Uj Szó, 1952. június (5. évfolyam, 129-153.szám)

1952-06-01 / 129. szám, vasárnap

Világ proletárjai egyesüljetek! • M A J c/l mai számban : SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Régi harcos visszaemlékezik Siroky elvtársra . . (2. old.) V. Siroky — kis- és középparasztjaink jobb életé­nek harcosa (8. old.) A gyermekek ünnepe, a béke ünnepe (4. old.) Nyugat-Berlin dolgozói hatalmas tiltakozó menetet rendeztek a háborús keretszerződés ellen (5. old.) A Szovjet Hadsereg példája szerint napról napra fokozzuk néphadseregünk védelmi képességét . . (7. old.) Rádióműsor (8. old.) Bratislava, 1952 június 1 vasárnap 2 Kčs V. évfolyam, 129. szám •„ Üdvözlő táviratok Viliam Siroky elvtárs 50. születésnapja alkalmából A. J. Visinszkij távirata Viliam Siroky külügyminiszterhez A. J. Visinszkij, a Szovjetunió külügyminisztere Viliam Siroky kormány­elnökhelyettes külügyminiszterhez a következő táviratot intézte: VILIAM SIROKY elvtársnak, a Csehszlovák Köztársaság külügyminiszterének, PRÁGA 50. születésnapja alkalmából kérem, fogadja miniszter elvtárs szívélyes üdvözletemet és jókívánságom kifejezését, hogy jó egészségben további sikereket érjen el működésében. A. J. VISINSZKIJ. A csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonala Központi Akcióbizottsága elnökségének távirata A csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonala Központi Akeióbizottságá­nak elnöksége a következő üdvözlötáviratot intézte Viliam Siroky kor­mányelnökhelyettes, külügyminiszterhez: TISZTELT ELVTÁRS, a csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonala Központi Akcióbizottságának elnöksége szívélyes jókívánságait fejezi ki Önnek 50. születésnapja alkal­mából. E nagyjelentőségű jubileumot felhasználjuk arra, hogy a csehek és szlovákok megújhodott Nemzeti Arevonalának nevében őszinte köszö­netünket fejezzük ki Önnek azért a nagy munkáért, amelyet mindkét nemzetünk dolgozó népének érdekében és a Csehszlovák Köztársaság ja­vára végzett, önnek, mint a szlovák munkásosztály harcosának és vezé­rének nagy életküzdelme meghozza gyümölcsét. Szlovákia az Ön veze­tésével és Szlovákia Kommunista Pártjának vezetésével ipari és szocia­lista országgá változik át. A cseh és szlovák nemzet jó viszonya örök időkre megoldódott és biztosítva van. Kívánjuk Önnek, hogy Csehszlovákia dolgozó népének és az ország szocialista építésének érdekében, a világbéke harcának érdekében végzett nagy munkáját még hosszú évekig egészségben folytathassa. Á Nemzeti Arcvonal Központi Akcióbizottságának nevében ANTONIN ZÁPOTOCKY Dr. OLDRICH JOHN A Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövetsége Központi Bizottságának elnöksége a következő üdvözlő táviratot intézte Viliam Siroky kormányelnökhelyet­tes, külügyminiszterhez: „Tisztelt Siroky elvtárs, 50. születésnapod alkalmából őszinte jókíván­ságainkat fejezzük ld Neked a Csehszlovák-Szovjet Barátsági Szövetség több, mint kétmillió tagjának nevében. Egész életed a szocializmusért, a dolgozó nép szabad és boldog életé­ért, a szlovák és cseh nemzet testvéri kapcsolataiért, a csehszlovák-szovjet barátság elmélyítéséért és megszilárdításáért folytatott harcban telik. Mint kormányelnökhelyettes és külügyminiszter, sikeresen teljesíted rendkívül fontos feladataidat a csehszlovák-szovjet szövetség, barátság és együttműködés megszilárdítása terén, ami döntő tényezője szocialista építésünknek, függetlenségünknek és a béke fenntartásának.. Kifejezed népünk akaratát a nemzetközi kapcsolatok terén szoros együttműködés­ben a sztálini diplomáciával, véded a békét és köztársaságunk független­ségét, segítesz a háborús imperialisták fondorlatai leleplezésében és a nemzetek közti békés együttműködés megvalósításáért folytatott harc­ban. Kívánjuk, hogy teljes erőben és egészségben Gottwald elvtárs oldalán és az ő vezetésével folytasd nagyjelentőségű működésedet és újabb és újabb sikereket érj el hazánk jóléte és a világbéke győzelme érdekében." A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága elnökségének távirata „TISZTELT ELVTÁRS, a CsISz Központi Bizottságának és népi demokratikus Köztársaságunk egész ifjúságának nevében jókívánságainkat fejezzük ki Önnek születés­napja alkalmából. Mint Sztálin elvtárs hű tanítványa és Gottwald elvtárs hü harcostársa, segítette építeni Csehszlovákia Kommunista Pártját, a dolgozó nép sziüó'pártját, harcolt a népi demokratikus köztársaság megte­remtéséért és további megszilárdításáért. Éveken keresztül harcolt, mint a munkásosztály hü fia a szlovák nemzet jobb életéért és czz*l egész drága, népi demokratikus köztársaságunk felvirágzásáért. Az Ön érdeme is, hogy ifjúságunk gyönyörű, örömteljes életet él. Drága elvtárs! A CsISz tagok és a pionírok, egész ifjúságunk tanul Önnek a szocializmus és a béke ellenségei ellen vezetett becsületes har­cának példájából. Ifjúságunk hűséget és bolsevik következetességet ta­nul Öntől, á Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránti szeretet és ragaszko­dást. Kormányelnökhslyettesi és külügyminiszteri magas tisztségében meg­valósítja népünk jelszavát: Örök időkre a Szovjetunióval. A Párt éa Gottwald elvtárs vezetésével, akinek Ön élenjáró jiiunka­társa, köztársaságunk előre halad a szocializmus felé. ígérjük Önnek, hogy e nemes cél érdekében minden erőnket kifejtjük. Köszönetet mon­dunk Önnek nemzeteink jóléte érdekében kifejtett munkásságáért és szí­vünkből kívánunk Önnek jó egészséget további munkájában." A Csehszlovák Békevédelmi Bizottság távirata A Csehszlovák Békevédelmi Bizottság Viliam Siroky elvtárshoz 50. születésnapja alkalmából intézett táviratában többek között ez áll: „Abban "az időben ünnepli születésnapját, amely rendkívül komoly, a döntés napjaiban, megőrződik és megszilárdul-e a béke, vagy kitör az új világháború. Az imperialista háborús gyujtogatóknak, élükön az Amerikai Egyesült Államok uraival, őrültsége határtalan és éppen e napokban kö­vettek el számos további gaztettet, amelyek veszélyeztetik a békét. Az elmúlt napok eseményei Koreában, Nyugat-Németországban és Francia­országban bennünket is érintenek, veszélyeztetik a békét és államunk biztonságát. ígérjük Önnek, drága elvtárs, hogy fáradhatatlanul harcra buzdítjuk népünket azok ellen, akik a mi nemzeteinket is vérbe akarnák fojtani." VILIAM SIROKY Szlovákia szocialista iparosításának élharcosa és szervezője Pártunk Marx,, Engels, Lenin és Sztálin halhatatlan tanítása szerint igazodva már a münchenelőtti köz­társaságban rámutatott dolgozó né­pünk előtt Szlovákia szocialista ipa­rosításának perspektívájára, mint a gazdasági hanyatlás, nyomor és mun­kanélküliség állapotából kivezető út­ra. Rámutatott a dicső sztálini öt­éves tervek tündöklő példájára, ame­lyek rövid idő alatt felszámolták Oroszország gazdasági elmaradottsá­gát és az országot elsőrendű ipari nagyhatalommá, a világ leghaladot­tabb technikájú országává tették és egyben biztosították a peremvidékek lehető leggyorsabb fejlődését, ame­lyeket a cári önkény elnyomott és el­hanyagolt. Szlovákia dolgozói a Szov­jetunióban folyó szocialista iparosí­tás sikereitől fellelkesítve a kapita­lista elnyomás alatt fokozódó biza­lommal és reménnyel tekintettek a CsKP-re, mint olyan erőre, amely nemcsak győzelmes harcra képes a dolgozókat vezetni a kizsákmányolás és a nemzetiségi elnyomás burzsoá rendszere ellen, hanem biztosítani is tudja az elmaradott ország ipari fej­lődését Siroky elvtárs a CsKP IX. kongresszusán mondott beszédében rámutatott arra, hogy Szlovákia dol­gozó népe nemcsak a kapitalista ki­zsákmányolástól szenvedett, hanem attól is, hogy a burzsoázia képtelen volt a termelő erők bármilyen legcse­kélyebb fejlődését is biztosítani Szlo­vákiában. Az első világháború után, a tőkés rendszer általános válságá­nak idején Szlovákia a burzsoá kor­mány alatt' kínos nyomorgásra volt ítélve, anélkül, hogy bármilyen kilá­tása lett volna arra, hogy kikerül az elmaradottság és a dermedtség álla­potából, amelyben oly sokáig tartotta a magyarországi uralkodó osztály félfeudális rendszere. A kapitalista fejlődés alacsony fokán való megme­revedés Okozta azt, hogy Szlovákiá­ban a kapitalizmus minden átka, mint a munkanélküliség, a válságok, a földművesek tömeges elszegényedé­se kétszeres erővel nyilvánult meg. Pártunk a dolgozó nép előtt már akkor feltárta a szocialista iparosítás perspektíváját és ezzel egyidőben szá­mos akciót szervezett a dolgozók kö­vetelései egy részének megvalósítá­sára, főleg a különféle beruházási vállalkozások megkezdésére, amelyek legalább részben enyhítenék a mun­kanélküliséget. Abban az időszakban, amikor Csehszlovákiát a német fa­sizmus fokozott veszélye fenyegette, a csehszlovák burzsoázia uralkodó körei, élükön dr. Benessel, az árulás és kapituláció politikáját folytatva, szándékosan szabotáltak minden olyan intézkedést, amely általában a dolgozó nép, de különösen Szlovákia népe gazdasági helyzetének megjaví­tására irányult volna. Akkor meg­mutatkozott, hogy elkerülhetetlenül szükséges a köztársaság védelme ér­dekében a népfront politikájának szellemében Szlovákia gazdasági és kulturális fejlődésének konkrét pro­grammját kidolgozni, amely képes mozgósítani a legszélesebb néptöme­geket, az összes demokratikus erő­ket a fasiszta veszély elleni harcra. A CsKP KB megbízásából' ezt a feladatot Siroky elvtárs vállalta. 1937 m^jus 16-án és 17-én összehív­ták Besztercebányára a CsKP össz­szlovákiai konferenciáját. Ezen a konferencián Siroky elvtárs előadta Szlovákia gazdasági, szociális és kul­turális felvirágoztatásának ismert tervét, amely — mint hangsúlyozta — a legközelebbi időben és az adott lehetőségek mellett, vagyis a kapi­talizmus feltételei között megvalósít­JULO BRÄNIK • * • ható volt E terv követelései annak ellenére, hogy a mai vívmányokkal összehasonlítva szerények voltak, nagy mozgósitó erővel bírtak és pél­dául szolgáltak, hogyan kell helyesen összekapcsolni a részköveteléseket Pártunk forradalmi végcéljával az akkori időszakban. E tervek megva­lósítása a fináhetőke komoly vere­ségét jelentette volna, amely előké­szítette a talajt a kapituláció számá­ra és a német fasizmussal való szö­vetkezés számára, és a demokratikuá és antifasiszta erők megerősödését jelentette volna a köztársaságban. Ebben rejlett e terv nagy politikai jelentősége, amely Szlevákia gazda­sági és kulturális fejlesztésének első teljes programmja volt. Az uralkodókörök azonban nem gondoltak komolyan a köztársaság megvédésére ét ezért nem szándékoz­tak megvalósítani a Siroky elvtárs által előterjesztett programmot sem. Továbbra is szabotálták a dolgozók minden intézkedését és szabad teret engedtek a német fasiszta imperia­listák ludák és más szolgái és ügy­nökei felforgató tevékenységének. Az 1938 július 6-án tartott nagy anti­fasiszta manifesztáción Gottwald elv­társ Bratislava népéhez szólva ezeket mondotta: „Szemére vetjük a kor­mánynak, hogy Szlovákia dolgozó né­pének szükségleteivel szemben mos­tohán viselkedett. Hogy az eszterhá­ziaknak jól menjen soruk, hogy az új nagybirtokos nemesség elégedett le­gyen, hogy a szlovákiai kapitalisták meggazdagodhassanak a szlovák nép verejtékén, — erről gondoskodott a kormány, de nem gondoskodott Szlo­vákia dolgozó népének szükségletei­ről. .. Ha Hodzsa és Dérer keveseb­bet szónokolnának és a kormányban többet törődnének a szlovák nép szükségleteivel, idejében megvalósí­tották volna a kommunisták által beadott javaslatoknak legalább egy részét: Sidor nem uszíthatná oly bün­tetlenül a szlovák népet testvérgyil­kos harcra". A burzsoázia szégyenteljes mün­cheni kapitulációja után Szlovákia dolgozó népe a CsKP vezetésével szi­lárd egységben a cseh dolgozó nép­pel folytatta harcát a megszállók és kiszolgálóik ellen. És amikor a har­cok évei után hazánkat felszabadí­totta a dicső Szovjet Hadsereg, pár­tunk hamarosan megkezdte Szlová­kia iparosításának megvalósítását. Különféle részakciók után már a csehszlovák gazdaság felújításának és felépítésének kétéves tervében megkezdte Szlovákia tervszerű iparo­sítását. Gottwald elvtárs maga nagy jelen­tőséget tulajdonított és tulajdonít Szlovákia iparosításának és állandóan rendszeres gondot fordít rá. E gon­doskodásnak hála, Szlovákia iparosí­tása az egész párt ügyévé, Csehszlo­vákia egész dolgozó népének ügyévé vált. A g'ottwaldi irányvonal kezdemé­nyező megvalósítója Szlovákiában, Szlovákia szocialista iparosításának kezdettől fogva élharcosa és szerve­zője, Viliam Siroky elvtárs, Gottwald elvtárs legközelebbi munkatársa, az SzKP elnöke, akinek 50. születésnap­ját egész dolgozó népünk a szeretet és az odaadás forró érzéseivel ünnep­li. Siroky elvtárs a CsKP politikáját megvalósítva a szlovák kérdés lenini­sztálini megoldásának előharcosává lett. E politika jegyében egybetömö­rítette a szlovák kommunistákat és Szlovákia Kommunista Pártjából a CsKP hü harci csapatát építette ki, amely szilárdan felzárkózik elnöke, Klement Gottwald elvtárs köré. E politika jegyében Siroky elvtárs sike­res harcot vívott a burzsoa-naciona­lizmus ideológiája és annak követői* ellen, a gazdasági előrehaladásnak, valamint Szlovákiának a cseh mun­kásosztály testvéri segítségével való iparosításának ellenségei ellen. A kulcsipamák és a pénzügynek már a kassai kormányprogramul sze­rint történt államosítása megterem­tette Szlovákia iparosításánalt reális előfeltételeit, amint erre Siroky elv­társ még,az államosító dekrétumok kiadása előtt rámutatott a „Svet prá­ce" cimü lapban 1945 X. 5-én meg­jelent „Szlovákia iparosításáért" ci­mü cikkében. Az ö vezetésével a párt Szlovákiá­ban megkezdte az összpontosított elő­készületeket az iparosítás megvalósí­tására és az SzKP KB 1946 március 12-i ülése már teljesen e törekvés je­gyében folyt le. Szlovákia iparosítása vonalának követése pártunknak hatásos fegy­vere volt a burzsoá reakció, a kapi­talista ideológia csökevényei ellen, a burzsoa-nacionalizmus és a kozmo­politizmus ellen. A dolgozók látták, hogy nem a nemzetiségi uszítások­ban és a nemzeti összeférhetetlenség­ben és bizalmatlanságban rejlik a nemzetiségi kérdés megoldása, hanem a közös munkában, a nemzetek test­vériségén és egyenjogúságán alapuló közös építésben. A szocialista felépí­tésért való testvéri együttműködés­ben a csehek és szlovákok a magyar, ukrán, lengyel és német nemzetiségű dolgozókkal, egyenjogú polgárokként és a szocializmus építőiként találkoz­tak. A dolgozók meggyőződtek arról, hogy a nemzetiségi kérdést egyedül azon az úton lehet megoldani, ame­lyet a lenini-sztálini tanítás mutat és amelyet nálunk Lenin és Sztálin hü tanítványa, Gottwald elvtárs az ő legközelebbálló munkatársa és har­costársa, Siroky elvtárs valósítanak meg nálunk. Szlovákia iparosításáról, mint a szlovák kérdés megoldásának mód­szeréről Siroky elvtárs 1949 május 27-én a CsKP IX. kongresszusán be­szélt. Hangsúlyozta, hogy gazdasági terveink számadatai mögött pártunk azon nagy törekvése áll, hogy meg­oldja a marxizmus-leninizmus szel­lemében a szlovák kérdést. Rámuta­tott arra, hogy a csehek és szlová­kok együttélésének alapjává a pár­tunk, Gottwald elvtárs által megfo­galmazott és kidolgozott alapelvek lettek, és hogy ezeket valóra váltot­ták a burzsoá reakció és pártunkban lévő ügynökségének dühödt ellenál­lása ellenére is. Azonban a szlovák kérdés — mondotta továbbá Siroky elvtárs — ezzel nem szűnt meg lé­tezni, mégpedig Szlovákia gazdasági, szociális és kulturális egyenlőtlensé­gének alakjában. Pártunk politikája a szlovák kérdésben Sztálin elvtárs lángeszű tanításához igazodott, aki arra tanít bennünket, hogy a nemze­tiségi kérdés szocialista megoldásá­nál nem elégedhetünk meg formális egyenjogúsággal, hanem meg kell te­remteni minden előfeltételt, hogy az azelőtt elmaradt nemzetek gazdasági és kulturális elmaradottságát felszá­moljuk és hogy az összes nemzetek nemzeti élete fejlődésére egyforma '-'tételek alakuljanak. Szlov'k'r. iparosítása jelentős szere­pet játszott — amint azt Siroky elv­4

Next

/
Oldalképek
Tartalom