Uj Szó, 1952. február (5. évfolyam, 27-51.szám)

1952-02-01 / 27. szám, péntek

UJSZÖ 1952 február 1 A diószegi konzervgyár 104 százalékra teljesítette multévi tervét, de az idén még többet akar adni a dolgozóknak A diószegi konzervgyár dolgozói megelégedéssel tekinthetnek vissza mult évi munkájukra, mert az üzem 104%-ban teljesítette a tervét. Azonban ez az eredmény még sem elégítette ki a dolgozókat, mert tudják, hogy népünk életszínvonala állandóan emelkedik és egyre több és jobb árút kell adniok a dolgozóknak. Már a mult évben is újítási javaslatokkal javítottak a termelés menetén és az újítók a műszaki vezetők részéró'l megérjéssel találkoztak. A januári terv teljesítésében, amely szintén jó eredményekkel végző­dött, nagy szerepet játszottak az újítójavaslatok és az, hogy a mű­szaki vezetők a dolgozókkal együtt megtettek mindent a terv teljesí­tésére. A lekírárfözöben dolgozó munká­sok új munkamódszert vezettek be, jobban megszervezték a munkát, jobban kihasználták a gépeket és csaknem 200%-os ered­ményt értek el. Ezért tudták befe­jezni a januári tervet már 6 nap­pal előbb. Az újítás jól bevált. Lás­A vasúti személyforgalom korlátozásának részleges megszüntetése A Csehszlovák Államvasútak bra­tislavai területi igazgatósága je­lenti, hogy február 4-től, hétfőtől kezdve az Államvasútak vonalain a személyforgalmat a következő me­netrendszerű gyorsvonatokkal is­mét felújítják: Az R 304-es gyors Bratislava— Kassa között, az R 309-es gyors Kassa— Bratislava között, az R 319­es gyors Zvolen— B. Bystrica—Mar­tín— Vrútky között, az R 320-as gyors Martin— Zvolen között, az R 323-as gyors Margecany —Brezno — Zvolen —Bratislava között, az R 324-es gyors Brezno— Margecany— Zvolen— Bratislava között, a fenti időtől rendesen közlekednek. A 304­a 323-as, a 324-es gyors már február 2-án és 3-án, az R 309-es és R 320­as február 3-án is menetrend szerint közlekedik. Az R 325-ös a Bratisla­va—Pelsőc vonalon csak vasárnap, az R 326-os gyors Bratislava—Pel­sőc között csak szombaton jár. A korlátozás továbbra is érvény­ben marad az R 27-es Bratislava— Praha, R 28-as Brno —Ôratislava, R 253-as, R 254-es„ az R 292-es Bratislava —Komárno, az R 293-as Komárno —Bratislava, az R 353-as és az R 354 gyorsvonatokra. A Arucsereíorgalmí szerződés Csehszlovákia és a Német Demokratikus Köztársaság között Kedden, január 20-án Prágában árúcsere forgalmi szerződést írtak alá Csehszlovákia és a Német De­mokratikus Köztársaság között az 1952-es évre. A tárgyalások baráti szellemben folytak le és még in­kább kiterjesztették a két ország közötti árúcserét. A Csehszlovák Köztársaság a Német Demokratikus Köztársaság­nak főleg nehézipari nyersanyago­kat, gépi berendezéseket, fémmeg­munkáló gépeket, vegyi anyagokat és fogyasztási cikkeket szállít. A Német Demokratikus Köztársaság Csehszlovákiának ipari, kohó- és bányagépeket, közlekedési berende­zéseket, optikai készülékeket, vegyi cikkeket és műtrágyát szállít. Ez az egyezmény további meggyőző bi­zonyítéka a két ország között egy­re szorosabbra fonódó baráti és gazdasági kap ola toknak, segíti mindkét állam országépítését és hatékony eszköz a békéért folyó harcban. Az 1952-es évi államdífak javaslatait lebruár 28-ig lehet benyújtani A miniszterelnökség hivatala mel­lett létesített államdíjak javas­lati bizottsága jelenti, hogy az ál­lamdíj juttatásának javaslatát köz­A szocialista verseny segítséget nyújt a dolgozóknak A partizánskei Augusztus 29. üzem 'olgozói a gottwaldi ötéves terv negyedik évébe léptek. Első feladatuk az újévben, hogy a tervet mindjárt elejétől fogva egyenletesen teljesítsék. Ebben nagy segítséget ad a szocialista verseny, amelynek ke­retében a dolgozók új szocialista fel­ajánlásokat tettek. A szocialista verseny által a dolgozók tervteljesí­tése az év első napjaiban nagyot emelkedett. Az 1442-es cipészeti rész­legen, melyet Ján Varga vezet, a pontok száma 86-ról 90-re emelke­dett és csökkent a hibás áruk elő­állítása. A ragasztók elhatározták, hogy teljesítményüket legalább 110 %-ra fokozzák. Stefan Skvarenína mű­helyében minden hónapban annyi cérnát, szöget takarítanak meg, hogy azon 600 pár cipőt lehessen előállí­tani. Hogy ezek a felajánlások tény­leg megvalósulhassanak, naponta el­lenőrzik egymást. Az 1337-es műhely dolgozói minden hónapban 1700 pár cipí anyagát fogják megtakarítani. A gépészeti brigád öntözői, Stefan Miehalko vezetésével átlag normáju­kat mind jobban teljesítik. 250%-os teljesítménnyel a munkaidőt hat és fél hónappal rövidítik meg, Ludevit Lauko 260%-ra teljesíti normáját. Ki kell még emelnünk Ján Krcsa, Jozef Hruza, Emil Smolnicky. Mar­.tin Burák, Ferdinand Malik elvtársa­kat. akik Korabelnyiková módszerei szerint dolgoznak és magas százalé­kot érnek el. intézményeken kívül benyújthatják szervezetek, sőt egyének is a mi­niszterelnökség hivatalánál, amely­nek címe Praha I. Nábrezsí Kapitá­na Jarosa čís. 4. A javaslatokat leg­később február 28-án déli 12 óráig kell benyújtani a bizottság titkár­ságánál. A később érkezett javasla­tok nem vehetők tekintetbe. Az előterjesztett javaslatokat pontos személyi adatokkal kell ki­egészíteni, főleg az ajánlottak neve, akadémiai címe, születési adatai, pontos lakcíme és foglalkozása kell hogy benne feltüntetve legyen. Dr. Zdenek Nejedlý iskolaügyminiszter, a Bizottság elnöke suk csak, hogyan okoskodtak a dió­szegi elvtársak. Ezelőtt a lekvár­főzdében a főzési eljárás úgy kez-, dődött, hogy a tartályokba egy­szerre húzatták fel a nyersárút, és egyszerre engedték le a készárút. Amíg az anyagot felhúzták a tar­tályba, szükség volt. minden ott dolgozó munkás kezére, amikor már aztán fent volt az anyag a tar­tályban, egyideig karba tett ke­zekkel álltak, mert nem volt mun­kájuk. Várniok kellett addig, míg kész nem lett a főzés. Tehát időveszteség volt. Most viszont úgy csinálják, hogy az anyagot nem egyszerre szívatják fel, hanem külön-külön és kiküszö­bölik ezt az elveszett munkaidőt, így osztottál, meg a munkát: az egyik állandóan tölt, a másik már enjedi a kész anyagot. Nem csak munkaidő megtakarítást jelent ez, ha-'em 75 vagón szénmegtakarítást is havonta. Jó pár vagón szenet ta­karítanak meg így évente az or­szágnak, ami nemzetgazdasági szempontból nagy jelentőséggel bír, fel tudják használni iparunk fontosabb üzemeiben. Ezért vidámak sé munkások az üzemben, ezért vannak megeléged­ve és ezért van megelégedve velük az ország is. Sebők János ezt mondja: A gé­pek elvégzik a munka legjavát, ml csak ellenőrizzük őket, a kollektív Vég elvtárs vezetésével a legmesz­szebbmenően együtt dolgozik, hogy a munkát minél gyorsabban és job­ban tudjuk elvégezni. így tudjuk emel .i a dolgozók életszínvonalát is. — Miben látod elvtárs az élet­színvonal emelkedését? — Abban, — mondja Sebők János komoly arccal. — hogy amíg szalon­na és kalács van, addig nincs hiba. — És megvan mindakettő? — Bizony megvan, — feleli Sebők János. A diószegi cukorgyár és konzerv­gyár munkásai megszabadultak a cukorbáróktól, saját kezükbe vették sorsuk irányí­tását és üzemük gazdáivá váltak. Ugy is gondoskodnak az üzemről, mi" saját maguk tulajdonáról, sze­retik a gyárat, amely biztos meg­élhetést nyújt mindannyiuknak és azon igyekeznek, hogy minél ter­melékenyebbé tegyék a munkát, mi­nél gazdaságosabbá a termelést, szebbé a maguk és dolgozó társaik életét. Kelemen Béla. A vitkovicei magaskemencék olvasztáraí túllépik a tervet A Klement Gottwald vitkovicei vasmüvek magaskemencéjének dol­gozói bevezették a ciklusos grafikon szerinti munkát. A grafikon pontos betartása segítséget nyújtott nekik abban, hogy feltárhassák és ki­kiküszöbölhessék az idővesztesége­ket és szervezési hiányaikat. De­cember közepe óta dolgoznak ezzel a módszerrel és már ma megállapít­ható, hogy kemencéjüket jobban ki­használják és gyorsabban megy a csapolás. A vitkovicei magas kemencék tér­mesteri ellenőrző szolgálata olyan, mint valami vezérkar megfigyelő állomása. Fényjelek, ellenörzőkészü­lékek és minden szakasszal fennál­ló telefonösszeköttetés lehetővé te­szi a műszak térmesterének, hogy ellenőrizze az előirt grafikon szerin­ti munkát. A műszak térmestere mozgósítja a termelési tartalékokat, ellenőrzi a munkát az érchidakon, biztosítja a nyersanyagok idejében való szállítását és fenntartja az érintkezést az acélmüvekkel, hogy az üres kokillákat idejében küldjék vissza. Ellenőrzi a hőfokot, a lég­huzatot, a vas minőségét, a csapo­lás lefolyását. A műszaki tórmester (diszpécser) minden 4 órában jelen­ti a magaskemencéknél fennálló helyzetet. Ezért sikerült betartani­ok a januári tervet és túl is lépték azt 104%-kal. A magaskemencék a tervteljesítés élharcosai, munkájuk­tól függ az országépítés sikere. A Kohókombinát ifjúsági csoportjának évzáró taggyűlése Szerdán tartották meg a Kohó­kombinát Ifjúsági Csoportjának év­záró taggyűlését, amelyen résztvet­tek az Ifjúsági Szövetség küldöttei, valamint a HUKO építésének veze­tői is. Az évzáró taggyűlés értékel­te az ifjúsági csoport eddigi tevé­kenységét a Kohókombinát felépíté­sén. Dobrota András, a CslSz üzemi csoportjának titkára rámutatott az 5 hónapos tevékenység eredményei­re és hibáira. A vitában felszólaltak a legjobb ifjúsági dolgozók, akik kötelezettség-eket vállaltak az üzemi csoport tevékenységének megerősí­tésére és a terv jobb teljesítésére. A taggyűlés lefolyását a Központi Bizottság titkára értékelte és a Kohókombinát Ifjúsági Csoportja vezetőinek legközelebbi feladatait megjelölte. Figyelmeztette az ifjú­ságot, hogy az építkezésen buzdít, sanak mindenkit lelkes munkára és a komszomol mintájára váljanak a Kohókombinát felépítésének és a világbéke megőrzésének élharcosai­vá. A CslSz üzemi csoportja ezután megválasztotta az új vezetőséget. HMg^lúbo,? Népi demokratikus államunk a legmesszebbmenő segítséget nyújtja a fiatal anyáknak. Lehetővé teszi, hogy csecsemő- illetve anya-pontok­ra olcsó áron és idejében biztosíta­ni tudják a babakelengyét. Csakhogy nem olyan egyszerű ezeknek a pon­toknak a beszerzése ott, ahol bü­rokraták és felelőtlen egyének ülnek a helyi nemzeti bizottságban. A következő eset történt velem: Már egy hónapja megkaptam az orvosi bizonyítványt a pontokra s azóta állandóan járok a bratislavai Központi Nemzeti Bizottság I. kör­zetére. A pontokat a mai napig nem I tudtam megkapni. Mindig elutasítot­tak valamivel. Legutoljára, azaz 28­án azt $ választ kaptam, hogy jöj­jek el másnap s akkor egész bizto­san megkapom a pontokat. 29-én te­hát kora reggel elmentem a kijelölt helyre. Rajtam kívül még vagy öt terhes asszony volt ott, ugyanebben az ügyben. Első kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a pont-ügy nem oda tartozik, menjünk a Lenin­grádska. 3 szám alá. A Leningrád­ska. 3 szám alól megint visszaküld­ték minket az Ursulinská 10-re, ahol ekkor már nagyon sok ember volt. Szinte lehetetlenség volt odajutni az ablakhoz, ahol a feleket fogadták. Kerestük a körzet főnökét, Svec elv­társat. Amikor érdeklődtünk utána, azt a választ kaptuk, hogy nincs ott. Ekkor azt kértük, hogy valaki hall­gasson meg minket az egyhónapi hi­tegetés után. Erre az ott álló hiva­talnok az orrunk előtt úgy becsap­ta az üvegajtót, hogy az üveg da­Az üzemi szerződés anyagtakarékosságra irányul és jobb gazdálkodásra tanít bennünket Fagyos, szeles reggel volt. Alig pirkadt még a hajnal, amikor a munkásokkal megrakott, hatalmas autóbuszok befordultak a „Szocia­lizmus üzemének" hatalmas kapu­ján. Összüzemi gyűlésre jöttünk össze. Az újonnan megválasztott üzemi bizottság átvette helyét, és az üzem új igazgatója rövid beszéd­ben mutatkozott be a munkásság­nak. — Takarékoskodnunk kell. Mi vagyunk az üzem gazdái. Gazdál­kodjunk úgy, mint a jó gazda, — mondotta az igazgató. — Igen, az ötéves terv negyedik évében mun­kások és müs.zaki értelmiségiek, szlovákok és magyarok vállvetve együtt harcolunk, nemcsak a reánk háruló feladatok teljesítésért, ha­nem munkánk javításáért is. — Jobban, többet és olcsóbban! Ez a mi jelszavunk és ennek a jel­szónak jegyében írtuk alá mi mun­kások, az üzem vezetősége, mérnö­kök, vegyészek, műszakiak, meste­rek, az üzemi szerződést. Harc az anyagtakarékosságért. Ne rúgjunk bele a földön heverő hulladékvasba, hanem gyűjtsük össze, mert ha így teszünk, az országban a sokmillió ember szorgalmából és lelkiismere­tességéből sok százezer vagón hul­ladékvas gyűlhet össze, amiből ki­váló acélt gyártanak a villamos­kemencék. A Szocializmus-üzemének felelős vezetője, Holéczi István, ismertette a szerződés tartalmát. A szerződés­ben benne vannak jogaink és köte­lességeink is. Mindenkinek lehető­séget nyujtunk a tanulásra. Ez év­ben kiterjed a szakképzés is, je­lentkezni lehet lakatos-, villanysze­relő, hegesztő és más tanfolyamok­ra. Lesznek kultúrtanfolyamok is. A munkáslevelezőkböl üzemi újság­szerkesztőket képezünk. Végül megemlékezett a felelős üzemvezető arról, hogy minden hó­napban kiértékelik a legjobb mun­kásokat és közöttük az év végén 500.000 korona jutalmat osztanak szét. Sokat tanultunk ezen az üze­mi gyűlésen és úgy fogunk dolgoz­ni, hogy üzemünk tényleg a szocia­lizmus üzeme legyen. NOVOSZAD JÓZSEF, munkáslevelező, Pozsony. rp bokra tört. E véletlen szerencsének köszönhetjük, hogy bejutottunk. Csakhogy megint elébünk állt az egyik hivatalnok úr és mint a ku­tyákat, kitaszigált bennünket. Szinte kétségbeesve sírni kezdtünk és köve­teltük, hogy Svec elvtárs hallgasson meg. Csodák-csodája, Svec elvtárs mégis ott ült az egyik asztalnál. Mi­kor végre eljutottunk hozzá, kijelen­tette, hogy nem fogad bennünket, jöjjünk két nap múlva. Ekkor aztán elfogyott a türelmünk. De Svec 'íajt­hatatlan maradt. Kijelentette, hogy nincs utálatosabb teremtmény a föl­dön, mint a terhes asszony. Szerencsére aztán valaki mégis megsajnált bennünket, úgyhogy a pontokat megkaptuk. Jó lenne azon­ban, ha az illető urak tudomásul ven­nék, hogy azért ülnek ott, hogy az embereket kiszolgálják, nem pedig az emberek vannak azért, hogy ök hivatalban ülhessenek. Ugyancsak ajánlatos lenne, ha az illetékes szer­vek egy kicsit körülnéznének az első Ijörzeten (Obvodová Radán) és el­távolítanák onnét az oda nem tar­tozó egyéneket. H. J. A Klement Gottwald-iízem dolgozóinak felajánlása a februári győzelem negyedik évfordulójára Nem egészen egy hónap múlva né­pünk megünmepli a februári gyüze­lem negyedik évét. Ennek a győze­lemnek az emlékére a Klement Gott­wald-üzem dolgozói Považská By­sztricán értékes felajánlásokat tettek. A selejtet egy százalékkal csökken­tik, és ez így 260.000 korona megta­karítást jelent. Igen figyelemre mél­tó a 226-ik részlegnek a felajánlása, amelyben a munkások sztahanovista műhely létesítését vették tervbe, amely az üzemben első lesz. Ebben a műhelyben új gépeket állítanak fel, amelyek helyettesítik majd az eddig használt hengeres gépet. E felaján­lásnak a véghezvitelében segítségük­re lesznek az üze. m összes munkásai. Az eddig használt öt elektromotor közül csak hármat fognak használni amivel 74.000 kilovatt villanyener­giát takarítanak meg. Ez az új mű­szaki eljárás 10%-kai emeli a mun­katermelékenységet. Ezzel elérik majd, hogy 200%-kai magasabb lesz a munkatermelékenység és a selejt 5%-kal csökken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom