Új Szó, 1959. január (12. évfolyam, 1-30.szám)

1959-01-03 / 2. szám, szombat

Vilá g proletárjai egyésüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PAR1JANAK NAPILAPJA 1959. január 5. szombat 30 fillér XII. évfolyam, 2. szám A. Novotný és V. Široký sMér^ak újévi üdvözlő távirata Hruscsov ás Vcrcsilov eivlérsátoak N. SZ. HRUSCSOV elvtarsnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elsó titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, K. J. VOROSILOV elvtársnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének. Drága elvtársak! Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Csehszlovák Köztársaság kormányának és Csehszlovákia népének nevében az újév alkat­mabol a legszívélyesebb jókívánságainkat és testvéri üdvözleteinket küldjük önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának és önök útján az egész szovjet népnek. A szovjet nép a Szovjetunió dicső Kommunista Pártja vezetésével a múlt év folyamán új kimagasló sikereket ért el a politikai, gazdasági és kulturális élet valamennyi szakaszán, s a kommunista társadalom kiterjedt felépítésé­nek új időszakába lépett. A Szovjetunió mérföldes léptekkel közeledik fö jžizdasági feladata teljesítéséhez - a legfejlettebb kapitalista országoknak az egy főre esö termelésben való eléréséhez és túlszárnyalásához. Ľ eél eléréséről azok a nagyszerű feladatok kezeskednek, amelyeket N. Sz. Hrus­csov elvtársnak az SZKP XXI. kongresszusán tartandó beszámolója tézisei tűznek ki és amelyek a szocializmusnak a kapitalizmus fölötti elsöprő túl­súlya elérése általános megkezdésének magával ragadó programját alkotják. A szovjet népnek az életadó marxi-lenini tanítás által ihletett nagyszerű és egyre jobban kibontakozó kezdeményezése már valóra váltja ezeket s me­rész terveket és ez a kezdeményezés a legtöbb erő, amely a szovjet társa­dalmat a kommunizmus felé viszi. A Szovjetunió a békepolitika lenini elveihez hűen a múlt év folyamán határozott küzdelmet folytatott a nemzetközi feszültség növelésére és a háborús veszély tűzfészkeinek létesítésére irányuló imperialista politika ellen. Ezt a politikát elsősorban az USA hatalmon levő körei valósítják meg, amelyeknek legerősebb európai szövetségesévé a nyugat-németországi mili­tarista és revansista erők váltak. A békés együttélés és versengés lenini elvei a világ legszélesebb népi tömegeinek és nemzeteinek harci program­jává váltak. A Szovjetunió a múlt év folyamán számos kezdeményező lépést tett a nemzetközi feszültség enyhítése, a világ békéjének és biztonságának megszilárdítása érdekében és az értékes javaslatok egész sorával rámutatott a széles alapokra helyezendő békés megegyezés reális útjára. Ennek köszön­hető, hogy az erő pozíciójából és a háború szakadéka szélén folytatott impe­rialista politika egyre újabb vereségeket szenved. A szovjet békekezdemé­nyezés azon hatalmas békeerök őszinte rokonszenvü támogatásában részesül, amelyek a Szovjetuniónak a lefegyverzésre és az atomfegyverekkel végzett kísérletek beszüntetésére, a berlini kérdés megoldására s a nemzetközi kapcsolatoknak a békés együttélés szellemében megvalósítandó normalizá­lására irányuló törekvéseit joggal tekintik a világbéke és a nemzetek bizton­sága biztosításához vezető egyetlen reális útnak. A múlt év rendkívül örvendetes eredménye az a tény, hogy az imperialista világreakció valamennyi kísérlete és a jelenkori revizionisták bomlasztó törekvései ellenére még jobban megszilárdult a Szovjetunió vezette szocia­lista tábor egysége, a földkerekség kommunista- és munkáspártjainak ideológiai egybeforrottsága a marxizmus-leninizmus és a proletár nemzet­köziség elvei alapján. A Csehszlovákia és a Szovjetunió közötti sokoldalú s egyre szorosabb együttműködés, melynek alapja kommunista pártjaink elvtársi kapcsolata, 1958-ban meghozta gazdag gyümölcseit, ami jelentős mértékben hozzájárult a csehszlovák-szovjet barátság és szövetség további elmélyítéséhez és meg­szilárdításához. A két ország nemzeteinek hűséges szövetsége és testvéri kapcsolatai a műit év folyamán újból kifejezően megnyilvánultak Csehszlo­vákia legmagasabb képviselőinek a Szovjetunióban tett látogatása, valamint a csehszlovák-szovjet szövetségi szerződés megkötésének 15. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek alkalmából. Nemzeteink saját tapasztalataik alapján jól tudják, hogy a Szovjetunióhoz fűződő szövetség és megingathatatlan barátság erejük, elszántságuk és biztonságuk forrása k Csehszlovákia szo­cialista építése befejezéséért vívott harcban. Egész népünk őszintén kívánja a hatalmas Szovjetunió hősies nemzeteinek — az emberiség élcsapatának — a békéért és a szocializmusért vívott harc­ban, hogy az 1959-es év új történelmi jelentőségű sikerek, hatalmas győzel­mek éve legyen a kommunista társadalom felépítése felé vezető útjukon. ANTONÍN NOVOTNÝ, a CSKP Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Köztársaság elnöke, VILIAM ŠIROKÝ, a Csehszlovák Köztársaság miniszterelnöke. Szovjet államférfiak üdvözlő távirata a Csehszlovák Köztársaság képviselőinek ANTONÍN NOVOTNÝ elvtársnak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, a Csehszlovák Köztársaság elnökének, VILIAM ŠIROKÝ elvtársnak, a Csehszlovák Köztársaság miniszter­elnökének. i Drága Elvtársaki \ Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Legfelső Ta­nács Elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa és mi személyesen a test­véri Csehszlovákia népének az újév alkalmából a legszívélyesebb jókívá­natainkat küldjük. A szovjet nép őszintén örül azoknak a kiváló sike­reknek, amelyeket a Csehszlovák Köztársaság dolgozói a kommunista párt vezetésével elértek. Az, új évben a testvéri Csehszlovákia népének szívünk mélyéből további még nagyobb sikereket kívánunk a Csehszlovákia Kommunista Pártja XI. kongresszusa által kitűzött nagyszerű feladat — a szocializmus építésének befejezése - teljesítésében. Szilárdan hisz­szük, hogy a következő évben mindjobban megszilárdul a Szovjetunió és a Csehszlovák Köztársaság népének testvéri egysége és rendíthetetlen barátsága. Ez a proletár nemzetköziség lenini elvein alapuló barátság a jövőben is elősegíti a szocialista államok nagy családjának erősítését, az európai és a világbéke megszilárdítását. N. SZ. IÍRUSCSOV, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, K. J. VOROSILOV, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke. r AZ ÚJ ESZTENDŐBEN KÖZÖS MUNKÁNK MEG GAZDAGABB EREDMENYEKET HOZZON , I I | Antonín IS ovotný elvtársnak, a köztársaság elnökének újévi beszéde\ § Drága polgártársaim, elvtársak! rő kapitalizmus a fejlődés csak igen ^ Engedjék meg, hogy az újév küszö- korlátolt lehetőségeivel rendelkezik. J ^ bén a legszívélyesebben üdvözöljem Csehszlovák Köztársaságunk, doi­^ önöket, sok sikert és elégedett életet gozóink nemcsak munkasikereikkel i kívánjak, í Az új esztendőt bizalommal kezd is. Az üzem sikeresen teljesítette a ^ terv egyéb termelési mutatóit is. ^ Továbbá meg szeretnék e helyen ^ emlékezni a társult vagonkészítő vál- ^ hanem azon nagy cél kitűzésével, hogy lalatról is, legyen akár a butovcei, ^ befejezik a szocialista rendszer épí- Skár a smichovi, a poprádi üzemek- fc $ jük meg, erre ^ nünket az 1958-ban végzett ^ és egész tevékenységünk | nyei. ^ Az elmúlt év gazdag volt jelentós ^ eseményekben nemcsak az egész vi­V I - 1.--1-1. ä rt é_ Ez ^ lágon, hanem a hazánk dolgozó i pével összefüggd eseményekbon is. E § elsősorban (Whsztováfcia-'KomnvjnTst 5; Pártja XI. kongresszusára vonatkozik, » s Yr= rä ÍMSSS 'S "Ä , munkasok. a műszaki dolgozok es t. _ ah o, g ^ ­v ^ § tattá, 1 hogy társadalomi mXní Mű termékekkel gyarapították nép- * ér HMHÉBli a munkások, a műszaki dolgozók valamennyi -doigozó szélestáru kezde- dófaóZtSk. S melyek ered- 5 ményezesével. Népi demokratikus ^ ^ mindnvájan nleg lehetiin k * „ _ kommunista pártunk, köztársasagunk történetében eddig el é ' dv e | hanem az egész ország történétének még sotom fordult elő, hogy az - p r toyábbi válto2éso k. | Š lapja,ra irodott. A kongresszus meg- ^Pfji.^^melesí ^tervet _oly_ sikeresen ^ ^ ^ szocia!jsta gazdasä g | földmüvesszövetkezetek és J I szes földek több mint háromnegyed § C futatta milv szilárdak hazánk sző- teljesítették volna, mint a múlt ' év ™ került sor a szocialista gazdaság ^ í inuiaiia, mi y sznaiasK nazanh. szo J ,„ äl )„u h„„ -„,,-„ lavara. A fo dmuvesszovetkezetek es 5 $ cialista alapjai és megkezahettűk me- folyamán. A tervei. általában egyen- •' ciazdasáaok ma már az ösz- Š | rész feladatunk teljesítését, - a 'etesen teljesítették és az üzemek ^^l^Xr^y^l^'ä I 5; szocialista orszáqépítés befejezését, tuinyomo többsége mar országépités befejezését. A kongresszus előtti időszak meg­ünnepek elöti. feladatait. Az % mutatta és főleg a kongresszusi tár- , ' , J „i. „;„,JLf.^.. —„ véve számítunk a karácsonyi teljesítene 1958-ss évet részén gazdálkodnak. A szövetkezetek ^ .-.t x — *-«-'-to- í le r Tlaou'! -túlnyomó többsége számbelileg lu- ^ ' ' vább gyarapodott és gazdaságúk ^ termelésnek nagyüzemi ^ előnyökről és nagy i - T _ •• J. O ^ ^ ^ amelyen ^ sikereinket elértük, megmutatja to­^ vábbi előrehaladásunk irányát is. A szocialista építés most megkez­saknak, ipari dolgozóknak mondjak köszönetet, mert ez az önök jó mun­kájának gyümölcse. Ezekért az ered­ményekért hálás vagyok a nőknek is. |dett szakasza dolgozóink széleskörű akik hazánkban j ei etl to S mértékben § általános sorakozöját jelent., mely- k jk réMÜket a munkáb61 ipar i í nőt- Ipnfnhh relia a szocialista rendszer .. ... ... , . ^ rendeljük alá egész állami, közéleti § és kulturális tevékenységünket. Ezt újév tékelni szeretném azokat az eredmé­a szövet­r jó ered- ^ lesz, hogy ^ a többi földmüvesszövetkezetek is ä j jól gazdálkodó szövetkezetek színvo- ^ nalának elérésére törekedjenek. Ez- ^ zel kapcsolatosan azt mondanám, ^ szükséges, hogy a szövetkezeti tagok > elsősorban szövetkezetükre és arra ^ gondoljanak, miként gyarapíthatják ^ gazdagságát, ami azt jelenti, hogy § gondolatvilágukban a „mi" és a ^ ^loľmľ'váľamenľ; n­véke t' » ««»t év folya- tteÄ'ÄTaw^Äket^ľs' I I rendelkezésűn kre álló eszközeink má n bányászaink azzal értek el. hogy eredményez a szövetkezetek minden i | rendelkezésünkre auo eszközeink, 2 . , 6 630 ezer tonnáva I túltelje- tagjának. Továbbá szükséges lesz. ^ I mÄzdÄ sftették a fejtési tervet, ebből fekeie ho^y egyre javuljon a szövetkezetek | Š S?, Z ÖÄ""'."^" 1 szénben 400 ezer tonnával és így munkaszervezése, jól dolgozzanak a I s Ai^íi^t, a 400 eM r tonnával és így munkaszervezése, jól dolgozzanak » I kaľzľ/mMazotot L érXekž mt k!f e^ ö' n "irtották népgpzdasé- választott szervek és mindenütt jó. s kaszan minüazokat az értekeket, me k meneté t Köszönetet mondunk rátermett elnökök gondoskodjanak a |lyek a szocializmus építésének ered- « sokolov6i a f észak-csehországi, a munkáról. Nem utolsósorban igen N mpnii" 1 — Unn^mrfthh mo:'i Ci L h íl n ' ° „ építésének a legnagyobb mértékben 5 menyei a iegria 9yo D D handlovái bányakörzetek vájárainak, sürgősnek tartom mezőgazdasági | társadalmunk gazdasaganak gyarapitá- yem üt t / kladn6i és az m u^ kánk irá nyításának és szervezé­6 Sára és ezzel nepünkanyagi és kultu- bányászoknak, akik a múlt évben sének megjavítását. Ezzel kapcsolato­| "lis színvonalának ebesére akarjuk hosszabb idó után te ]jesítették a ter- san különféle szervek, intézmények $ fordítani. vet é s f ei eiös tényezők lelkiismeretére ^ Hiszen ez a leglenyegesebo, amit k „ ap eH ái nunk, abba kell hagjmi az S Š a szocializmus eredmenyez - a gaz- Eli^meresunk nem eíupan " banya / z6csé pi ést és val óban a faluval § ^ dagon felvirágoztatott társadalom, szóké, hanem az iparunk egyéb aga- k e„ é, niö k ^ ott ahol a termelésr 6i ^ § melynek alapja a nép magas müveit- zataiban tevékenykedő dolgozoke is. dg nteneki o tt kell hathatós segítséget £ ^ sége és ezzel egyben a technika s a A kommunista párt Központi Bizott- nyújtaniok. Š tudomány magas színvonala, az em- ságához és címemre is számos levél , Í A i 5 tudomány magas színvonala, az em- ságához c 3 uuuaiuc swawa icvci „„j„s n, mi,i,,« iň *raň | ber megelégedettsége és jóléte, érkezett, melyekben dolgozóink közlik h « la- S | A szocializmus ezzel diadalmaskodik termelési feladataik teljesítését és gjgj,™^ ízlnvľnaľának^t^äľbi| ^ ír'. 1 0" Ä Äť Ä^lÄ emelésére vonatkozó egyes kérdések- | dolgozók Ezek a javaslatok ismeretesek ^ meg és melynek támasza a nép bi- Kisucké Nové Mesto-i finomgépipari e] öt t a szervezetektől és eqvénektôl & $ zalma s alkotó kezdeményezése, olyan üzemet szeretném megemlíteni, ahol é rkez ett levelek tízezrei arról tanús- ? ^ erő, amely szabadon új, mérhetetlen a vállalatvezetőség, a párt- és szak- kodnak hogy né Pa nk helyesen értei- § § értékeket teremt és azokat kizárólag fizervwet a terv kellő feldolgozásával, me z, korlati szoclal( 3ta demok-| ia társadalom felvirágoztatása érde- teljesítesénefe biztosításával gondos- * kez-'eménvezően iovekszikS ^ kében használja fel. Ezzel szemben kodott a golyóscsapágyak tervszerű I ^ a kizsákmányoláson. » kufárkodáson előállításának túlteljesítéséről, s egy- segítséget nyújtani e kérdések meg-| § alapuló, mindent csupán pénzzel mé- ben jelentós anyagmegtakarításokról (Folytatás -a 3. oldalon) 5; Š I

Next

/
Oldalképek
Tartalom