Uj Szó, 1953. április (6. évfolyam, 81-105.szám)

1953-04-29 / 104. szám, szerda

2 ül SI® 1953 április 154. A Békeverseny résztvevői a pionírok között A dunaszerdahelyi járás kommunistái újult erővel indulnak harcba a bírálat és önbírálat fegyverével A dunaszerdahelyi járás harcos kommunistái konferenciára jöttek össze, hogy megvitassák a mult­évi ténykedésükben előforduló hiá­nyosságokat és ezeknek kiküszöbö­lésével megjavíthassák a pártmun­kát. A konferencia jól elő volt ké­szítve, ami megmutatkozott a ma­gasBzinvonalú vitában is. A járási pártvezetöség már a konferencia előtt 10 nappal szétosztotta a ki­küldötteknek a járási pártszervezet munkájáról szóló beszámolót. így a kiküldöttek áttanulmányozhatták az anyagot és a vitában konkrétan rámutathattak a járási pártvezető­ség és az alapszervezetek hiányos­ságaira és eredményeire, és az ön­bírálat és bírálat alkalmazásával jól kiértékelhették a járási párt­szervezet munkáját. A titkári beszámoló a bírálat és önbírálat jegyében volt felépítve és a legfontosabb kérdések taglálá­sában bő vitaanyagot szolgáltatott a küldötteknek. A járási pártszer­vezet munkáját Bús elvtárs érté­kelte ki. Beszámolójában konkréten és világosan rámutatott az elköve­tett hibák okaira, külön kiemelte a jó politikai' munkával elért ered­ményeket. A beszámolóból kitűnt, hogy a járási pártszervezet az egyik leg­főbb feladatát az 1952-es évben sikeresen megoldotta, mert a kis­és középparasztok nagy részét megnyerte a nagyüzemi gazdálko­dásra és a falusi pártszervezetek fáradhatatlan agitációs és meg­győző munkával elérték, hogy a járás földterületének 98.4%-án kol­lektív gazdálkodás folyik. A járás minden községében magasabb típu­sú EFSz van, 7 községben IV., 29 községben pedig m. típusú EFSz van. A kommunisták az elért sike­rektől sok esetben megmámorosod­nak és megfeledkeznek a bolsevik éberségről. Ezt a hibát követték el a dunaszerdahelyi járás kommu­nistái is az EFSz-ek kiszélesítésé­nél. A falusi pártszervezetek a kö­zös gazdálkodás számára jó agitá­ciós munkával megnyertek 2292 tagot, de a kommunisták megfeled­keztek az osztályharcról és falusi pártszervezetek kommunistáinak szájtátisága miatt bekerültek az EFSz-ekbe a reakciós kulákelemek is. A kulákok kihasználták a ked­vező helyzetet és olyan pozíciókat foglaltak el a szövetkezetben, ame­lyekben a legjobban kifejthették bomlasztó aknamunkájukat. Több szövetkezetben meglopták a reak­ciós kulákok a közös vagyont, pél­dául Dióspatonyban Dedek 45 hek­táros kulák a szövetkezet disznaitól ellopta a kukoricát és a saját disznaival etette fel. A járási pártszervezet a falusi pártszervezetekkel karöltve a nyári munkálatoknál mozgósította a dol­gozókat; a kommunisták élenjártak a munkában és a gabonabegyüj­tési tervet 103%-ra teljesítette a járás. A beszámolóban Bús elvtárs bí­rálta a falusi pártszervezeteket, hogy több EFSz azért nem tudta beadási kötelezettségét teljesíteni, mert a kommunisták elhanyagol­ták a politikai munkát és nem fog­lalkoztak a mindennapi gazdasági kérdésekkel. Például az egyház­karesai EFSz nem teljesítette a sertésbeadást, mert Sághi kulák az abraktakarmányt ellopta és ezért a sertések lesoványodtak. Ehhez hasonló esetek több ízben is elő­fordultak a szövetkezetekben és ez oka annak, hogy a járás 220.821 kilogramm sertéshússal, 378.825 tojással és 648.302 liter tejjel ma­radt adósa a közellátásnak. A dunaszerdahelyi járásban hiá­nyok mutatkoznak a marhaállo­mány összpontosítása terén is. Több helyen a szövetkezeti tagok több tehenet tartanak maguknak. Például az egyházkarcsai növény­termelő csoport vezetőjének még a maj napig is 3 tehene és 13 serté­se van. Végh elvtársnak pedig három lova és két tehene van még most ís. Nem csoda, ha az EFSz-ben a munkamorál laza és a beadási kö­telezettségnek nem tudnak eleget tenni. A tavaszi vetéseknél nehézségek fordultak elő a vetőmag körül is. A falusi pártszervezetek kommu­nistái beleestek abba a hibába, hogy inkább nézték a dolgok köny­nyebb oldalát és szívesen hivatkoz­tak az objektív nehézségekre. Nincs vetőmagunk, mondták a kürti EFSz tagjai is. Nem tudunk vetni. De mikor szétnéztek a »hét becsü­letes« kuláknak a portáján, talál­tak vetőmagot, sőt Mészáros ku­láknak »csak 40 mázsa gabonája« volt saját céljaira elraktározva a padláson. Előfordultak olyan esetek is, hogy a falusi pártszervezetek ahe­lyett, hogy a taggyűléseken a mun­ka menetével és az osztályharc kérdésével foglalkoztak volna sze­mélyi ügyeket tárgyaltak meg. A felsőbári pártszervezet például rendkívüli taggyűlést hívott össze a személyi ügyek elintézésére, ahe­lyett, hogy a 17 kulákkal foglal­koztak volna akik még mindég a szövetkezetben ülnek. Visszafogadták a szövetkezetbe a Kárpátia-üzemböl Hideghéti, volt reakciós kulákot, mint nélkülözhe­tetlen szakembert. A pótolhatatlan kulák keze alatt tönkrement a gyümölcsfák 70 százaléka. A helyi pártszervezetnek ki kell éleznie az osztályharcot és a reakciós eleme­ket a szövetkezeti tagsággal kar­öltve el kell távolítania a szövet­kezetekből. A járási pártvezetőség és az alapszervezetek a szovjet módsze­reket nem propagálták eléggé. Pél­dául Felsőbáron bevezették Mali­nyinová módszerének alkalmazását, de három nap múlva, mivel a helyi pártszervezet passzív volt, abba­hagyták. Egyes szövetkezetekben a rossz munkamorál miatt több munkaegy­séget merítettek ki, mint ameny­nyit a pénzügyi terv megszabott. Helyesen jegyezte meg a várkonyi EFSz elnöke, hogy egyes szövetke­zeti tagok fejőstehénnek képzelték a szövetkezetet. A várkonyi EFSz­ben is a cséplési munkálatok alatt naponta csak 80 mázsát csépeltek. A bősi EFSz tagjai pedig 8 órakor mentek munkába. Ilyen esetek után nem csoda, ha a bősi EFSz 122.252, a felsőbári 74.797, a nagybalogi 115.155, a vidrani EFSz pedig 41.522 munkaegységgel merített ki többet a tervezettnél. A magas színvonalú vitában visszatükröződött a járás; pártve­zetőség egész munkája és a vitázók kiegészítették a titkári beszámoló hiányosságait. Kosztenko elvtárs, a járási CsISz-elnök, felszólalásában bírálta a beszámolót, hogy nem foglalkozott a CsISz-, a Csemadök­és a pionírszervezettel. A vitában Gyurcsik elvtárs, a járási CsISz titkár megjegyezte, hogy a járási pártvezetőség támogatásával a CsISz szép eredményeket ért el. A szervezetekben meg vannak alapít­va a politikai körök, ahol megis­merkednek a fiatalok a lenini­sztálini tanokkal. A CsISz-tagok élenjárnak a szocialista munkaver­senyben és kötelezettségváRalásai­kat május 1. és 9. tiszteletére már 95 százalékban teljesítették. A sós­szigeti állami birtok fiatal tagjai­nak kezdeményezésére megszervez­ték a munkaversenyt a tavaszi munkálatoknál és 25 munkanappal rövidítették meg a tavaszi munkák idejét. A kendergyár CsISz-tagjai pedig május 1. és 9. tiszteletére 500 kilogramm rostot és kócot ta­karítottak meg. Az év végéig 500 CsISz-tag szerzi meg a »Munkára és harcra kész« jelvényt. A vitából kitűnt, hogy ahol a pártszervezet megszervezte a szo­cialista munkaversenyt, az üzem is jól teljesítette a tervet. A duna­szerdahelyi járásban 310 egyéni és kollektív kötelezettségvállalást tet­tek a dolgozók 6,215.350 korona értékben. Jól folyik a szocialista munka­verseny a dunaszerdahelyi traktor­állomáson is, amint Horvát elvtárs felszólalásából is kitűnt. A trak­torállomáson 162 traktorista kap­csolódott be a kötelezettségvállalá­sokba és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a traktorállomás a mult évi tervet 126.4 százalékra a tavaszi munkák tervét pedig április 4-ére teljesítette. A munkaver­senyben új szocialista gondolkozású emberek fejlődnek. Kiemelkedő eredményt ért el Cseh László, aki a tavaszi munkák tervét 300 szá­zalékra teljesítette és megtakarí­tott 1364 liter naftát. Büszkén szólalt fel a konferen­cián Horvát Gusztáv, a DUNO­STROV-üzem pártszervezetének ki­küldötte. Náluk folyik a munka­verseny, mindennap kiértékelik és üzemük évi tervét 110, az 1953-as negyedévi tervet pedig 113%-ra és az üzemükhöz tartozó gazdaság pe­dig a tejbeadást 300%-ra teljesítet­te az első negyedévben. Szép eredményekről számolt be a szentmihályi helyi pártszervezet kiküldötte ís. A pártszervezet megszervezte a munkát, foglalko­zott a gazdasági munkákban fel­merülő kérdésekkel, a kommunisták példásan élenjárnak a munkában és az 1953. évre az első negyedévi tej. és tojásbeadást már teljesítet­ték, a húsbeadásból pedig már a féléves tervet teljesítették. A helyi pártszervezet együtt dolgozik a Csemadokkal és a CsISz-szel és ezekkel karöltve mozgósítani tudja a dolgozókat a munkára. Lelkes kötelezettségvállalások hangzottak el a járási pártkonfe­rencián • Szlovákia Kommunista Pártja X. kongresszusának tiszte­letére. Csémi elvtárs, a dunaszer­dahelyi kendergyár kiküldötte be­jelentette, hogy üzemük a X. kon­gresszus tiszteletére kötelezettséget vállal, hogy a második negyedévi tervet június 20-án teljesíti. A nagyudvarnoki helyi pártszer­vezet kiküldötte büszkén jelentette be, hogy a X. kongresszus tisztele­tére tett kötelezettségvállalásukat, hogy az 1953. évi sertésbeadásukat a kongresszus napjára teljesítik, 40 nappal megrövidítették és kötele­zettségvállalásukat április 4-én tel­jesítették. Bartalos elvtárs, a várkonyi ál­lami birtok kiküldötte felszólalt, hogy az állami birtokokhoz tarto­zó egyes majorokban egyáltalán nem volt instruktor, s volt olyan major is, melyben egyáltalán nem folyt pártoktatás. Az állami birtokok kommunistái e hiányossá­gok ellenére is mindent megtettek a terv teljesítésére és a marha­húsbeadást 100, a baromfihúst pe­dig 180 százalékra teljesítették. Az új járási pártvezetőségnek nagyobb gondot kell fordítania a pártjelöltek átigazolására, mert ezen a téren is hiányosságok van­nak. Több alapszervezetben vannak olyan tagjelöltek, akik már három­négy éve nincsenek átigazolva. Pél­dául Vásárúton is. A vásárúti párt­szervezet küldötte a konferencián felszólalt, hogy a járási párttitkár­ságra beküldték azoknak a tagok­nak a névsorát, akiket kizártak a pártból, és erre a járási pártszer­vezet még választ sem adott. Pedig ez már öt hónappal ezelőtt történt. A kétnapos konferencia vitájá­nak eredményét összefoglalva meg­állapíthatjuk, hogy a konferencia eleget tett hivatásának és tényleg a pártmunka alapkövévé vált a du­naszerdahelyi járásban. A dunaszerdahelyi járás kommu­nistáinak további sikeres munkájá­hoz szükséges, hogy a falusi párt­szervezetek még jobban élezzék ki az osztályharcot, szervezzék meg minden EFSz-ben és állami birto­kon a szocialista munkaversenyt és fordítsanak nagyobb gondot a tö­megpolitikai munka megszervezésé­re. A járási pártvezetöség tartson fenn szorosabb kapcsolatot az alapszervezetekkel. biztosítsa a rendszeres instruktázst, hogy min­den nap értesüljön az alapszerveze­tek problémáiról, s így segítsen nekik a nehézségek kiüszöbölésé­ben. A járási pártvezetőség fordítson nagyobb gondot a pártoktatás meg­szervezésére, hogy elméletileg fej­lett kommunistákkal jobban meg tudjon birkózni a feladatokkal. A dunaszerdahelyi járási párt­konferencia megmutatta, hogy a kommunistákban meg van a kez­deményező erö és ha a járási párt­vezetőség a mult év hibáin okulva rendszeresen irányítja az üzemi és falusi pártszervezeteket, akkor a dunaszerdahelyi járás sikeresen teljesiti a gottwaldi ötéves terv utolsó évét. A bratislavai Pionírpalotában hét­főn nagyon kedves vendégek jelen, tek meg — a Prága—Berlin—Varsó közti Békeverseny külföldi résztve­vői. Nagy ünnepe volt ez a brati­slavai pioníroknak, akik rendkívül szívélyesen és baráti módon fogad­ták a vendégeket. Bemutatták ne­kik palotájukat, az egyes érdek­körök helyiségeit, ahol éppen több helyen folyt a munka. így a kül­földi kerékpárosoknak alkalma volt megfigyelni a pionírok munkáját, megismerni az egyes körök műkö­dését és fejlettségét. Valamennyien nagyon érdeklődtek a körök mun­kája iránt és sokan egyes körökben megtalálták külön érdeklődésük tárgyát is. Látni lehetett a Német Demokratikus Köztársaságbeli ke­rékpárosok kék dresszét, vagy a firan TUL munkás sportszövetség versenyzőinek sárga öltözetét a pio­nírok és CsISz tagok kék és fehér ingei között, amint közösen szem­lélték valamely villanyfűrész kis modelljét, vagy pedig a sakktáblán folyó játékot Miután így megbarát­koztak egymással, a pionírok el­vezették vendégeiket kis srport­• Komáromi Spartak— Slovan Bra­tislava UNV 4:1 (3:1). Komárom­ban körülbelül 2000 néző előtt Szpe­vár bíráskodása mellett játszották a barátságos labdarúgó mérkőzést. A bratislavai csapat támadásaival indult a játék, és mindjárt a tizedik percben Kovács megszerezte a veze­tést. A gól után a Komáromi Spar­tak lendült támadásba, Vrecsics azonban tiszta gólhelyzetből kapu­fát lőtt. A honiak a további percek­ben fölényben voltak A 15-ik perc­ben egy szép akció után Angyal döntetlenre állítja az eredményt. A honiak a 25-ik percben Morav­csik révén jutnak vezetéshez. A má­sodik félidőben a honi csapat nagy lendülettel játszik. A 30-ik percben Vrecsicg 3:l-re növeli az előnyt, majd a 38-ik percben Angyal állítja be a végeredményt. A nagy lelke­sedéssel játszó hazai csapat minden egyes tagja dicséretet érdemel, A bratislavaiak veresége azzal magya­rázható, hogy igen sok tartalék já­tékossal állottak ki. íl I Április 29, szerda. A nap kél 4 óra 41 perckor, nyugszik 19 óra 14 perc­kor. A naptár szerint Péter napja van. • Várható időjárás: egyelőr e még felhős, futóesőkkel, főleg az ország nyugati részén. A hőmérséklet a déli órákban 15 fok körüli. A hét második felére a meteorológiai inté­zetek ismét derűs időt jósolnak. • A BRATISLAVAI KÖZPONTI NEMZETI BIZOTTSÁG FOGADÓ­NAPJAI A bratislavai Központi Nemzeti Bizottság, valamint a kerületi taná­csok ügyosztályain a felek fogadási napjait a következőképpen szabá­lyozták: Szerdán és pénteken 8—12 óráig lesz a felek fogadási napja a kö­vetkező ügyosztályokon: a népi igazgatás szervező ügyosztálya, a belügyi osztály, az iskola-, művé­lődési- és testnevelési osztály, pénz­ügyi, gazdasági, földművelési és műszaki osztály. Naponként fogadják a feleket, mégpedig 8—12 óráig a belkereske­delmi ügyosztály technikai osztá­lyán, egészségügyi osztályán, továb­bá a munkaerők osztályán, az utób­binál azonban 7.30—13 óráig. Az egyes ügyosztályokon a foga­dónapok a következők: A lakás és anyakönyvi ügyosz­tályon szombat kivételével napon­ként 8—12 óráig. Az igazgatási teendők, az új há­zasok kölcsönei és szociális osztá­lyon, az állampolgársági és bizton­sági osztályon minden hétfőn, szer­dán é s pénteken 8—12 óráig. A bűnügyi osztályon kedden szerdán és pénteken S 12 óráig. A tervezési bizottságon szerdán és pénteken 8—12 óráig. stadionjukba, ahol időközben majd­nem 1000 pionír sereglett össze, akik kíváncsian várták a kedves látogatókat. Sajnos a jól előkészí­tett műsort nem tudták teljesen le­bonyolítani, mert tartós eső állt be. Annál jobban törekedtek arra, hogy a vendégeket a palota nagytermé­ben szórakoztassák. Befejezésül a főiskolák é s az állami konzervató­rium iművészj együttese lépett föl gazdag műsorral. A pionír palotában eltöltött idő szemléltetően bemutatta a külföldi vendégeknek, hogy mily nagy gon­dot fordítanak nálunk az ifjúságra és annak sokoldalú nevelésére. A vendégek nevében ezt legszebben méltatta Onni Wiander, a finn sportküldöttség vezetője, aki Stani­slaw Królakkal, a lengyel küldött­ség tagjával és Henri Segarddal, a francia küldöttség tagjával megkö­szönte a pionírok kedves fogadását. Onni Wiander szavait ezzel fejezte be: ,,Szerencsét kívánok annak a népnek, amelynek ilyent örömteljes ifjúsága és ilyen szép gyermekei vannak, mert ezek biztosítják nekik a nagyszerű jövőt." • Komáromi Spartak—Spartak So­kolovo Praha 14:2. A barátságos ökölvívó viadal Komáromban folyt le. Az egyes mérkőzéseken a követ­kező eredmények voltak (elöl a honi versenyzők): Nagy kiütéssel győzött Dörich ellen, Buka a har­madik menetben Krupicskát kiütöt­te, Szenkó pontozással győzött Lo­renc ellen, Csiliak pontozásos vere­séget szenvedett KoudelátóL Horvát kiütéssel győzött Tomisa ellen. Ur­bán pedig pontozással legyőzte Smejkát. A komáromi OUSPZ szombaton délután a Mártoni OUSPZ ellen állt ki ökölvívó viadalra. A találkozót a komáromiak 12:4 arányban meg­nyerték. A hazai csapatban Puskái. Bankó, Cséri, Varga. Rigó és Csüi­ák győztek, míg a vendégek részé­ről Senko é s Szabó győztek. • Komáromi Spartak—Iszkra Hlo­hovec 1:3. A kerületi bajnoki nfíi kézilabda mérkőzést a jobban játszó galgóciak nyerték. r k A kerületi tanácsokon a felek fogadónapja hétfő, szerda és péntek 8—12 óráig. • NYÁRIG ELKÉSZÜL AZ 500 LAKA S KÖRNYÉKÉNEK PARKOZÄSA Április 8-án elkezdték a brigádi­munkát a bratislavai 500 lakóház környékének remdbehozásán. Ezen a munkán már a mult évben 40.000 munkaórát dolgoztak, az idén pedig 30.000 órát fognak ledolgozni. En­nek a munkának keretében víz­vezetéket fektetnek le a füves terü­letek öntözése céljából és a kerté­szeti munka tökéletesítése é a befe­jezése végett. A brigádmunkában való részvétel folyton emelkedik. A vízvezetéki csőhálózat lefektetési munkálatai még a nyári hőség beállta előtt be fejeződnek, úgy hogy a 50o lakóház melletti új gyepes területek meg­felelő öntözésben részesülhetnek. A többi munkahelyen, így a Dullovo­téren és a Kosicei-utcán ugyancsak rövidesen megkezdik az ültetvénye­zést. • PARKJAINKBAN KÉTSZER ANNYI PAD LESZ, MINT TAVALY VOLT A bratislavai parkokban már áp­rilis közepe óta kitették a frissen mázolt padokat, hogy dolgozóink­nak pihenő óráikban rendelkezésére álljanak. A város ipari üzemeiben szorgalmasan készítenek további padokat, A Központi Nemzeti Bi­zottság legutóbbi üléseinek egyikén ugyanis foglalkozott azzal a kérdés­sel, hogy kevés pad van és elhatá­rozta, hogy megkétszerezi a padok eddigi számát A padokat már má­jus l-ig elhelyezik a különféle par­kokban. Komáromi sporteredmények

Next

/
Oldalképek
Tartalom