Uj Szó, 1952. december (5. évfolyam, 287-311.szám)

1952-12-02 / 287. szám, kedd

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1952 december 2. kedd 2 Kčs V. évfolyam, 287. szám c/l mai izámhan : A szovjet tapasztalatok átvételével növeljük a mun­ka termelékenységét üzemeinkben (2. old.) Anyag ng országos pártkonferenciához (3 old.) A lévai Csemadok-csoport sikeres szereplése a Nyitra kerületi alkotó verseny ien (4. old.) A koreai kérdés vitája az ENSz politikai bizottságá­ban (5. old.) Sparta nyerte az idei Köztársasági labdarúgóbajnok­ságot (6. old.) A szakszervezeti dolgozók nagy leiadatai az állami birtokokon, valamint a gép- és traktorállomásokoo November 29—30-án tartották meg a Prágai Kultúrházban a ROH­állami birtokok, gép. és traktorállo­mások dolgozói szövetségének III. országos konferenciáját e jelszó alatt: „Állami birtokok, gép- és traktorállomások szakszervezeti dol­gozói dolgozzatok a magas termé­sek és magasfokú hasznosság szovjet mestereinek mintaképe szerint, — áll játok a szocialista mezőgazdaság építőinek első soraiban!" A konferen­ciáin résztvett J. Nepomucky földmű­velésügyi miniszter, Jindrich Uher képviselő, a CsKP KB titkára, J. Kolár képviselő, a Központi Szak­szervezeti Tanács titkára, az állami birtokok, gép- és traktorállomások példás dolgozói. A ROH mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti alkalmazottak szövet­sége központi bizottságának eddigi tevékenységéről az új szövetség elő­készítő bizottságának nevében Fran­tišek Matuska tett jelentést, aki többek között ezt mondotta: „A ROH plenáris ülése határozatának és szövetségünk Központi Bizottsá­ga 1952 augusztus 2.—3-i ülésének határozata alapján a szövetség új­jászervezésén kívül néhány más to­vábbi yájtozásra került sor szövetsé­günkben. A szövetség vezetősége és szervei munkájukban a termelőszek­torok nagy számának különféle problematikájával aprózták szét te­vékenységüket. Ezért sor kerül a feladatok pontosabb meghatározásá­ra. Űj szövetségünk hatásköre most csupán az állami birtokokra, gép­és traktorállomásokra, valamint a földmüvelésügyi minisztérium egyes intézményeire vonatkozik. A többie­ket, mint az erdőket, kertészetet, stb. más szövetségekbe vonják be az állami és gazdasági szervek gaz­dasági rétegeződése szerint. A vita során felszólaltak az egyes állami birtokok, valamint gép- és traktorállomások küldöttei, hogy tájékoztassák a jelenlevőket tapasz­talaikról és rámutassanak azokra a hiányosságokra, amelyek útjukban állanak és megismertessék őket azokkal a módszerekkel, melyek se­gítségével megszüntethetik e hiá­nyosságokat. A délutáni tárgyalás Jozef Nepo­mucky földmüvelésügyi miniszter­beszédével kezdődött. Jozef Nepomucky földmüvelésügyi miniszter bevezetőjében köszönetet mondott az állami birtokok gép- és traktorállomások, alkalmazottai je­lenlevő helyetteseinek, a párt- és kormányhatározatokkal a rájukrótt feladatok elvégzéséért, ami a mezei munkák meggyorsítását is jelentette az elmúlt évekhez viszonyítva. Az­után röviden felsorolta az állami birtokok, továbbá gép- és traktor­állomások előtt álló jelen feladato­kat. Hangsúlyozta a fejőstehenek hasznossága és a tejtermelés foko­zásának jelentőségét. Az állami bir­tokok, gép- és traktorállomások egyes dolgozóinak példái arról ta­núskodnak. hogy a termelés fokozá­sának egyetlen egy problémája sem megoldhatatlan. A mezőgazdasági termelés eddigi sikerei azt mutat­ják, hogy a mezőgazdaságban is megmutatjuk, tudunk kapitalisták, nagybirtokosok nélkül gazdálkodni. Beszéde fő részében Nepomucky miniszter az állami birtokokon, gép­es traktorállomásokon működő szakszervezeti dolgozók feladatai­ról beszélt. „A terv szétírása — hangsúlyozta — az a feladat, amely a szakszervezetre hárul. Mindenek­előtt jól kell kidolgozni a terveket és szervezésileg biztosítani teljesíté­süket." Ezután Kornel Gavrilovics Golo­vatij, szovjet tanácsadó tolmácsol­ta az összegyűlt kiküldötteknek a szovjet nép üdvözletét. Az ülés első napjának végén Jindrich Uher kép­viselő, a CsKP KB titkára mondott beszédet, aki hangsúlyozta a Szov­jetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusának és a Sztálin­cikkéknek jelentőségét. A továb­biakban felvázolta az állami birto­kok, valamint gép- és traktorállo­mások szakszervezeteinek feladatait. Kijelentette: „ a szakszervezeti moz­galom dolgozóinak feladata az. hogy ügyelniök kell az állami birtokok, gép. és traktorállomások dolgozói­nak átképzésére és rendszeres neve­lésére. Mezőgazdaságunkban olyan emberek vannak, akik összenőttek a földdel és építő igyekezetünkkel. Kell azonban, hogy ezek a káderek szakmailag növekedjenek. Ez a szakszervezetek további feladata — rendszeres szakmai és politikai ta­nulásra irányítani a kádereket. Nagy fontosságot kell a szakszervezetek­nek tulajdonítaniok a fiatal erők ne­velésének, akik vállalataikban be kapcsolódtak a munkába." A ROH — textil és bőripari alkalmazottak szövetségének országos konferenciája November 29-én a smichovi Nem­zeti Házban megnyitották a ROH textil és bőripari alkalmazottak szö­vetségének országos konferenciáját, amelyen kiértékelték a textil és bőr­Ipari szakszervezeti dolgozók eddigi munkáját és újabb feladatokat tűz­tek ki nekik. A szombati ülésen, amelyet Emilia Adamková, a szövet­ség szlovákiai bizottságának elnöke, vezetett résztvett A. Málik könnyű­ipari miniszter, Fjodor Nikolajevics Antipov és A Hochfelder, a bőr-, textil- és ruházati ipari alkalma­zottak nemzetközi szakszervezeti szövetségének titkárai, a CsKP KB Szlovákia Kommunista Pártja Köz ponti Bizottságának képviselői. Má­ria Trojanová képviselő, a közpon­ti szakszervezeti tanács titkára, va­lamint a könnyűipari minisztérium és megbízotti hivatal képviselői. Ja­roslav Mevald, a szövetség központi titkára tartotta a főbeszámolőt, amelyben értékelte a szövetség ed­digi munkáját és végül konkrét fel­adatokat szabott meg főleg a párt­és kormányhatározatok következe­tes teljesítésére a szocialista mun­kaverseny fejlesztésére, továbbá a legjobb dolgozók és a szovjet sztaha­novisták új munkamódszereinek ér­vényesítésére vonatkozólag. A beszámoló körüli vitában F. N Antipov, a bőr-, textil- és ruházati ipari alkalmazottak nemzetközi szak­szervezeti szövetségének nevében kö szöntötte a konferenciát. Hangsú­lyozta, hogy a csehszlovák textil és bőripari dolgozók munkaigyekezetük­kel jelentős segítséget nyújtanak és megerősítik a munkásosztály nem­zetközi szolidaritását főleg a gyar­mati és félgyarmati országok mun kásáit. Lelkes üdvözlés közepette tartót ta meg beszédét Alojz Málék köny­nyüipari miniszter. A Csehszlovák Szovjet Barátság Hónapja városainkban és falvainkban A Jeremenko tábornok-tárna CsSzBSz élmunkáscsoportja 2500 tonna szenet termelt kJ terven felül Az osztravai Jeremenko-bányában Hilser Kelemen élfejtö vájatának bányászai, akik „a Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövetségének él­munkáscsoportja" büszke elnevezést viselik, november 29-én a reggeli műszak alatt teljesítették kétszere sen felemelt felajánlásukat és ok­tóber l-e óta terven felül 2500 ton­na szenet termeltek ki. E mennyi­ség egy és egynegyed kilométer hosszú szénnel megrakott vonat szerelvényt tesz ki. A CsSzBSz él­munkáscsoportjának tagjai Hilser élfejtővel együtt újabb felajánlást tettek, hogy Sztálin elvtárs születés­napjának tiszteletére az idén még további 500 tonna szénnel többet fejtenek ki. A szovjet könyv és sajtó hete a főiskolákon A Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapjának keretében a pozsonyi főiskolákon most tartják meg a szovjet könyv- és sajtó hetét. A Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövetségének egyes csoportjai a fakultásokon szovjet könyv, és fo­lyóiratkiállításokat rendeztek. Az orvosi fakultás CsSzBSz csoportjá­ban ez alkalommal 7200 korona ér­tékű könyvet adtak el. A kiállítások folyamán az egyes fakultásokon 12 beszélgetést ren­deztek a szovjet irodalomról, A be­szélgetések az egyes munkacsopor. tokban mentek végbe és Vladimír Popov ,,Acélemberek'" című könyvé­ről tartott vitákban érik el tető­fokukat. A nyitrai mezőgazdasági fő­iskola hallgatóinak felajánlásai A Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapjának örömteljes előkészüle­teibe a nyitrai kerületben nagy lel­kesedéssel kapcsolódtak a nyitrai mezőgazdasági főiskola hallgatói és dolgozói is. Értékes kötelezettség­vállalásokat tűztek ki a szovjet szakirodalom tanulmányozása és a mezőgazdasági kutatás terén. A takarmányalap tagjai felajánlást tettek i hogy a téli szemeszter végéig elkészítik a nyitrai kerület réti és legelő növényzete biochemiai érté. kelésének kutatási módszerét. Ha­sonló felajánlásokat tettek a nö­vénytani tanszék tagjai is. A nagyfödémes szövetkezeti ta­gok a Csehszlovák-Szovjet Barát sági Hónapban megrendezték a szovjet könyvek kiállítását. A kiál­lításon szerepelnek az orosz klasz­szikusok. A kiállítás az egész lakos­ság nagy érdeklődésének örvend. Szovjet reprodukciók kiállítása Pozsonyban November 29-én, este a Cseh­szlovák-Szovjet Barátság Hónapjá­nak keretében a Csehszlovákiai Képzőművészek Szövetsége szlová­kiai tagozata kerületi központjának Safárik-téri kiállítási helyiségeiben megnyitották a szovjet reproduk­ciók kiállítását. A gyönyörű, több­és egyszínű reprodukciók jellegze­tesen megmutatják mindazt, ami­ben él a világ első szocialista or­szága amiről gondolkodnak, ami után vágynak és amire töreksze­nek emberei. A szovjet emberek békés építőmunkája, örömteljes élete, a munkások, kolhozparasz­tok, ifjúság alakjai, nagyértékü dokumentáris részletek a szovjet nép szeretett vezéreinek, V. I. Le­ninnek és J. V. Sztálinnak, a dicső művészeknek és kiváló dolgozók­nak életéből, harcából és munkájá­ból képezik a híres szovjet festők és szobrászok müveinek tárgyát és tartalmát. A reprodukciókban ta­lálkozunk a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom történelmi jelen­tőségű napjaiban lefolyt küzdelmek felejthetetlen jeleneteivel, és az új, örömteljes szocialista valóság lel­kesítő szépségével. Ing. Ľudovít Kudlák festőmű­vésznek, a Csehszlovákiai Képző­művészek Szövetsége kerületi köz­pontja elnökének, üdvözlő beszéde után Lőrincz Gyula a Csehszlová­kiai Szovjetbarátok Szövetsége szlovákiai bizottságának alelnöke nyitotta meg a kiállítást. A kiállí­tás e hónap végéig tart és 9—18 I óráig tekinthető meg. A Kovohuty Povrly nemzeti vállalatot ünnepélyesen S zerge j Mironovics Kirov-üzemmé nevezték el November 30-án, a délelőtti órák­ban a Kovohuty Povrly nemzeti vállalatot Szergej Mironovics Ki­rov-üzemnek nevezték el. Az ün­nepélyes aktuson résztvettek Va­szilíj Dimitrievics Karjakin, a Szovjetunió prágai nagykövetségi tanácsosa, Jindrich Uher képviselő, a CsKP s KB titkára, Bohumil Stei­ner, a kohászati és ércbányaipar­ügyi miniszter helyettese és mások. A csehszlovák és szovjet himnu­szok elhangzása után Sztábya Ulrik vállalatigazgató beszédet tartott az üzem építő feladatairól, mely az ötéves terv negyedik évét már no­vember 25-én í teljesítette. Ezt a nagyjelentőségű sikert Podmoszt­kov Csutkich és Korabelnyikova szovjet dolgozók haladó munka­módszereinek következetes fejlesz­tésével és a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 35. évforduló­jának tiszteletére vállalt kötele­zettségek következetes teljesítésé­vel érték el. Ezután Jindrich Uher képviselő, a CsKP KB titkára vette át a szót. Beszédében értékelte a proletáriá­tus, a béke és az egész világ dol­gozói boldogsága harcosának, az SzK(b)P Központi Bizottsága poli­tikai irodája tagjának, Szergej Mironovics Kirovnak életét és mü­vét Konferencia a kassai kerület falvaiban végzett népnevelő munkáról A kassai kerület járási pártszer­vezeteinek és járási nemzeti bizott­ságainak népnevelésügyi dolgozói, elnökei és titkárai november 30-án Kassán konferenciát tartottak, amelyen megtárgyalták a téli hó­napok során a falvakon végzett nép­nevelő munka programmját. A nép­nevelő munka jelentőségéről a falu szocializálásában Sulek Miroszlav, a kerületi pártbizottságé titkára tar­tott beszámolót Beszéde utáni vitá­ban a kiküldöttek eddigi sikereikről beszéltek és javaslatokat tettek a falvakon végzett népnevelő munka megjavítására. A királyhelmeci járásban a Szov­jetunióról tartott előadó tevékeny­ľ ség megjavítása érdekében körzeti I népnevelésügyi dolgozókat é s elő­adókat képeznek ki, akiknek négy község van gondjaikra bízva. A falvakon folytatott népnevelő munkásságba bekapcsolódik a kassai Nemzeti Színház együttese is, amely december 1-től meglátogatja a já­rási székhelyeket és az EFSz-eket A vitát Chudík Mihály, a kerületi nemzeti bizottság elnöke értékelte ki. Népnevelésügyi határozatot fo­gadtak el a konferencián, amelyben többek között arr a kötelezik magu­kat, hogy Sztálin generalisszimusz születésnapjáig a kerület minden községében népnevelő otthont léte­sítenek ég a kis. és középparasztok további kádereit, mindenekelőtt az ifjúságot megnyerik a népnevelő munkának. A Csehszlovák Szovjet Barátság Hónapja a lévai járásban A Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapja a lévai járásban jó elő­készítő munkával sikeresen folyik. A járásban 92 helyen tartanak elő­adásokat Ezek az előadások idő­szerű kérdésekre adnak választ és lehetőséget nyújtanak megvitatá-, sukra. Már az egyes témák címei is világosan megmutatják, hogy milyen célra törekszenek az elő­adások. Csak néhányat említünk: »A szocializmus alaptörvénye^, »A szocialista munkaverseny«, »A szovjet falu útja a kolhoz felét »A szovjet ember élete«. A nagy érdeklődésre jellemző, hogy az ed­dig megtartott előadásokon 7893-an vettek részt. E nagy részvétel ar­ról tanúskodik, hogy a dolgozók nagy többsége tisztában van azzal, hogy szüntelenül tanulnunk kell a szovjet tapasztalatokból, mert csali így tudjuk megvalósítani hazánk szocialista felépítését. Vitaesték és megbeszélések van­nak kulturális kérdésekről is. Ga­lina Nyikolajeva »Aratás« című könyvét idáig már tíz községben vitatták meg. Az előadásokon a résztvevők előzetesen elolvasták a könyvet, jegyzeteket készítettek róla. és így az előadást követő vi­ta nagyon élénk volt. A hozzá­szólók a mi egységes földműves szövetkezeteinkkel kapcsolatban kérdéseket vetettek fel és arról be­széltek, miként kell alkalmazni a mi viszonyainkra a könyv tanulsá­gait. A Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapjában 784.000 korona értékű könyv került forgalomba a járás­ban. 87 helyen nyílt könyvkiállítás, köztük 39 üzemekben, hogy a dol­gozók közvetlenül a munkahelye­ken vásárolhassák a könyveket ' A népi alkotó versenyek kereté­ben 27 fellépést terveztek, - színda­rabok mellett esztrád-müsorokat is rendeznek. A nagy siker bizonyí­téka az eddigi 12.488 résztvevő. A szovjet filmeket bemutató filmelő­adások szintén nagy látogatottság­nak örvendenek. A falvakon előadá­sokkal egybekötött filmelőadások folynak. A lévai járásban nem hanyagol­ják el az orosz nyelvoktatást sem. 78 tanulókört szerveztek, ahol 1299-en vesznek részt az orosz nyelv tanulásában. R. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom