Új Szó, 1956. február (9. évfolyam, 32-60.szám)

1956-02-01 / 32. szám, szerda

1956. február 1. szerda 30 fillér IX. évfolyam, 32. szám Szocialista munkaversennyel a terv egyenletes teljesítéséért A műszaki, ipari és pénzügyi tervek kidolgozása üzemeinkben végéhez közeledik. Ismerjük azo­kat a feladatokat, amelyek az idén az egyes üzemek és munkahelyek előtt állanak, és amelyek az ipar­ban a termelés 9 százalékkal való növelését jelentik. A dolgozók hozzászólásai alapján több ezer javaslat gyűlt össze, amelyeket a műszaki-szervezési intézkedésekre tettek. Ezek a javaslatok elősegí­tik ezen intézkedések teljesítését, anélkül, hogy növelni kellene a munkaerők létszámát és költséges beruházásokat kellene végezni. E nagy feladatok teljesítése, sok százezer tonnával több szén kiter­melése, mint tavaly, sok tízezer tonnával több vas, acél, vegyi gyártmány, sok tízezerrel több gép. gépi berendezés és fogyasztá­si cikk gyártása — azt jelenti, hogy még alaposabban ki kell használni az iparunkban rejlő tar­talékokat. Elsősorban sokkal szé­lesebb mértékben kell kibonta­koztatni és felhasználni a dolgo­zók kezdeményezését, ami pom­pásan bevált a műszaki, ipari és pénzügyi tervek összeállításában. A dolgo2ók kezdeményezése, mun­kásaink és technikusaink tevé­keny. alkotó részvétele a szocia­lista munkaversenvben kell. hogy az idén az eddiginél sokkal na­gyobb mértékben a terv egyenle­tes tejesítésének és túlszárnyalá­sán"'' fő módszerévé válion. Ezért nerr 'íbad egy napot sem elvesz­tem és mindiárt az év kezdetétől fogva a szocialista munkaversenyt minden egyes üzemben, munka­helyen. az egyének és kollektívák versen vét fejleszteni kell a terv naponkénti teljesítése és túltelje­sítése érdekében. Számos vállalatunkban és üze­münkben helyesen megértették, mily jelentős szerepe van a szo­cialista munkaversenynek a terv napi feladatai, az egyes dekád- és havi feladatok teljesítésében és azonnal megkezdték a munkaver­senv megszervezését. Ezek az üze­mek mindiárt az év kezdetétől fogva ió eredményeket érnek el. A prágai Klement Gottwald auto­mobilüzemben a munkahelyeken folyó munkaverseny következtében a tervet az év kezdete óta naponta 100 százalékra teljesítik. A kunči­cei Klement Gottwald úi kohók acélüzemében mindiárt az év első hetében az összes olvasztások 50 százalékát evors olvasztási mód­szerrel végezték. Az éleniáró üzemek múlt évi tapasztalatai megmutatták, hogy a szocialista munkaverseny legha­tásosabb formája, az egyének és a* munkacsoportok közötti verseny egyszerű, mindenki számára ért­hető mutatószámok alapián. úgy, hogv a verseny fő célja az legyen, hogv a lehető legiobban teliesítsék az áľami terv szétírt feladatait. Ez a módszer lehetővé teszi min­den egves munkásnak, hogy ne­csak formálisan versenyezzenek jobb gazdasági eredmények el­érése nélkül — ahogy sok helyen ez még előfordul. — hanem való­ban jobb munkaeredmények el­éréséért versenyezzenek munkatár­saikkal. így érvényesíthetik a leg­iobban képességeiket, ismereteiket és tapasztalataikat. Éppen ezzel az egyéni és munkacsoportok közti versennyel értek el pompás ered­ménveket valamennyi mutató­számban az Olomouci Moravai Vasművek nemzeti vállalat dol­gozói. A kollektívák és egyének köl­csönös munkaversenvében lehet a legiobban érvényesíteni a szocia­lista munkaversenvnek oly gyak­ran szem elől tévesztett fontos Alapelvét: segíteni az átlagos és gyenge dolgozókat és az éleniáró, a legiobb munkások színvonalára emelni őket. Ha az egyének és munkacso­portok egymás között versenyez­nek. ha világosan kitűzik céliu­kat és feladataikat, akkor a ver­seny élénk lesz és kedvezően be­folyásolia a terv teljesítését. Nem lehetséges az. hogy egyes üze­mekben hangoztassák, hogy ná­luk ió iramban folyik a munka­verseny és emellett nem teljesítik a termelési tervet, túllépik az ön­költségeket és nem teljesítik a tervezett akkumulációt. A múlt évben még számos ilyen üzemünk volt. Ezek olyan üzemek voltak, ame­lyekben a szocialista munkaver­sennyel mindig csak néhány ízben törődtek az év folyamán s rend­szerint mindig csak ünnepi ese­mények előtt, amikor összüzemi munkafelaiánlásokat tettek. Nem törődtek az egyéni munkaverse­nvek feilesztésével. az egyéni és munkacsoportok közti verseny eredményeinek értékelésével és a munkafelaiánlások egész sorát nem tartották be. Nem egy üzemben tavaly a sa­iát bőrükön tapasztalták, milyen hibákat követtek el, amikor a munka verseny t nem feilesztették rendszeresen az egész év folya­mán, Az utolsó napokban azután folyt a hairá. de nem tudták be­hozni — 1 amit az év kezdetén mulasztottak. Az egyes üzemek nem kielégítő eredményei erről tanúskodnak. Hogy a szocialista munkaversenv olyan erő. legyen, ami a termelést előrehaitia, kell, hogy munkánk tartós módszere le­gyen mindjárt az év kezdetétől fogva, minden hónapban, héten és napon, ne pedig csak akkor fo­lyamodiunk hozzá, amikor már ..ég a feiünk fölött a tető". Ezzel azonban nem akariuk lebecsülni az összüzemi szocialista kötelezett­ségvállalások ielentőségét. amely vitathatatlan. A ió. mozgositó ere­iű munkafelaiánlás nagy erő. amelv segíti a nehézségek és hi­bák gyorá leküzdését. Ezért kívá­natos. hogy az egyének, kollektí­vák és egész üzemek az idén is tegyenek szocialista munkafel­aiánlásokat a tervfeladatok túl­szárnyalására. De semmi esetre sem szabad megelégedni azzal, hogv a munkafelaiánlást csupán megteszik és semmit sem csinál­nak annak érdekében, hogy azt valóban teliesítsék. De épp úgy nem lehet abba sem belenvugod­nunk. hogy csupán formális kö­telezettségvállalásokat hirdessenek ki. Az ilyen kötelezettségvállalás senkit sem mozgósít, senkinek nem segít, csupán elferdíti a valódi helyzetet. Néhány rövid hét telt el az év kezdete óta és egyes üze­mek újból csak olyan kötelezett­ségvállalásokat tesznek, hogy ép­pen csak neve legyen a dolognak, hogy írianak róluk. Az üzemekben levő pártszerve­zeteknek már most az idei ter­melés indulásának kezdetén gon­doskodniok kell arról, hogy az üzem vezetősége biztosítsa a szo­cialista munkaversenv kifeilesz­téséhez szükséges előfeltételeket minden munkahelyen. A szakszer­vezeteknek iobban és alaposabban kell törődniök. azzal, hogv foko­zódion a szakaszbizalmiak és a műhelvbizottságok szerepe a mun­kaversenv megszervezésében. A legfontosabb feladat ma — ne váriunk, hanem kezdiük meg mindenütt az epvének és munka­csoportok közötti munkaversenv megindítását. A szocialista mun­kaversenv csak ígv válik olyan erővé, amelv mindiárt az idei év első hónapiaiban biztosítia a terv egyenletes teljesítését és túlszár­nyalását. HAZANK ELETÉBŐL SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Harminckét korona munkaegységenként VÁ NDORZASZLÓT KAPTAK A karval szövetkezet tagjai a múlt évben igen jó munkát végez­tek. Ezt az bizonyítja a legjobban, hogy a munkaegységekre tervezett 32.— koronát hiánytalanul ki tud­ják fizetni. Türelmetlenül várja Si­mosik Imre anyasertés-gondozó is az évzáró gyűlést, mert már előre tudja, hogy ledolgozott munkaegy­ségei után 10 619.— korona üti majd a markát. Ezenkívül kamrá­jába 52 mázsa szemesterményt szállítottak. Pótjutalmazás címén még egy pár malacot is kapott a szövetkezettől. Igaz, ezért a ju­talmazásért becsületesen meg is dolgozott. Gábris József, Párkány A szepesi vasércbányák rudnyani üzemének dolgozói gyűlésre jöttek össze, amelyen Pekarčik József, a bányászszövetség kerületi bizottsá­gának tagja a Politikai Tanácsadó Bi­zottság ülésének jelentőségéről többek közöttkövetkezőket mondotta: — A múlt év folyamán meggyőíüd­tünk arról, hogy a varsói értekezleten megkötött baráti, együttműködési šs kölcsönös segélynyújtási szerződés bé­kés építésünket szolgálja. A rudnyani bánya dolgozóinak minden törekvésük arra irányul, hogy munkájukkai szol­gálják a béke ügyét. Az összüzemi gyűlésen a vasércbá­nya dolgozói nyilatkozatot fogadtak el, amelyet elküldtek a Politikai Tanács­adó Bizottságnak Prágába. Ebben tu­datják, hogy feladataikat a béke meg­szilárdítása ügyének érdekében határ­idő előtt teljesítik. A magnezitkohók és bányák kassai üzemében nagy érdeklődéssel fogadták a varsói szerződés Politikai Tanácsadó Bizottságának nyilatkoza­tát. A bánya dolgozói kötelezettséget vállaltak, hogy a kormány jelenleg birtokukban lévő vörös vándorzászla­ját ebben az évben is megtartják. A második ötéves terv első évi felada­tait egyenletesen teljesítik, s emelik a minőséget. A béke megőrzésére minden erejüket latba vetik. Túlteljesítik a beadást A Politikai Tanácsadó Bizottság ülé­se a nyitrai kerület szövetkezeti tag­jainak körében széleskörű viták anya­gát képezi. A málasi, nemrégen ala­kult szövetkezet tagjai nagy megelé­gedéssel fogadták a nyilatkozatot. — Mi, az új EFSZ tagjai — mon­dotta Ľudovít Slávik zootechnikus — a béke megőrzésére irányuló törek­vést jó munkával és ez idei tervezett beadási kötelezettségeinek túllépésé­vel támasztjuk alá. Terven felül a közszolgáltatás számára harminc mé­termázsa sertéshúst és 30 000 liter te­jei adunk be. A málasi szövetkezet tagjai elha­tározásukat, hogy az ez idei beadási kötelezettségeiket túlteljesítik, valóra ls váltják mert eddig már több mint 2000 liter tejet és 6,35 métermázsa húst adtak be. Dr. Otakar Síre rrérnök államdíjas, ä žilinai vegyi-üzemek tervezőköz­pontjának vezetője a Csehszlovák Sajtóiroda tudósítójának a követke­zőket jelentette ki: — Dolgozóink örömmel üdvözlik a Politikai Tanácsadó Bizottság tanács­kozását. Minden erőnkkel támogatni fogjuk a prágai értekezlet eredmé­nyeit és a Szovjetunióval, a népi demokráciák nemzeteivel való szövet­ségünk további szilárdítását. Ez évi tervünket a tavalyival szemben egy­ötödével emeljük. Ezt új műszaki­szervezési intézkedések érvényesíté­sével fogjuk elérni. Ily módon egy és félmillió koroiiít takarítunk meg. Vasárncpi műszak Hanrtlovc n Vasárnap, január 29-én a handloval bányászok nemcsak kiegyenl>'"tték, de túl is teljesítették a januári ter­vet. A januári terven felül 910 tonna szenet fejtettek. Az ötödik festőrész­legen Štefan Matuška csoportja 128 tonnát fejtett A hónap elejétől a legjobb eredményeket Karol Ertl. Tán Turcer és Jozef Matuška feitörés/le­geinek dolgozó' érik el Ezpken a feitő­részlegeken a iantiári terven felül már 1774 tonna szenet feltettek ki. Milliós összegeket os tanak ki a zárszámadásokon Szlovákiában az EFSZ-tagoknak. Több EFSZ-ben túlszárnyalták a munkaegységek tervezett összegét. Hogy csak né­hányat említsünk: Ipolyvisken 26 korona helyett 34 a munkaegysé­gek értéke, a besztercebányai já­rásbeli Králován 36 koronát ér minden munkaegység. Csupán a bratislavai kerületben i 238 EFSZ-ben, amelyek már be- j fejezték a zárszámadást, 43 millió koronát osztaňak szét részesedés­képpen, tehát itt nem számíthatók az egész esztendei előlegek. E napokban vették \ át a damásdi fiatalok a Megbízottak Testületéttjk vándorzászlóját jó munkájuk elis­meréséül. A CSISZ legjobl fa­lusi szervezete a damásdi. Az ifjak nagy lelkesedéssel dolgoz• nak az EFSZ-ben s jórészt az ö mun­kájukat dicséri a sok-sok siker, ame­lyet a múlt évben elért a szövetke­zet. Bizonyítékul szolgál ehhez alsó képünk, melyen Ján Famurik tehen­etetöt látjuk. A gondjaira bízott te­heneknél a múlt évben 3,5 literrel emelte a tejhozamot. Felső képünk az ifjak munkaidő utáni szórakozását szemlélteti. Az 141 l-es Mototechna előtt Kó'nnyűipori üzemeink a műszaki-ipari és pénz­ügyi tervek összeállításán dol óznak Szlovákia könnyűipari üzemeiben most folyik a műszaki-ipari és pénz­ügyi tervek összeállítása. A dolgozók megismerkednek termelési feladataik­kal és kötelezettségvállalásokat tesz­nek azok teljesítésére. Az állami terv Szlovákia könnyűipari üzemeinek termelési térfogatát a múlt év elért eredményeivel szemben 4 százalékkal növeli, a munkatermelékenység 4,5 százalékos emelése és az önköltségek 3,06 százalékos csökkentése mellett. A műszaki fejlesztés terveiben 183 műszaki és technológiai feladat meg­oldásával számolnak. Ez további 5 500 000 koronás önköltségcsökkentést és 300 munkaerő megtakarítását eredményezi. Világ proletárjai egyesüljetek! A Bratislava-főrévi 1411-es számú Mototechna autóelárusító raktára előtt naponta láthatunk érdeklődőket,akik a Spartak Skoda 440-es vagy a Német Demokratikus Köztársaságból importált IFA gépkocsikat szeretnék vásárolni. Naponta nyolcari, tízen is vásárolnak személygépkocsit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom