Uj Szó, 1952. február (5. évfolyam, 27-51.szám)

1952-02-01 / 27. szám, péntek

Világ proletárjai egyesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1952 február 1, péntek 2 Kčs V. évfolyam, 27. szám c/t mai számban : A diószegi cukorgyár 104 százalékra teljesíttette a multévi tervét, de az idén még többet akar adni a dolgozóknak (2. old.) A kozmopolitizmus az amerikai agresszió eszköze (3. old.) MunkásJevelezőink írják (4. old.) Barma képviselőjének éles fellépése a Kuomin­taftg-klikk ellen ítélet a bulgáriai kétnpörben Pártélet (ö. old.) (5. old.) (6. old) A moszkvai nemzetközi gazdasági konferenciát világszerte nagy érdeklődés előzi meg Minél jobban közeledik a moszkvai nemzetközi gazdasági konferencia összehívásának időpontja, annál na­gyobb figyelmet szentel neki a kül­földi sajtó, amely kifejezésre juttatja a világ összes országai kereskedelmi köreinek és lakossága különböző ré­tegeinek állandóan növekedő érdeklő­dését a konferencia és azon kérdések iránt, amelyeket a konferencia részt­vevői meg fognak tárgyalni és utat, eszközöket keresnek az összes orszá­gok közötti gazdasági kapcsolatok felépítésére. A „L'Ordre" cfmfl francia lap pél­dául azt írja., hogy „a nyugat nem maradhat továbbra is süket a nor­mális kereskedelmi kapcsolatok „fel­újítása" érdekében tett felhívás iránt. 1' A lap megállapítja, hogy szá­mos árucikket, amelyre Nyugat­Európa országainak sürgős szüksé­ge van, dollárhiány miatt nem lehet elegendő mértékben vásárolni az óceán túlsó felén és ezért a lap hang­súlyozza a „szovjet kereskedelmi övezet'* nagy jelentőségét, mert „a Szovjetuniónak nemcsak megvannak azon fő árucikkei, amelyekben Nyu­gat-Európa ipara szűkölködik, ha­nem ami a fogyasztást illeti, a leg­nagyobb világpiacok ís rendelkezé­sére állanak." A „Paris Presse" című lap kifeje­zésre juttatja azt a nézetét, hogy Nyugat- és Kelet-Európa országai között a kereskedelem felújítása és kifejlesztése „biztosítaná elsősorban a legkülönbözőbb nyersanyagok Özőnlését a nyugati országokba cse­reképpen ipari árucikkekért. A lap rámutat továbbá arra, hogy „a kelet­tel való kereskedelmi kapcsolatok kibővítése lehetővé tenné, hogy a fegyverkezés politikájáról a békés gazdaság politikájára térjenek át.'' A keleteurópai országokkal való kereskedelmi kapcsolatok kibővíté­sét sürgeti számos brit lap is A „New Central European Obser­ver" című lap közli Gordon Schaf­fer „A kereskedelmi gátak fokozzák a válságot" című cikkét, amelyben azt írja, hogy „Anglia háberú utáni történetének olyan korszakába lé­pett, amikor népünk élete, a háborús katasztrófa elkerülésének egyetlen lehetősége attól függ, sikerül-e újból megszilárdítani a kelet és nyugat közötti barátságot." Shawcross volt angol kereskedel­mi miniszter az „ITnited Nations World 1' című amerikai lapban elemzi Anglia külkereskedelmének jellegét és állapotát és arra a következtetés­re jut, hogy „a Kelet- és Nyugat­Európa közötti kereskedelem mindig elkerülhetetlen és lényegbevágó volt az európai gazdaság számára " A holland nagyiparos kereskedelmi lapja kijelenti, hogy „ha a nyugat­európai országok előnyösen akarják eladni készítményeiket, beleszámítva a német ipar készítményeit is, fel kell venniök a kereskedelmi kapcso­latokat Kelet-Európával és a Kínai Népköztársasággal." A lap rámutat arra, hogy „nemcsak Kína, hanem Ázsia más országai is, valamint a keleteurópai országok is jó vásárlók­ká s egyben jó nyersanyagszállítók­ká válhatnak". Belgiumban a katolikus szakszer­vezetek „La Cité" című folyóirata cikkében a „Fabelta S. A. legna­gyobb mürosttermelő cég számos üzemének nehéz helyzetével foglal­kozik. A cikk a válságból kivezető útként azt javasolja, hogy „hasz­nálják ki a Szovjetunióval való ke­reskedelmi kapcsolatok kifejlesztésé­körök „Algemen Handelsblad" cimü I nek lehetőségét." Csutkih minőségi módszere a Mafadorkában A könnyűipar üzemeinél nagy je­lentőségű a minőség javításának kér­dése, amely még mindig nem áll a kellő fokon. Ezért a pozsonyi Mata­dor-üzem dolgozói most nagyobb súlyt fektetnek üzemükbeji Csutkih minőségi módszerének érvényesíté­sére. Miben áll ez a módszer? A ter­mékek minőségének fokozásában, a termékek állandó ellenőrzése útján. Tizenegy üzemrész futott már rá e módszerre és a termékek minőségét meghatározó irányvonalak alapján keresnek újabb és újabb módszereket a minőség fokozására. A Matador­ban különben a szovjet módszerek otthonra találtak. Lavcsemko mód­szere, amely a termelési és rezsianyag gazdálkodás javítását szolgálja, szintén jelentős sikereket hozott. A dolgozók hetente kétszer összejönnek munkahelyükön és megvizsgálják a munkájukban feltűnt hiányokat. A 215-ös osztályon személyi számlát vezetnek minden dolgozóról és a heti tervbe beírják, hogy mennyiség és ér­ték szerint hogyan gazdálkodtak az anyaggal. Az új üzemmel együtt nő az új város is Komárom nagy ipari és kikötő- ' építkezések? várossá fejlődik. A Duna a köztár- ' saság legnagyobb kikötőjét fogja 1 körül és innét víziút vezet egészen a Fekete-tengerig. A burzsoá köz­társaság a várost elhanyagolta. Uj A vashulladék-gyűjtés helyes megszervezése sokszázezer tonna acélt biztosít az országnak Bilek elvtárs, a kohászati ipar mi­nisztere a. közelmúltban rádióbeszé­det mondott a vashulladék gyűjtésé­ről. Emlékeztetett arra, hogy a há­ború előtt milyen óriási mennyiségű vashulladékot kellett külföldről be­hozni, amelyért súlyos százmilliókat fizettünk. Az 1951-es évben a vashul­ladék gyűjtését 102%-ra teljesítettük. Kohászati iparunk további fejlődésé­vel azonban a vashulladék kereslete ebben az esztendőben 125%-a annak ami volt a mult évben. Ha a vashul-' ladék gyűjtését megszervezzük, s a dolgozók törődni fogjak ezzel a kér­déssel, akkor gazdaságpolitikai szem­pontból nagy lépést tettünk előre. Igen fontos, hogy az üzemek mente­sítsék magukat az igen ártalmas és szűklátókörű partiotizmustól és ezt a kérdést magasabb szempontokból nézzék. Mindent meg kell tenni, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű fém­hulladékot gyüjtsük össze, amely óriási mennyiségben hever gyáraink udvarán, lakóházaink előtt és minde­nütt az országban. Százmilliós érté­keket nyerhetünk az országnak, ha a vashulladék gyűjtését hazafias kö­telességünknek tekintjük. Az érsekújvári fűtőház helyesen alkalmazza Lldía Korabelnyiková módszerét Már a közlekedésben is gyorsan terjednek az élenjáró szovjet szta­hanovisták módszerei, hatalmas meg­takarításokat hoz az országnak Lí­dia Korabelnyiková módszerének ér­vényesítése. Az anyagtakarékosság terén a legsikeresebb fűtőházak kö­zé tartozik az érsekújvári segéd­fűtőház, amely elmúlt év decembe­rében fűtő- és kenőanyagban a leg­nagyobb megtakarítást érte el. Bu­ranszky és Mihalik mozdonyvezetők csapatai, amelyek távolsági teher­vonatokat vezetnek, december hó­napban annyi szenet takarítottak meg, amennyivel 2200 kilométer tá­volságot lehet befutni két távolsági tehervonattal. Ha meggondoljuk, mit jelent ez, rájövünk arra, hogy abból az anyagból, amit e két ki­váló elvtárs részlege megtakarított, teljes súlyú távolsági tehervonatok végigfuthatják országunk területét kelet-nyugati irányban. Ebből is lát­hatjuk, mit jelent Záptocky elv­társ e mondása: Mindenki legyen jő gazda saját munkahelyén. Nagy ér­téket nyerhetünk meg az ország­nak a munka minden szakaszán. Ilyesmiről szó sem volt. Csak a fecskefészkek nőttek, a nyomor tanyái, a várerőd falán. Csak a hajógyár fejlődésével, az új hajógyár építésével kezdődött meg a város fejlődése. Ezer meg ezer új munkásnak ad biztos és bol­dog megélhetést az új hajógyár. Az egyre növekvő üzem egyre több munkást keres a komáromi járás falvaiban. Az új munkások számára új, város épül, amely ugyanakkora lesz, mint a régi Komárom. Az öreg városban ugyanis 3500 lakásegy­ség van s ugyanennyi gyönyörű mo­dern lakás épül a hajógyár munká­sai számára. Tehát új, közepes nagy­ságú város épül pormentes, széles utakkal, első és második fokozatú iskolákkal, ipari felsőiskolával, kul­túrházzal áruházzal, új mozival és kultúrélettink minden más vívmá­nyaival együtt. Télen is folynak a munkák az új város építésén. Ed­dig 124 kétszobás lakást adtak át és január végén befejezték egy 500 embert befogadó legényszállás épít­kezését. Az 1952-es évben további 180 lakást adnak át a munkásoknak és újabb legényszállást 150 ifjú­munkásnak. A lakások kétszobásak, fürdőszobával és központi fűtéssel ellátva. A következő évben meg­gyorsul a város építése és közpon­ti fütőépület látja majd el az egész új várost. A komáromi munkások a kapita­lizmusban kiszorultak a várerődök és kazamaták falaihoz. Most a né­pi demokráciában új város hirdeti az emberről való gondoskodást. cň liiaqjjar&Mzdqi sajté ünnepén A Magyar Népköztársaság mi­nisztertanácsának elhatározásából február 1-ét jelölte meg a magyar sajtó napjául. Az idén első ízben ünnepli Magyarország dolgozó népe a sajtó napját, február 1-ét, Ez a nap a magyarországi kommunista sajtó jubileumi napja, 1942 február 1-én jelent meg első ízben a kom­munisták magyarországi pártjának központi lapja, a Szabad Nép. A csehszlovákiai magyar dolgozók ebből az alkalomból ugyancsak meg­emlékeznek a magyarországi kom­munista sajtóról. A csehszlovákiai magyar dolgozók nagy része ugyan­úgy, mint Magyarország dolgozó né­pe az illegális Szabad Népből tájé­kozódott, merített erőt a Horthy­reakció, fasizmus elleni harcában. Ezekben az években ugyanis Benesék áruló politikája következtében a csehszlovákiai magyar dolgozók nagy része elszakadt a Csehszlová­kiai Kommunista Párttól. A burzsoá és a fasiszta sajtó hamis, megté­vesztő hírei, Irányvonala igyekezett hamis útra terelni a magyar dolgo­zókat. Helyes tájékoztatást csak az itt-ott. megjelenő röplapok, vagy a Szovjetunió magyarnyelvű rádió­adásai nyújtottak mindaddig, míg 1942 február 1-én megjelent a Kom­munisták Magyarországi Pártjának Illegalitásba, föld alá szorított köz­ponti lapja, a Szabad Nép. A cseh­szlovákiai magyar dolgozók nagyré­szének ez volt az első találkozója, a most tízéves fennállását ünneplő Szabad Néppel, ez volt az első se­gítség, amelyet a mi dolgozóink a Szabad Néptől kaptak. Nehéz kö­rülmények között jelent meg ebben az időben a kommunisták magyar­országi pártjának központi lapja, vállalva mindazokat a veszélyeket, börtönt, kivégzést, amellyel a Hor­thy-rendszer, majd később Szálasi fasiszta kopói fenyegették a Szabad Nép harcos szerkesztőgárdáját és terjesztőit. Amikor megemlékezünk a Szabad Nép illegális éveiről, amlko r hálá­val gondolunk arra, hogy iránytűül, tájékoztatóul szolgált a fasizmns és a Szovjetunió elleni háború évei­ben, a csehszlovákiai magyar dolgo­zók nagyrészének is, nem feledkez­hetünk meg arról, hogy a felszabd dúlás után még fokozottabb mérték­ben sietett segítségünkre a haladó magyar sajtó és elsősorban a kom­munisták magyarországi pártjának központi lapja, a Szabad Nép. Mi, csehszlovákiai magyar dolgozók kü­lönös hálával gondolunk arra a meg­alkuvás nélküli harcra, amelyet a Szabad Nép folytatott a magyar­országi reakció ellen. Nem felejt­jük el, mit jelentett számunkra, csehszlovákiai magyar dolgozók szá­mára, ez a megalkuvás nélküli harc, amelyet Rákosi Mátyás bölcs Irányí­tásával, a Magyar Dolgozók Pártja segítségével folytatott a haladó ma­gyar sajtó elsősorban a Szabad Nép a hazaáruló Mindszenthy-kémbanda, majd az imperialisták ügynökei. Rajkék titóista banditál ellen. Eb­ben a következetes harcban, orosz­lánrésze volt a Szabad Népnek. 6 nyújtotta a legnagyobb segítséget a csehszlovákiai magyar dolgozók­nak is azzal, hogy segített kisöpör­ni a reakció befurakodott elemeit azokból a funkciókból, amelyeket a reakció alkalmasnak talált arra, hogy segítségükkel a népi demokra­tikus országokban, így nálunk, a népi demokratikus Csehszlovák Kör­társaságban is, karöltve a hasonló funkciókban megbújt hazaáruló ele­mekkel, Imperialista ügynökökkel, kémelcke! megakadályozzák a szo­cializmust építő nemzeteink meg­bonthatatlan barátságának létrejöt­tét A magyarországi reakcióval való kérlelhetetlen leszámolásban, a fél­feudális horthysta, a Szálasi-féle fa­siszta Magyarország szellemének megváltoztatásában hatalmas szere­pert játszott a magyar sajtó. Az a magyar sajtó ez, amely az 1848-as szabadságharc, az I919-es Tanács­köztársaság és a két világháború közötti illegális kommunista párt lapjainak dicső hagyományaira épí­tett követve a szovjet sajtó, a bol­sevikj párt sajtójának példáját Nagy szerepet játszott a haladó magyar sajtó, élén a párt közpon­ti lapjával, a Szabad Néppel, a rombadöntött ország újjáépítésében, az elmaradt mezőgazdasági ország ipari állammá való fejlesztésében. A Szabad Nép első helyen harcolt a felszabadulás utáni nehéz években a fasiszták által rombadöntött or­szág talpraáilításáért ugyanúgy, mint később az ötéves terv sikeres teljesítéséért. ! Amilyen megalkuvás nélkül har­colt a Szabad Nép, a háború évei alatt a Szovjetunió ellen folytatott háború beszüntetéséért ugyanolyan következetesen harcolt a dicső szov­jet hadsereg által való felszabadítás első pillanatától kezdve a tartós béke megőrzéséért és ugyanolyan következetes harcot .folytat ma » Szovjetunió és a népi demokráciák, valamint a világ békeszerető né­peinek oldalán a háborús uszítók ellen. A Szabad Nép konkrét for­mában harcolt az imperialisták, a háborús gynjtogatók elsőszámú „Van der Lnbbéje" ellen, aki Tltó név alatt pöffeszkedve, nemzetét, ha­záját elárulva, naponta azzal kísér­letezik, hogy a szocializmust épitő Magyar Népköztársaság dolgozó né­pét provokálhassa az ország rtŕli határán. A Szabad Nép a magyar sajtó élén állva felbecsülhetetlen érdeme­ket szerzett a népi demokráciák és elsősorban a Szovjetunió megismer­tetésével és megszeretettesévd a ma­gyarországi dolgozók között. A Sza­bad Nép élen jár a sztahanovista mozgalom, a Szovjetunió és a népi demokráciák dolgozóinak tapaszta­latai, újításai megismertetése terén s ezzel fontos szerepet tölt be a szocializmus gyors fölépítésében. A magyar sajtó történelmében pél­dátlan jelentősége van annak, hogy a Szabad Nép nyolcszázezer példány­ban jelenik meg. Ez meggyőző bi­zonyítéka annak, hogy a legszéle­sebb népréteg, a magvar dolgozók nélkülözhetetlen fegyvernek, kollek­tív agitátornak, szervezőjüknek te­kintik a Szabad Népet. Ez abból is kitűnik, hogy 1951-ben a Szabad Néphez, a párt központi lapjához, valamint a tömegszervezetek lap­•aihoz kétszázezernél több levél ér­kezett munkás- és parasztlevelezők­től. Meggyőződésünk, hogy a Szabad Nép keletkezésének tízéves évfordu­lójára rendezett magyar sajtónap a magyarországi sajtó további meg­erősödését jelenti azon az úton, amelyen a Rákosi Mátyás vezette Magyar Dolgozók Pártja irányítása mellett elindult. Meggyőződésünk, hogy a magyarországi sajtó további fejlődését jelenti a magyarországi sajtőnap Is azon az úton, amelyen elindult és amelyen mindenkor pél­daképének tekinthette ,a Szovjetunió sajtóját. Kirserélve tapasztalatait a többi népi demokraťkns orsrágok egy úton haladó sajtójával, iskola­például szolgál nekünk, a Csehszlo­vákiai Kőmmunista Párt keretében és irányítása mellett dobozó ma­gyar sajtó munkásainak is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom