Uj Szó, 1954. június (7. évfolyam, 132-158.szám)

1954-06-02 / 133. szám, szerda

VII. évfolyam, 133. szám A mai számban: A kerületi nemzeti bizottságok elnökeinek és tit­kárainak első közös ülése (2. old.) A szenei járási pártbizottság fokozottan gondoskodik a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről (.3. old.) A genfi értekezlet május 31­i ülése (4. old.) Michail Ivanovics Glinka (A nagy orosz zeneköltő születésének 150. évfordulójára) (5. old.) A Szovjetunió együttese győzött a milánói kosárlabda körmérkőzésen (6. old.) Világ proletárjai egyesüljetek SZLOVÁKIA KOMMÜN Bratislava, 1954. június 2, szerda 30 fillér A kommunisták nagy küldetése a nemzeti bizottságokban A nemzeti bizottságokat ma né­pi demokratikus köztársaságunkban mindenki az államhatalom elismert szerveinek tekinti. A városok és falvak dolgozói hozzájuk fordulnak panaszaikkal és megszokták, hogy a nemzeti bizottság meghallgat min­den jogos panaszt, kérést és tárgyi indítványt. A polgárok teljesítik azokat a feladatokat, amelyeket a nemzeti bizottság maga elé tűzött, mert sokszor meggyőződtek arról, hogy a nemzeti bizottság a nép ér­dekeit védi és annak jólétéért dol­gozik. % A nemzeti bizottság tagjának len­ni, bírni és megtartani polgártársaik bizalmát, a kommunistákra nagy kötelességeket és nagy felelősséget ró. A kommunistáknak nem szoká­suk elhárítani magukról a felelőssé­get. Ellenkezőleg. Az elvtársak he­lyesen fogják fel, hogy az a biza­lom, amelyben személyüket a nép részesítette, az egész pártnak szól. Ma, a Nemzeti Arcvonal jelöltjei­nek a május 16-i választásokon ara­tott dicső győzelme után a nemzeti bizottságokban a kommunisták feL adata, hogy megőrizzék a lelkiisme­retes gazda jóhírnevét, hogy tovább fejlesszék és hogy még nagyobb gonddal kezeljék ezt az értékes tu­lajdont, a nép bizalmát. A kommunisták felelősségteljesen tudnak dolgozni és teljesíthetik kö­telességüket, ha minden lépésüknél a párt alapszabályaihoz igazodnak, ha felelősséget éreznek a párttal és a néppel szemben. Példás dolgozóvá válni, akinek szpmélyes példája követésre talál a többieknél, e z legyen a vezérgondo­lata a nemzeti bizottságokban mű­ködő összes kommunistáknak. A párttag megtisztelő neve min­den kommunistát arra kötelez, hogy szigorúan betartsa azt a sokszor kipróbált és helyes alapelvet, ame­lyet leggyakrabban egyszerű sza­vakkal fejezünk ki — becsületesnek és igaznak lenni. A kommunisták sohasem fogják kiforgatni, enyhíte­ni vagy frázisokkal leplezni azokat a nehézségeket, amelyek közös mü­vünk építésének útjába állnak. Sze­retetüket és népünk iránti odaadá. sunkat még jobban kifejezésre jut­tatjuk szerénységünkkel, amely ab­ból a tudatból ered, hogy azok a győzelmek, amelyeket elértünk, a párt vezetésével előrehaladó nép győzelmei. És a párt nem engedi meg, hogy bárkinek Is megszédül­jön a feje a sikerektől, hogy bárki is uraskodjék. A kommunisták nyíltan és büsz. kén vallják ezeket az alapelveket abban a pillanatban, amikor a nem­zeti bizottságok új nninkaldőszaká­ba lépnek. És még valamiről meg. emlékeznek. A nemzeti bizottságok újonnan megválasztott tagjai között vannak kommunisták, de pártonkí­vüliek és más párt tagjai is. Ezek elvárják a kommunistáktól, hogy segítsenek nekik az első lépéseknél ebben a nagyjelentőségű funkció­jukban. Minden kommunistának becsületé­re válik, ha az új nemzeti bizottsá­gok működésében már kezdettől ér­vényesítik a kollektivizmus alapel­vét a döntések és az államfegyelem szigorú. betartása terén. Hiszen tör­vényeink senki mást nem szolgál­nak, mint a népet, kifejezésre jut­tatják akaratát, amely törvényerőre emelkedett. Ezért a nemzeti bizott­ságokban működő kommunistáknak nem szabad megengedniök semmi­féle, még a legkisebb megsértésüket sem. Azok a kommunisták, akik most ültek össze a plénumban vagy a nemzeti bizottság tanácsában, nem teljesítenék rendesen küldetésüket, ha nem tudnák értékelni, becsülni és fejleszteni a nemzeti bizottság pár­tonkívüli tagjainak képességeit és kezdeményezését. Ahhoz, hogy a kommunisták pél­dásan dolgozzanak a nemzeti bi­zottságokban, állandóan segíteni kell őket. A járási pártbizottságok és az alapszervezetek bizottságai most elsősorban arról gondoskodja­nak, hogy a kommunisták a nemzeti bizottságok összes szerveiben párt­csoportokat alkossanak, ahogyan ezt a pártalapszabályzat megszabja. A pártcsoportoknak olyan hellyé kell válniok, ahol a kommunisták összegyűlnek, operatív módon közö­sen tanácskoznak és egységesítik az egyes feladatok megoldására vonat­kozó nézeteiket. így a kommunisták egységesen lépnek majd föl a plé­numban vagy a tanácsban és köny­nyebben sikerül majd megnyerniük a közös cél és helyes következteté­sek érdekében minden egyes kérdés­nél a más pártok tagjait és a pár­tonkívülieket is, valamint a nemze­ti bizottság dolgozóit. A nemzeti bizottságok kommunis­ta tagjai nemcsak választóik előtt, hanem a párt előtt is számot adnak működésükről. Az alapszervezetek bizottságai, valamint a járási párt­bizottságok meghívják őket gyülé­seikre és kritikusan, igazságosan ér­tékelik majd munkájukat. így a kommunisták felelős elvtársak szá­jából hallják majd, mitől óvakodja­nak a jövöben, hogyan tökéletesít­sék munkamódszereiket és milyen feladatokat tartsanak a legfonto­sabbaknak. A járási pártbizottságoknak a nemzeti bizottságok kommunista tagjaiból számos pártaktíva áll ren­delkezésükre. Ezzel az aktívával dolgozni, vezetni és nevelni őket, a járási pártbizottságok élenjáró fel­adatai közé tartozik. Elég tapasz­talatot szereztünk már, amelyek azt bizonyítják, hogy a járási bizottság­nem is teljesíthetné következetesen a párt irányelveit, ha nem támasz­kodna és célszerűen nem használná fel azokat a nagy erőket, amelyeket a kommunisták aktívái képviselnek a nemzeti bizottságikban. Lehetet­len például elképzelni, hogy gyor­san és tartósan megoldhatnánk me­zőgazdaságiink égető problémáit a nemzeti bizottságokban működő kommunisták áldozatos és céltuda­tos munkája nélkül. Tehát a járási pártbizottságok és az alappártszer­vezetek a nemzeti bizottságokban működő kommunistákat a megálla­pított hiányosságok okainak kikti. szöbölőséért folytatott harcban tán­toríthatatlanságra és találékony, ságra fogják vezetni. A bürokratizmus utolsó nyomaitól is mentesített munkára olyan szük­ségünk van most. mint a sóra. A nemzeti bizottságok kommunista tag­jai ezért példásan fogják teljesíteni feladataikat a választók körében és körzetükben. Pártunk és kormá­nyunk utasításainak szellemében kedvező feltételeket teremtenek ar­ra, hogy a néppel kéz a kézben le­győzzék a nehézségeket, és vala­mennyien együtt még vidámabban élhessünk virágzó, szép hazunkban. resszusi verseny • * * A dobsinai villanyüzem 1 millió 400 ezer kw-óra árammal szárnyalta túl a tervet " A dobsinai villanyüzem, amely május elejétől teljes kapacitással dolgozik, a hónap végéig 1,400.000 kilowattóra villanyáramot termelt terven felül. Ez az új vízierőmű dolgozóinak legszebb ajándéka a CsKP X. kongresszusa tiszteletére. A villanyüzem termelési időszaká­nak sikeres megkezdésére nagy ha­tással volt a Hnilec-folyó jó vízál­lása és a dolgozók kongresszus előtti szocialista kötelezettségválla­lásai. A kongresszus előtti kötele­zettségvállalások alapján öt techni­kai-szervezési intézkedést kellett megvalósítaniok és az előzetes kar­bantartással el kellett kerülniök a nagyobb üzemzavarok keletkezését. Több mint 1000 tonna ércet fejtettek terven felül A Selmecbányái bányászok május utolsó napjaiban jóval túlteljesí­tették a CsKP X. kongresszusa tiszteletére tett kötelezettségvál­lalásaikat. Nyolcszáz tonna érc helyett, terven felül 1028 tonna ércet fejtettek és dolgoztak fel, 112 folyóméter folyosót törtek át és a fa- és robbantóanyag jobb ki­használásával 52.283 koronát ta­karítóit tak meg az önköltségein. A kongresszus előtti munkaver­seny keretében az ércbányában megjavították a gépi eszközök ki­használását is. A František-, Žigmund- és Emil-tárnákban négy kotrógép és ugyanennyi rakodógép segít a bányászoknak a fejtés fokozásában. František Zahradník, Jozef Siaga és a Daubner-testvérek bányász­csoportja a Z i g m u nd ­1 á rn á ba n két fúrógép alkalmazásával jelentősen növelték teljesítményüket az érc­fejtésben. folyosóáttöréseknél fő­leg Michal Mozola, Mikulás Bu­rián és - mások, a Boriszki n-mód­szer alapján dolgozó csoportok ér­nek el átható sikereket. E csopor­tok két munkahelyen végzik egy­szerre a munkát és ezzel üzemük részére nyolc munkaerőt takarí­tó ttaik meg. A többi munkahelye­ken is hormonogrammok alapján dolgoznak, amelyek nagy segítsé­get jelentenek a bányászoknak a fejtésnek az érc szállításával való összhangba hozásánál. A karvini bányászok teljesítették a CsKP X. kongresszusa tiszteletére tett felemelt kötelezettségvállalásukat A karvini tröszt bányáiban már egy évvel ezelőtt leszámoltak a bá­nyászok a terv nemteljesítésével. Mostanáig az összes bányák telje­sítik fejtési feladatukat. Ez azért van, mert a bányászok és techniku­sok jól elsajátították a fejtés hala­dó módszereit. A karvini trösztben most a fejtési szakaszok 800/o-án ciklusos módszerek szerint dolgoznak, s így mindennap biztosítják a terv egyenletes,, rohammunka nélküli teljesítését. A karvini trösztből terjed tovább az egész körzetben az új munkamódszerek érvényesítése. Owczarzy, Szafarczyk, Nowara gyorsfejtők, Palo, Kristek kombájn ­kezelők, Ochman, Spusta techniku­sok, Paidar, Nemec és Balon mér­nökök példája nyomán kezdtek dolgozni a körzet többi trösztjei­ben is. A karvini bányákban leginkább a szocialista munkaverseny segíti a bányászokat a terv teljesítésében. A körzetben nincsen egyetlen olyan bányaszakasz sem, ahol a bányá­szok ne tettek volna a CsKP X. kongresszusa tiszteletére fölaján­lást. E kötelezettségvállalások és az egyes tárnák kötelezettségválla­lásai alapján a karvini tröszt meg­ígérhette, hogy a CsKP X. kon­gresszusáig terven felül 135.000 tonna szenet fejt. Ezt a fölajánlását, hála a terv állandó túlteljesítésé­nek, az év kezdetétől, a tröszt már május közepén teljesítette. Május utolsó napján a karvini tröszt bányászai ezt a fölemelt kö­telezettségvállalást is teljesítették, így a karvini bányászok és techni­kusok ebben az évben már 155.000 tonna szenet fejtettek terven felül. Hatalmas szénmennyiség ez, amely kokszosítása után egy félévig ele­gendő lenne egy nagyolvasztó üzembentartásához. Rózsahegyen ie!jje$itik az akcióterv feladatait A rózsahegyi újonnan megvá­lasztott helyi nemzeti bizottság lelkiismeretesen biztosítja az ak­cióterv feladatainak teljesítését. Jozef Neumann elnök vezetésével törődik a lakosság életfeltételei­nek megjavításával minden egyes szakaszon. Már csaknem egy éve birtokosa a rózsahegyi helyi nemzeti bizott­ság a járási nemzeti bizottság ván­dorzászlajánaik és most, a kon­gresszus előtti időszakban sem lankadt munkájában, hogy meg­tarthassa a zászlót. A helyi nem­zeti bizottság dolgozói a tavaszi munkák idején hathatós segítséget nyújtottak a rózsahegyi EFSz-nek, mely a tavaszi munkák jó elvég­zésével első helyre került a já­rásban. Az ipari üzemekhez tar­tozó összes földterületeket is megművelték. Példás munkát vé­geznek a rybárpolei V. I. Lenin­üzem dolgozói, akilk egy talpalat­nyi földet sem hagytak kihaszná­latlanul. A helyi nemzeti bizottság a közszolgálatok dolgozóival beru­házási tervet készített egy új mo­soda és uszoda építésére. Rendbe­hozták az utakat, a Riadka-utcát csatornázták és bevezették a víz­vezetéket. Három szakaszon meg­kezdték az utcák aszfaltozását. A helyi nemzeti bizottság állan­dó albizottságaira is komoly fel­adatok várnak. Hogy ezeket a fel­adatokat minél gyorsabban telje­síthessék, a CsKP X. kongresszu­sa tiszteletére kötelezettségeket válaltak. A helyi gazdaságot irá­nyító albizottság tagjai kötelezték magukat, hogy a textilhulladék gyűjtésének tervét egyötödével, a bőrhulladék gyűjtésének tervét pedig 2 százalékkal túlteljesítik. A helyi nemzeti bizottság mellett működő nőbizottság vállalta, hogy a rózsahegyi nők részére szaktan­folyamokat rendez, ahol megta­nulhatnak varrni, főzni és hímez­ni. A rózsahegyi helyi nemzeti bi­zottság az állandó albizottságok aktív munkájával igyekszik telje­síteni a város további örömteli fejlődéséből és lakossága szebb életéből rá háruló nagy feladato­kat. sznaiiguü uuzčiäuuuj.. "uwiai tuivtt ACSÍUCH "J A nemzeti bizottsági tagok a szövetkezet megszilárdításáért A if a i cin rl n i h*>lvi nŕ>m7ŕ>ti hirnt.f- a haszon. de főlee tcihozam fo« ben i g vek szenek a mezőcazdasá A kalondai helyi nemzeti bizott­ságba a község lakói a legjobb szö­vetkezeti tagokat. Tóth Jánost. Dé­nes Sándort és Józsefet, Lipták Ist­vánt választották be, akik most nemcsak mint szövetkezeti tagok, hanem mint a nemzeti bizottság tagjai is arra törekszenek, hogy a szövetkezet jól teljesítse termelési és beadási feladatait és megszilár­duljon. Munkájuk eredménye már meg is mutatkozott. A tehéngondo­zók még nagyobb gondot fordítanak a takarmány előkészítésére és az etetésre. Rövid idő alatt növelték a tejhozamot és így a szövetkezet pótolni tudta a választások előtti időből származó tejbeadási hiányo­kat. Míg februárban csak 1800 li­ter tejet adtak be, a választások után csaknem két hét alatt ugyanilyen mennyiséget. A kalon­dai szövetkezeti tagok tudják, hogy a haszon, de főleg tejhozam fo koaásámalk legfőbb feltétele az ele­gendő jóminőségű takarmány és ezért már május 27 én megkezdték a lucerna kaszálását. Ezekben a munkákban különösen kivált Tóth Lajos és Kovács Tibor. Még a dombos területeken is két kaszáló­géppel több mint két hektáron le­kaszálták a lucernát. A lucernát szárítókba rakják, hogy a lehető legtöbb tápanyag benne maradjon. Hektáronként 20 mázsával több ta­karmányt takarítanak be. mint a mult évben. A lucernafélék kaszá­lását *a vörös lóhere betakarítása követte és ezen a héten megkezdik a téli takarmányfélék sílózását. A szövetkezet további megszi­lárdításáról és felvirágoztatásáról Tóth János szövetkezeti elnök szá­molt be. Megemlítette, hogy a szö vetkezeti tagok a CsKP X. kon­gresszusa irányelveinek szellemé­ben igyekszenek a mezőgazdasági termelés színvonalát emelni, hogy bebizonyítsák a község hat kis- és középparasztjának a közös gazdál­kodás jobb és szebb eredményeit. A kalondai szövetkezet tagjainak munkasikerei különösen a párt X. kongresszusa tiszteletére tett fel­ajánlások teljesítésében mutatkoz­nak. s a közös gazdálkodás elő­nyeinek legjobb bizonyítékai. Az első negyedévben csupán a szerző­désen felüli beadásért 6>í.650 koro­nát kaptak. Azóta a terven felül még további" termékeket is adtak be, mint pl. 13.212 tojást. így a munkaegység értéke és jövedelmük még jobban növekedett. A kalon­dai szövetkezeti tagok a választá­sok után még további 160 kg ser­téshúst adtak be, és így a kongre­szus tiszteletére tett felajánlásukat már három mázsával túlteljesítet­ték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom