Uj Szó, 1953. május (6. évfolyam, 106-132.szám)

1953-05-23 / 125. szám, szombat

4 UJSZ0 1953 május 23. Aliiról—amerikai ellentétek A GYŐZELEM ZÁSZLAJA Churchillnek és Attlee-nek az an. gol alsóházban mondott legutóbbi beszédei érezhetően eltérnek eddigi nyilatkozataiktól és a kapitalista vi­lág politikai légkörében beállott vál­tozásról tanúskodnak. E változásnak tulajdonképpeni oka a Szovjetunió következetes békepolitikája. A szov jet kormány kitartó békekezdemé­nyezései következtében világszerte érezhető az a törekvés, hogy teremt­senek tiszta helyzetet a nemzetek közötti vitás kérdésekben. Ebben a légkörben az USA és Anglia között jelentős véleményeltérésekre került sor, amelyek a mullt héten éles kon­fliktussá fokozódtak és az ameri kai politikusok dühös ..elégedetlen­ségét" váltották ki szövetségesük, Nagy-Britannia ellen. Az amerikai kormány az utóbbi időben ismételten bizonygatta béke­akaratát. Azonban az USA vezető államférfiúinak minden hangzatos békeszólamai ellenére az amerikai kormány nem tartja jelenleg lehet­ségesnek, hogy a nagyhatalmak ta­nácskozása a legközelebbi jövőben létrejöjjön és ezeket a tanácskozá­sokat számos előzetes feltétel telje­sítésétől teszi függővé, amelyek szinte ultimátum jellegűek. Chur­chill alsóházi beszéde azt bizonyít­ja. hogy Angii* ezt az álláspontot nem osztja. Az angol miniszterel­nök beszédében a nagyhatalmak képviselőinek ,,legmagasabb színvo­nalú haladéktalan személyes találko. zása" mellett foglalt. állást. Kifeje­zetten ellenezte azt, hogy az ilyen értekezletet már előre feltételekhez kössék és emellett megjegyezte: ,.nem volna rossz, ha mindegyik fél gondolkodna afelett, hogy a másik fél számára mi elfogadható és mi elfogadhatatlan", ' Más kérdésekben is messzire eltérő egymástól az USA és Nagy-Britannia véleménye. Az amerikaiak a kínai-koreai fél kom­promisszumos javaslatát a hadifog­lyok kérdésének megoldására keresz. tülvihetetlennek minősítették, Chur­chill azonban kijelentette, hogy nem látja okát annak, hogy ez a javas­lat ne szolgáljón megegyezés alap­jául. . - " • • Az US A'azt állítják, hogy a leg­utóbbi indokínai események azt bi­zonyítják, hogy sem a Szovjetunió, sem pedig Kina nem akarnak bé­két. Churchill ezzel szemben azt a megállapítást tette, hogy ezekből az eseményekből nem szabad azt a kö­vetkeztetést levonni, hogy ezek az események a szovjet kormány ál­lásfoglalásával nem hozhatók össz­hangba. Washington évek óta egész fegyverkezési politikáját, amerikai katonai támaszpontoknak idegen te­rületeken Való felállítását'azzal in­dokolja, hogy az Amerika biztonsá­gát veszéllyel fenyegeti. Az ameri­kai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy fenáll a Szovjetunió biztonsá­gának problémája is és rámutatott arra: „a. Szovjetuniónak joga van biztosítékokat kapni arra, hogy emberi számítás szerint a hitleri megszállás borzalmas eseményei ne ismétlődjenek meg többé." Igaz ugyan, hogy Churchill eázel egyidejűleg megjegyezte, hogy An­glia nem szándékozik „a Nyugat­Németországgal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit be nem tartani" és óhajtja az európai hadsereg felál­lításának megvalósítását anélkül, hogy maga részt venne benne. Az európai hadsereg azonban ugyan­azoknak a politikusoknak és impe­rialistáknak eszköze, akik a Szovjet unió ellenig hitleri támadást előkészí­tették -és most Nyugat-Németor­szágban ismét hadsereg felállításá­val akarnak agresszív hatalmi esz­közt kezükbe ragadni. Joggal kér­dezi ezért a TASZSZ szovjet hír­Mint az „ADN"-hírügynökség je­lenti Karlsruheból, az úgynevezett bonni alkptmányjogť bíróság elhatá rozta a Németoiszági Kommunista Pártja elleni per elhalasztását. Ezt a pert a nyugatnémetországi alkotmányjogi bíróság készíti elő a bonni kormány kívánságára Német­oiszág Kommunista Pártjának betil­tása ?rdekében E törvénytelen - per kezdetét 1953 június 8-ra tűzték ki Az „ADN" -hírügynökség jelentése elmondja, hogy nem tűztek ki újabb ügynökség Churchill kijelentéseivel kapcsolatban: .,Vájjon ezeket a szavakat úgy kell-e értelmezni, hogy a brit kor­mánynak az a szándéka, hogy foly­tassa Nyugat-Németország mílita­rizálásának és Németország ketté­szakitásának politikáját? Attlee, mint a Labour-párt szó­vivője, Churchill kijelentéseit nem­csak helyeselte, hanem Amerika bí­rálatában még kevesebb tartózko­dást • tanúsított, mint az angol mi­niszterelnök. - Rámutatott arra, hogy Amerikában ma ,,olyan elemek vannak, akik nem óhajtják a koreai kérdés rendezését, hanem általános háborút Kína és a kommunizmus ellen." Kereken kimondta azt is, hogy Amerika Angliára ..állandó nyo­mást gyakorol, mindenekelőtt hogy megakadályozza Nagy-Britannia ke. reskedelmét Kínával és a többi ke­leti államokkal." Washingtonban Churchill és Att­lee beszédei hatalmas vihart keltet­tek. Az uralkodó republikánus párt és a demokratikus párt képviselői ugyan szívesen beszélnek a „szabad világ" kebelében uralkodó „össz­hangról-' és „egyenjogúságról", azonban mindnyájan abban hisznek, hagy Amerika „hivatott", hogy a világ „vezére" legyen. A gyakorlatban mindig abból a feltevésből indulnak kl, hogy a töb­bi kapitalista állam politikusait mind megvásárolták és hogy azok­nak úgy kell táncolniuk, ahogyan az amerikai kormány fütyül.. Amerikai hírmagyarázók arról panaszkodnak, hogy Anglia és az USA közötti kapcsolatok a második világháború óta eltelt időben most érték el mélypontjukat és hogy az atlanti-tömb talpazatában repedések mutatkoznak. Dulles amerikai külügyminiszter útja a közeikeleti országokba, amely országokat Anglia saját' befolyási terének tart, ugyancsak nem járul hozzá az USA és a Nagy.Britannia közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. Dulles nem azért látogat el ezekbe az országokba, hogy természeti szépségeikben gyönyörködjön, hanem hogy további megfelelő zsíros kon­cot szemeljen ki és kerítsen meg az amerikai imperialisták aszta­lára. Az angol-amerikai ellentétek ki­éleződését bizonyítja az a hatalmas izgalom, amelyet Churchill é s Att­lee beszédei Washingtonban keltet­tek. Ez az izgalom egyrészt arra az aggodalomra vezethető vissza, ame­lyet az amerikai vezető államférfiak Angliával kapcsolatban éreznek. At­tól félnek, hogy Nagy-Britannia a nemzetközi helyzetet kihasználva, megkísérli kivonni magát az ameri­kai gyámság alól. A republikánusok é s demokraták egyaránt mérgelőd­nek amiatt, hogy-Churchill és Attlee nyilatkozatai bebizonyítják a világ közvéleménye előtt, hogy Amerika ugyan arról beszél, hogy az igazi békepolitikában a tettek fontosab­bak a szavaknál, vezető embereik azonban mindeddig semmit sem csi­náltak, hogy ígéreteiket és bizony, gatásaikat tettekkel erősitsék meg. Az utóbbi hetek eseményei alap­ján világszerte megerősítést nyer­nek Sztálin halhatatlan szavaj, ame­lyekkél hangsúlyozta, hogy a „rend­szer", amelyet az Egyesült Államok a kapitalista országokban bevezet­tek, nem áll fenn őrök időkre, hogy ezek az országok az Egyesült Álla­mok uralmát és igáját nem fogják vég nélkül tűrni, és megkísérlik az amerikaiaktól való függőségüket le­rázni és az önálló fejl6dé s útjára lépni. Protlcs Jolán határidőt a per lefolytatására, hanem bizonytalan időre halasztották el. Az „ADN"-hírügynökség hangsú­lyozza, hogy a Németország Kommu­nista Pártja elleni per' elhalasztásá­ra vonatkozó döntés annak a széles, körű mozgalomnak első nagy győzel­me, amellyel a nyugatnémetországi hazafias és békeszerető erök a bonni hatóságok Németország Kommunista Pártjának betiltására irányuló kísér­lete ellen tiltakoznak. A szocialista munkaverseny se­gítségével egymásután nőnek a ter­melés minden szakaszán a miyika hősei. A munkaverseny helyes al­kalmazásával a dolgozók olyan eredményeket tudnak elérni, ami­lyenre a kapitalista társadalom elavult termelési módszereiben so ha nem volt példa A dolgozók tud­ják azt. hogy ma nem azért dol­goznak, hogy a kapitalisták zsebét tömjék, hanem azért, hogy munká­jukkal szebb és boldogabb életfel­tételt teremtsenek a szocializmus építőinek és maguknak is. Ez a tudat fűtötte Jakab Istvánt is a szöllőskei állami gazdaság munkását, amikor bekapcsolódott a munkaversenybe, Látta, hogy ér­demes iparkodni, mert munkája után megkapja a becsületes jutal­mat. Jakab István 42 éves. Arcát bar­nára égette a tavaszi napsugár. Kissé szűkszavú ez az alacsony­termetű ember, de amit egyszer ki­mond, azért bármikor kiáll a sík­ra. Szép napsütéses vasárnap délután van. Jakab István ünneplőbe öl­tözve nézegeti az udvarán virágzó gyümölcsfákat. Kényesen lépked vadonatúj sárga cipőjében. Gondo­san kikerüli az udvar sáros részeit, ahol a libák szoktak fürödni és rá­könyököl a kerítésre. Hosszan el­nézegeti kis házacskáját, melyben családjával él. A falakon még ész revehetö, hogy nem régen épült. A meszelés még teljesen friss. Jakab István tekintete tovább siklik a szőlőhegyek felé. Szemé­vel végigsimítja a gondosan meg­kapált szőlöparcellákat. A hegynek már minden rögét úgy ismeri, mint a tenyerét, hiszen 1937 óta ott dol­gozik. Jakab István akarata ellenére csöppent a szőlészetbe. Fiatal ko­rában több munkahelyen megfor­dult, csak éppen szőlőtermeléssel nem foglalkozott. Volt arató, dol­gozott mészbányában is, a 37-es években még csempészéssel is fog­lalkozott. Az ország akkori urainak kegyetlen kizsákmányolása vezette Jakab Istvánt több társával együtt erre a téves útra. Mint minden em­ber előtt, Jakab István előtt is voltak célok. Egész életében egy kis családi házról álmodott. Olyan család; házról, amely az övé. 1937 elején elhatározta, hogy vesz egy házhelyet. Pépze nem volt, de úgy gondolta, hogy idővel majd csak letörleszti a vételárat. Kapott is egy házhelyre valóť a gróf Andrásy-féle birtokból. Ez a ház­hely tette aztán a gróf Andrássy birtok örökös rabszolgájává. A házhelyen építettek aztán egy négyszer négyméteres házikót. Annyira kicsi volt és nevetséges, hogy a környéken hamarosan »bak­terháznak« nevezték el. Amikor a ház felépült, az uraság is erélyesebben követelte a házhely vételárát. Ki is fizette volna Ja­kab István, ha lett volna miből. Az uraság pedig egyre csak sür­gette a pénzt. Az intéző is fenye­getödzött, hogy lebontatja a bak­terházat és bevetteti a területet gabonával. Aztán mintha megbán­A korompai járás szövetkezeti tagjai a mennél nagyobb hektárho­zam biztosításáért a gép- és trak­torállomások, valamint a népigaz­gatás dolgozóival kereszt, és szük­sorosan elvetették az árpa 50 szá­zalékát, a zab 24, és a len 60 szá­zalékát. Először alkalmazták a szö­vetkezeti tagok földjeiken a mű­trágyát, a jarovizált vetőmagot, a burgonya és a kukorica fészkes ül­tetési módszerét. A májuselőtti szo­cialista versenyben betartották az agrotechnikai határidőket s jelentő­sen meggyorsították a tavaszi mun­kák első részének folyamatát. Az SzlKP X. kongresszusa tiszte­letére értékes felajánlásokat tettek a növénytermelés és az állattenyész­tés növelésére, összesen 4,087.865 Kčs értékben. A szebehlevi EFSz 75 mázsa búzát, 25 mázsa rozsot, 856 mázsa takarmányt, 30 mázsa lent, 130 mázsa burgonyát, 0.9 má­zsa napraforgót és 1.50 mázsa lent ta volna a gorombaságát, nyájasan tudtára adta Jakabnak, hogy men jenek az uraság szőlőjébe dolgoz­ni, akkor nem kell visszaadni a tel­ket. Apránként levonják a kerese tűkből a hiányzó összeget. Igy került Jakab István a szöl­lőskei uradalomba mint szölőmun­kás. Rabszolgájává vált az uraság­nak. A házhely örökre odaláncolta a gróf Andrássy-birtokhoz. A felszabadulás után Jakab Ist­ván továbbra is ott maradt a gaz­daságban. Eltűnt a mogorva inté­ző és maguk a dolgozók vették ke­zükbe a kommunista párt irányí­tásával a birtok sorsát. Jakab Ist­ván is megszabadult a rabszolga­ságtól. A birtokhoz már nem a nyomorúság kötötte, hanem az a tudat, hogy nemcsak a telek és a kis házikó az övé. hanem maga az egész százholdas szölőtábla, sőt mi több, az egész állam gazdája lett, Jakab István élete tehát gyö­keresen megváltozott. A családi fé­szek kicsinynek bizonyult. Megnőt­tek az-igényei. Szép családi házról kezdett álmodozni, ímelyben lega lább egy szoba, konyha és kamra legyen. Munkaközben más sem járt az eszében, csak az a képzeletbeli otthon a »bakterház« helyén. Szorgalmas munkája egyre köze­lebb hozta azt a pillanatot, amikor álma fogható alakot ölthet. A munka nem volt már neki kény­szer, hanem öröm. Az elért ered­mények, a dicséretek boldoggá tet­ték és érezte, hogy egyre közelebb került céljához. A mult évben aztán teljesült a Vágya, eltűnt a »bakterház« és a helyén felépült a réger*- óhajtott szép kis családi otthon. Jakab Istvánról már a mult évben úgy beszéltek, mint a szöllőskei gazda ság legjobb dolgozójáról. Munka­lendülete határtalan volt. A jöve­delme is szépen megnövekedett. Már könyveket is kezdett olvasni munka után. Az igényei egyre nőt­tek. Már az járt a fejében, hogy milyen jól illene « világos tiszta szoba szekrényére egy szép rádió. Esténként meghallgatná a híreket és egy kis zene sem árt az ember­nek. Addig-addig forgatta a fejében ^ ezt a gondolatot, míg valóra nem váltotta. Most már" van rádiója is. Esténként az asszonnyal közösen meghallgatják a híreket. Jakab Istvánt különösen a szocialista munkaverseny győzteseinek ismer­tetése érdekli. Egy-egy szép ered­mény hallatára felragyog a szeme. A tél folyamán, amikor kissé szünetelt a munka, több ideje ju­tott olvasásra. A villany fénye mellett a késő esti órákig azokat a könyveket forgatta, amelyeket a birtok könyvtárából kölcsönzött ki. Megismerkedett a szocialista mun­kaversennyel, megszerette a mun­ka hőseit. Lassan ért meg benne is az a gondolat, hogy belőle is él­munkás, hős legyen, aki a munka frontján szerez nevének dicsőséget. A tavaszon megtették az egyik munkacsoport vezetőjének, Lackó elvtárs, a gazdaság politikai veze­tője sorban látogatta a szöllőskei munkacsoportokat és szervezte a ad be terven felül. Az állattenyész­tésben ifj. Lichtner János csoport­jának dolgozói, a dacsov lomi EFSz tagjai az év végéig 94 tehénnél a tejhozamot 39.450 literrel emelik. A sertéstenyésztés dolgozói Krátki György, Farkas Mária, Simkó An­na és Lichtner Anna, ugyanennek a szövetkezetnek a tagjai, kötelezték magukat, hogy a sertéshús terme­lést a tetvvel szemben év végéig 60 mázsával emelik. A drazsovcei szö­vetkezeti tagok az SzlKP X. kon­gresszusa tiszteletére kötelezték ma. gukat, hogy 240 mázsa marhahús, többletet adnak be. A ladzani EFSz egyik csoportja Kucsera János veze. tésével, az SzlKP X. kongresszusa alkalmából a közellátásnak 5000 li­ter tejtöbbletet szolgáltat be. Az etetőnök: Banár Mária, Palecsko Mária, Sismis Anna, Szuhanszki An. na a terani EFSz-ben 200 sertés 'napi súlygyarapodását 10 dekával növelik. A szebehlevi szövetkezeti szocialista munkaversenyt. A cso­portok egymásután kapcsolódtak be a versenybe, csak a Jakab Istváné nem akart nyilatkozni. Egyik reggel Lackó elvt%;rs új­ból odaállt a csoport elé. Elmondta, hogy már minden csoport bekapcso­lódott a versenybe és csoportonként 5—5 hektár szölö megkapálását vál­lalták. Kérdően nézett Jakabékra. Jakab István gondolkozott és csak aztán szólalt meg. — Akkor hát még 12 hektár sző­lő van hátra, — és csoportjának tagjaira nézett. — Lackó elvtárs, mi ezzel a 12 hektárral lépünk a versenybe. Öten elvégezzük azt a munkát, amire valamikor az ura­ságnak 15 emberre volt szüksége. Ezekután már azt sem tudták a faluban Jakab Istvánokról, hogy mikor járnak munkába és mikor jönnek haza. Már azt is beszélték, hogy kínt alszanak a szőlőben. A többi munkacsoportok között is el­terjedt a hír, hogy Jakabék 12 hek­tár szőlő megmunkálását vállalták. Voltak, akik nevettek rajtuk, voltak, akik csodálkoztak. A csodálkozás azonban április 29­én délután érte el tetőfokát, ami­kor a Jakab-csoport munkahelye felől óriási hurrá hangzott. — Hurrá, hurrá! Éljen a Párt! Éljen a szocialista munkaverseny! — hangzott a kiáltás egyszerre öt torokból. Mindenki kíváncsian nézett a hang irányába. Az első, amit a töb­bi osoport tagjai észrevették, egy vörös zászló volt. Ott lengedezett a zászló a Jakab-csoport szőlőjének közepén lévő terebélyes cseresznye­fa tetejéň. A csoportok tagjai nem értették, mi történhetett velük, miért hur­ráznak és miért tűzték ki a zászlót a cseresznyefára. A kíváncsiság el­fogott mindenkit. Egymásután hagyták ott a csoportok a munka­helyüket és siettek a vörös zászló­val feldíszített cseresznyefa felé. A fa alatt Jakab István csoportja ' fogadta őket. Arcuk sugárzott az örömtől és a büszkeségtől. Az oda­érkezőknek büszkén jelentették, hogy végeztek a 12 hektár szölö kapálásával. Ig y a győzelem az övék. Nagy zsivaj támadt erre a cse­resznyefa alatt Bizony senki sem akarta elhinni, amit Jakabék állí­tottak. Abban egyeztek meg aztán, hogy egy bizottságot alakítanak, mely felülvizsgálja, megfelel-e állí­tásuk a valóságnak és minőségileg hogyan végezték el a munkát. Az értékelő bizottság ott a helyszí­nen jegyzőkönyvbe foglalta a látot­takat. Megállapították, hogy mind mennyiségileg, mind minőségileg a Jakab-csoport végezte el legjobban a munkát. A hí r a faluba is eljutott. Egy­másután jöttek a kíváncsiskodók. Már alig fértek a cseresznyefa alá, melyen büszkén lengedezett a győ­zelem zászlaja. Mindenkit elfogott valami boldogító érzé3, és most már nem öt, hanem száz torokból har­sant fel újból a hurrá, a párt és Jakab István csoportjának élteté­se. Szarka István. tagok június 30-ig hét 320 férőhe­lyes marhaistállót, azonkívül 100 férőhelyes eertésólat és 72 férőhe­lyes anyasertésólat adaptálnak. To­vábbá öt épületet tesznek a gabona elraktározására alkalmassá, négyet pedig kukorica és dohányszárítás céljából. A korompai gép- és traktorállo­más dolgozói a munka jobb meg­szervezésével a gépek javításával a gépek' technikai karbantartásával kötelezték magukat, hogy 1553-ban 351.760 korona értékű üzem- és ke­nőanyagot takarítanak meg. A trak­torok üzemképtelensége százaléká­nak csökkentésével további 83.248 koronát takarítanak meg. A korom­pai gép- és traktorállomás javítói határidő előtt teljesítették felaján­lásukat, kiselejtezett alkatrészekből összeállítottak egy komplett új traktort és így munkájukkal a gép­es traktorállomás számára 75.000 korona jövedelmet szereztek. Nyugat-Németország hazafias erőinek nyomására bizonytalan időre elhalasztották a Németország Kommunista Pártja elleni pert A korompai EFSz 4,087.865 korona értékű felajánlása a X. kongresszus tiszteletére

Next

/
Oldalképek
Tartalom