Új Szó, 1958. augusztus (11. évfolyam, 211-241.szám)

1958-08-01 / 211. szám, péntek

Vildg proletárjai, egyesüljetek I UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJAINAK NAPILAPJA 1958. augusztus 1. péntek 30 fillér XI. évfolyam, 211. szám Sürgősen a tárgyalóasztalhoz A hidegháború gyümölcse az utóbbi években már-már világhá­borúvá érik, de a nyugati hatalmak még spekulálnak, latolgatnak, hogy zöld asztalhoz üljenek-e a Szovjet­unióval. Pedig az idő sürget. A Kö­zel-Keletre már két hete árad az amerikai és angol katonaság, a tö­méntelen lőszer, fegyver. A világ e feszültséggel teli pontján háborús \%szélyig forrtak az indulatok, a' vereségeikbe, kudarcaikba belenyu­godni nem tudó imperialisták és a szabadságukat védelmező arab né­pek között. Egy hónappal ezelőtt is sürgőssé vált már a csúcsérte­kezlet megtartása, de ma halaszt- ; hatatlan. A világ közvéleménye talán még sohasem volt ilyen egységes, mint most, az öt nagyhatalom találko- . zójának követelésében. A földke- j rekség különböző pontjain százmii- , liók tüntettek a béke mellett, a közel-keleti amerikai-angol beavat­kozás azonnali megszüntetéséért. Ezer és ezer manifesztáción köve­telték: távozzanak az agresszorok, üljenek tárgyalóasztalhoz a nagy­hatalmak az emberiséget közvetle­nül fenyegető háború elhárítására. A Szovjetunió e komoly követelés­nek adott hangot a Nyugathoz in­tézett első levelében. A világon uralkodó hangulat, a közvélemény nyomása taktikázásra kényszerí­tette Amerikát és Angliát. Nem te­hettek mást, elfogadták ugyan a tárgyalások gondolatát, de hol az időpontra, hol a tanácskozás ke­reteire hivatkozva mindig olyan feltételeket szabtak, amelyek to­vábbi levélváltást eredményeztek. Csakhogy mielőbb valóra váljon a találkozó, Hruscsov elvtárs második­levelében beleegyezett, hogy a csúcsértekezletet az ENSZ Bizton­sági Tanácsában tartsák. Üjabb nyugati manőverezés kö­vetkezett: az USA és Nagy-Bri­tannia megmásította szavát és visszatáncolt attól, amibe egyszer már beleegyezett. A nagytőke lapja, a Wall Street Yournal így írt: „Eisenhower reméli, hogy sikerül kikerülni az ENSZ keretében ter­vezett csúcstalálkozót s közben azt színleli, hogy ezzel egyetért. Az USA halogatni fogja a találkozót, közben az előkészítés fontosságát fogja hangsúlyozni." Ezeket az érveket már jól ismer­jük. Hónapok óta ismételgeti a burzsoá sajtó, a nyugati diplomá­cia és most Eisenhower második válaszában az ENSZ ügyrendi út­vesztőiben akarta elvetéltetni, vagy ha nem lehet, legalább a legtávo­labbi időpontra kitolni a csúcsta­lálkozót. Washingtonban azt remél­ték, hogy a közel-keleti helyzet va­lamiképpen Amerika javára rende­ződik és valahogy kibújhat az agresszív lépések terhe alól. Per­sze, ezt nem az amerikai csapatok kivonásával akarják elérni, mert akkor nem szállítanának szüntele­nül erősítéseket a Közép-Keletre, provokatív módon nem összponto­sítanák a török hadsereget a sza­bad arab országok határain és a saját népétől rettegő Husszein ki­rály se igen fenyegetőzne amerikai biztatás nélkül. Ezek a tények arról tanúskodnak, hogy az amerikai huzavona a csúcstalálkozó kérdésében nem ér­telmetlen dolog. Az a célja, hogy tartósítsa, a közel-keleti feszült­séget és az amerikai megszállást, hogy az USA imperialista körei gá­tolhassák az arab nemzeti moz­galom szabadságharcát és a mono­póliumoknak biztosítsák az arab olajból a nagyszerű hasznot. A kö­zép-keleti amerikai politika, az erőpolitika veszedelmes megnyil­vánulása. Hruscsov elvtárs harmadik leve­lében élesen elítélte a veszedelmes halogatást és világosan megmondta, hogy hajlandó találkozni a nyugati hatalmakkal akár az ENSZ kereté­ben, akár azon kívül, New Yorkban vagy Európában, de minél előbb. Ez világos és egyértelmű válasz, amit még a legagyafúrtabb washingtoni korifeusok sem tudnak kiforgat­ni. \ Dolgozó népünk egy emberként támogatja a Szovjetunió békeja­vaslatait. A világ százmillióival ! együtt követeljük: A nagyhatalmak i sürgősen üljenek a zöld asztalhoz, ! kezdjék meg a tanácskozásokat és ! űzzék el a háborús veszélyt. Béké- j ben akarunk élni. Ha összefogunk, j meg tudjuk akadályozni a háborút. KÖZLEMÉNY A KORMÁNY ÜLÉSÉRŐL Jóváhagyták a második ötéves terv egyes fő mutatószámainak módosítását A mezőgazdaság gyorsabb szövetkezete sítése érdekében biztosítják az EFSZ-ek beruházási építkezésének fokozását • 1 959 végéig kidolgozzák a harmadik öt­éves terv javaslatát A kormány július 30-án, szerdán ülést tartott, melyen megtárgyalta és jóváhagyta az 1956—1960. évi második ötéves népgazdaságfejlesztési terv egyes fő mutatóinak módosítását. A második ötéves tervben eszközölt módosítások az 1959. és 1960. évi fel­adatokra vonatkoznak. A módosítások eszközlésekor tekintetbe vették a második ötéves terv első két évében és az idén elért népgazdaságfejlesz­tési eredményeket. A második ötéves terv feladatai módosításának célja, hogy az EFSZ-ek beruházási építke­zéseinek fokozásával biztosítsa a me­zőgazdaság szövetkezetesítésének gyorsabb ütemét. Biztosítja a beruhá­zási eszközöknek az építkezés alatt álló legfontosabb építményekre való összpontosítását s főként a szocia­lista tábor országaival, különösen a Szovjetunióval a jövő években folyta­tandó kölcsönös árucsere kibővítésé­ről folytatott tárgyalások eredmé­nyeinek értékesítését. Az állami terv­ben az 1959-1960-as évekre kitűzött feladatok és következetes teljesíté­sük rendeltetése, hogy megteremtsék a népgazdaság további fejlődésének és a lakosság életszínvonala emelke­désének feltételeit, úgy, amint azt Csehszlovákia Kommunista Pártjá­nak XI. kongresszusa az 1958—1965. évekre kitűzte. A kormány — tekintettel a nagyke­reskedelmi árak módosítására, a nép­gazdaság szervezésében és a terve­zés új módszerében bekövetkező vál­tozásokra — az Állami Tervhivatal feladatává tette, hogy az új szervezés értelmében, a népgazdaság fejleszté­se tervezésének új módszere szerint az 1958. január 1-től érvényes nagy­kereskedelmi árakban a lehető leg- 1 rövidebb időn belül terjessze be az | állami terv 1959. és 1960. évi feladatai átszámításának tervezetét. • Egyidejűleg jóváhagyta és elhatá­rozta, hogy a nemzetgyűlés elé ter­jeszti a második ötéves tervről szóló törvényjavaslatot. A kormány a CSKP XI. kongresszu­sán a hazánk szocialista építésének befejezésére vonatkozóan kitűzött fel­adatokból és a népgazdaság nagy fej­lődési távlataiból kiindulva megszab­ta, hogy milyen alapvető irányelvek, munkamenet szerint és milyen határ­időn belül dolgozzák ki a központi szervek az 196Í—1965. évi harmadik népgazdaságfejlesztési ötéves terv irányelveit. A jóváhagyott irányelvek szerint úgy dolgozták ki a harmadik ötéves terv javaslatát, hogy 1959 vé­gén jóváhagyhassák. A harmadik öt­éves terv javaslatának kidolgozására megszabott munkamenet a határidő összhangban áll a szocialista tábor többi országának távlati tervein vég­zett munkálatokkal. Ez biztosítja, hogy a távlati tervek összhangban álljanak a nemzetközi szocialista mun­kamegosztásról és a szocialista tábor országai termelési kooperálásának és szakosításának elmélyítéséből eredő feladatokkal. A kormány egyidejűleg az Állami Tervhivatal elnökének fel­adatává tette, hogy készítsék el egy 1975-ig terjedő hosszúlejáratú terv politikai-gazdasági irányelveinek ter­vezetét. A kormány megtárgyalta a július 26—30. napjaiban Bukarestben ülése­zett Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa IX. ülésének eredményeiről szóló beszámolót. A Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsa IX. ülésének eredményei a szakosítás és a koope­rálás útján jelentősen elősegítik a nemzetközi szocialista munkameg­osztás további kibontakozódását. A kormány megtette a szükséges in­tézkedéseket a tárgyalások eredmé­nyeiből következő feladatok rendes és idejekorán való teljesítésére. NAGY FELADATOK MEGOLDÁSA VÁR A KÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓKRA A CSKP XI. kongresszusán a nép­gazdaság egyes ágaira vonatkoeóan kitűzött feladatok kidolgozásával összefüggő munkálatok szerves ré­szeként a kormány megtárgyalta a közlekedésügyi miniszternek a közle­kedés 1965-ig és a további években elérendő fejlődéséről szóló jelentését. A beszámoló célja az volt, hogy az eddigi fejlődés elemzésének alapján megvilágítsa a vasúti, közúti, a vízi- és légiforgalom 1965-ig és a kö­vetkező években elérendő fejlődésé­nek fő irányait. A CSKP XI. kongresszusának hatá­rozata a közlekedés feladatává tette, hogy 1957-hez viszonyítva 90 — 95 szá­zalékkal növelje a szállítás terjedel­mét, hogy a közlekedés teljesíthesse mindazokat a követelményeket, me­lyeket az egész népgazdaság fejlődése támaszt vele szemben. E feladat teljesítésének feltétele a közlekedés miiszaki alapjának haté­konyabb és gazdaságosabb szállítási formává történő átépítése, a villamos­és motoros vontatás kibővítése. A közlekedés terén egyidejűleg kö­vetkezetesen ügyelnünk kell az érté­kesítési és kooperációs kapcsolatok gazdaságossá tételére, a fölösleges és indokolatlan szállítások kiküszöbölé­sére, a helyi források maximális ki­használására, a nyersanyagok neme­sítésére, s ily módon kell segítenünk (Folytatás a 2. oldalon) AZ IDÉNY TETŐFOKÁN A béke erői ma már hatalmasak. s nem egy győzelmet arattak a há- i ború szítói felett. Sürgősen üljenek zöld asztalhoz! j A nyugati világ vezetői tanuljanak meg békében élni és a tárgyaló­termekben megoldani a vitás kér­déseket, nem pedig agresszióval, háborúval. S míg a diplomácia berkeiben lázas tevékenység folyik, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a nyu­gati hatalmak nem tudják elke­rülni a helyzet kényszerét és vé­gülis kénytelenek lesznek bele­egyezni a csúcstalálkozóba. Nagy dolog ez, a béke erőinek és a Szov­jetunió kitartó béketörekvéseinek győzelmét jelenti. Konzervgyárainkban teljes ütemben folyik a gyümölcsfélék feldolgozása. Fenti képünk Szlovákia legnagyobb konzervgyárában, a Nové Mesto nad Váhom-i gyárban készült, ahol 160 vagon kompótot készítenek az idei gyümölcsből. Emellett szirupokat, zöldséget és készételeket is készíte­nek az üzemben. Raktáron van már az eper, az egres, a málna. Most kezdték meg a cseresznye, barack és uborka feldolgozását. Az idei ter­melés 10 százalékát egyébként Angliába és Izlandba szállítják, ahol a gyár konzervjei nagyon kedveltek. J. Teslík (ČTK) felv. A közlekedés sikerei az első félévben tCTK) - Vasutaink 1958. első fe­lében 6 057 414 tonnával több terhet szállítottak, mint múlt év ugyanezen időszakában. Az elszállított tonnák és a befutott kilométerek száma egy­milliárd és 300 millió tonnakilomé­terrel emelkedtek. Vasutaink az év első hat hónapjában 294 millió 219 ezer személyt szállítottak. Ez 5 és negyedmillióval kevesebb, mint ta­valy ugyanezen időszakban. Ez an­nak következménye, hogy több az autóbuszjárat és a magánképkocsik száma is emelkedett. Sok üzem mel­lett befejezték az új lakótelepek építését és ezzel megcsappant a munkahelyre utazók száma. Az országúti teherszállítás terje­delme a múlt év első feléhez viszo­nyítva 27,5 százalékkal emelkedett, ami megfelel a 165 millió tonnakilo­méteres növekedésnek. A ČSAD egy tehergépkocsijának átlagos szállítási távolsága 11,6 km-ről 14,7 km-re emelkedett Habár az utazási idő a múlt évi 45,3 százalékról idén 46.6 százalékra emelekedett, a gépkocsik üzembentartási idejének több mint a fele vesztegléssel telik el. Ez a tény minden elért siker mellett figye­lemreméltó, mert csökkent a javítás­ban lévő gépjárművek veszteglési ideje. —Teljes ütemben folyik a gabonabegyűjtés— Egymillió koronával csökkentik a; önköltséget A gabonabegyűjtés teljes ütemben folyik már Szlovákia több mint 58 járásában. A teg­napig begyűjtött- gabonameny­nyiség csaknem egyötödét te­szi ki az évi begyűjtési terv­nek. Szövetkezeteink általában a cséplőgépektől közvetlenül a begyűjtőhelyekre szállítják a gabonát. A célhoz ért járások ennek köszönhetik szép ered­ményeiket. A nyitrai és a bratislavai kerü­let hagyományos párosversenyé­ben ez idő szerint 18,9 százalék­kal a bratislavai kerület jár az élen. Banská Bystrica és Kassa versenyében viszont a Banská Bystrica csaknem 9 százalékos eiőnnyel vezet. Ebben a kerület­ben — Banská Štiavnicát kivéve — valamennyi járásban folyik a gabona begyűjtése. Nézzük csak. mi a helyzet a bratislavai kerületben? A tegnap­előtti jelentések arról számoltak be, hogy a bratislavai kerület 41,1 százalékra teljesíti a kötelező ga­bonabeadási tervét. Á járások kö­zül a nagymegyeri jár az élen, ahol RÖVIDESEN MÁR A CÉLBA ÉRNEK. Utána a malackyi járás követke­zik 68,1, majd a galántai 62,8 szá­zalékos eredménnyel. Egyébként a bratislavai kerü­letben 393 EFSZ és 610 egyénileg gazdálkodó kezdte meg a gabona beadását. Nagy vetélytársa, a nyitrai ke­rület ez idő szerint a tervezett gabonamennyiségnek csupán 21,9 százalékát gyűjtötte be, holott a napi cséplési eredmények szebb eredmények elérését feltételezik. TERJED AZ EGYMÁS KÖZÖTTI VERSENGÉS. Például a Komárom—Ögyalla-ver­senyben jelenleg az ógyallaiak tartják az elsőséget, mivel 65,2 százalékra teljesítik a gabonabe­gyűjtés tervét. Ögyalla után a zse­lízi járás következik, ahol a csép­lési eredmények szerint csak na­pok kérdése és teljesítik a gabo­nabeadást. Még nagyobbak lehet­nének a begyűjtési eredmények, ha a kerület legtermékenyebb já­rásai — köztük Nyitra, Topoľčany, Hlohovec — nem maradoznának el A vágsellyei járás többek között annak köszönheti a begyűjtésben elért szép sikereit, hogy kifejlesz­tette a szövetkezetek párosverse­nyét a gabonabegyűjtés, a tarló­hántás és a másodnövények veté­sében. Tegnap arról értesültünk, hogy a Banská Bystrica-i KNB tanácsa elfogadta a kassai kerület ver­senyfelhívását. Egyben arra kérte a kassaiakat, hogy A VERSENYT TERJESSZÉK KI az állattenyésztésre, valamint az őszi munkák elvégzésére is. A ke­rület dolgozói ezt a kezdeménye­zést 3560 kollektív és egyéni kö­telezettségvállalással mintegy 104 millió korona értékben támogat­ják. A bratislavai J. Dimitrov Vegyiipari Üzem dolgozói jóval túlteljesítették a kongresszus előtti szocialista mun­kaverseny keretében a második ne­Csiliznyáradon már a jövőre gondolnak A nyáradi szövetkezetesek a zab kivételével már az összes aratni való­val végeztek. A jó gépek segítségével az idén rekordidő alatt learattak. Ere­detileg 8 napra tervezték az aratást, de Csicsai Mihály könyvelő közlése szerint hat és fél nap alatt végeztek az aratással. A beadási kötelezettsé­güket 3 vagon kivételével már telje­sítették is. Az aratási-begyűjtési munkák mel­lett már a jövőre is gondolnak. A tar­lóhántást a tervnek megfelelően elvé­gezték, sót mi több, már 16 hektárt megtrágyáztak és felszántottak. Ezen a területen jövőre cukorrépát akarnak termelni. gyedévi tervfeladatok teljesítésére tett kötelezettségvállalásaikat. A má­sodik negyedévben csaknem egymil­Hó korona értékű gyártmányt készí­tettek a háromhónapos terven felül és eredeti kötelezettségvállalásukat csaknem kétszeresen túlteljesítették. A termelési költségeket is sikeresen csökkentették. A CSKP XI. kongresszusa határo­zatának megvitatása után új kötele­zettségvállalásokat tettek, amelyek­kel határidő előtt teljesítik a máso­dik félévi tervben előírt feladatokat. A kötelezettségvállalásokban célul tűzték ki az árutermelés 623 ezer koronával való túlteljesítését és a termelési költségek egymillió koro­nával való csökkentését. Ezenkívül olyan feltételeket biztosítanak a gaz­daságosság növelésére, hogy az év végéig 1,6 millió koronát vezethet­nek át terven felüli akkumulációban, valamint az eddigi átlagbérek megtar­tásával 0,3 százalékkal növelik a munkatermelékenységet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom