó, 1952. július (15. évfolyam, 179-209.szám)

1962-07-20 / 198. szám, péntek

A SZÖVetkeZet erőssége ® s Skyva edzők nyilatkozn ak t az új technológia Kiegyensúlyozódtak a liga-csapatok :lfá Cnhnta.i ÍÓKQC S p.7. nsa k n?» Hinhfit fii ha a knm- ? • • A Rimavská Sobota-i járás egyik Jól ismert szövetkezete az abovcei. Ogy hírlik, hogy ez a gazda­ság az utóbbi három év alatt a mun­kaegységek tervezett értékét az utol­só fillérig kifizette. Az új technoló­giát nagymértékben alkalmazza. Te­hát több ok is akad, ami ide vonzza az embert. Őszintén mondva minden­ki szívesebben megy az olyan gaz­daságba, ahol zökkenőmentes a mun­ka és jók az eredmények. Az ilyen látogatásnak megvan ugyan az a hát­ránya, hogy a vezetők elfoglaltsága mi«tt nem sok idő akad a dolgok megvitatására, kivált az olyan mun­ka idején, mint az aratás. — Ismét egy látogató — fogad Caban Bálint elnök, amiből elég vi­lágosan kitűnik, hogy a napokban jó néhány idegen lépte át a szövetke­zet irodájának küszöbét. Ebben az esetben azonban szívesen elbeszél­get, mert amint mondja, még nem kezdtek úgy igazából az aratásba, majd a héten — jegyzi meg. Múltkor a néhány hektár őszi árpán csak a gépeket próbálták. Abba is hagyták, mert még nem érett meg, valószínű, hogy a tavaszi árpával egyidőben aratják. Általában lassan érett a ga­bona, de ez egyben előnyös, mert így kövérebb lett a szem. A gépek előkészítését érintő dol­gokról nem sok szó esik, ezek már rendben vannak — bizonygatják a ve­zetők. A beszélgetés a szervezésre, az új technológia alkalmazására te­relődik. — Ami azt illeti, elég szorított helyzetben vagyunk — állítja az el­nök s a „szorított helyzetet" a mun­kaerőhiánnyal magyarázza. — A trak­torosokon és az állattenyésztési dol­gozókon kívül alig akad 8—10 em­ber, aki a földeken dolgozzon. A vezetőség az állattenyésztés­ben dolgozók munkáját az aratás alatt sem akarja megváltoztatni. Itt továbbra is szükség van a zöldtakar­mányt szállító traktorra, a takarmá­nyozókra, mert tulajdonképpen az a helyzet, hogy a szövetkezetnek a téli hónapokban több ezer liter tejadós­sága halmozódott fel. Most, hogy zöl­det etetnek, az adósságot szépen tör­lesztik. A fejők a napi 350 liter tej helyett 440 liter tejet küldenek piac­ra, de így is még vagy három hónap szükséges, hogy behozzák a lemara­dást. Ha változtatnának a módsze­ren, csökkenhetne a tejhozam s az adósság törlesztése még tovább ki­tolódna, ezt pedig nem akarják. Szóval: kevés az ember. Kétszer sem kell bizonygatni, hogy a szövet­kezeteseket leginkább ez irányítja a Komplex gépesítés felé. A burgonyát géppel ássák, a kukoricát kombáj­nokkal törik. A komplexbrigádnak van egy fájós pontja, nincs petren­céző-gépje, pedig szeretné ha szert tehetne rá. Ami az aratást illeti, ezen a téren sem lehet panasz az új technológia alkalmazására. A 280 hektár gabonából 210 hektárról két­menetesen takarítják be a termést. Szó, ami szó az ehhez szükséges gépfelszerelést véve alapul eléggé nehéz a helyzet. A 210 hektár gabo­na learatására egy rendrakó és 2 préssel ellátott ZM-kombájn áll ren­delkezésükre. 18 nap alatt akarják elvégezni az aratást. Ezek szerint a rendrakónak naponta 12 hektáron kell levágnia a gabonát, s ezt a mennyiséget a két kombájnnak is győznie kell. Ám ha pontosabban szá­mítunk, még ez a teljesítmény is ki­csi, mert a rendrakás és a cséplés között két-három nap különbség van, Télen sok takarmány kell A Balog nad Iplom-i szövetkezete­sek már a múlt évek folyamán felis­merték a takarmányalap biztosításá­nak fontosságát, és most nagy gon­dot fordítanak a növényápolásra. 25 hektárnyi cukorrépájukat már harmad­szor megkapálták. Jó termést várnak belőle, hiszen idejében és pontosan el­végezték a velejáró munkát. A silóku­korica vetésében azonban lemaradtak a szövetkezetesek és ezért gondoskodniuk kell más takarmány biztosításáról, hogy elegendő legyen a téli hónapokban. Petényi László, Balog nad Iplom. Bővítik a lakosságnak nyújtott szolgáltatásaikat Az aratás idejére a falusi lakosság szolgáltatásainak megjavítása érdeké­ben rendbehoztak egy kiselejtezett autóbuszt s abban mozgó borbély- és fodrászműhelyt nyitottak. Az autó­busz három főnyi személyzettel az egész nyár idején rendszeresen láto­gatni fogja a rožňavai járás falvait. s ez csak úgy tűnhet el, ha a kom­bájnosok fokozatosan behozzák a le­maradást." — Van rá remény — mondja Za­char János agronómus. — A komplex­brigád minden tagja jól megállta a helyét a növényápolásban, reméljük az aratás alatt sem csalatkozunk bennük. Lehet bízni a traktorosokban, kom­bájnosokban, hiszen a kötelességtu­dás mellett a prémium is serkenti őket. A két kombájnos közül a győz­tes 500 korona, a másik helyezett 300 korona prémiumot kap. A rend­rakóval dolgozó, ha a két kombájn előtt győzi a munkát, szintén 300 koronát kap. Ha már az anyagi érde­keltség értékelésénél tartunk, érde­mes megemlíteni, hogy a tarlóhán­tóknak is van miért versenyezniük. A vezetőség célul tűzte ki, hogy a le­aratott területet 2 napon belül fel kell szántani. Ezt a munkát két lánc­talpas végzi, s ha szükséges, egy szuper is csatlakozik hozzájuk. A tar­lóhántók 600 korona prémiumot kap­nak, amelyet a teljesítmény szerint osztanak el. ,A közös számára ennek ls megvan az előnye, ami nemcsak a nedvesség visszatartásában rejlik, hanem abban, hogy a tarlókeveréket idejében elvethetik. Kétség nem fér hozzá, a célpré­mium érezteti hatását a munka üte­mén. Am a szövetkezet sem fizet rá, kivált ha a kétmenetes aratást végzők kitesznek magukért. Mindenki előtt ismeretes a kétmenetes aratás elő­nye. Megközelítőleg 40 000 koronát takarít meg rajta a szövetkezet, eb­ből viszont futja a prémiumra. — Ha a pergés vagy a rossz idő­járás sürget, nem tartjuk be az előre megszabott eljárást — említi az el­nök. — Egy helyett három kévekö­tőt is alkalmazunk, hogy minél gyor­sabban végezzünk. A jó gazda előre számol minden eshetőséggel. Abban igaza van Ca­ban elvtársnak, hogyha a termés megmentéséről van szó, nem a taka­rékosság az elsődleges, hanem min­denekelőtt a kenyérgabona és a ta­karmány biztosítása. Kockáztatni nem szabad, mert a havi abraktakarmány­szükséglet három vagonra rúg. Hogy a gazdaság hogyan jár el az adott esetekben, az aratási munkálatokat irányító bizottság dönt róla, amely­nek munkájában a szövetkezet ve­zetőin kívül a falusi pártszervezet és a helyi nemzeti bizottság egy-egy funkcionáriusa is részt vesz. A bi­zottság minden reggel 5 és 6 óra kö­zött beszéli meg a teendőket, illet­ve dönt az esetleges hibák eltávolí­tásáról. Az olvasó felvethetné, hogyan al­kalmazhatják a szövetkezetesek a kévekötőket, hiszen ezek után csépel­ni kell, márpedig a cséplőgép sok embert köt le, abból meg a szö­vetkezetben kevés van. Ez a valóság. A vezetőség azonban arra számít — mert ez a szokás a faluban —, hogy a vakábiót töltő diákok is segítenek. Ugyanakkor a szövetkezet szerződést kötött a védnökséget vállalt haca­vai Magnezit-üzemmel, hogy a csép­lőgéphez az üzem biztosít személy­zetet. Az üzem 16 emberét küldi el a szövetkezetesek megsegítésére. A vezetőség természetesen azt sze­retné, ha az új technológiát a terv szerint alkalmazhatnák. Elvégre ez a gazdaság erőssége és jelentős mér­tékben járul hozzá az olcsó terme­léshez, a munkaegységek teljes ér­tékének kifizetéséhez. Benyus József A jó kollektíva eredménye a ČH harmadik helye a ligában — A megfiatalí­; tott együttessel ismét a bajnoki címért • A Slovan játékosai ez évben sem : tartanak pihenőt — A következő idényben ismét az élmezőnyben akarnak szerepelni Végleg befejeződött az I. labdarúgó-ligabajnokság. Az 1961/62 bajnoki idény, mely sorrendben a XX. volt, az előző évekhez viszonyítva sokkal nehezebb körülmények között került lebonyolításra. Először is folyamatossága lett megzavarva (a VB ideje alatt szünetelt a bajnokság), és az egyre nagyobb méreteket öltő kupa-küzdelmek is rá­nyomták bélyegüket a bajnokságra. Egy azonban bizonyos, az elmúlt Idényben feljavultak klubcsapataink. Különösen ör­vendetes tény az, hogy erőnlétben és taktikában az erő­viszonyok az egyes csapatok között kiegyensúlyozódtak. A kapuzárás után kíváncsiak voltunk, mi a vélemé­nyük a scehszlovák labdarúgás egyik „fellegvárában", Bra­tislavában az I. ligában szereplő csapatok edzőinek. E cél­ból felkerestük A. Bullát, a Slovan Bratislava edzőjét, akt látogatásunk idején lázasan készülődött a lengyelországi portyára. A CH Bratislava, vagyis tegnaptól a TJ Slovnaft edzőjét, V. Skyvát a munkahelyén találtuk. Mindkét edző­nek a következő négy kérdést tettük fel: 1. Miként értékeli az 1961/62 bajnoki labdarúgó-idényt? 2. Miben látja csapatának erősségét és gyengéjét? 3. Miként tölti együttese a nyári szünetet? 4. Milyen kilátásokkal indul csapata a következő bajnoki idényben? 2 —A leggyengébb pontunk az. hogy • még mindig nem sikerült kellő ntánpótlást nevelnünk. Annak ellenére, hogy a múlt évben ifjúsági csapatunk lett az országos bajnok és ez évben ii a döntőbe jutottak, nem tudunk közülük olyan játékosokat kiválasztani, akik al­kalmasak lennének a felnőtt csapatban szerepelni. Viszont a csapatban van most önbizalom. A fiúk érzik és tudatában vannak annak, hogy tudnak jó eredmé­nyeket elérni. Ezért a következő idény­ben megint az élcsoportban szeretnénk szerepelni. 3 — Sajnos, már egy és fél éve nem * pihentek játékosaink, s most sem igen kapnak időt erre. Amint látja, most Lengyelországba utazunk, majd tovább folytatjuk a Csehszlovák Kupa mérkőzé­seit s szeretnénk idén ezt a tornát meg­nyerni. VégUl pedig augusztus 12-én is­mét rajtol a liga. Ez annyit jelent, hogy jóformán be ss fejeztük az egyik idényt s máris készülünk a másikra. 4 — Mint már említettem, a fiúk • most jókedvűek s ez igen fontos a bajnoki küzdelmek szempontjából. Szeretnénk mindjárt a bajnokság kezde­tén jól szerepelni, hogy aztán komo­lyan beleszólhassunk az elsőség kérdé­sébe. Remélem, hogy ez sikerülni fog. A feltett négy kérdésre először A. Bulla, a Slovan Bratislava edzője vála­szolt. 1 — A most zá­• rult bajnoki idény rendkívül ne­héz volt. Utólag be­igazolódott annak helyessége, hogy a VB idejére a bajno­ki küzdelmeket meg­| szakították, mert a válogatott keret tag­jai sem fáradtak ki a VB előtt és a fel­készülés is nyugod­tabb légkörben folyt le. A többi játékos­nak viszont. akik nem szerepeltek Chilében, a szünetben alkalma volt a különböző kupamérkő­zések keretében szerepelni. Sajnos, a [ közönség nem vette kellő figyelembe ezeket a mérkőzéseket, pedig sportérté­kük nagy volt. A VB után viszont az volt a helyzet, hogy a Chilében szerepelt játékosok vonzottak. Ugyanakkor részükről erköl­csi kötelesség volt jól szerepelni a ha­zai közönség előtt. S ennek kedvező ha­tása volt a bajnokság befejező részében. A. BULLA A Dynamo Žilina búcsúzik az I. ligától So. Proho Sokolovo —Dynamo Žilina 2:0 (0:0) (k). A brnói Spartak Královo-Pole-í stadionban játszották a harmadik Spar­tak Praha Sokolovo—Dynamo Žilina bajnoki labdarúgó-mérkőzést, mely vé­gül is eldöntötte, hogy a Žilina! Dyna­mo mond búcsút az I. ligabajnokság­nak. Brnóban 30 000 néző volt kíváncsi erre a sorsdöntő találkozóra. Mindkét együttes idegesen kezdte a mérkőzést. Az első félidőben az izgalmak ellené­re a játék ötletes és gyorsiramú volt. A žilinaiak több veszélyes támadást in­dítottak. A prágai csapat viszont rit­kábban, de annál veszélyesebben lőtt ellenfelének kapujára. Az első 45 perc­ben azonban gól nem esett. A szünet után a 6. percben Davld erős lövése a kapufáról pattant visz­sza a mezőnybe. Majd ismételten a Dy­Tőrvívő világbajnok: Germán Szvesnyikov (Szovjetunió) A Buenos Airesban folyó vfvő-világ­bajnokság első versenyszámában, a tőrvívásban bajnokavatásra került sor. Az elsőséget a 23 éves szovjet Germán Szvesnyikov szerezte meg, aki a dön­tőben hat győzelmet aratott egy vere­ség ellenében. A második helyen a lengyel Woyda végzett. Harmadik a nyugatnémet Brecht lett. További sor­rend: 4. Parulski (Lengyelország, 5. Magnan {Franciaország), 6. L. Kamuti (Magyarország), 7. Barrabino (Francia­ország), 8. Mindler (Szovjetunió). SZÍNHÁZ Péntek, július 20. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: Halál a Cukor-szigeten (cseh) 15.30, 18, 20.30, SLOVAN: III. Ri­chárd (angol) 15.30, 18, 20.30, PRAHA: Banditák (olasz) 10.30, 13.45, 16, 18.30, 21, METROPOL: Májusi fagy [magyar) 15.30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: Szinkó­pák (USA) 15.45, 18.15, 20.45, TATRA. Keresztesek I. rész (lengyel) 15.45, 18.15, 20.45, PALACE: Florián (cseh) 22, VÁRUDVAR: A hegyekben (USA) 20.30, HVIEZDA (kertmozi): Puskák és galam­bok (magyar) 20, DUKLA: Vélt bűntett (angol) 18, 20.30, MÁJ: A diktátor ár­nyéka (mexikói) 18, 20.30, STALIN­GRAD: Legenda a szerelemről (cseh) 17.30, 20, MLADÝCH: A hegyek fiai (cseh) 15.30, ISKRA: Szüzesség (cseh) 17.15, 19.45, ZORA: Havasok lánya (finn) 17.30, 20, POKROK: Az ördög ke­lepcéje (cseh) 17.30, 20, DRUŽSTEV­NÍK: Júniusi napok (cseh) 20, A TÄTRA-REVD MŰSORA: Jő estét, Stuchal úr [20J. A KOSICBI MOZIK MŰSORA: SLOVAN: Hajnali párbaj (szovjet), TATRA: Cléves hercegnő (francia), PARTIZÁN: A nyomkereső (szovjet), ÜSMEV: Gárdaőrmester (jugoszláv), KERTMOZI: Vetések (cseh), DUKLA: A nagygyakorlat (francia). A BRATISLAVAI SZÍNHAZAK MŰSORA: 0) SZÍNPAD: Egy éj Velencében (19). A televízió műsora: BRATISLAVA: 17.30 Filmműsor. 18.25 Hét lány — hét dal. 19.00 TV Híradó. 19.30 A lengyel tudomány és technika sikerei, lengyel dokumentumfilm. 20.00 Szórakoztató műsor. 21.30 TV-hangver­seny. 21.40 Győztek a parasztok, vietna­mi dokumentumfilm. 22.00 A nap vissz­hangja. i f/Ztr* Ijhófí&J, Felhőátvonulások. Szlovákia északi és északkeleti részén kezdetben borús idő, helyenként eső várható. A nap folyamán, itt javul az Időjárás. A legmagasabb nappali hőmérséklet Délnyugat- és Dél­Szlovákíában 25 fok körül, másutt 20—23 fok. Az ország keleti részén gyenge északi szél. namo kényszerítetta védekezésre a Spartak együttesét. 15. perc eltelte után fokozatosan a prágai csapat vet­te kezébe a játék irányítását, s a 77. percben Masek balszélről küldött lö­vése a hálóban kötött ki. Ez a gól erő­sen megingatta a Dynamo sorait, s 6 perccel később ismét Mašek berúgta a második gólt, ami egyúttal a Spartak győzelmet jelentette. A tapasztaltabb játékosokkal rendelkező prágai együt­tes higgadtabban kezelte a labdát és ennek tudható be győzelme. Az ered­mény alapján tehát a Spartak Praha Sokolovo továbbra is az I. ligában ma­radt, míg a Dynamo Žilina a következő idényben a II. ligában szerepel. • Brno: Az RH Brno labdarúgó-együt­tese Lengyelországba utazott, ahol Osvieczimben, Chorzovban és Poznanban játszik barátságos mérkőzést. • Budapest: A Budapesti Vasas lab­darúgó-csapata az Egyesült Arab Köz­társaságba utazott, ahol négy barát­ságos mérkőzésen vesz részt. A buda­pesti csapat első találkozójára 20-án Kairóban kerül sor. V. SKYVA A feltett négy kérdésünkre ezután V. Skyva, a T| Slovnaft edzője válaszolt. 1 — Meg kell ál­lapítani, hogy liga-csapataink nagy fejlődésen mentek át. Mind a 14 együt­tes edzője a legkor­szerűbb edzési mód­szereket alkalmazza. Már nincs a ligá­ban olyan együttes, mely hetenként leg­alább négyszer ne edzene. sőt a baj­nokság kezdete előtt a napi kétszeri ed­zés is természetei. Például a trenčíni Jednota a II. ligában is alkalmazta e korszerű módszert. Az erőnlét és a csapatok taktikai felkészü­lésében i> nagy fejlődés észlelhető. Egyedüli különbség a játékosok techni­kai felkészültségében van. Természete­sen. ezt nem lehet gyorsan kiküszöböl­ni. Néhány évre van szükség, hogy ezen a téren is javulás álljon be. 2 — Az utóbbi időben nagy változá­* sokon ment át csapatunk. Öt fiatal játékos kapott helyet az együttesben. Ez feltétlenül magával hozta azt, hogy megváltoztassuk a csapat eddigi játék­felfogását. Szerintem sikerült nagyobb kilengések nélkül áthidalnunk a fiatalí­tással járó visszaesést. Ez természete­sen csak azért sikerült, mert tervsze­rűen és céltudatosan végeztük ezt a ne­héz, de a csapat számára szükséges fel­adatot. Jelenleg az a helyzet az együt­tesben, bogy az alapokat lefektettük. A jövőben a fő hangsúly az egyes taktikai megoldások begyakorlásán lesz. Ez hosz­szabb munkát vesz majd igénybe. Meg kell említenem, hogy a tavaszí idényben, amikor még nem volt biztos, melyik üzemhez kerül csapatunk, igen rossz volt a hangulat körülöttünk. Ennek elle­nére a játékosok összetartottak, át tud­ták hidalni ezt a pszichológiai hatást s ennek köszönhető, hogy a most zárult idényben az élmezőnyben végeztünk. •2 — Hivatalosan e hó 13-tól szabad­Ságon van az együttes. 23-án kéther tes prievidzai edzőtáborba vonulunk. Ott bárom edzőmérkőzést játszunk a kör­nyékbeli csapatokkal. Augusztus 5-én visszajövünk Bratislavába és 12-én játsz­szuk az első bajnoki mérkőzést. — A következő bajnoki idényben • is szeretnénk az élmezőnyben sze­repelni. Minden feltételünk megvan erre. A nemrég megtartott új vezetőségi gyű­lésen a Slovnaft vállalat messzemenő támogatást ígért, s ezért remélem, hogy nem lesz különösebb akadálya annak, hogy csapatunk ismét azt a szerepet játssza a ligában, amelyet eddig betöl­tött. A bajnoki küzdelmeken kívül a Rappan Kupában is szeretnénk megállni a helyünket. Az ősz folyamán még két portya is vár scapatunkra. Először Ausztriában szerepelünk, majd utána a győrieknek viszonozzuk vendégszereplé­süket. SZTRIHA NÁNDOR Tiz országos csúcs a bajnokság első napján (Kiküldött munkatársunk telefonjelentése] Az európai uszodákban hónapok óta serény készülődés észlelhető a Lipcsé­ben ez idén sorra kerülő úszó és vízilabda Európa-bajnokságra. Kontinensünk leg­jobb úszói nemzetközi versenyeken, országos bajnokságokon, országok közti találkozókon mérik össze tudásukat s mindezt az Európa-bajnokság jegyé­ben. Ebben Csehszlovákia úszói sem képeznek kivételt. Cppen ezért érdek­lődéssel tekintünk a Brnóban megrendezésre kerülő országos úszóbajnoksá­gok felé, hiszen legjobb úszóinknak itt elért eredményei támpontul szolgál­nak majd arra, ki fogja képviselni Csehszlovákia színeit a lipcsei EB-n. Ha figyelembe vesszük a nemzetközi erőviszonyokat, legjobbjaink közül csu­pán néhányan indulnak eséllyel az Eu­rópa-bajnokságon. Eddigi szereplésük ugyanis azt bizonytja, hogy válogatot­tunk tagjainak zöme még mindig mesz­sze elmarad az európai élvonaltól. Ezt bizonyítják azok az eredmények ls, melyeket legutóbb a bratislavai nemzet­közi úszóversenyen elértek. Feltételez­zük, hogy azóta formájuk lényegesen javult s amennyiben a brnói meden­cében a négynapos versenysorozat alatt biztosítják a kellő hőmérsékletű vizet, erről bizonyságot is tehetnek. Az idei országos bajnokságok küzdel­mei négy napon át folynak a brnói 50 m-es uszodában. Több mint 240 ver­senyző jelezte részvételét s ezért dél­előtt rendezik az előfutamokat és dél­után kerül sor a döntőkre, valamint a váltók összecsapására. A közönség va­lószínűleg naponta érdekes küzdelmek­nek lesz szemtanúja, hiszen a határq­zat értelmében az országos bajnokság után állítják össze a válogatott keretet, mely július 30-tól augusztus 14-ig — tehát csaknem az Európa-bajnokságra indulás napjáig — Vyhnén közös ed­zőtáborozáson készül a nagy összecsa­pásra. S Az országos úszóbajnokság nyitá­? nya jól sikerült, hiszen már teg­S nap a délelőtti előfutamok során ^ négy országos csúcsot javítottak meg. A férfiak 200 m-es hátúszásában Ferák 2:24.4, a nők 200 m-es mell­úszásában, Klemensová 2:57,7 (fel­nőtt és ifjúsági csúcs,) majd a 100 m-es férfi mellúszásban Péjša 1:15,4 idővel úszott új országos csú­csot. Délután az ünnepélyes megnyitó és a felvonulás után újabb országos csúcsteljesítmények szemtanúi vol­tak a nézők. Csúcs született a fér­fiak 400 m-es gyorsúszásában s a harmadik helyezett Protschke is ifjú­sági csúcsot úszott. A 100 m-es fér­fi mellúszás meglepetésre Pejša győ­zelmével végződött, de Pejša dél­előtt felállított csúcsát ls megjaví­totta. A nőknél a hátúszásban a pre­šovi Vrtková úszott új országos csúcsot. A 200 m-es mellúszásban viszont a prágai Klemensová lett új országos csúcseredménnyel baj­nok. Az első nap bajnokai: férfiak: 400 m gyors: Lovnický (Dukla Pra­ha), 4:35,2 (csúcs), 100 m mell: Pejša (CKD) 1:14,5, (ifjúsági csúcs) 200 m hát: Ferák (Dukla Praha) 2:24,6. 4X100 m pillangó: Slavia Bratislava 4:20,5. Nők: 200 m hát: Vrtková (Prešov) 2:45,4 (csúcs) 100 m pillangó: Vr­bická (Slávia Bratislava), 1:17,4. 200 m mell: Klemensová (CKD) 2:56,3. (csúcs). (k.J.J „0) SZO" kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10. sz. Telefon: 537-18, 512-23, 335-68, 508-39, — főszerkesztő 532-20, — titkárság: 520-18, — sportrovat: 505-29. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon. 503 89. Előfizetési díj havonta 8 Kčs. Terjeszti a Posta Hfrlapszolgálata. Megrendelhető és előfizethető: a Posta Központi Hírlap Irodánál, Bratisyava, Gottwald tér 48/V1I. Megrendelhető még minden postahivatalnál és kézhesf­tőnél. A külföldi megrendeléseket a posta sajtókivlteli szolgalata — Poštový novinový úrad — vývoz tla£e, Praha I., Jlndfiäská 14. — Intézi el. K-21«21343

Next

/
Oldalképek
Tartalom