Uj Szó, 1953. december (6. évfolyam, 290-315.szám)

1953-12-01 / 290. szám, kedd

Bratislava, 1953. december 1, kedd 30 fillér VI. évfolyam, 290. "szám NAPILAPJA Világ proletárjai egyesüljetek! PARTJÁNAK UNIST A A mai számban: Zenkl és társsti embervérre) kereskednek (2. old.) Hogyan biztosíthatjuk népünk anyagi é* kulturális színvonalának emelkedését (3—old.) A Béke Világtanács Ijécw 'áróölése és záróokmánya (5. old.) A szovjet kosárlabdázók kitűnő játéka Rozsnyón (6. old.) A BÉKETÁBOR ORSZÁGAINAK MUNKASIKEREI A szovjet gépgyártás legújabb alkotásai UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP A Szovjetunió gépgyárai a kol­hozisták munkájának megkönnyíté sér e egyre több új gépet gyártanak. Az egyik ilyen gép az univerzális rakodógép, amelyet gyökérnövé nyek, zöldségfélék, trágya, vala mint homok, mész és más poralakú vagy darabos anyagok rakodására lehet használni, A gyökémövények és zöldségfélék rakodása merítőve derszerü villákkal történik, a por alakú anyagok rakodása pedig kü lönleges védőburkolat segítségével, amelyet ezekre a villákra húznak rá. A közeljövőben megkezdik a gépsorozatok gyártását. HATALMAS Ü.J MARÓGÉPEK A Gorkij marógépgyár ebben az évben munkapadot gyártott a 3500 kilowattól 150.000 kilowattig térje dö teljesítőképességű turbogenerá torok forgó részeinek megmunkálá sára. A gép 12.5 méter hosszú és 2.8 méter átmérőjű tengely meg munkálására alkalmas. A munkapadot 22 villanymotor hajtja, valamennyi műveletet ön működőén végez el A gépet egy dolgozó kezeli, egy kapcsolótáblá­ról gombnyomással. 40 TONNÁS ÖNKIÜRlTO KOCSI A minszki autógyár 25 tonnás önkiüritö tehergépkocsijait széles körben ismerik már. A gyár most egy 40 tonna teherbírású önkiűrítő vontatott kocs; kipróbálását fejezi be. A kirakodásnál a kocsi hidrau likus emelőszerkezet segítségével jobb- vagy baloldalra billen. A kocsit a CSTZ -márkájú 140 lóerős traktor vontatja. Sokszázezer szovjet lakásba vezetik be a gázt Tavaly az OszSzSzK-ban és Uk rajinában több, mint 100 ezer la­kásba vezették be a gázfűtést. Uk­rajna három területén 49 falut kapcsoltak be a gázhálózatba. Kiev ben, mintegy 76 ezer lakájba ve­zették be a gázt. több. mint 700 vállalatot láttak el gázfűtéssel, 36 ezer kályhát cseréltek fel gázfü tésre. A OSzSzSzK-ban az idén tovább bi 52 ezer háztartás kapott gázt. Gázt vezettek be Sztálingrád. Ufa és más városok lakóházaiba is. Az elkövetkező két év folyamán a Szovjetunió még több városában ki­építik a gázvezetéket. A moszkvai városi szovjet végrehajtó bizottsá gának részvételével kidolgozták a 12 moszkvaterületi város gázellá tásának tervét Ezek a városok 50 kilométeres körzetben helyezkednek el a főváros körül Tervbevették a terület további városainak é s • la kott helyeinek gázellátását is. A lakosság szükségleteinek kielégíté­sére felhasználják a fémtartályok ban szállításra kerülő cseppfolyós gázt is. így biztosítják például Ovanovónak. a textilgyárak váró sának gázellátását. Megkezdte a termelést az első bolgár nagykohó A felszabadulás előtt Bulgáriának egyáltalán nem volt nehézipara. A török elnyomók, később a nyugati imperialisták a bolgár nemzeti burzsoázia áruló politikája miatt az ércekéen és szénben gazdag ország­ban egyáltalán nem fejlődött ki a kohászat. — A népi hatalomnak ju­tott a feladat, hogy a bolgár ne­hézipar — benne a kohászat alap­jait megteremtse. Ennek a nagy munkának egy része a Lenin Kohó. mű megépítése. A kohó építését 1950 tavaszán s kezdték meg. Az építkezésnél annyi földet moz­gattak meg. amnnyivel egy négyszáz kilométer hosszú vagonsort lehet­ne megtölteni. 10.600 tonna gépet szereltek fel, 55.560 köbméter betont használtak. 150.000 méter kábelt fek­tettek le. A számok mögött az egész bolgár ipar. a bolgár nép hősi erő­feszítései állanak. Az acélért- vívott csatában új emberek nőttek fel. Csaknem 300-an nyertek az épít­kezésen magas szakképzettséget Az építők 96%.a vett részt a szociá. lis munkaversenvben kétszer nverték el a Minisztertanács vándorzászlaját. A kohómű a bolgár munkásosztály legnagyobb erőfeszítései mellett sem készülhetett volna el ilyen rövid idö — három év — alatt, a Szovjetunió sokoldalú segítsége nélkül A szov­jet mérnökök készítették a kohók terveit, az üzemet szovjet gépekkel szerelték fel, amelyeknek kezelőit szovjet 'mérnökök képezték ki. A Lenin-Kohómüvet november 7-én nyitották meg. A kohómű felépíté­sével a bolgár nép lefektette hazá­jában a vaskohászat alapjait. 1957-ig 250 ezer tonna acélt. 170 ezer tonna hengerelt fémet, 226 ezer tonna nyersvasat termelnek itt. A kohómű már az első évben 50 ezer -tonna acélt, 40 ezer tonna hengerelt vasat ad a bolgár ipar számára A jelen­tések közlik hogy november második dekádjában a Lenin-Kohóműben I. számú martinkemence elvégezte a 190., a II.-es számú martinkemence pedig az 55. csapolást A hengerdében is teljes eröve! folyik a munka és nemrég kigördül­tek az üzem kapuján az első bolgár hengereltáruval megrakott teherautók. A turkmén régészek újabb kutatásai A Turkmén Tudományos Akadé mia történelmi, régészeti é s nép­rajzi intézete ásatásokat folytat Turkménia déli részén. A három ósi város. Namafga-Tepe, Elken Tepe és Hoszrov-Kala ásatásai elő­segítik Dél-Turkménia egyik oázisa történetének feltárását. A Namazga-Tepénen napvilágra került tárgyakból megismerhetjük az időszámításunk előtti második évezredben Dél Turkméniában élt lakosság kultúráját, gazdasági és társadalmi rendjét. A városban számos iparosmühely volt. Namaz ga-Tepe lakosai réz megmunkálá­sával foglalkoztak, agyag- és ala bástromedényeket készítettek. Elken Tepében — amely az jdő ben Dél Turkménia legnagyobb vá rosa volt — az ásatások'során feltárták a város hatalmas falait, s citadelláját. A város környékén sűrűn lakott teiepülések é s a föld birtokos nemesség majorságai terül tek el. • Az idei ásatások annak a nagy kutatómunkának megindítását je lentik, amely Dél Turkménia ősi kultúrájának tanpimányozását tűz te ki célul. HAZÁNK ÉLETEBÜL • + + A szovjet filmküldöttség elutazott Csehszlovákiából November 28-án Prágából haza­utazott a szovjet filmművészek küldöttsége, amelyet az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság kul­túrminiszterhelyettese vezetett. Ez a küldöttség részt vett a Csehszlo­vák Szovjet Barátság Hónapjának ünnepségein, továbbá a csehszlová­kiai szovjet film. fesztiválon. A ruzíni repülőtéren a vendége­ket — akiket dolgozóink igen meg­szerettek — a csehszlovák film dol­gozói: Oldí'ich Macháček. a cseh­szlovák kinematográfia főigazgató ságának vezetője. A. S. Prokomov, a Sovexportfilm csehszlovákiai meg. hatalmazottja. a Külügyminisztérium kép viselője;"'továbbá a közmüvelő­désüg.vi minisztérium és a CsSzBSz küldöttei búcsúztatták. Az ostravai csehszlovák-szovjet barátsági brigád teljesítette vállalását Az ostravai J. V. Sztálin bányá­ban dolgozik az egész körzet egyik legjobb csehszlovák - szovjet barátsá. gi brigádja. Ezt a brigádot Vladi­slav Jaskewič vezeti. A - körzetben Jaskewič brigádja vezette be' első­nek a ciklusos fejtési módszert. Kezdeményezése során mindig a bá­nya legnehezebb szakaszait kereste fel. s bebizonyította, hogy a ciklu. sos módszer segítségével az alacsony és szakadozott rétegekben is sike­resen teljesíthető a terv. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére rendezett munkaverseny­nek már két éve ez a brigád a kez­deményezője. Vladislav Jaskewič élfejtö tavaly a szakszervezeti küldöttséggel a Szovjetunióban járt. Nincs egyetlen tárna, vagy bányásztanintézet a körzetben, amelyet Jaskewič ne lá­togatott volna meg, hogy beszámol­jon a szovjet bányászok gazdag éle. téröl' és munkájáról. Jaskewič a mult hét végén jelentette az üzem vezetőségének a Csehszlovák-Szov­jet Barátság Hónapjára tett válla, lásuk teljesítését. Szeptember eleje óta brigádjával kétezer tonna sze­net termelt ^terven felül. A Micsurin-körök fiatal tagjainak kerületi konferenciája Kassán A Micsurin-körök fiatal tagjai november 28. és 29-én kerületi kon­ferenciára gyűltek össze Kassán, ahol beszámoltak eddig elért sike. reikről és arról, hogyan növeljék ku. tató munkájukat. A lőcsei járásbeli spišské hrhovi gyermekotthon Mi­csurin-körének tagjai eldicsekedtek eddig elért szép eredményeikkel. Kü. lönféle növények termesztésén kívül baromfitenyésztéssel, haltenyésztés­sel. gyümölcsészettel és méhészet, tel is foglalkoznak. Ružena Diŕka­nicová, a gyermekotthon 14 éves növendéke különféle zöldségfajtákat és megelégövi növényeket termeszt. Milka Ilašová a Micsurin-kör üveg. házi munkájáról beszélt és elmond, ta, hogyan termelt ki 600 külön­féle fajta virágot. Olga Lupová a citromtermesztésben elért tapaszta­latairól számolt be. A konferencián a fiatal micsurl­nisták megfogadták, hogy állandóan tanulni fognak Micsurin, Liszenko és a többi haladó tudósoktól. Az EFSz-ek további fejlődése a nyitrai kerületben A nyitrai kerületi nemzeti bi­zottság nagy üléstermében novem­ber 29-én folytatták a szövetkeze, ti tagok II. kerületi konferenciáját. A vita megnyitása előtt, amely a konferencia második\napi műsorá­nak fő pontját képezte, a nyitrai kerületi EFSz-ek képviselői, a ke­rület legjobb szövetkezeti dolgozói, valamint a jelenlévő vendégek szí­vélyesen üdvözölték körükben Ru­dolf Strechajt, a Megbízottak Tes­tületének elnökét, Štefan Gažik földművelésügyi megbízottat, Pa­vol Majling pénzügyi megbízottat, valamint a nyitrai kerület politi. kai és közéletének képviselőit. A gazdag és élénk vitában több mint harmincan szólaltak fel. A mezőke­szi szövetkezeti tagok elmondották, hogy az idén 40 teherkocsival több cukorrépát termeltek. Az udvardi szövetkezeti dolgozók a mintasza­bályzat betartásával szép eredmé­nyeket érnek el és az év végéig ter. ven felül 100 métermázsa sertéshúst adnak be. Jelenlegi sertésállomá­nyukkal a jövö évi beadási köteles­ségüknek is sikeresen eleget tehet­nek. A párkányi járási búcsi szö­vetkezet tagjai fokozott figyelmet fordítanak a szövetkezeti tagok szakmai fejlettségére. Eéért a téli időszakban szövetkezetük minden tagja látogatni fogja a szövetkezeti munkaiskolát. Ez év végéig ök is 300 drb sertést adnak be terven fe­lül. A vita során hasonló sikerekkel dicsekedtek a nyitrai kerület többi EFSz-eirfek képviselői is. A konferenciát Štefan Gažik föld­művelésügyi megbízott értékelte. Kiemelte. — amint a konferencia is világosan megmutatta — milyen mély gyökeret vert a szövetkezeti gondolat a nyitrai kerületben a szlo­vák és magyar nemzetiségű föld­művesek között. A konferencia végén Rudolf Stre. chaj, a Megbízottak Testületének elnöke köszöntötte a kerületi szö­vetkezeti konferencia részvevőit. A na g y megyeri állami gazdaság sertéshizlaldájában (fk) Dohányos Mihály, a nagyme­gyeri állami gazdaság sertéshizlaldá­jának dolgozója még ez év június ele­jén. a legyrendszer megszüntetésekor é- a pénzreform végrehajtásakor kö­telezettséget vállalt hogy ez évi terv­feiadatát november 7-ig. a Hagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 36-ik évfordulójáig 100% -ra teljesíti. A napokban ellátogattunk Dohányos elvtárshoz, aki elmondotta, hogy fo­godalmát becsületesen teljesítette Beszámolt arról, hogyan sikerült el­érnie ez évi tervteladatának 100%-os teljesítését november 7-ig Ezt a szovjet munkamódszerek alkalmazású nak köszönhetem — mondotta Dohá nyos elvtárs — A gondjaimra bízott sertéseket naponta négyszer eletem kétszer itatom és ügyelek a tisztaság­ra. Röggel az első etetést 5 órakor kezdem a másodikat délelőtt 9 orakor, a harmadikat délután I órakor és végül este 5 órakor kezdem az utol­sc etetést. Az etetés megkezdésekor — folytatta Dohányos elvtárs — a ser­téseket a kifutóba hajtom Kitisztítom a vályúkat és kiosztom a takarmányt Ezután kinyitom az ajtókat és been­gedem a sertéseket. Figyelem őket, nincs-e közöttük beteg. A beteg rendszerint hátramarad, nem igyek­szik úgy a vályúhoz, mint az egészsé­gesek. A továbbiakban arról beszélt Do­hányos elvtárs, hogy a tavaszi hóna­pokban, amikor fejlett sertéseket hiz­lalt, átlagosan 67 dekagrammos súly­gyarapodást ért el. Most 30 kilo­grammos süldőket hizlalok — mon­dotta. — Ezeknél a napi súlygyarapo­dást 28 dekagrammban állapították meg Én azonban ezt is túlléptem mert a mult hónapban is 29 deka­grammos átlagos súlygyarapodást ér­tem el. Majd dr. öllös üzemi állatorvost kerestük föl, aki arról szólott hogyan küzdenek a sertések elhullása ellen. — A beteg sertést azonnal kitesszük a többi közül és a betegek részére fenntartott kutricába zárjuk. Meg­figyeljük és gyógykezeljük. De az egészséges sertéseket is figyelemmel kísérjük — mondotta dr. Öllős üzemi, állatorvos. — hogy uem jelentkezik-e újabb megbetegedés Néha a beteg sertést azonnal levágjuk, mert ná­lunk sok sertés egészségéről kell gon­doskodnunk Az esetleges járványos betegségeket azonnal felismerjük és elejét vesszük a betegség elterjedésé­nek. Előfordult-e a telepen járványos betegség' Erre a kérdésünkre dr. Öllos a következőket válaszol tn Nem fordult elő nálunk lárványus beteg­ség mert a sertéseket rendszeresen beoltjuk pestis és orbánc ellen. A fertőző sertésbénulás ellen pedig az újonnan érkezett sertéscsoportok bi­zonyos ideig való elkülönítésével, megfigyelésével és feutötlen'tésével védekezünk. Az elhullás Vi és 1 százalék között rrwzog és inkább csak az újonnan ér­kezett sertések között fordul elő. Az első negyedévben például héttized, a másodikban háromtized, a harmadik­ben pedig nyolctized százalék volt a; elhullás Ezek a számok a mult évinél lényegesen kisebbek — fejezte bt- szavait dr. Öllős, a nagymegyeri sertéshizlalda üzemi állatorvosa Még mielőtt elbúcsúztunk volna a nogymegyeri sertéshizlalda dolgozóitól, felkerestük Kántor elvtársat, a ser­téshizlalda intézőjét, aki arra a kér­désünkre. hogyan teljesítették ez évi tervfeladatukat, a következőket vála­szolta: — Annak eredményeképpen, hogy dolgozóira munkájukban felhasznál­ják a szovjet munkamódszereket és gnndos gazdái munkahelyüknek, ed­dig elértük, hogy ez évi tervfélada­tunkat Q4%-ra teljesítettük. Az év végéig minden kilátásunk megvan arra hogy tervfeladatunkat nemcsak teljesítjük, de mintegy 8-10%-kal túl is teljesítjük. — Ezenkívül meg kell még említe­nem azt is — fejezte be szavait Kán­tor elvtárs - hogy a takarmány gazdaságos felhasználásával a ter­melési önköltséget egy kilogramm sertéshúsnál évi átlagban egy korona 66 fillérrel csökkentettük. Ez annyit jelent, hogy 1000 darab sertésnél na­ponta 744 koronát takarítottunk meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom