Új Szó, 1956. február (9. évfolyam, 32-60.szám)

1956-02-03 / 34. szám, péntek

AZ IFJÚ ELNÖK jff psí járásbeli Csécs község­ben 1949 februárjában terme­lő szövetkezet alakult. Volt zsellérek, kepések, törpebirtokosok a szövetke­zeti gazdálkodást választották maguk­nak. Szövetkezetüknek nevet is ad­tak, méltóan ahhoz, hogy hazánkban a nép lett az ország gazdája. A „Győ­zelmes február" nevet választották. Az eltelt évek folyamán soha nem volt okuk megbánni, hogy szövetke­zeti gazdálkodással cserélték fel az egyéni bajlódást. A kezdettel járó ne­hézségek leküzdése után ma egy élet­képes, viruló és fejlődő termelőszö­vetkezetnek gazdái. A másfélezer hektáros gazdaság nagyszerű kilátá­sokat nyújt nekik. Az első időkben nehéz itolt a volt cselédeknek, a 3—4 hektáros gazdáknak beleillesz­kedni ilyen nagyüzemi termelésbe. V Sajnos, a kezdeti bajoknak még ma sem tűnt el minden nyoma. Állatte­nyésztésük, állományuk nem elegen­dő a nagy földterülethez. Ez meglát­szik a növénytermelésen is. A kevés­számú állatállomány az oka, hogy nincs elegendő istállótrágyájuk. Ar­ról nem is szólva, hogy ezzel az egyik legjobban fizető termelési ágban el vannak maradva. A termőföldek 1954­ig nem voltak kellőképpen sem meg­dolgozva, sem kihasználva. Náluk is megvolt az „édesapámék is így csi­nálták" káros következménye. | f ét éve múlott, hogy az egyik ** ottani törpegazdának fia, ki­tanult e'sktromechanikus, visszavá­gyott falujába. A szövetkezet tagjai szívesen fogadták az alig 24 éves le­génykét és rábízták a szövetkezet könyvelését. Szaniszló Sándor, az új könyvelő tudta, hogy a jó munkához állandóan fejlődni és tanulni kell. A tagok segítségével egy bankba ment még jobban elsajátítani a könyvvezetés tudományát. A tagság felismerte, hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért, hanem tehetséges szer­vező és a szövetkezet minden mun­kája után érdeklődő fiatalember. A parasztok — kiket szeretnek mara­diaknak nevezni — éppen ellenkező­leg, haladóbbaknak bizonyultak, sza­kítottak azzal a régi felfogással, hogy az évek száma határozza meg egy ember tehetségét. A 25 éves fiatal­embert egyhangúlag megválasztották a szövetkezet elnökévé. Hamarosan bebizonyult, hogy ugyanolyan alkal­mas vezető, mint amilyen jó könyve­lő volt. Javaslatait — bár azok sok újat tartalmaztak — elfogadták. Sza­niszló Sándor okosan felismerte, hogy a kolhozparasztok hosszú éves gyakorlatukkal az állattenyésztésben, növénytermesztésben elért eredmé­nyei mögött a tudomány áll. Felis­merte, hogy a szovjetparasztok sike­re abban áll, hogy a földtől és termé­szettől ki tudják harcolni a legna­gyobb lehetőségeket. Ezért tanulmá­nyozta a szovjet mezőgazdaság ered­ményeit, vívmányait és azoknak egy részét a csécsiek átvették. Az élet azóta megmutatta, hogy vezetőjüket jól választották meg. Munkaegységekért 1954-ben 14.40 ko­rona összeget fizettek. 1955-ben már 17 koronát. Az államtól kapott támo­gatást becsületes és pontos beadás­sal fizetik vissza. 10 vagon árpával, 150 mázsa sertéshússal, 30 000 liter tejjel többet szolgáltattak be az elő­írtnál. Emellett jutott pénz a szö­vetkezet további fejlesztésére, épít­kezésére is. 12 tagú iparosokból álló brigádnak 1955-ben munkát adott a felépített két tehénistálló 200 állat befogadására, a három beton silógö­dör 1000 köbméter űrtartalmával. Hogy a tagok is megtalálják számí­tásukat, azt az egymásután épülő családi házak bizonyítják. 1955-ben 30-nál több házat építettek a falu­ban. ^ második ötéves terv első esz­tendejében még bátrabban akarnak előremenni. Mindenekelőtt jelentékenyen növelik állatállomá­nyukat. Ennek keretén belül jó tejelő tehenekkel bővítik gazdaságukat. A szocialista gazdálkodás megköveteli a leghaladóbb termelési törvénye­ket. Ezt úgy értelmezik a csécsiek, hogy a növénytermesztésnek legalább 50 százalékát ipari növények fogják képezni. Nagy súlyt fektetnek a len, kender, cukorrépa, szudáni fű ter­mesztésére. Kísérleteznek dohánnyal is. Intenzívebben térnek át a kerté­szetre és ennek keretén belül na­gyobb mértékben fognak dinnyét ter­melni. Tudják, hogy dolgozóink igé­nye tojásban és baromfihúsban nö­vekszik, ezért növelik baromfifarm­jukat, melyben már eddig is 1700 leg­horn fajta tyúkjuk van. A szövetkezet tagjainak jórésze már élete derekán jár. Ezért megkérde­zem tőlük, hogy jutott eszükbe egy ilyen fiatal elnököt választani és ho­gyan vannak vele megelégedve. Bart­ka Ferenc agronómus tömör választ ad kérdésemre: — Most vettünk neki egy mbtor­kerékpárt, hadd tudja minél jobban áttekinteni az egész határt. ű artka elvtársnak igaza van. Az olyan elnök, akit azzal becsül­nek meg, hogy motort vásárolnak ne­ki, az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult ... Szaniszló elvtárs fejlődik tovább, távhallgatója a technikai is­kolának, melynek 5 évéből már kettőt sikerrel elvégzett. S. J., Kassa A kitűnő minó'séq jelzô'j'e A Sandrik-üzem termékeit messze földön, Olaszországban, Brazíliában, Mexikóban, Uruguayban, Egyiptom­ban, Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában, Törökországban és Kí­nában nagyon jól ismerik. Az üzem­ben Maflex köszörűgépeket, benzin­tartályokat, evőeszközöket gyárta­nék. A közszükségleti cikkek gyár­tását ebben az évben 36 százalékkal emelik. Munkájuk minőségének foko­zása melett a termelési költsége­ket csökkentik. Első képünkön Ján Dirbachot mutatjuk be az evőeszkö­zök „ezüst-fürdőbe" való helyezésé­nél. Másik képünkön a Sandrik-üzem egyik exportcikke, az ezüstös teás­készlet látható. BARÁTI SEGÍTSÉG A vágsellyei gépállomás dolgozói ja­nuár 21-én gyűlést tartottak, amely­re meghívták a járás összes szövet­kezeteinek vezetőit. A gyűlésen érté­kelték, hogy a traktorállomás a múlt évben milyen munkát végzett és az előforduló hibákra is bírálőan rámu­tattak. A gyűlés részvevői megállapí­tották, hogy a traktorállomásnak nagy érdeme van „bban, hogy járási mé­retben a szövetkezetek terven felül tudtak termelni gabonát, takarmányt, cukorrépát, burgonyát és kukoricát. Kozmár János, Vágsellye Csirkék fehér hasmenése (BAROMFITYPHUS) írta: Dr. Brauner Iván államdíjas akadémikus A keltetési szezon küszöbén állunk, és ezért idejében szeretnék rámutat­ni azokra a legveszedelmesebb ba­romfibeteoséqekre. amelyek a csirke­áUománvunkban már hosszú éveken át majdnem minden évben 35—40 szá­zalékos elhullást okoznak, ami óriási nemzetqazdasáqi kárt ielent. Ha azon­ban baromfitartóink ismernék ezeket a betegségeket és megtennének min­den óvóintézkedést, úgv minden na­gyobb kiadás és fáradsáq nélkül ezt az elhullási százalékszámot 40-ről 5— 8 százalékra lehetne csökkenteni. A baromfityphus előfordul minden országban, mind a baromfitelepeken, mind a kistenyészetekben. Leggyak­rabban tyúkfélék (házitvúk. gyöngy­tyúk. pulyka) betegszenek meg. ezek között aztán a betegség 6úlyos jár­vány alakiában terjed el. A tyúkfélé­ken kívül a betegség okozója iránt fogékony a kacsa és liba is. sőt több vadon élő madárfajta (veréb. pinty) is. bár a vadon élők között nem szo­kott tömeaesebb megbetegedést okoz­ni. A betegséget a Bacterium Pullorum nevű baktérium idézi elő. Ezért neve­zik Pullorózis betegségnek, vagy rö­viden Pukorumnak. A baromfithypus (pullorózis) heveny fertőző betegség, mely főként a csirkéket, kis pulyká­kat. néha a kis kacsákat is megtá­madja, 10 napos, ritkábban 3 hetes korukig. Kifejlett baromfiakban a be­tegség rendszerint észrevehető külső tünetek nélkül zajlik le, bár ilyenkor a toiók kevesebbet, néha pedig egy­általán nem tojnak. A betegség ter­jesztői a fertőzött tojások a beteg és a betegséget átvészelt baromfiak, sok esetben a fertőzött keltetők, takarmá­nyok. itatók. etetők stb. A tömeges meqbeteqetés. elhullás 3—5 napos kor­ban kezdődik és többnyire 10—14 na­pig tart. Ha a szükséges , óvintézke­déseket idejében nem hajtjuk végre, az elhullás 50 százalékot, néha még több százalékot is elér. A betegségből kigyógyult növen­dék baromfiak „bacillus qazdákká" válnak, az ivarérettséqet elérve pedig fertőzött tojásokat tóinak. Ilyen tojá­sok keltetése esetén a magzat vagy még a tojásban elpusztul, vagy mint beteg csirke kel ki, mely az egészsé­geseket is megfertőzi. A betegség tünetei: Ahoav a be­te-qséq elnevezése is mutatja, a fer­tőzött tojásból kikelt csirkék már az első napon hasmenésben szenvednek, ürülékük barnás-fehér, vagy zöldes­szürke színű. Ez a fehér hasmenés nem a bélhurut, hanem a lázas állapot következménye, és azzal függ össze, hogv a lázas csirkék vizeletükkel sok húavsavat választanak ki. mely a klo­Ez is vasgyűjtés ? Naponta látjuk kis pionírjainkat. Iskolásainkat, ahogy gyűjtik a vasat, a papírt és másféle anyagokat, ame­lyeknek újrafeldolgozásával sok anyag­megtakarítást nyer az ipar. A gondos szülők maguk teszik félre a papírhulladékot, hogy odaadják pa­pírgyűjtő gyermeküknek ... Gyere­keink, e szorgalmas gyűjtögetők, ösz­szeszedik az eldobott rozsdás szöge­ket is és viszik a vasgyűjtőkbe. A jől dolgozó üzemekben pedig szervezet­ten figyelnek arra, hogy sehol se jár­jon egyetlen gép sem üresen. Üze­meinkből naponta jelentik az önkölt­ségek csökkentését, a gépek jobb ki­használását, azt, hogy hulladékanya­gokból értékes árut gyártanak. Az élet minden vonalán a becsületes em­berek százezrei takarékoskodnak, vi­gyáznak, hogy a népnek egyetlen fil­lérje se vesszen kárba. Egyes helyeken mégis a gondatlanság és nemtörődöm­ség miatt ezrek mennek kárba. így van ez a sajóházi István-telep javítóműhelyében is. A szép és kor­szerűen berendezett javítóműhelyben kUlönféle gépek hónapok óta állnak kihasználatlanul és más sem dolgozik rajtuk, mint a rozsda. Igen, a rozsda dolgozik eszi, rongálja a kihasználat­lanul álló drága gépeket. Milvenek ezek a gépek? Hát van OJ SZÖ 1956. február 3. itt centrifugái-köszörűgép, marógép, esztergapad, különféle fúrógépek, gya­lugép, vasfűrész és másféle értékes gépek és alkatrészek. A műhelyben egy-egy „fusermun­kán" kívül semmit sem csinálnak. A gépek kihasználatlanok és várnak, várnak. Mire várnak? Egész biztos nem arra, hogy újakat készítsenek he­lyükbe! Sem arra, hogy alkatrészeik egyes szorgalmas „gyűjtögetők" ma­gántulajdonába kerüljenek! Pedig a helyzet ez. Ottjártunkkor máris azt láttuk, hogy innen is, onnan is hiány­zik egy-egy kisebb-nagyobb alkatrész, amelyek már azóta vándoroltak vala­kik magántulajdonába, amióta é gépek nyitott ajtók-ablakok mellett keresik a „gazdát". Mi van Itt? Ki ezért a felelős? Milyen „munkabeosztás" a sajóházi István-telepen az, ha a külszínen vagy a bányában elromlik valami, akkor nem itt, és nem a helyszínen lévő, je­lenleg kihasználatlanul álló gépek­kel javítják, hanem az üzemből a több száz méterre lévő rozsnyóbányai üzembe viszik, vagy onnan jönnek ja­vítani? Mennyiben van ez hasznára az üzemeknek? Bizohvára annyiban, hogy így talán a javítások több időt vesznek igénybe, és több dolgozót foglalkoztathatnak! Dehát ez lenne a rozsnyói üzemekben a cél? így akar­ják gazdaságosabbá tenni a termelést? Válaszoljanak az illetékesek! (b) — Jó úton haladunk az ötéves terv — Az irány jó, csak át kell szállni! (A ,,Rohác"-bó') aka körül gipsz-szerű anyag alakjá­ban csapódik ki. Ezek a csirkék rendszerint már a; első napokban elhullanak. Az eqész­séqesen született. 10 napnál idősebb iól • feilett csirkék rendes takarmá­nyozási és tartási viszonyok mellet a beteqséqet lappanqó. könnyebb for­mában vészelik át 10—20 százalékos elhullŕssal mikor a csirkék báqvad­tak. keveset esznek, kevesebbet mo­zoqnak. szárnvuk lóq. pelvhük vagj kezdődő kis tollazatúk felborzolódik szemük félio zárt és hasmenésesek Azok a feilett baromfiak, melyet a pullorózist fiatal korukban átvészel­ték. néhány hónapon, esetleg egés; életükön át bacillUshordozókká válnak A betegség pontos felismerése a le­írt tipikus tünetek következtébei könnyen felismerhető, s ahol lappan­gó. rejtett formában folyik le. ot boncolással, az élőknél pedia vérvizs­gálattal telies biztonsáqqal és köny­nven megállapítható. Övóimtézkedések: Ha az óvóintézke­déseket tökéletesen akarjuk végezni úqv az egész baromfi-törzsállomány már az őszi hónapokban, de leqkésőbl kora tavasszal, mielőtt még a tőiül származó tojásokat keltetésre hasz nálnánk fel. vérpróba-vizsgálatnal vetjük alá, s azokat, amelyek pozitr reakciót adnak, az állományból azon nal eltávolítjuk, s vagy húsra értéke sítiük. vagy pedig teljesen elkülönítve tartjuk az egészségesektől és a tojá sokat csak táplálkozásra használjuk fe! nem pedig keltetésre. Ha ezt az óvó intézkedést elmulasztották és a beteg­ség már a kikelt csibéknél mutatkozik úqv azonnal el kell őket különíten: de legcélszerűbb leváqni és eléqetn Eltávolításuk után véqre kell haitar az alapos mechanikai tisztogatást, helyiség, felszerelés és berendezés fer tőtlenítését erős és biztosan ható fer tő t leni tő anyaqokkal (10 százaléko meleq fahamus lúg. vagy 2 százaléké lúqkő oldat). A pullorózissal szemben a csirke ellenállóképességének növelésére töb hiqiénás állattenyésztési és állateqész séqüqvi rendezabáilyt dolqoztunk k s ezeket az állatorvosi szolqálat szé les körben köztudomásra hozta. Naqvtenvészetekben kikelés és fel szárítás után a csirkéket a keltet szárítóból azonnal elszállítiák a tní előre elkészített csirkenevelő helyiség be. melynek hőmérséklete a csirké számára 28 C. pulykák számára a 5 C-t nem haladia túl. A retatív páre tartalom 60—65 százalék. Ha a küls leveqő hőmérséklete 20 C-nél alacsc nvabb, a 7 napos és ennél idősei csirkék számára nappal a helysége nem fűtik. 4 hetes kortól kezdve m< leg időben már éjjelre sem szükséq­fűteni, kivéve ha a külső levegő h< mérséklete 18 C alá süllyed. A kis k futókhoz a csirkéket már 3 napi koruktól hozzászoktatják. A qvóqvítási kísérletek leqtöbbese ben meddők maradnak, akár chémt qyóavszerekkel. akár oltási eliáráss iparkodtak eredményt elérni. Épp< azért a betegség elleni küzdelemre nem a beteo állatok ovóqvítására. h; nem a beteqseg behurcolásának me akadályozására, fertőzött tenyészetei ben pedig a bacillusqazdák kiseleit zésére kell irányulnia. Ezért a ne fertőzött helyeken meq kell akad lvozni a bacillusoazdáknak. vaqv ilv nektől származó toiásoknak és cs béknek a tenyészetbe iutását. A t nvészállatokát toiásokat és napos CÍ •békét csak olvan tenyészetből szab beszerezni. mely vérpróbák alapi; mentes a pullórum fertőzéstől. A keltetés folyamán terméketle nek bizonyuló valamint az olvan t iásokat. amelyekben az embrió elliE ártalmatlanná kell tenni, mert azilv toiások iqen ovakran fertőzve van ni Ha haromfietetésre akariuk felhíis nálni úqv ezeket a toiásokat a fc rás tói számítva leqalább 10—15 oe cia főztük A legfontosabb teendő állattartási rendszabályok Döntős b tartása azaz a tenyészállatok kö; a hacillusqazdáknak és a meqmars csirkék közül a fertőzötteknek kis lejtezése és húsra való értékesíté: ezután oedio tartózkodó helvük alar fertőtlenítése Ahol a tenyészet naov mértékb pozithen vérvizsaálat után 30— százalékban reaqál a pullorum me beteoedésre IPQhelyesebb az eqt áWománvt húsra értékesíteni és Dullórum-mentes anvaqqa! kezdeni tenvéS7etet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom