Uj Szó, 1952. február (5. évfolyam, 27-51.szám)

1952-02-01 / 27. szám, péntek

1952 február 1 UJSZÖ A kozmopolitizmus az amerikai agresszió eszköze A jelenlegi nemzetközi helyzet­ben a kozmopolitizmus ideológiája az amerikai imperializmusnak, a béke, a nemzetek függetlensége és szabadsága legmegrögzöttebb ellen­ségének fö ideológiai fegyvere. A kozmopolitizmus hirdetése az ame­rikai imperialisták és segítőtársaik számára azt a célt szolgálja, hogy hozzájáruljon végcéljuk eléréséhez, az egész világ amerikai imperializ­mus igájába hajtásához, az összes országoknak hatalmuk alá rendelé­séhez és az összes nemzeteknek az amerikai monopolisták kénye-ked­vére való kiszolgáltatásához. A kozmopolitizmusnak, mint az amerikai imperializmus fő ideoló­giai fegyverének veszélyére, A. A. Zsdanov már 1947-ben rámutatott a kommunista és a munkáspártok információs bürójának ülésezésén, ahol a kozmopolitizmust úgy jelle­mezte, mint „felhívást arra, hogy a nemzetek lemondjanak önrendel­kezési jogukról, amellyel szemben a „világuralom" gondolatát állít­ják". Az amerikai imperializmus ideo­lógusai azt hirdetik, hogy a függet­len államok létezése túlhaladott ál­Máspont, hogy akadályozzák a fejlő­dést, és hogy az állami szuveréní­táshoz való „ragaszkodás" állító­lag káros konzervatívizmus. Ezért az ő terveik szerint „világkor­mányt" kell kialakítani, az egyes \ nemzetek érdekeit „közös" érdekek­nek kell alárendelni, stb. Természetesen világos, hogy ki­nek szolgálna ez a világállam, amelynek alá kellene rendelni az egyes államok érdekeit: egyedül és kizárólag az amerikai imperializ­mus érdekeit, hódító és háborús céljait szolgálná. Az amerikai imperializmusnak a kozmopolitizmus ideológiájára két fő okból van szüksége. Elsősorban azért, hogy meggyön­gítse az ellenállást az összes orszá­gok széles néptömegeiben, amelyek az amerikai fennhatósággal szembe­szállnak. Másodszor, hogy „megma­gyarázza" és „megokolja" az USA monopolista oligarchiájának igényét a világuralomra, högy elérje az amerikai imperializmusnak, mint a jelenlegi világ vezető erejének elis­merését, amely előtt mindenkinek meg kell hajolnia. Az utóbbi évek amerikai külpoli­tikáját éppen ezeken az útakon ve­zetik, amelyeket a kozmopolitizmus politikája határoz meg és különféle tömbökkel, katonai szerződésekkel és gazdasági egyezményekkel igye­keznek az egész kapitalista világot maguk alá rendelni. Ezeket a célokat követte az ame­rikai diplomácia a Marshall-tervvel és ezeket a célokat igyekszik ma fo­kozott mértékben keresztülvinni az úgynevezett Schuman-terv — Nyu­gat-Európa gazdaságának az ame­rikai monopóliumok által való tel­jes ellenőrzésének — megvalósítá­sával. Ezeket a célokat követi az Atlanti-egyezmény és az úgyneve­zett nyugat-európai, amerikai pa­rancsnokság alatt álló hadsereg megteremtésének, Nyugat-Európa nemzeteinek az amerikai milliárdo­sok ágyúi számára ágyútöltelékké való felhasználásának úgynevezett Pleven-terve. Az amerikai diplomácia azonban nem korlátozódik csupán Nyugat­Európára, Az USA már régebben törekszik a Földközi-tengeri és Csendes-óceáni egyezmény megte­remtésére. Acélhálóval akarják be­fonni az egész kapitalista világot, hogy az összes kapitalista államok politikailag, katonailag és gazdasá­gilag az USA-tól függővé váljanak. Nyilvánvaló, hogy az amerikai imperializmusnak e céljai semmi té­ren sem újak. A világuralom — ez volt a legyőzött hitleri fasizmus célja is. A kozmopolitizmus „új" ideológiája alatt az amerikai impe­rialisták azt akarják elérni, ami elöl a nemzeteket a győztes szovjet hadsereg mentette meg. Az ameri­kai imperialisták törekvésének, hogy 'eigázzák és rabszolgájukká tegyék a nagy- és kis nemzeteket, elválaszthatatlan része a kozmo­politizmus ideológiája, a nemzeti nihilizmus hirdetése, saját nemze­tük kultúrájának elvetése és nem tisztelése. Büszkén jelentik iti, hogy a nemzeteknek le kell mondaniok kultúrájukról, hogy felvegyék a hírhedt „amerikai élet" magasabb „kultúráját". Hogy a valóságban mi ez a kultúra, arról az egész vi­lág a legjobban meggyőződött a hadvezetésnek azon kannibáli mód­szeréből, amellyel az amerikai bar­bárok kiakarták irtani Korea bé­keszerető népét. A tömeggyilkosok nevelése, — ez az a cél, amelyhez az „amerikai évszázad" szellemében való nevelésnek vezetnie kell. Az amerikai imperializmus hir­detői a kozmopolitizmus leple alatt minden eredetiség nélkül átvették a hitleri fasizmus elcsépelt „elméle­tét". Arról fecsegnek, hogy az Egye­sült Államok „a legfejlettebb" or­szág, hogy az amerikaiak a „leg­magasabb fokon álló nemzet" és ezért „a felsőbbrendű amerikai faj' hivatva van ez évszázadban ural­kodni, amelyet „amerikai évszázad nak" neveztek el. A kozmopolitizmus ideológiájának elfogadása tehát a legragadozóbb, a legképtelenebb imperializmus ideológiájának elfogadását jelenti, az imperializmus kénye-kedvére, rabszolga rendszerére való kiszol­gáltattatást jelent Nyugat-Európa és más kapita­lista országok korrupt kormányai, amelyek nemzeteik alapvető érde keit elárulták és eladták az idegen hódítónak, nem különböznek sem­miben sem a második világháború kollaboráns kormányaitól. Az amerikaiaknak alárendelkezö kormányok, a francia, olasz és más országok kormányai kaput nyitot­tak az amerikai megszállásnak és ezekben az országokban már nem a franciák, vagy olaszok az urak, hanem az amerikai tábornokok és businessmanek. Azonban minél könyörtelenebbül akarják az amerikai imperialisták szándékaikat keresztülvinni, annál nagyobb és határozottabb az ellen­állás. amelybe ütköznek. A kozmo politizmus, a világuralom ideológiá­ja, az utóbbi időkben vereséget ve­reség után szenvedett. Az amerikai megszállás és fenn­hatóság elleni harc az összes nem­zetek legszélesebb rétegeit egyesíti országuk szabadságáért és függet­lenségéért vívott küzdelmükben. A béke híveinek hatalmas tábora, amely az összes becsületes és béke­szerető emberek akaratát juttatja kifejezésre, hogy megvédelmezik hazájuk szabadságát és nem tűrik nemzetük leigázását, napról napra növekedik. A Béke Világtanács fel­hívására adott aláírások százmilliói ékesen, szólóan tanúsítják azt, hogy az összes országok népei nem akar­nak semmi közösséget az amerikai hódítók, az új háború előkészítőinek világuralmi terveivel. Ebben a szabadságért és függet­lenségért folytatott harcban a Kom­munista Pártok a vezető erők, ame­lyek az összes hazafias és haladó erőknek megmutatják az állami szuverénitásukért és függetlenségü­kért folytatott harc útját. A béké­nek és szabadságnak ebben az arc­vonalában ott vannak mindazok, akik nem vesztették el nemzeti büszkeségük érzését, akik nem akarják, hogy országuk gyarmattá váljék, az új háború ugródeszkájá­vá. gyakorlóterévé és hadiraktárá­vá. A legszélesebb tömegek haifcgja és megvetése sújtja országuk áru­lóit, a korrupt bábokat, amelyek a kapitalista országokban a Wall­Streeti urak parancsainak végre­hajtói. Az imperializmus elleni harc új hevességgel lángolt fel a mult év­ben, amióta az amerikai imperia­listák koreai intervenciós háború­jukkal Ázsia szabad nemzeteinek ellenségeként mutatkoztak be. Az iráni, egyiptomi, marokkói, tuniszi, vietnami és burmai nemzeti felsza­badító mozgalom azt bizonyítja, hogy az imperializmus táborában szakadás állt be és darabokra hullt, hogy a függő országok felkelnek szabadságuk védelmére a gyarma­tosítók ellen. A gyarmati nemzetek nemzeti felszabadító harca súlyos csapásokat nťér az imperialisták legérzékenyebb pontjaira. A kozmopolitizmus ideológiája, egy imperialista hatalom világural­mának ideológiája következtében fokozódnak a jelenlegi ellentétek az imperialista táborban, az egyes im perialista hatalmak között. A jelen legi helyzetben ezek az ellentétek a legélesebben az USA és Nagy Britannia, az USA európai érdekei és Franciaország között, stb., üt­köznek ki. Az amerikai katonai tömb inga­tagsága még sohasem nyilvánult meg oly megcáfolhatatlanul, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének ez évi ülésezésén Kiderült, hogy az eddig megbízható amerikai többség megszűnt létezni Az ENSz fennállása óta ezen az ülésezésen első ízben történt meg. hogy nem fogadtak el néhány ame­rikai vagy az amerikaiak által su­gallt javaslatot. A kapitalista álla­mok kormányai is mindjobban tu­datosítják, hogy az amerikai impe­rializmus politikája örült, a kapita­lizmus számára kilátástalan hábo­rúba akarja őket sodorni. Az amerikai imperialisták világ­uralomra törő terveikben természe­tesen belülről igyekeznek behatolni a béke és haladás táborába és be­lülről igyekeznek azt megbontani és aláaknázni. Azt remélik, hogy itt a kozmopolitizmus jelszava, az amerikai világuralom jelszava alatt megnyerik a legyőzött kizsákmá­nyoló osztályok maradványait, ame lyek a szocializmusnak és a nemze­ti szabadságnak megrögzött ellen­ségei. Ahogy az áruló csehszlovák emigráció a külföldön elfogadta kozmopolitizmus ideológiáját, bele­egyezve Csehszlovákiának, mint ön­álló államalakulatnak megszünteté­sébe és az amerikaiak és SS-isták hordáival való megszállásába, úgy a háborút óhajtó legyőzött reakció maradványai nálunk hazánkban az amerikai fennhatóságra várnak, hogy az visszaadja nekik „elveszett paradicsomukat", hogy a csehszlo­vák dolgozó népet ismét a kapita­lizmus igájába hajtsák. Ez volt a célja Szlánsky, Sling, Svermáné, Clementis és segítőtár­saik leleplezett áruló bandájának, akik hazánkat ki akarták ragadni a béke táborából és átvinni az im­perializmus táborába és ismét hely­reállítani munkásaink és földműve­seink kapitalista kizsákmányolását. Azonban az imperialisták itt is, iőleg az árulók fejének, Slánsky­nak, leleplezésével döntő vereséget szenvedtek. A kozmopolitizmus ideológiájával csak olyan egyének érthetnek egyet, akik elvesztettek minden emberi jó tulajdonságot, akik gyilkosságokra és felforgatásokra készek, akik nem idegenkednek semmilyen gonosztet­től sem. Ezért a kozmopolitizmus ideoló­giáját csak olyan emberek fogad­hatják el, akik előtt nemzeteink és dolgozó népünk legsajátabb érdekei idegenek, akik dolgozó népünkre mindig lenézően tekintettek és tel­jes szívükből gyűlölték. Ezek az emberek sohasem hittek és nem hihettek a nép alkotó erejében, a nép mérhetetlen elszántságában, amellyel építi és védelmezi hazáját és ezért gyűlölték a szocialista jövő elképzelését is. Annál következetesebben lelep­lezhetjük a kozmopolitákat és a kozmopolitizmus ideológiájának megnyilvánulásait, minél jobban fokozzuk harcunkat ideológiai arc­vonalon a Párt tisztaságáért, Pár­tunk marx-lenini vonalának tiszta­ságáért, minél könyörtelenebbül har­colunk a burzsoá-nacionalizmus, az opportunizmus minden árnyalata ellen, minél állandóbban fokozzuk az éberséget sorainkban. A kozmopolitizmus és annak min­den megnyilvánulása elleni harccal egyidejűleg állandóan fokoznunk és szilárdítanunk kell szocialista haza­fiasságunkat. A kozmopolitákat az jellemzi, hogy lenézik saját népü­ket, ezzel szemben a szocialista ha­zafiasság, amint erre Sztálin elv­társ tanít bennünket, saját orszá­Moszkvából gyászvonat v szí haza Csojbalszan elvtérs koporsóját A szovjet dolgozók a mongol néppel együtt mélységesen gyászol­ják Csojbalszan marsallt, a mongol nép elhunyt vezérét. A Szakszervezetek Háza oszlop­csarnokában felállított ravatal előtt több mint százezer moszk­vai dolgozó vonult el. A Szovjetunió hü barátjától a ra­vatalnál elbúcsúzott a többiek kö­zött Bulganyin elvtárs, a Szovjet­unió minisztertanácsának helyette­elnöke, Visinszkij elvtárs, a Szovjet­unió minisztertanácsának helyettes szkij elvtárs, a Szovjetunió marsall­ja, hadügyminiszter, Szokolovszkij elvtárs, a Szovjetunió marsallja, Kuznyecov vezérezredes, Bugyonnij elvtárs, a Szovjetunió marsallja, Ta­raszov elvtárs, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének alelnö­ke, Gromiko és Bogomolov elvtár­sak, a Szovjetunió külügyminiszter­helyettesei és mások. A gyászinduló hangjai mellett Csojbalszan marsall koporsóját gyászmenetben kísérték ki a Ja­roszlavlj-pllyaudvarra, ahonnan gyászvonat viszi haza a mongol nép nagy fiának koporsóját. A román minisztertanács és a Román Munkáspárt központi bizottsága határozata pénzreform végrehajtásáról és az árak leszállításáról Január 27-én este közzétették a román minisztertanács és a Román Munkáspárt központi bizottsága ha­tározatát „a pénzreform végrehaj­tásáról és az árak leszállításáról". A határozat rámutat, hogy a2""új pénzreform célja a lei vásárlóképes­ségének növelése és külföldi árfolya­mának felemelése, a munkások és alkalmazottak reálbérének emelése és a dolgozók ellátásának megjaví­tása. A határozat megállapítja: mind­ezt az tette lehetővé, hogy Romá­nia 1949. és 1950. évre szóló állami népgazdasági tervét továbbá az öt­éves terv első évi tervét sikeresen túlteljesítették. A határozat értelmében a lei ár­folyamát a szovjet rubel alapján ál­lapítják meg. Ez azt jelenti — mutat rá a hatá­rozat —, hogy az árfolyamot a világ legszilárdabb valutájának, a Szov­jetunió valutájának alapján hatá­rozzák meg, nem pedig — mint ed­dig — a dollár alapján, amely nem szilárd valuta és vásárlóképessége landóan csökken. A lei árfolyamát a rubelhez viszo­nyítva 1952 január 28-től kezdve a következőképpen állapítják meg: 3 lei és 80 bani egyenlő egy rubellel. A határozat ezután felsorolja, hogy a különféle cikkek kereskedel. mi árai milyen arányban csökken­nek. Ilymódon a lakosság még na­gyobb megtakarításhoz jut. Miután a bukaresti rádió közvetí­tette a határozatot, Bukarest, Sztá­linváros, Hunedoara és más városok üzemeinek, valamint a falvknak, gépállomásoknak és vasúti állomá­soknak dolgozói lelkes gyűléseket tartottak. A román dolgozók fel­szólalásaikban és határozataikban mélységes hálájukat fejezik ki a Ro­mán Munkáspárt és a kormány iránt. A Pravda vézércikke a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséről A szovjet lapok vezércikkben mél­tatják a Szovjetunió Minisztertaná­csa mellett működő Központi Sta­tisztikai Hivatal jelentését a Szov­jetunió 1951. évi népgazdasági terve teljesítésének eredményeiről. A Pravda vezércikke „A szocia­lista gazdaság és kultúra hatalmas emelkedése"-címmel a többi között ezeket írja: A szovjet ipar fejlődésének fontos sajátossága volt az elmúlt évben az ipari termelés minőségének további javítása és az áru-választék további bővítése. Az ipari termelés önkölt­ségcsökkentési tervét az elmúlt év­ben túlteljesítettük. Országunk népgazdasága szaka­datlanul kapja az élenjáró tech­nikai felszereléseket. Óriási mére­tekben folyik a nehéz testi mun­kák gépesítése, a termelés auto­matizálása. i A tervjelentés feltünteti a földmű-1 velés és az állattenyésztés fejleszté­sében, gépesítésében, a kolhozok szervezeti és gazdasági megszilár­dításában, a sztálini természetát­alakító tervek, a széleskörű építke­zési programm megvalósításában, a volgai, doni, dnyeperi hatalmas vízierőművek, valamint a turkmén főcsatorna építésében elért újabb sikereket. Népünket állandó gondoskodás hatja át országunk hatalmának gya­rapítására — foyytatja a Pravda. — Ennek alapján népünk szakadat­lanul emeli munka-aktivitását, egy­re újabb kezdeményezésekkel lép elő, fokozza a gazdasági és kultu­rális építés ütemét. A szovjet em­berek törekvése arra irányul, hogy rendszeresen teljesítsék és túlszár­nyalják az állami terveket és ennek érdekében még teljesebben és még jobban használják ki a termelés bel­ső tartalékait gunk dolgozó népe iránti feltétlen odaadásból nő ki, és a nép forradal­mi erejébe és alkotóképességébe ve­tett törhetetlen hittel van összeköt­ve. A kozmopoliták gyűlölete saját népük iránt és a nép által megkez­dett út iránt szorosan összefügg a Szovjetunió iránti olthatatlan gyű­löletükkel. Az amerikai imperializ­mus kiszolgálói a béke táborát szét akarják zúzni és ezért támogatják Szovjetunió elleni háborús terve­ket. És ezért most fokozott mérték­ben érvényesek Klement Gottwald elvtárs elnökünk szavai arról, hogy csehszlovák hazafiasság mértéke a Szovjetunió iránti szeretetünk és odaadásunk. Ezért a kozmopolitiz­mu. elleni harc oszthatatlan része elsősorban a Szovjetunióval való ——rnm mm——— szövetségünk további elmélyítése és megszilárdítása. A Szovjetunióval együtt legyőzhetetlenek vagyunk, a Szovjetunióval együtt felépítjük a szocializmust hazánkban! A szocialista hazafiasság a prole­tár internacionalizmus szerves ré­sze, amely összeköt bennünket a Szovjetunió vezetése alatt álló óriá­si béketáborral, amellyel szemben az amerikai imperializmus törékeny agyaglábakon álló ingatag, felfuval­kodott alak. Ezért a kozmopolitiz­mus ideológiája, az amerikai vüág­uralom ideológiája épp úgy pusztu­lásra van ítélve, mint ahogy állan­dóan napról napra növekednek és növekedni fognak a béke erői, a nemzetek szabadságának és füg­getlenségének erői, amelyek végső győzelmük felé haladnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom