Uj Szó, 1953. szeptember (6. évfolyam, 212-237.szám)

1953-09-01 / 212. szám, kedd

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVAKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1963 szeptember 1, kedd 40 fillér VI. évfolyam, 212. szám Katona, őrvezető. altiszt, tiszt és tábornok elvtársak. I eljesitsétek a dolgozó népünk kezébe tett katonai eskü szavaitl (A Csehszlovák Repülőnap jelszavaiból) Az új iskolaév elé (b. b.) Megnyíltak az iskolák ka­pui Megkezdődött az új iskolaév. Ez az év nemcsak tanulóifjúságunk életében nagyjelentőségű. Nagyje­lentőségű esemény ez hazánk egész iskolaügyének történetében is. Felszabadulásunk után a Cseh­szlovák Köztársaságban mindna. gyobb mértékben tért hódított a leghaladóbb pedagógia, a szovjet pedagógiai tudomány. Értékes ta pasztalatait visszatükrözte eddigi iskolarendszerünk, azoifban éppen azért, mivel a szovjet tapasztalato­kat távolról sem kielégítő mérték­ben alkalmaztuk Iskolaügyünk fej­lődésében és mivel felszabadulásunk óta országunk, népgazdaságunk ha­talmas fejlődésen ment keresztül, szükség volt arra, hogy iskolarend­szerünket megváltoztassuk. Ezen az úton az új iskolaév most különösen nagyjelentőségű határkövet jelent, mivel ez évben lép életbe, gyakor­latba új iskolatörvényünk, amely az eddigihez mérten sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a szovjet pedagógiai tapasztalatokra s amely összhangban áll szocialista népgaz daságunk fejlődési ütemével. Hangsúlyozni kell azt, hogy az eddigi iskolarendszer felváltása az új iskolarendszerrel és ennek érvé­nyesítése rendkívül fontos feladat. Csak e feiadat teljesítése biztosít­hatja egyrészt azt, hogy iskoláink tartalma összhangban álljon fejlődé­sünkkel, másrészt pedig azt. hogy nagyobb figyelmet fordíthassunk a tanítók képzésére, új tanítókáderek nevelésére, a marxista pedagógia elvei és a szovjet oktatási tapasz­talatok alapján. Az új iskolaév jelentős állomás a csehszlovákiai magyar iskolaügy történetében is. Magyar iskola­ügyünk eddig is hatalmas fejlődésen ment keresztül és le kell szögezni azt, hogy soha azelőtt a csehszlo­vák burzsoá Köztársaság idején tá­volról sem volt annyi magyar nyel­vű iskola, mint ma, eltekintve attól, hogy az akkori és a mai iskola tar­talmát tekintve, a mai iskola sokkal magasabb színvonalú. Az új tanévben lényegesen nő a magyar nyelvű iskolák száma. A legtöbb magyarlakta városban tizen, egyéves iskolák nyíltak, amelyek átfogó ismereteket nyújtanak a ta­nulóknak. Ugyanakkor pedig, amint azt az eddigi tapasztalatok mutat­ják, -i minden lehetőség megvan arra, hogy iskoláink rövid időn be. lül még emeljék az oktatás színvo nalát. Ebből is láthatjuk, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja következetesen valósítja meg a sztá­lini nemzetiségi politikát a cseh­szlovákiai iskolaügy magyar szaka­szán is Természetesen iskolaügyünk előtt nehézségek is állnak. Az egyik leg­súlyosabb közülük a tanítóhiány. A nehézségek azonban azért vannak, hogy leküzdjük azokat. Rendsze­rünk minden lehetőséget megad ah. hoz, hogy az új magyar tanítók százai kerüljenek ki a pedagógiai iskolákból és a különféle pedagógiai tanfolyamokról. Hazánkban több magyar nyelvű pedagógiai tanító képző van. A tanfolyamok közül meg kell említenünk a nemrégiben Trencsénteplicén befejezett tízhóna­pos tanfolyamot. Ma ugyanezen a helyen háromhónapos tanítóképző­tanfolyam van, amely rövidesen be­fejeződik. Csak ez a két tanfolyam több, mint 150 jól képzett tanítóval gazdagítja a csehszlovákiai magyar tanítói testületet. A csehszlovákiai magyar tanulóifjúság pedagógiai to­vábbképzését szolgálja a bratislavai magyar pedagógiai főiskola, amely­nek végzettjei a tizenegyéves isko. Iák felső évfolyamain fognak tani­tani. A különböző fokú pedagógiai isko­lákról és a tanítóképzőkről kikerült munkás- és parasztfiatalok küldeté­sük fontosságának tudatában min­dent megtettek, hogy a munkájuk­hoz szükséges ismereteket a leg. messzebbmenően elsajátítsák. Az új iskolaévet felkészülten kezdték meg és a jövöbevetett bizalommal foly­tatják munkájukat: az ifjúság ne­velését. Munkájuk sikeres elvégzéséhez szükséges az, hogy nemcsak ök, ha­nem valamennyi tanító igazán népi tanítóvá, a néppel szoros kapcsolat­bem álló pedagógussá váljon. Szük­séges továbbá az, hogy munkájuk­ban megfelelő segítséget kapjanak a pártszervezetektől, a tömegszer. vezetektől, a szülőktől és nem utol­sósorban a diákoktól. Nagyon helytelen az a jelenség, hogy egyes helyeken az új tanítókat bizalmatlanul fogadják. Nem szabad elfelejteni azt, hogy tanítóink zöme ma már magasszinvonalú munkát végez — a múlthoz viszonyítva — és hogy minden előfeltétel megvan továbbképzésükhöz. A másik helytelen jelenség az, hogy vannak még olyan tanítóink és tanítóknak készülő pedagógiai hallgatóink, akik a tanulást, a tovább­képzést nem veszik elég komolyan, azt hiszik, hogy a gyakorlatban majd minden szükséges tudást elsa­játítanak. E jelenség ellen is fel kell vennünk a harcot, annál is in­kább, mivel az új iskolatörvény lé­nyegesen nagyobb feladatokat állít tanítóink elé, mint az elözö iskola, törvény. Valamennyi tanítónknak elméleti leg a legjobban kell felkészülnie és szaktudását megfelelően kell alkal­maznia és bővítenie a gyakorlati munka során. Egyszóval az elmé­letnek és a gyakorlatnak törhetet­len egységet kell alkotnia, mert csak így érvényesíthetjük Sztálin elvtárs szavait: „Az iskola csak előkészítés. A káderek igazi fneg­edzése csak eleven munka eredmé­nye lehet..." Oj iskoláinknak, új típusú, szo. cialista nemzedéket kell nevelniök. Országunk rohamos fejlődése meg követeli, hogy iskoláink kapuit szakképzett, politikailag fejlett, mü­veit, öntudatos fiatalok hagyják el. Iskoláink legfontosabb feladata az, hogy hazáját szerető, a proletár­nertizetköziség szellemében nevelt, munkára és ha kell. harcra kész nemzedéket neveljen. Ezen a téren nagy szerep vár egész tanulóifjúságunkra is. Az or­szág, dolgozó népünk és pártunk követendő feladatul tűzi ki ifjúsá­gunk elé a halhatatlan lenini jel­szót: „Tanulni, tanulni, tanulni" Pártunk mindig azt tanította, hogy a munkásosztálynak, a dolgo. zó népnek egyik legfőbb fegyvere: a tudás. Nem lehet jó hazafi, nem lehet országunk teljesértékü építője az a tanuló, aki adottságaihoz mér­ten nem igyekszik minél többet el­sajátítani a tudományból, az isme­retekből Ezért kell, hogy minden fiatal, — aki ma átlépte az iskola küszöbét, hogy megkezdje boldog, szocializmust építő országiunkban az új tanévet, — személyesen felelős­séget érezzen munkájáért, tanulá­sáért, necsak tanítói, szülei és sa­játmaga előtt, hanem az egész or. szág előtt. Ma a tettek beszélnek és ál tanulóifjúság legszebben be­szélő tette nem más, mint a példás, a kiváló szorgalmas tanulás, t i HAZANK ELETEBOL • • * A pótori bányászok levele a szoviet bányászokhoz A szocialista Szlovákia élenjáró építői, a pótori bányászok, a tüze­lőanyag és energetikaügyi minisz térium és a bányászalkalmazottak szövetsége központi bizottsága vörös zászlainak birtokosai a Szov­jetunió testvér-bányászainak levelet küldtek, amelyben a Bányásznap alkalmából szívélyes üdvözleteiket küldik és beszámolnak az elért sike­rekről és a levelet a következő­képpen folytatják: »Orömünkben osztozni akarunk veletek, drágn elv­társak, Donbasz, Kuznyeck és Ka raganda hős és dicső bányászai. Azért akarunk osztozni veletek, mert sikereinket azzal értük el, hogy rólatok vettünk példát. Bá nyáinkban állandóan érvényesítjük és továbbra is érvényesíteni fog­juk a fejtés és feltárás hgüadó mód­szereit. A feltárás régi módszeré­ről áttérünk a falfejtésre. Alkal­mazzuk Bnris/.kin gyorsvágási mód­szerét és a ciklusos grafikon alap­ján kezdünk dolgozni. Gyönyörű hazátok hős népe, amelynek felsza­badításunkat köszönhetjük, állan­dóan hathatós segítségben részesí­tett és részesít most is. Tőletek A handlovai bányásztanulók teljesítették a Bányásznap tiszteletére tett kötelezettség­vállalásukat A Bányásznap tiszteletére a handlovai állami munkaerötartalék bányásztanintézetének tanulói is becsületbeli kötelezettségvállaláso­kat tettek. Kötelezettségeket vállal­tak, hogy a Bányásznapig 9.401 tonna szenet fejtenek. A tanuló­munkászakaszok közötti helyesen fejlesztett szocialista verseny és a péntek-mozgalom hozzásegítette őket, hogy kötelezettségvállalásai kat már augusztus 25-én 100.6 szá­zalékra teljesítették, amikor 9.462.4 tonna szenet fejtettek. Ebben a si­kerben főleg a következő tanuló élcsapatok osztoznak: Újvári An tal 50-es számú előkészítő csoport ja, Szobotovics Kálmán 51-es szá mú előkészítő csoportja, a Május elseje bányából Levický Mikulás élcsapata, amely a 28-as számú fejtési falon dolgozik és az Uj-déli bányából Horváth Józsefnek, a 662-es számú fejtési falon dolgozó élcsa pata. amelyek magasan 130 száza lékon felül .teljesítették kötelezett­ségvállalásaikat A Csemadok losonci helyi csoportjának kultúr brigádja hét EFSz-et látogatott tneg A kultúrbrigád tagjai csaknem va­lamennyien munkábajáró lányok akik fáradságot nem kímélve lelkesen men. tek a falvakra, hogy ott szórakoztas­sák a dolgozókat. Tartálmai kultúr­műsort szolgáltattak, hogy a szövetke­zeti tagok a kővetkező na'pokba n még nagyobb odaadással és igyekezettel harcoljanak mindnyájunk kenyeréért, boldogabb életéért. Ki kell emelnünk a kultúrbrigád táncosait Nagy sikert arattak szép magyar orosz és szlovák népi tán­caikkal és munkára serkentő aratási dalokkal. Kusztra Károly is megnyer­te a közönség tetszését humoros elő­adásával. De nemcsak szórakozást nyújtottak, hanem brigádmunkával is segítették a szövetkezetet. A lélutáni órákban kévéket hordtak és segítettefc a mák­törésben. A hét EFSz-ben 120 brigád­órát dolgoztak le. Ferenc József, Losonc. kaptuk a legjobb bányászgépeket — a Donbasz jelzésű kombájnokat. Csak ezek segítségével érhettük cl ii mostani gyönyörű eredményein ket. Gépeiteket megszerettük. A gyönyörű eredményekkel együtt, amelyeket a kombájnoknak, a »LBS 2« jelzésű fúrógépeknek és a pán célos szállítóeszközöknek köszön­lietjük, fejlődünk mi is. Munka módszereitekre, a gépeknél szerzett tapasztalataitokra vonatkozó isme­reteket belső iskolázásokon, tan­folyamokon és előadásokon egyre jobban elmélyítjük. Technikai ká­dereink iskolázását ciklusos mun­kamódszerekre és a szovjet gépek megismerésére vonatkozó iskolázá sokon állandóan fejlesztjük, hogy teljes mértékben fel legyenek ké­szülve az üzemzavar nélküli és a magas termelékenységű munkáért folytatott harcra. Gépeink mellett, amelyek a második negyedévben hozzásegítettek több mint 700 va­gon szénnek terven felüli fejtéséhez, és csaknem 300 méternyi folyosó áttöréséhez, a bányászokból szá­mos jóminősitéstí munkás fejlődött. Mindezért akarjuk ma köszönetün­kéi kifejezni. Biztosítunk titeket arról, hogy a megkezdett útról nem térünk le. Köztársaságunk, amelyben a dolgozó nép uralkodik, szilárdan támaszkodik felszabadító­jára és védelmezőjére — a hatal­mas Szovjetunióra. Ebben látjuk mi, a pótori bányászok, az állandó fejlődés biztosítékát a szocializmus felé vezető úton, amely felé Cseh­szlovákia Kommunista Pártja és kormányunk vezetése mellett hala­dunk^ A pótori bányászok a szovjet elv­társakhoz intézett levelüket a kö­vetkezőképpen fejezik be: »Becsü­letesen betartjuk kötelezettségvál­lalásunkat, hogy az ez évi tervet, első munkáselnökünk, szeretett Kle­ment Gottwald elvtársunk, szüle­tésnapjának idei évfordulójáig tel­jesítjük. Az év végéig még 23.150 tonna szenet fejtünk terven felül. Ezzel gazdagabbá tesszük drága hazánkat és egyúttal megszilárdít­juk a világbéke táborát Is. Megva­lósítjuk ezt, mivel tőletek tanuljuk — a világ legjobb bányászaitól a szocializmus építését és a győzni, tudást!" Olvasóértfk^zlet Komáromban Antonín Zápotocký „Vörös fény Kladno felett" rí mű könyvéről Antonín Zápotocky köztársasági el­nök „Vörös fény Kladnó feíett" című regénye, amelyet magyar nyelvre idén fordítottak le. mély hatással volt a délszlovákiai magyar dolgozókra is. Ezt bebizonyította az az olvasóérte­kezlet, amelyet augusztus 29-én. szombaton rendeztek Komáromban a Művelődés Házában a nyitrai kerület üzeméi, szövetkezetei, állami birtokai, gép- és traktorállcmásai és hivatalai magyar nemzetiségű dolgozóinak rész­vételével. Az olvasóértekezlet három­száznál több részvevőihez, akik nagv szeretettel üdvözölték Erna Cabano­vát, a köztársasági elnöki iroda kép­viselőjét Egri Viktor államdíjas író szólott Megvilágította a .Vörös fény 'viadnó lelett" című könyv politikai íelentőségét és értékelte a könyv mű­vészi értékét, mely hű képet nyújt a forradalmi Kladnóról és kitűnő jel­lemfestéssel és hatalmas tárgyi isme­rettel megismerteti az olvasót a mun­kásosztálynak az elsč köztársaság ka­pitalista kizsákmányolói ellen folyta­tott harcával és a jobboldali szociál­demokrata vezetők áruló szerepével. Megemlítette még, hogy ezt az olva­sóvitát éppen a Szlovák Nemzeti Fel­kelés 9. évfordulójának napján ren­dezik, amelyről hazánk Jpbbi dolgo­zóival együtt magyar nemzetiségű dolgozóink is a hála és a hűség érzé­sével emlékeznek meg. Az olvasóértekezlet részvevői meg­hallgatták a könyvből felolva. sott egyes fejezeteket és hozzászólá­sok keretében beszéltek arról, hogy Antonín Zápotocky műve hogyan ed­zi és erősíti őket a béke és a munkás, osztály ellenségeivel szemben folyta­tott harcukban, hogyan serkenti őket öntudatos munkára, hogy boldog éle­tünk lehessen a szocializmusban, amelynek kiépítéséhez teljes mérték­ben hozzájárulnak a magyar dolgozók is Bittér elvtárs, aki megalakulása óta pártunk tagja és ma pártunk csallóközaranyosi helyi szervezetének •elnöke, mďgeml ékezett azokról a harcokról, amelyeket a délszlovákiai magyar proletárok folytattak az első köztársaság idején az uralkodó kapi­talista osztály ellen. Mindaz — mon­dotta — amiért a kladnói és komá­romi dolgozók harcoltak, ma valóság­gá válik és ez a valóság arra kötelez bennünket hogy még jobban dolgoz­zunk közös hazánk, a népi demokra­tikus Csehszlovák Köztársaság egész népének jólétéért Túlteljesíti tervét a jíömörhorkai cellulózegyár J^. gömörhorkai cellulóze üzem dolgozói a júliusi tervet 107 szá zalékra teljesítették. Az év eleje óta pedig 106.69 százalékban tettek eleget tervüknek. A mult évben a gö­mörhorkai üzemben állandóan fenn akadás mutatkozott a terv teljesí­tésében. Mindig az volt az üzem vezetőség panasza, hogy a régi gé pekkel nem lehet jó eredményt el érni. Az év elején azonban jelentős változásokat eszközöltek és meg­mutatkozott, hogy a munka jó meg. szervezése, valamint a dolgozók ré­széről tett felajánlások mennyire elősegítik a ' terv teljesítését. Az üzemi iskolákon ismertetik a dolgozókká] a gyártás technikáját, hogy szaktudásuk emelésével gaz­daságosabbá tegyék a termelést. Ebben az évben minden erővel azon fáradoznak hogy a gyártás költsé­geit csökkentsék és leszorítsák a gépállási időt is Sikerült a minő­ségi és mennyiségi tervet emelniök. Az üzemben a 22-ik dekádban a cellu­tózegépen Bek e István lett az első a műszakok közötti versenyben 102 százalékos eredménnyel. A szocialista munkaversenyt még jobban ki kell szélesíteni a gömör­horkai üzem műhelyeiben. Az üze­mi párt. és szakszervezet vezetői­nek oda kell hatniok hogy az üzem valamennyi dolgozója bekapcsolód­jék a szocialista munkaversenybe. B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom