Uj Szó, 1951. október (4. évfolyam, 231-256.szám)

1951-10-07 / 236. szám, vasárnap

» RÁDIÓMŰSOR 1951 október 8-tóS- 14-ig Hétfő, október 8 BRATISLAVA 5.00: Hírek: 5.20: Magyar hírszolgálat. 6.05: Sporthírek. 6.15: Hanglemezek. 6.45: Reg­geli zene. 7.00: Hírek, 7,10: Műsorismertetés. 7.15: Kassa adásából: Szórakoztató zene. 8.00 Iskolarádió, 10.05: Szov­jet gyermekek énekelnek. 11.00 Asszonyok félórája, 11.30: A bratislavai rádiózenekar dél­előtti hang"verseiiye. 12.15 Me­zőgazdasági közlemények. 12.25 Mindenki dalai. 12.30: Hirek. 12.45: Délutáni hangverseny a ROH üdülői számára. 13.30: Szórakoztató zene. 13.50: Köz­lemények. 15.30: Weidinger Ede művészegyüttese játszik. 15.45: Ismerjük meg közelebb­ről. Ladislav Mnacsko előadá­sa Enver Hodzsáról. 16.00: A mi dalaink. 16.30: Helle néni mesél. 17.00: Hírek. 17.20: If­júsági műsor. 18.00: Magyar adás. 19.00: Hírek 19.45: Tibor Andrásová: Első szvitt az Or­feusz és Euridike balettből. 20.00 Szergej Mihalkov: 11 ja Golovin színjátéka. 21.10: Szov­jet táncdalok és énekek hang­lemezekről. 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek. 22,20: Szórakoz­tató zene. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Verbunkosok, csárdá­sok, népdalok. 5.30: Hírek, lap­szemle. 5.40: Katonadalok. H.­lemezek. 5.55: Vasárnapi sport, eredmények. 6.00: Falurádió. 1. Gazdakalendárium. 2. Miért jó a mélyszántást koraősszel végezni? 3. A „C"-re beadók­nak még jár szabadőrlés és vásárlási utalvány. 6.30: Mjasz­kovszkij: Szláv rapszódia. — 6.45: Hírek. 7.00: Színházak és mozik műsora. 7.05: Hang­szerszólók. 7.20: Erdőjelenet az Ivan Szuszanyin c. operából. Utána: Naptár. 7*5: Lap. szemle. 7.55: M(i<- -tetés. 8.05: Hanglemez. tüsor­zárás. 11.30: Tolsztoj e.ete és munkássága. IV. Szebasztopol. 12.00: Hírek. Hangos újság. 12.30: A béketábor legyőzhe­tetlen. A Vasutas Szakszer­vezet fúvószenekara játszik, vezényel Pécsi József. 1. Ün­nepi fanfárok. 2. Népdal-indu­ló. 3 .Kubáni aratódal. 4. Ma­gyar munkások. 5. Amuri par­tizánok. 6. Lengyel induló. 7. Vasutasok — induló. 8. Dal a munkáról. 9. Tüzérinduló. 10. Román induló. 11. Szovjet vas­utasok dalai. 12. Induló a Sza­ba l szél c. operettből. 13. Bol­gár induló. 14. Repülő induló. 115. Cceh induló. 16. A béketá­bor legyőzhetetlen. 13.15: A rádió szórakoztató zenekara játszik, Konkoly Gitta énekel, Sebestyén János zongorázik. 14.00: Időjárás- és vízállásje­lentés. 14.10: Vttörő-híradő. 14.25: Színee muzsika. Hang­lemezek. 15.15: Hírek szerbül. 15.30: Birky Sonja énekel, zon­gorán kiséri Arató Pál. 15.50: Zenekari muzsika. Hangleme­zek. 16.20: Iskolások rádiója. 1. Most légy okos, Domokos! Tréfás ifjúsági fejtörő. 2. Bolgár pionírok énekelnek. — 17.00: Hírek. 17.10: Az ifjúsági rádió műsora. 17.30: Dalolj ve­lünk! Szabó Ferenc—Szabó Bé­la: Zúgva száll dalunk. 17.50: Uj magyar muzsika. A rádió­zenekar játszik, vezényel So­mogyi László és Lehel György. 18.40: Hírek németül. 19.00: A rádió tánczenekara játszik. 19.30: Hírek szerbül. 20.00: Hangos újság. 20.40: Verseny­ben az ország kenyeréért. — 20.45: Szovjet kórusok népda­lokat énekelnek. 21.00: Tüzek a hegyekben. IJacsó Péter szín­művéből írta Majoros István. 22.00: Hirek. Sport. 22.25: Ma­gyar kamarazene. Hangleme­zek. 1. Régi magyar táncok. 2. n. szőlóhegedü szonáta. 3. a) Maruszja Bonderenko, b) Regős ének. 4. Szóló gordon­kaszonáta. 23.10: Operarészle­tek. Hanglemezek. 24.00: Hi­rek. PETŐFI-RÁDIÓ €.00: Szovjet könnyű muzsi­ka. Hanglemezek. 6.35: Ter­melési hírek. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Beszélő atlasz. A Német Demokratikus Köz­társaság. Sárfalvi Béla előadá­sa. 7.15: Hírek szlovénül. — 7.35: Magyar operettekből. 1. Cigányszerelem - nyitány. 2. A francia királykisasszony dala a János vitéz c. daljátékból. 3. Kettős a Sybill c. operettből. 4. Palotás az Ördöglovas cí­mű operettből. 5. Keringödal a Fekete csillagok c. bányász­operettből. 6. Dal a Liliomfi c. operettből. 7. Magyar tánc­kép a Palotaszálló c. operett­ből. 8.15: Heti zenés kalendá­rium. Hanglemezekkel. 9.00: Vladimír Horowitz zongorázik. Hanglemezek. 9.20: Iskolások rádiója. 1. Úttörő sporthír­adó. 2. Orosz nyelvlecke. 10.00: Hírek. 10.10: Bura Sándor és zenekara játszik, Porteleky Margit és Csajányi Éghia éne­kel. 11.00: Óvodások műsora. A vasvitéz. Mesejelenet. 11.20: Toscanini: A bűvészinas — szimfónikus költemény. Hang­lemez. 11.30: Műsorzárás. — 15.00: Lengyel és bolgár szó­rakoztató zene. Hanglemezek. 15.40: Nézd az élő drága tá­jat... K. Nagy Magda össze­állítása. 16.10: Magyar népze­ne. 1. A rádió népi zenekara játszik, Lakatos Sándor ve­zetésével. II. A Munkaerőtar­talékok központi ének- és ze­nekarának műsora, Vezényel Vavrinecz Béla. 17.10: A Párt­történet tanulságai. A bolse­vikok, amíg kapcsolatban ma­radnak a nagy néptömegekkel, legyőzhetetlenek lesznek. Ká­dár Iván előadása. 17.30: Hí­rek. 17.40: A falurádió negyed­órája. 18.00: Vidám táncok. 18.10: A nagyüzemi mezőgaz­daság útján. Hogyan küzdjünk az időjárás mostohaságai ellen. Berényi Dénes előadása. 18.25: Hírek szlovénül. 18.40: A kol­hozok dalaiból. Hanglemezek. 1. Induló a gazdag menyasz­szony c. filmből. 2. A vidám kolhoz. 3. A kolhoz kérése. 4. Nincsen távol az, amire vá­gyunk. 5. Te büszke kozák. — 19.00: Ember és világ. Utazás az atom belsejében. Lantos Győzőné előadása. 19.15: Sport­negyedóra. 19.30: Szív küldi Szívnek szívesen. 19.45: Nép­zene. 20.00: Horvay Erzsébet hegedül. Hajdú István zongo­rázik. 21.00: Hírek franciául. 21.30: Tánczene. 22.10: Szív küldi szívnek szívesen. 22.30: A rádió népi zenekara játszik Lakatos Sándor vezetésével. — Kedd, október 9 BRATISLAVA 5.00 Hírek. 5.20: Magyar hírszolgálat. 6.05: Hazai sajtó­szemle. 6.15: Reggeli zene 7.00: Hirek — külföldi sajtószemle. 7.10: Műsorismertetés. 7.15: Kassa adásából hanglemez mű­sor. 8.00: Iskolarádió. 11.00: Asszonyok félórája. 11,30: Fu­vószene, 12.15: Közvetítés az üzemi klubbokból, 12,30: Hírek 12.45: Hangverseny a ROH üdülői számára. 13.30: Lucsni­ca együttes énekel és játszik. 13.50: Közlemények. 15.30: Népszerű kamara szerzemé- 1 nyek. 16.00: Közvetítés a pe­dagógiai körök számára. 16.10: Szórakoztató zene. 16.30: Úttö­rő műsor. 17.00: Hírek. 17,20 Közkedvelt opera melódiák. 18.00: Magyar aMs. 18.20: Hangverseny. 19.00: Hírek, 19.45: Ifjúsági tarka mtisor. 20.40: Részlet Vaszilij Azsá­jev Távo}. Moszkvától című könyvébŐÍ 21.00: Válaszolunk hallgatóink leveleire. 21.30: Az orvos szól Önökhöz. Dr. tVantidek Stefunka előadása. 21.40: SzóraJkoztató műsor szö­vetkezeteseink számára: 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek. 22.20: Operett melódiák. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Szlovák dalok az új életről. 5.20: Zenés percek. — 5.30: Női szemmel... A Rá­dió asszonyrovata faiusi hall­gatóinak. 6.00: Falurádió. 1. Gazdakalendárium. 2. Sok most a tennivaló a gyümölcsösben, 3. Felárat is fizetnek a cso­portnak az eladott üszőért. — 6.20: Csárdások. 6.45: Hírek. 7.00: Operarészletek. Hangle­mezek. 7.20: Dunajevszkij ope­rettjeiből. Utána: Naptár. 4.45: Lapszemle. 7.55: Műsorismer­tetés. 8.05: Toscanini vezényel. Hanglemezek. 8.30: Műsorzá­rás. 11.30: öreg Beke Antal. Takács István elbeszélése. — 12.00: Hírek. Hangos újság. 12.30: Vidéki kórusok énekel­nek. I. A szolnoki Bartók Bé­la-kórus énekel, vezényel Kó­bor Antal. 1. Mátrai képek. 2. Altatódal. 3. Zöldéit a rózsa­fa. 4. Verd csak, dobos. 5. Dal Sztálinról. — II. A Szombat­helyi Pamutipar vegyeskara énekel. Vezényel Regős Vilmos. 1. Drága perc. 2. Hogyha a férjem 3. Egyedül a pusztán. 4. Guzlica-szónál. 5. Erdőszé­len. 6. Ünnepi dal. 7. 1848-ban. 8. Serkentő ének. 13.15: A rá­dió szórakoztató zenekara ját­szik. Virágh Ilona és Virágos Mihály énekel. 1. Vadrózsa —* nyitány. 2. A víg király. 3. Olasz dal. 4. Keringő. 5. Ó, csak még egyszer összejön­nénk. 7. Tavaszi hangulat. 8. Holdfénykeringő. 9. Falusi éjt­szaka — szvit. 14.00: Időjá­rás- és vízállásjelentés. 14.10: Operettrészletek. 14.30: A pa­rasztság szocialista nevelésé­ről. Előadás. 14.50: Muszorg­szkij operáiból. Hanglemezek. I. Részletek a Borisz Godu­nov c. operából. 2. Perzsa tánc a Hovanscsina c. operából. — 15.15: Hírek szerbül. 15.30: Vidéki ifjúsági kórusok énekel, nek. I. A Kiskőrösi Petőfi ál­talános iskola énekkara énekel. II. A pázmándi általános isko­la úttörő énekkara énekel. Ve­zényel Szabó Vendel. 15.50: Szovjet keringők. Hangleme­zek. 16.20: Iskolások rádiója. 1. Uttörőbecsület. Irodalmi összeállítás. 2. Orosz nyelvlec­ke. 17.00: Hírek. 17.10: Vas­utasok műsora. 17.25: Népdal­kórusok. Hanglemezek. 17.45: Termelési híradó. Gazda Géza válaszol a hozzáintézett leve­lekre. 18.00: Küzdtünk híven a forradalomért. Gyárfás Miklós megemlékezése a magyar tör­ténelem mártírjairól. 18.40; Hírek németül'. 19.00: Egy fa­lu — egy nóta. A rádió aján­dékműsora a termélésben élen­járó dolgozóknak. 19.30: Hí­rek szerbül. 20.00: Hangos új­ság. 20.40: Versenyben az or­szág kenyeréért. 20.45: Kőzve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom