Új Szó, 1959. január (12. évfolyam, 1-30.szám)

1959-01-03 / 2. szám, szombat

ťjévi píonírünnepscg a prágai Várban I 'Az ä j esztendő első napjának dél­útónján a prágai Vár pioníroktól volt hangos. Antoňín Novotný elvtárs, a CSKP KB első titkára, a köztársaság elnöke, újévi ünnepiégre hívta meg a prágai és a bratislavai kerületek tanulásban legkiválóbb és a pionír­szervezet munkájában legtevékenyeb­ben részt vevő 800 pionírját. Az ün­nepségen megjelentek R. Bdrák, J. Do­tanskfj, Z. Fierlinger, ]'. Hendrych, V. Kopecký, 0. Simúnek, V. široký elvtársak, a CSKP KB politikai irodá­jának tagjai, L. Jankovcová, a CSKP KB politikai irodájának póttagja, O. Cerník, V. Kouckjj, B. Köhler és V. Krutina, a CSKP KB titkárai, F. Zup­ka, a Központi Szakszervezeti Tanács elnöke, Dr. F. Kahuda az iskola- és kulturális ügyek minisztere, M. Vec­ker, a CSISZ Központi Bizottságának elnöke, valamint pártunk és közéle­tünk sok más képviselője. A prágai Vár udvarán már a déli órákban feltűnnek a kis vendégek első csoportjai. Mindegyikük kezében fehér boríték van, a borítékban pedig névre szóló meghívó. Amikor belépnek a Vár pompás termeibe, a csodálkozástól és a csodálattól még a beszélgetéssel is felhagynak. Csak néznek tágranyílt szemekkel jobbra- balra, a szebbnél tzebb festményekre, a csillogó csillá­rokra és szinte hinni sem akarják, hogy ma minden az övék. A szokatlan környezet felett érzett megilletődésük azonban hamarosan alábbhagy, gyöt a gyermeki kíváncsiság, természetesség és amikor látják, hogy senki sem za­varja őket, senki semmit nem tilt meg, a Spanyol-termet, az ünnepség színhelyét vidám zsibongás tölti meg. Fél hármat mutat az óra, amikor Novotný elvtárs feleségével, valamint a párt és a kormány képviselőivel megjelenik a teremben. A 800 fehér­blúzos, piroskendős gyermek hatalmas tapsban tör ki s a tapsorkán egybe­olvad a harsona hangjaival. Az elnök elvtársat, feleségét és a többi elvtár­sakat virágokkal borítják el és már hátijuk is az emelvényről egy kisfiú és egy kislány üdvözlő szávait. Köszö- ^ nik a jelenlevők nevében az ünnep- ^ ségre szóló meghívást és a többi sok § _ , . _ .. százezer gyermek nevében azt a nagy Š H a, v®"" a -^ ^J 9*™ 0- , gondoskodást, amellyel pártunk körül- Š ta e' n? k* dlktá t, or a A az UJ. éY r« veszi őket § virradó éjszaka repülőgépen Ciudad 5;Trujilloba,. a Dominikai Köztársasag A program változatos és vidám. Sza- í> fővárosába menekült. Vele együtt valnak, énekelnek, táncolnak, először $ men t R iver o Aguero, Kuba újonnan mutatkozik be a nemrég megalakult ^megválasztott elnöke is, akinek Ba­Kozponti Pioníregyüttes. A „világűr- i tiszt a f unk ciós időszakának letelte bol repülőgen" érkező Télapónak büsz- > utá n kellett volna hivatalába lépnie kén mesélnek sikereikről mennyi va- ^ A hatalmat katonai junta vette at sat papírt gyűjtöttek, hang gyümölcs- 4 CantiIl o tábornok vezetésével. A junta fát u tettek ki Kesobb csoportok 5 azonn a, kin evezte Carlos Piedrot, a alakulnak az egyik teremben, két kis- * l egf elsőbb bíróság eddigi tagját, tany versenyez, szépirodalmi ismer e- S ld ejglenes elnökké. Cantillo tábornok teiket mérik össze, a másikban a csil- | ki jelentette, hogy átveszi a fegyveres lagaszat titkait tárgyalják, másutt a $ erők {elett i parancsnokságot. Piedro bratislavai és a prágai bábszínház- Sjdeiglenes elnök néhánv órával később csoport tagjai szórakoztatják iársai- ^tűzszünetet rendelt el valamennyi kat, mellettük a Nemzeti Színház $f ro nton a Fidél Castro által vezetett balettjének tapsolnak, amott szabad- * felkelő csapatok ellen. gyakorlatokat mutatnak be A nézők ^ A f e, kelők rádiója és képvls elöik kozott ottvan e s együtt orul a gye- S továbbra i s hangsúlvozzák, kitartanak r ekekkel Novotny, Hendrych, Kopec- L meIl ett, hogy ideiglenes elnökké ky és a többi elvtársak. | Emanuel Urrutia volt bírót nevez­Az idő múlik. Künn már besötéte- ^zék ki. dett, az udvaron régen várják a szü- ^ lök gyermekeiket, akik ma szeretett § elnökünk vendégei. A csoportok ismét ^ << szegy ülnek a Spanyol-teremben és ^ N votný elvtárs a gyermekektől kö- \ rülvéve megígéri, hogy a pionírszer- \ vezet megalakulása 10-éves évforduló- \ ját velük együtt fogja ünnepelni. ^ Megköszöni \a szereplők mutatós fel- \ lépését, sok sikert kíván valameny- \ New York nuiiiknele n tnmilňshnn b br i nlreŕ hnnu fcnvek amelvi Hz amerikai tervek csődje Kubában Ik»tiszta kubai diktátor elmenekült az országból, a főváros a felkelők kezében van Egyes amerikai rádióállomások leg­utóbbi hírei szerint Fidél Castro csa­patai Havanna, Kuba fővárosa irányá­ban törnek előre. Az USA-ban leszállott két repülő­gép, fedélzetükön Batiszta kormányá­nak számos tagjával és diktátor kor­mányának katonai tényezőivel. Közöt­tük volt Rubin Batiszta. a diktátor 25 éves fia ií. Kuba Buenos Aires-i nagykövete, aki a i .últ héten lemondott tisztsé­géről, január 2-án képviseleti hivata­lát átadta a kubai felkelők képvise­lőinek. Kijelentette, hogy nézete sze­rint a felkelők képviselik a kubai nép igazi akaratát. A legutóbbi jelentések szerint Santiago, Kuba második legnagyobb városa, a felke­lők kezében van. A kormány helyőrsége megadta magát. Amint az AP hírügynökség jelenti, Fidél Castro felkelési mozgalmának hívei ellen­őrzik gyakorlatilag már Havanna fővárost is. Őrjárataik cirkálnak az utcákon, hogy megakadályozzák a garázdálkodást. A poU­tikoi foglyokat szabadon bocsátották s a havannai munkások megszállták a „Unioo Radlo'' rádióállomást. A hírügynökség tudósítója hozzáteszi, hogy Kubán már január 1-én este gyakor­latilag nem volt más kormány, mint Castro kormánya, mert a legfelső bíróság tagjai nem voltak hajlandók elfogadni Carlos Pied­ro Ideiglenes elnök eskütételét, akit az a katonai junta nevezett ki. amelyet Batis­ta diktátor a Dominikai Köztársaságba való menekülése előtt alakított. Havannai tényezők Fidél Castro jöve­telére várnak, mert nézetük szerint az új ideiglenes kormányt az ö beleegyezésével kell megalakítani. A kubai hazafiak és a felkelési mozga­lom hívei megszállták Kuba képviseleti hi­vatalait Mexikóban, Equadorban, Peruban, Venezuelában, Panamában és Uruguayban. Bogotában, Caracasban és Miamiban január 1-én du. szolidaritás-tüntetéseket rendeztek a felkelési mozgalommal és Fidél Castro győzelmének megünneplésére. Equador kormánya hivatalos nyilatkozat­ban üdvözülte a Havannából érkező legújabb híreket. A kubai felkelők nagy győzelme A TASZSZ tudósitója a kubai helyzetről (TASZSZ) — Az esem é­^tátor, az USA kiszolgálója, arról ta­ize- ^ núskodnak, hogy csődöt mondott az kivenni a részüket. Akik a kedves vendéqlátók köze- * , . , , . , . , ,,, ... . . ... . , ía terv, amelv szerint a hatalmat ka­lében allnak, meg utoljara igyekeznek Jó munkával köszön ölték az tr éve! kézfogás a felejthetetlen délutánért, íhogy a felkelők kerüljenek hatalom­hanem elhatározásukat is az összes Mint ismeretes, ezt a tervet a pionír nevében, akik nem vehettek \ reakciós kubai körök az USA külügy­részt az ünnepségen, hogy beváltják ^minisztériumával együtt szőtték. a hozzájuk fűzött reményeket. \ Amint az amerikai hírügynökségek — va. — § tudósítóinak és a havannai lapoknak ^legutóbbi híreiből kitűnik, a felkelők ^nagy győzelmet értek el. Havanna b főirárnc mär a7 A pllpnnľ7Čcíik nlaft 8 0 Számos munkahelyen nem szünetelt a munka az uj ev első napjainak ünnepein sem. A szüntelenül üzemben levő vállalatokban, a villanyművek­ben, a mezőgazdasági munka­helyeken, a vasúton és másutt, az új évet munkával üdvözöl­ték a dolgozók és a népgazda­ság 1959. évi további fejlesz­tése nagy feladatait teljesítve előállították az első terméke­ket. A bratislavai J. Dimitrov Vegyiipari ütemben, Szlovákia legnagyobb ve­flyiüzemében az újévi ünnepek alatt is a megszokott mederben folyt a munka. A dimitrovisták, a Köztársasági Érdemrend kitüntetettjei jól felkészül­ten lépnek az új esztendőbe. Az 1958. évi feladatokat határidő előtt telje­sítették s mint a vegyiipari üzemek egyik kiválasztott üzeme, megkezd­ték az új fizetési rendszer érvénye­sítését. * * * Rendszeresen, a menetrend szerint Indulnak és érkeznek a bratislavai főpályaudvaron fehér gőzgomolyagot bocsátva ki a személyvonatok, gyors­vonatok, expresszek és a nemzetközi gyorsvonatok. Az újévi ünnepek alatt ^főváros már az ő ellenőrzésük alatt i áll. A felkelők megszállták Santiago ^és Santa Clara városokat, ahol nagy sűrűbb. ^ katonai helyőrségek adták meg magu­a személyvonat-forgalom ^ mert több az utas. Ennek alapján ^kat. élénkebb munka pezseg a főpálya- $ A katonai junta amelyet Batista udvar mozdonyműhelyében is, ahol felhagyott, csak néhány óráig maradt elkészítik a motoros mozdonyokat és futaimon. A Junta egyik tagja Jósé gőzmozdonyokat. A múlt évben több fPedrassa már elszökött az országból, műszaki-szervezési intézkedést java- ^líét másik tagja E Cantillo tábornok soltunk — mondja Ing. Járomit' Po- f és Piedra bíró nyilvánvalóan Havan­^iatek üzemvezető mérnök -, hogy f nától nem messze a hadsereg Campo meggyorsítsuk a mozdonyok forgal- síColumbia-i vezérkarán rejtőzködik, mát és ezzel elősegítsük az idei, f A juntának az a kísérlete, hogy Car­mintegy 7%-al nagyobb feladatok f r teljesítését. i — •• • •­•los Piedrot, a legfelsőbb bíróság tagját nevezze ki ideiglenes elnökké, kudarc­ba fulladt: az új „elnök" nem volt képes biztosítani az ellenőrzést az or­szágban. Dr. Fidél Castro, a felkelők vezére kijelentette, hogy a felkelők mindad­dig harcolni fognak, míg Campo Co­lumbia el nem esik s míg nem alakul ideiglenes kormány a felkelők képvi­selőiből. Január 2-án Fidél Castro felhívásá­ra általános sztrájkot hirdettek ki azzal a jelszóval, hogy megakadályoz­zák az olyan kormány alakítását, amely nem javasolja a felkelők veze­tő szerepét. Amint azonban a New York Times Washingtonból jelenti, várható, hogy Kubában harcra kerül sor Castro és azok között, akik eddig meggátolták őt a hatalomra jutásban. Ezek közé tartoznak a tisztek és a kereskedők. . A lap tudósítója egyúttal beismeri, hogy Washington nagyon elégedetlen az események fejlődésével. Washing­tonban ugyanis aggódnak amiatt, hogy mi következik tovább. A külügymi­nisztérium még nem tudja, milyen ál­láspontra helyezkedik Castro az Egye­sült Államokhoz. A New York Times szerkesztőségi cikkében azt írja, hogy „az a politika, amelyet a külügymi­nisztérium, a hadügyminisztérium és a havannai amerikai nagykövetsr^ valamint a Kubában lévő amerikai üzletemberek túlnyomó többsége foly­tatott, antagonizmust képezett, ami diplomáciai szempontból a helyzetet nagyon bonyolulttá teszi. A kubaiak hangulata azonban túlnyomó részt Amerika-ellenes..." Az United Press International hír­ügynökség tudósítója jelenti Havan­nából, hogy a felkelők új kormányt kiáltottak ki Manuel Urrutio ideigle­nes elnökkel az élen. Dr. Fidél Castro jelenleg Santiagoban tartózkodik s valószínűleg január 3-án érkezik Havannába. Ilyen módon szappanbuborékként oszlottak szét az Egyesült Államok azon reményei, hogy sikerül feltar­tóztatni a demokratikus átalakulások folyamatát Kubában. Egy további láncszem hullott ki a diktatórikus rendszerek azon láncolatából, amelyet az Egyesült Államok számos latin­amerikai országban létesítettek s amelyek segítségére voltak az USÄ­nak abban, hogy kifosszák országaik gazdagságát s az amerikai agresszív külpolitika eszközévé váljanak. K. J. Yorosilov távirata de Gauüehoz Az új év első új állampolgárai Az űj év első napján-a bratislavai kerületi Nemzeti Egészségügyi intézet I. női és szülészeti klinikáján 7 új polgár látta meg a napvilágot. Eva Surinová, malackai fiatal anya két fiúnak adott életet. Néhány perccel az óév letelte előtt került sor a klinikán az év 1942. szülésére. 1919 óta, ami­kor a klinike megkezdte szülészeti müködC ét, több mint 57 ezer gyermek született itt. Amikor Szilveszter éjszakáján or- ^ szágszerte boldog új évet kívánva f koccintásra emelkedtek a telt poha- f rak, akkor hányták le a Trebišovi f Moszkva (ČTK) - K. J. Vorosilov, a Cukorgyár raktárába az 1966. vagon 5 sf vf t u" i ô., Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­^„U^T A T,.„V,IR„,„- /„i igének elnöke Ch. de Gaullehoz távira­cukrot. A Trebisovi Cukorgyár dol- i» ot jntézeM a Francia Köztársasáq eln ö. gozoi az üzem fennállása óta első i kévé val 6 megválasztása alkalmából ízben ünnepelték az új évet a cukor- ^A távirat jókivánatait fejezi ki de Gaul­főzőgépeknél. Örvendő mosollyal ar- f lenak a Francia Köztársaság elnökévé va­cukon kívántak egymásnak még si- fló megválasztása alkalmából, kifejezi azt keresebb új évet. 5 a reményt, hogy e tisztségben folytatott _ . , ' , , i tevékenységével Franciaország méltókép­E leggazdagabb es leghosszabban ^ pe n hozzájárul a nemzetek közötti béke tartó cukorgyári kampányban, amely ^megőrzésének és megszilárdításának nagy 102 napig tart és 1959. január 5-én f müvéhez. ér véget, a trebišovi cukorgyári dol- Si A távirat rámutat, hogy a nyugat-né­gozók rekordmennyiségű cukorrépát Smetországi események fejlődése ma olyan — 17 o™,- <•„> % lelleguvé válik, amely sokban emlékeztet ÍL , ľonnn ľ do l9 o z" a k/ e l í a második világháború előtti időszakra, s tobb mint 2000 vagon cukrot gyár- f A nyUfla t. néme torszáqi katonai előkészü­tanak. Ez háromszor annyi, mint i letek veszélyes jellegét fokozza az a f tény, hogy a Német Szövetségi Köztár­f saságban ma egyre gyorsabban előtérbe ^ kerülnek a revansista körök, f Bizonyára egyet ért velem abban — fírja befejezésül a távirat —, hogy a i Szovjetunió és Franciaország népeinek a ,,„ • S létérdekei meqkövetelik, hogy megakadá­A kassai szuleszeti klinikán a gaz-f Iy02zuk Bzt a helvzeteti amlkor a n é_ dag óev után, amikoris itt mintegy i me t militaristák eqv úiabb. méq pusz­3000 gyermek született, mindjárt az f títóbb háborúba sodorják a nemzeteket. amennyit 1938-ban termeltek. Az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsának • • üdvözlete Uzbégisztánhoz és Belorusziához első kassr.i polgárát. Az egészséges i fiúcskát a šacai Mária Ondrejovičová $ D e Gaulle tábornok, a Francia Köztér­szülte. Az újévi ünnepek alatt még f ^ elnöke táviratot intézett K J. Vo­i m « - i srosilovhoz, a Szovjetunio Legfelsőbb Ta­tovább! 10 egészseges gyermek látta N ácsa eInökséqéne k elnökéhez, amelyben meg a napvilagot a kassai klinikán, ^meqköszöni jókivánatait. A távirat a kö­»w//////////////////////////^^^ vetkező szavakkal fejeződik be: — Hi­szem, hogy lehetőségünk nyílik arra, hoqy fejlesszük az országaink közötti kapcso­latokat, egymás jogainak kölcsönös tisz­teletben tartása mellett, hogy hozzájá­rulhatunk a béke megőrzéséhez és meg­szilárdításához. Üzembehelyezték a sztálingrádi vízierőmű harmadik turbináját Moszkva (ČTK) - December 30-án este a sztálingrádi vízierőműben I üzembehelyezték a harmadik 150 000 kW teljesítményű turbinát. Ezt a tur­binát rekordidő alatt — 27 napon i belül - szerelték fel. Moszkva (ČTK) — Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának elnöksége és a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa üdvözlő levelet intézett Be­lorustia Kommunista Pártja Központi Bi­zottságához, a Legfelsőbb Tanács elnök­(égéhez és a Belorusz Köztársaság Mi­nisztertanácsához a köztársaság és a kommunista párt 40. évfordulója alkal­mából. Az üzenet rámutat, hogy e 40 esztendő a belorusz nép hősies harcának története, amelyet a lenini kommunista párt vezetésével a külföldi intervenció j?s a burzsoá nacionalista ellenforradalom ellen vívott, a belorusz szovjet állam megszilárdításáért. Áz SZKP KB és a Szovjetunió Minisz­tertanácsa továbbá üdvözletet intézett Üzbegisztán KP Központi Bizottságához és a köztársaság minisztertanácsához a nyersgyapot-begyűjtés tervének teljesí­tése alkalmából. Az 1958-as évben az üzbég kolhozok és szovhozok 2 944 000 tonna nyersgyapotot, vagyis 203 000 tonnával többet adtak az államnak, mint 1957-ben és 515 000 ton­nával többet, mint 1953-b&n. Újévi üzenet a szovjet néphez Moszkva (ČTK) — A moszkvai lapok január 1-én közölték az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa újévi üzenetét a szovjet néphez. Az üzenet hangsúlyozza, hoqy a2 1958-as év a nagy sikerek esztendejeként marad emlékezetben. A szovjet ipar túl­szárnyalta az állami tervet, új, hatal­mas üzemeket és bányákat, nagyolvasz­tókat, villanyműveket és távolsági or­Hogyan emelkednek az árak Franciaországban? Párizs, (ČTK) — A francia lapok december 31-én közölték azon áru­cikkek és illetékek jegyzékét, ame­lyeknek árai Franciaországban e na­pokban emelkednek. A kenyér ára ja­nuár 1-től 2,3 százalékkal, a külön­féle élelmiszerek, mint például a tésztaneműek, az olaj, a befőttek, a csokoládé és a tea ára 6—12 száza­lékig, a gáz ára 4,5 százalékkal, a vil­lanyáramé pedig 6 százalékkal emel­kedett. Párizsban főképp a tej ára lett nagyobb, mégpedig literenként 4—5 frankkal. Január 1-től 10 száza­lékkal felemelték a vasúti tarifákat is a teherszállításnál, míg a személy­szállítási menetdíj felemelése január 5-től lép érvénybe. Ugyanezen a na­pon átlagosan 11 százalékkal emelke­dik a szén ára is. Január 10-e után drágább lesz a dohány és a cigaretta, de még nem állapították meg, hány százalékkal. Későbbi időre számolnak a párizsi városi és elővárosi közlekedés menet­térti díjának felemelésével is. A ben­zin és a kőolaj árának további fel-' emelése eddig még nyitott kérdés. 1 de minden valószínűség szerint sor kerül erre is. Az 1959-es év folyamán elkerül­hetetlenül emelkednek azon iparcik­kek árai, amelyeknek alapanyagait be­hozzák. A francia behozatal ugyanis a frank leértékelése után jelentősen megdrágul. száqutakat helyeztünk üzembe. Hatalma­san fejlődik a mezőgazdaság, a szovjet tudomány és technika. A múlt évben, hangsúlyozza az üzenet, még jobban megszilárdult a szocialista tábor országai népeinek nagy barátsága, a testvéri kommunista és munkáspártok harcos forradalmi egybefoqása. A Szov­jetunió bátor és kezdeményező külpoli­tikája általános elismerést szerzatt. Az 1959-es új évbe — a hétéves terv teljesítéséért vívott országos harc első évébe lépünk, mondja az üzenet. A leg­közelebbi hét évben a párt döntő lépést tesz a kommunizmus anyagi-műszaki alap­jának megteremtésében. A kommunista párt és a szovjet kor« mány továbbra is erélyesen harcolni fos a békéért és a nemzetek közötti barát­ságért, a különböző társadalmi rendsze­rek békés egymás mellett éléséért, a lázas fegyverkezés megszüntetéséért, az atom- és hidrogénfegyverek betiltásáért. Brit közéleti tényezők a csúcsértekezlet összehívásáért London (ČTK) — A brit közélet több ezer neves tényezője a Szov­jetunió, Nagy-Britannia és az USA kormányához kérvényt intéfett, amelyben a csúcsértekezlet egybe­hívását kérik, hogy így elérjék a feszültség enyhítését. A kérvény alá­írási akcióját a Brit Békevédők Bi­zottsága szervezte. A kérelmi iratot 15 képviselő, a birminghami és a manchesteri püspök, tudósok, bírák, írók, zeneművészek, főiskolai tanárok, szakszervezeti té­nyezők és mások írták alá. A petíció hangsúlyozza a csúcsér­tekezlet mielőbbi összehívásának szükségességét a nukleáris kísérletek beszüntetésére irányuló intézkedések, e fegyverek gyártásának és felhal­mozásának eltiltására, a fegyverzet valamennyi nemének csökkentésére és az európai atommentes övezet léte­sítésére irányuló intézkedések meg­tárgyalása céljából. ÜJ SZÖ 2 * 1959. január 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom