Uj Szó, 1952. január (5. évfolyam, 1-26.szám)

1952-01-01 / 1. szám, újév

Világ proletárjai eg yesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1952, Űjév 2 Kčs V. évfolyam, 1. szám 1952 SliiSSiSaSSl Űj esztendő kopogtat kapuinkon, a gott­waldi ötéves terv negyedik éve. Szélesre fór­juk előtte a kaput, legyen szabad az út. Jö­hetsz, új esztendő, kedves elvtársunk, szíve­sen és örömmel vár a dolgozók tömege, bi­zalommal tekint rád a szocializmust épitő ha­za népe. Bizalommal és örömmel várunk, mint aagyon-nagyon kedves vendéget, mert szívünkből örökre elszállt a félelem és a jövőt biztos és világos színekben látjuk mindnyá­jan. A jövő már nem húzódik meg valahol a ködös láthatár bizonytalan homályában. A jövő a gottwaldi ötéves terv, a szocialista építés egyenes, Sztálin által mutatott útja, — út, amelyen a Csehszlovákiai Komunista Párt vezetésével járunk. Ezért jöhetsz újesztendő, boldogan köszöntünk, mert tudjuk, napjaid elmúltával még gazdagabbak, még erősebbek, még boldogabbak leszünk. Még több munkás­kéz termel majd a régi és új gyárakban és még nagyobb szövetkezeti táblákon szánt, vet és arat a dolgozó paraszt. Szívünk minden melegével köszöntünk, új esztendő, mert bíz­va bízunk benned, hogy erősebb lesz a béke­tábor és a rabsága bilincseit lerázva még több szabadságért küzdő nép csatlakozik hozzánk. Erősen és büszkén várónk Kitárt karokkal. Mert tudjuk, az új esztendő építő munkájá­val még erősebbé lesz a legyőzhetetlen Szov­jetunió, Sztálin népe, amely mint hatalmas, győzelmes, bátor testvér áll őrt nyugalmunk, békénk, boldog jövőnk vártáján és a kommu­nizmus gigantikus építkezéseivel felmérhetet­len súlyt dob a béke és az igazság serpenyő­jébe. Nyugodt, tiszta örömmel várunk, mert napról napra erősebb lesz a népi demokrá­ciák tábora, egyre hatalmasabb fegyverré ko­vácsoiódik a proletárnemzetköziség szent esz­méje, amely feltartóztathatatlanul, diadallal terjed az egész világon. Az ó-év alkonyán s az újév küszöbén számadást csinál a jó gaz­da. Visszapillant, mit végzett az elmúlt esz­tendő alatt, mivel indul az újévbe, hogy még sikeresebb legyen a gottwaldi ötéves terv ne­gyedik éve. Az utolsó esztendőben mérföldes léptekkel haladtunk előre és nagy utat tet­tünk meg a felszabadulás óta. Hét mérföldes csizmákkal Haladt nehéz, küzdelmes, akadá­lyokkal teli útján az egységes csehszlovákiai munkásosztály, amely 1945-ben egy zilált és 'X részben lerombolt, szánalmas állapotban lévő kapitalista örökségen kezdte meg a munkát és ma a szocializmus első nagy építkezésein, az ötéves terv három nagyszerű esztendejé­nek eredményeit kihasználva, diadalmas erő­vel, felkészültséggel, fejlett műszaki és szer­vezési tudással új világot teremt. A szabadságot, amelyet Sztálin népétől kaptunk ajándékba és amelyért népünk leg­jobb fiai életüket áldozták, megérdemeltük. Megérdemeltük, mert tudtunk élni vele. Be­bizonyítottuk ellenségeinknek, hogy minden fondorkodásuk ellenére felépítjük a szocialis­ta Csehszlovákiát. Megérdemeltük a szabadsá­got, mert az ország népének bebizonyítottuk, hogy jobban tudunk gazdálkodni, mint aho­gyan a kapitalisták gazdálkodtak. Többet, jobbat, olcsóbban tudunk termelni, mint ők és a szocialista értéktöbblet végeláthatatlan vonalban ömlik vissza munkásosztályunk, az állam kezeihez, hogy ott új erő forrásává vál­jék. Az angol-amerikai imperialistáknak be­bizonyítottuk, hogy minden aljas fondorlatuk ellenére sem képesek megakadályozni az építés munkáját. Pedig 1945 óta mindent megtettek, hogy tönkretegyenek bennünket. 1945 április k 35-én, tíz nappal a második világháború be­fejezése előtt 478 nagy űrméretű, több mint 500 közepes és 16.000 gyújtóbombát dobtak az amerikai szőnyegbombázó kalózok a nehéz­gépipar szívére, a pilzeni Skoda-müvekre. Ezek a bombák már nem a német fasizmusnak szóltak, hiszen a Skoda-művek április 25-én már egyetlen tonna vasat sem szállíthattak volna a német hadigépezetnek, amely halá­los kínokban fetrengett Sztálin katonáinak csapásai alatt. Ezek a bombák, ez a pusztí­tás nem történt meg addig, amíg a Skoda­müvek a német hadigépezetet táplálták. Nem hullottak le a bombák, mert hiszen Truman már akkor az amerikai State departement^en mondott beszédében kijelentette, hogy a né­met fasizmust fogja segíteni akkor, ha az oro­szok győznének. Nem, ezek a bombák nem hullhattak le négy éven keresztül, mert hi­szen addig a Szovjetuniót segítették volna. Az április 25-i amerikai ajándék nekünk szólt, a pusztítás nekünk szólt és ezzel megkezdődött az angol-amerikai imperialisták nagy összees­küvése a népi demokratikus Csehszlovákia el­len, hogy megfojtsák, belülről szétrombolják, árulással kikészítsék, tönkre tegyék az új Cseh­szlovákiát. Nem sikerült! Nem sikerült Laus­mannéknak és Zenkléknek, nem sikerült Eett­ricliéknek és Huszákéknak, nem sikerült Slingnek és Svermánénak és Szlánszkynak sem. Nem sikerülhetett, mert a Párt élén álló bolsevik vezetés és az egyre fejlettebbé váló dolgozó tömegek tanultak a Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártjának tapasztalatai­ból és megtanulták, „hogyan kell kitekerni az ellenség nyakát". Nem sikerült és a sza­badság hetedik esztendejébe Pártja vezetésé­vel és Vlagyimir Iljics Lenin nevével és győ­zelmes zászlaja alatt lép az újjáépített gi­gantikus pilzeni gépművek munkássága, amely már nem hasonlítható össze a kapitalista idők Skoda-üzemével. A bombák a mi építésünket akarták megsemmisíteni, de nem tudták, mert a pilzeni munkások és a vítkovicei kohászok, Vagy az osztravai bányászok, az újonnan épült szlovákiai gyárak fiatal és fejlődő munkás­osztálya, az egész csehszlovákiai dolgozó nép Gottwald elvtárs vezetésével és szeretett szü­lőpártja irányításával bátran és büszkén kez­dett a munkába e dicsőséges sztálini korszak idején. Nem tudtak bennünket megsemmisíteni és minden fondorlatuk hiábavaló, mert a ma­gaskemencék torkán egyre gyorsabb önté­sekkel ömlik a vas és egyre nagyobb mennyi­ségben készül az acél. Múdra, a vítkovicei ol­vasztár, Miszka Jaroszlav, az osztravai bá­nyász, SzVoboda Václav, a prágai vaseszter­gályos, Pálfi István, a komáromi hegesztő, a vasesztergályosok, a bányászok, hegesztők, a szén- és vascsata hősei nagyszerű eredmé­nyekkel kiáltják oda a szocialista építés min­den ellenségének, a háború minden uszitójá­nak: eddig és ne tovább! Vojtecli Csermák cseh munkás, a pilzeni Skoda-gyár egyik kiváló hősének gépe fölött ez a tábla függ: „Itt dolgozik Vojtech Cser­mák, jónéhány újítójavaslat szerzője, aki nor­máját átlagosan 200 százalékon felül teljesí­ti". Ugy érezzük, nyugodtan írhatnánk to­vább szikrázó rubinvörös betűkkel — Itt dol­gozik Vojtech Csermák, az ötéves terv épí­tője, a béke hőse, egy a százmilliók közül. Itt dolgozik Szvoboda Václav, aki már a harma­dik ötéves terven dolgozik, mert gépének se­bességét bátran fokozta jóbarátja és segítő­társa, Bortkevics és Bikov segítségével és keze alól villámgyors áradatban szökken a forró acélforgács. Itt dolgozik Pálfi István, aki hegesztőpisztolyának vakító kék fényé­vel lángbetűkkel írja a Dunára készülő hajók oldalára: békét akarok! A Csermák Vojtechek, a Szvoboda Václavok, a Miszkák és Pálfik harcával jutottunk el oda, ahol ma vagyunk, az ötéves teiv állandóan fejlődő, előrehaladó gottwaldi országába, amikor nyugodtan te­kiiithetUuk a jövő otó, Ezekben az órákban, ezekben a percekben, amikor az új esztendő küszöbét a dolgozó hadsereg egy ütemben dobogó lába átlépi, vér­vörös betűkkel tolul szemünk elé a maitévi számadás. Az ötéves terv harmadik évének felemelt feladatait általában teljesítettük. Dol­gozó népünk nagy győzelmét hirdeti a szilvesz­teri harangszó, de a jó gazda nem elégszik meg az elért sikerekkel, mert tudja, hogy a terv olyan törvény, amelyet minden részleté­ben teljesítenünk, sőt túllépnünk kell. Nyílt szemmel nézzünk munkánkra és valljuk be, hogy ha sok ágazatban teljesítettük is az elő­irányzatot, némelyik iparágban még nem telje­sítettült. Pártunk és kormányunk ismert ha­tározatai a szénbányászat és a kohászat fej­lesztéséről világosan megmutatták az utat, amelyen járva leküzdhetjük az akadályokat, behozhatjuk az elmulasztottakat az elmara­dás néhány szakaszán. Többet és jobban kell tanulnunk a Szovjetunió élenjáró tapasztala­taiból, még jobban érvényesítenünk kell Ko­valjev, Makszimenko, Brigyko, Lunin, Kora­belnyikova, Zsandarova és mások nagyszerű módszereit, hogy a következő esztendő terv­törvényét minden részletében teljesítsük. Mert az ötéves terv negyedik évének feladatai nagy és merész feladatok. Az 1952-es évben sor kerül nemzetgazdasá­gunk szerkezetének lényeges megváltoztatá­sára. Az új kohók begyújtásával, a nehéz gép­ipari, energetikai, cementművek és más fon­tos ágazatok termelésének kiterjesztésével döntő módon kiterjed nehéziparunk termelé­se. A már meglévő üzemekben a magasabb műszakiság bevezetésével tovább növekszik a termelés irama. Az 1952-es esztendőben a ne­. hézipar részesedése az összállami termelésben eléri az 55 százalékot. De emelkedik a könnyű­ipar és az élelmezési ipar termelése is és a piacra körülbelül 10 százalékkal több fogyasz­tási cikk kerül, mint az elmúlt esztendőben. A termelés fokozása életszínvonalunk továb­bi emelkedésével jár. Nagy ütemben halad to­vább Szlovákia meggyorsított iparosítása, ahol új és hatalmas ipari építkezések összpontosul­nak. Az új nagyipari építkezések jelentős rész­ben nemzetiségi Vidéken folynak, ahol Cseh­szlovákia Kommunista Pártja a sztálini nem­zetiségi politika szellemében megteremti a nemzetiségek fejlődésének, boldogabb jövőjé­nek gazdasági alapjait is. Nagy feladat vár Kelet-Szlovákia és Dél-Szlovákia magyar dol­gozóira, akik a következő esztendőben és esz­tendőkben, hisszük, méltóan állják meg a szocialista hazafiasság nagy próbáját. A Köztársaság kormánya legutóbbi Ülésén az 1952-es évi terv biztosításával foglalkoz­va az egész munkásosztályhoz fordult hívó szavával. Egész dolgozó népünknek szólt azok­ról a rendkívüli fontossággal bíró feladatokról, amelyekre minden dolgozó figyelmét összpon­tosítani kell, amelyeket teljesítenünk kell, hogy az országépítés nagy művének további fej­lesztésében, a béke nagy csatájában becsülettel álljuk meg helyünket. A szocialista holnapért folyó harc békeharc. A Sztálin-vezette óriási világtábor harca. Rozsnyói bányászok, ezt idézzétek állandóan emlékezetetekbe, kassai, füleld, ftomáromi munkások, erre gondoljatok állandóan, ezért harcoljatok az új esztendő minden órájában a szocialista Iiaza minden üzemében, nagyban és kicsinyben egyaránt. Főleg tl, rozsnyói és rozsnyókörnyéki bányá­szok, hozzátok fordulunk, amikor az újeszten­dőt köszöntjük. Mennyit harcoltatok, mennyit küzdöttetek a szabadságért és mindig becsü­lettel álltátok meg helyeteket a Csehszlová­kiai Kommunista Párt vörös zászlaja alatt, tolytaasátob ezt a harcot a győzelemig, mert ez a harc a haza szabadságáért, függetlensé­géért, önállóságáért, minden népének boldog­ságáért folyik. Egy fiatal magyar író, Karinthy Ferenc, egyik könyvében olvashatjuk a következő kis történetet: Az ostromlott Budapest egyik félig be­omlott pincéjében, 1944 vérgőzös telén ka­tonaszökevények, munkások, fiatal haladó értelmiségiek ültek együtt. A Vörös Hadse­reg egyre erősödő lépteit hallgatták és a szabadságról beszélgettek. í? an közülük, nem tudták megmondani, nem tudták szaba­tosan körülírni, mit jelent ez a szó: szabad­ság. Dörögtek az ágyúk, kint az utcákon orgiáját ülte a halál, amikor az egyik mun­kás megszólalt és valahonnét mélyről vetette oda ezt a kőt szót: szabadság — nehézipar. Sokan még nem értették, milyen kapcsolat­ban van egymással ez a két szó, de később annál világosabbá vált mindenki előtt. Igen, rozsnyói bányászok. A szabadság és a nehézipar szorosan egybe tartoznak, a ne­hézipar teszi az országot függetlenné a kül­földi imperialisták befolyásától, erősíti a munkásosztály hatalmát, önáHóvá és gazdag­gá teszi az országot. Szocialista hazánk sza­badsága a ti munkátoktól is függ. Vasércet, vasércet, vasércet követelnek a régi és új ko­hók, a gombamódra szaporodó magaskemen­cék és amikor az újesztendő küszöbén visz­szagondoltok az elmúlt esztendőre, bírálHtok meg bátran, megtettetek-e mindent a győ­zelmes békecsata érdekében. Gyűjtsetek még nagyobb erőt és lelkesedést feladataitok el­végzéséhez, tegyétek a béke erős bástyá­jává a gömöri érchegységet! És ezzel a szó­val fordulunk nemcsak a rozsnyói bányá­szokhoz, hanem az építés frontján harcoló minden dolgozóhoz. Munkások, dolgozó pa­rasztok, haladó értelmiségiek, fokozzátok a békeharcot, bátran előre a negyedik gott­waldi tervév teljesítésére. Vegyetek példát az Osztrava-vidék, a kunesleei Klement Gottwald új kohóművek építő hőseinek példamutatásából, a prágai CsKD Dukla-iizem 11 tagú szerelőcsoportjá­tól, aldknek a vállalat repülőjegyeket adott, hogy karácsony estéjére családjaikhoz -me hessenek és aldk ezt visszautasították; ott maradtak a harc első vonalában, fagyasztó szélben, a hegesztő pisztolyok kék lángjától vemhes kuncsicei éjtszakában. Plachy elv­társ, az egyik szerelő kisfia, amikor kispaj­tásai megkérdezték, hol van az édesapja, így válaszolt: Apám nem jött haza karácsony­ra, az osztravai Donbasz építésén dolgozik, hogy boldog karácsonya legyen mindanyiu"k­nak. Az építés hőseinek érdemeképpen január 1-én délelőtt 10 órakor e hatalmas szocialis­ta építkezés első óriáskemencéjéből szikráz­va perzselőn megindul majd a vas, hogy acél­lá edzve, diadalmas boldog életünket, nagy győzelmünket hirdesse, de halált és pusztí­tulást hozzon a népi demokrácia minden el­lenségére. Mert minden tonna acél, minden tonna vas gyermekeink békéjét, hazánk gaz­dagodását, a reakció halálát jelenti. A sztálini korszak e nagyszerű embereitől vegyetek példát és kezdjétek a harcot elv­társak mindenütt. Harcba a munka magasabb termelékenységéért, harcba a szocializmus győzelméért. Előre Pártunk vezetése alatt, drága Gottwald elvtársunk irányításával, előre az ötéves terv negyedik évének sikeré­ért. "Slőre a nagy Sztálin nevével, a nagy szabad népek óriási táborában, a Sztálin vezette világbéketábor legyőzhetetlen ereje tudatában, előre elvtársak a diadalmas újesztendőben! Earváti lósató

Next

/
Oldalképek
Tartalom