Uj Szó, 1951. október (4. évfolyam, 231-256.szám)

1951-10-07 / 236. szám, vasárnap

títés a fővárosi operettszín­házból. Szabad szél. Nagyope­rett három felvonásban. 23.30: Két magyar szerenád. 24.00: Hírek. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Mai magyar operettek­ből. 6.30: Színházak és mozik műsora. 6.35: Termelési hirek. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! — 7.00: Könnyű dallamok. 7.15: Hírek szlovénül. 7.35: Népze­ne. 8.00: Régi mesterek balett­zenéje. Hanglemezek. 8.30: Vi­dám dalok. 9.20: Iskolások rá­diója. 1. Hamupipőke. Bene­dek Elek meséje. 2. Szovjet gyermekzene. Fantóné Kassai Mária előadása. 10.00: Hírek. 10.10: A terv győzelméért! A szakszervezetek feladatai a terv végrehajtásáért folytatott harcban. Tóth János előadása. 10.25: Pósa Mária énekel, zon­gorán kíséri Konrád Klára. — 10.40: A rádió népi zenekara játszik Lakatos Sándor veze­tésével. Tölgyessy Júlia éne­kel. 11.10: Magyar szerzők szórakoztató muzsikája. Hang. lemezek. 1. Vidám induló. 2. Friss. 3. Két magyar tánc. — 11.30: Műsorzárás. 15.00: A Magyar Hangversenyzenekar játszik, vezényel Váradi Lász­ló. Marjay Erzsébet és An­gyal Nagy Gyula énekel. 15.45: Gyűlölet. Sarkadi Imre elbe­szélése. 16.00: Délutáni zene­kari hangverseny. Hangleme­zek. 1. Tavasz a Négy évszak c. sorozatból. 2. Casation. 3. Hegedűverseny. 4. H-moll, be­fejezetlen szimfónia. 17.30: Hí­rek. 17.40: Tánczene. 17.55: Muzsika gyerekeknek. Bartók Béla énekkari művei. Bónis Fe­renc előadása. 18.25: Hírek szlovénül. 18.40: A III. Világ­ifjúsági Találkozón díjat nyert Várhelyi Endre énekel zongo­rakísérettel. 19.00: A termelés Sztálin-díjasad. Ivan Kutyen­kov, a vakolás mestere. 19.15: Sportnegyedóra. 19.30: Tánc­zene. 21.00: Hírek franciául. 21.30: Ml történik a világgaz­daságban? Előadás. 21.45: A hazaszeretet és szabadság gon­dolata az operaszínpadon. H.­lemezek. 1. Fidelió — nyitány. 2. Hazám, hazám — ária a Bánk bán című operából. 3. Ária az Aida című operából. 4. Szállj, gondolat — kórus­részlet a Nabucco c. operából. 5. Ária a Mignon c. operából. 6. Réfczlet a Rienzi c. operából. 7. Vész fenyíti a hazát — ária a Sarolta c. operából. 9. Sak lovity áriája a Honvanscsina c. operából. 9. Ária az Afrikai nő c .operából. 10. Ária a Szi­cíliai vecsernye c. operából. 1. Az ifjú gárdisták esküje az ifjú gárda c. operából. 22.35— 23.00: A Hidy vonósnégyes játszik. BRATISLAVA 5.00: Hírek: 5.20: Magyar hírszolgálat 6.05: Hazai sajtó­szemle. 615: Népi tónusok. 7.00: Hírek — külföldi sajtó­szemle. 7.10: Műsorismertetés. 7.15: Reggeli zene, 8.00: Isko­larádió. 11.00: Asszonyok fél­órája, 11.30: Népdalok. 12.15: Mezőgazdasági műsor, 12.25: Simon Jurovszliy: A munka himnusza. 12.30: Hírek. 12.45: Kassa adásából délutáni hang­verseny. 13,50: Közlemények. 15.30: A rózsahegyi Supra üzem OsISz együttese énekel és játszik. 16.00: Uttörö műsor 16.20: Zene. 17,00: Hírek 17,20: Tánczene. 18.00: Magyar adás. 18.20: Népi együtteseink mű­sora. 19,00: Hírek 19,45: Klasz­szikus operett zene. 20.30: Marx-leninizmus iskolája. 21.00 Együttesek és szólisták műso­ra. 22.00: Hírek. 22.15: Sport­hírek, 22,20 Katona zenekar játszik KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Már új világ épül. H.­lemezek. 5.30: Hírek. Lap­szemle. 5.40: Csárdások. 6.00: Falurádió. 1. Gazdakalendá­rium. 2. Gondosan rakjuk el télire a burgonyát. 3. Mari né­ni megmagyarázza . .. Gergely Miklós vidám verses beszámo­lója. 6.30: Részletek mai ope­rettekből. 6.45: Hirek. 7.00: Színházak és mozik műsora. 7.05: Galántai táncok. 7.25: Vidáman dadolunk. Hangle­mezek. Utána: Naptár. 7.45 j Lapszemle. 7.55: Műsorismer­tetés. 8.05: Népzene. 8.30: Mű­sorzárás. 11.30: Tolsztoj élete és munkássága. V. Hadzsi Mu­rát. Felolvassa: Gönczöl János és Mikes Lilla. 12.00: Hírek. Hangos újság. 12.30: Ifj. Ma­gyari Imre és zenekara ját­szik. Utassy Margit és Kis­hegyi Árpád énekel. 1. Magyar köszöntő. 2. Szerenád. 3. Bo­lond Istók — dal. 4. Akulina — mazúrka. 5. Magának írok — kettős. 6. Bányászpolka. 7. Rajta, kuruc. 8. Székely hava­sokban. 9. Kettős a Dohányon vett kapitány c. operettből. 10. Magyar képek. 14.00: Időjá­rás- és vízállásjelentés. 14.10: Úttörő-híradó. 14.25: Kotlári Olga énekel, zongorán kíséri Hajdú István. 14.45: Együtt a munkában. Részlet Veres Péter készülő regényéből. — 15.15: Hírek szerbül. 15.30: A békéstarhosi ifjúsági énekkar énekel, vezényel Gulyás Gy. — 16.20: Iskolások rádiója. 1. Pajtáskönyvtár. Gracza Gy.: Most szép lenni katonának c. könyvének ismertetése. 2. Ta­nuljunk énekszóra oroszul. Gej po daroge. 17.00: Hírek. 17.10: Tánczene. 17.30: Harcban a békéért. A gyarmatosító or­szágok kommunista pártjai a gyarmatok szabadságáért. — Kende Péter előadása. 17.45: Jó munkával törj előre! 18.15: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.40: Hirek németül. 19.00: Építőipari félóra. 19.30: Hírek szerbül. 20.00: Hangos újság, — 20.40: Parafrázis Johann Strauss: Kék Duna keringőjé­re. Hanglemez. 20.50: Sunder­son professzor tárgyalása. S. Adams szatirikus jelenete. — 21.00: Nagy szimfóniák, n. A Rádiózenekar játszik, vezényel Ferencsik János karnagy. — 22.00: Hírek. Sport. 22.25: Ré­gi magyar operettekből. Köz­reműködik Gyurkovics Mária, Petress Zsuzsa, Nagypál Lász­ló, Reményi Sándor (ének) és a rádiózenekar, vezényel Pol­gár Tibor. 1. Részletek a Ba­bavásár című operettből. a) Nyitány, b) Zenés jelenet és keringő, c) Kettős. 2. Részle­tek a Mézeskalács c. operett­ből. a) Sáska dala, b) Kettős, c) Szív küldi — kettős, d) A bujdosó szabadságharcos dala. 3. Részletek a Rákóczi c. dal­játékból. a) Magda dala, b) Hogyha jő az este. 4. Dal az Aranyvirág c. operettből. 5. Gábor diák dala a Gül baba c. operettből. 6. Táncrapszódia. — 23.20: Jánosi' és Juliska — nyitány. Hanglemez. — 23.30: Kamaraest. Csajkovszkij mü­veiből. 24.00: Hírek. PETÖFI-RÁDIÓ 6.00: A Vörös Grivica ro­mán ifjúmunkás énekkar éne­kel. 6.35: Termelési hírek. — 6.45: Jó regeit, gyerekek! — 7.00: Vidám dalok. I^ngleme­zek. 7.15: Hírek szlovénül. — 7.35: Operarészletek. Hangié mezek. 8.00: Részletek Rossi­ni: Sevillai borbély című ope­rájának filmváltozatából. 9.00: Barabás Ernő zongorázik. 1. Kodály: Székely keserves. 2. Bartók: Három csíkmegyei népdal. 3. Bartók: Ballada. 4. Kadosa: Capricco. 5. Kado­sa: Népdalszvit. 9.20: Iskolá­sok rádiója. 1. A világűr meg­hódítása. Irta Bélley Pál. 2. Daltanulás. — Muradeli: Ifjú békeharcosok himnusza. 10.00: Hírek. 10.10: Zenekari müvek. Hanglemezek. 11.00: Óvodá­sok műsora. Kis kacsa fürdik. Mesejáték. 11.30: Műsorzárás. 15.00: Magyar zenekari hang­verseny. Hanglemezek. 15.30: A földkerekség egyhatodán. — Szovjet híradó. 15.45: Magyar könnyű zene. 1. Magyar áb­ránd. 2. Ó, mily sok hal — dal a Háry János c. dalműből. 3. Éva, szívem Éva. 4. Réten, ré­ten. 5. Lányom, lányom — nép­dal. 6. Régi magyar táncok. 7. Részletek a Déryné c. film­ből. 8. Szél, könnyű szél. 9. Dal a Dalolva szép az élet c. filmből. 10. Hópelyhek tánca. 16.30: A szocialista bérezés szerepe a termelékenység fo­kozásában. Kisfaludi Ervin elő­adása. 16.45: Régi francia mu­zsika. Tokaji András gordon­kázik. Hajdú István zongorá­zik. 17.10: A békemű építői. Péter Ilona irodalmi riportja. 17.30: Cimbalom-furulya ket­tősök. 17.40: A falurádió ne­gyedórája. 18.00: A rádió népi zenekara játszik Lakatos Sán­dor vezetésével. 18.25: Hírek szlovénül. 18.40: Tánczene. — 19.05: Színes zenés este. A Magyar Operazenekar játszik, vezényel Polgár Tibor. 20.00: Tóth Lajos: Ňépdalszvit. 20.10: Elméleti tanácsadás: Válasz a hallgatók elméleti kérdéseire. 21.00: Hírek franciául. 21.30: A rádió tánczenekara játszik­Mátrai Elemér énekel. 22.00: Magyar operarészletek. Hang­lemezek. 22.30:—23.00: I. Nép­dalfeldolgozások. H. Honvéd­kantáta. BRATISLAVA 5.00: Hirek 5.20: Magyar hírszolgálat, 6,05: Haza saj­tószemle. 6.15:: Kassa adá­sából: reggeli zene. 7.00: Hí­rek — külföldi sojtószemle. 7.10: Műsorismertetés. 7.15: Hanglemez műsor. 8,00: Isko­larádió, 11.00: Asszonyok fél­órája. 11.30: Prága adásából. Hangverseny a ROH üdülői számára. 12.15: Közvetítés az üzemi klubokból. 12.30: Hirek, 12,45: Tarka szórakoztató mű­sor. 16,30: Beethoven Esz dur zongorahármas. 17.00: Hírek. 17,20: Erna Kostál: Második albán szvit, 17,30: Szórakozta­tó zene. 18.00: Magyar adás. 18.20: Fúvós zfine, 19,00: Hí­rek, 19,45: Rádiózenekar ját­szik. 20.00: Štefan Králik rá­diójátéka: Forró nap. 21.15: Esti szórakoztató zene, 22,00: Hírek, 22.15: Sporthírek; 22.20: Népszerű operarészletek. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Népdalok. Hangleme­zek. 5.30: Hírek. Lapszemle, 5.40: A Párt vezet bennünket. Hanglemezek. 6.00: Falurádió 1. Gazdakalendárium. 2. Szü­ret utáni munkák a szőlőben. 3. Az új munkaegységkönyvvel könnyeb lesz a számítás. 6.30: Verbunkosok. 6.45: Hirek. 7.00 Mazurkák. 7.20: Népzene. Köz­reműködik a sárpilisi, balassa­gyarmati és szatmárököritói együttes. 7.45: Lapszemle. •— 7.55: Műsorismertetés. 8.05: Osváth Júlia és Székely Mi­hály énekelnek. 8.30: Műsorzá­rás. 11.30: Az obsitos. Garay János költeményét ismerteti Mészöly Miklós. Közreműködik Gönczöl János és Ladányi Fe­renc. 12.00: Hírek. Hangos új­ság. 12.30: Az ózdi Vasas-kó­rus énekel. Vezényel Riszner Zoltán, zongorán kísér Korányi Lajos. 13.00: Strauss-keringők. Hanglemezek. 1. Bor, dal, asz­szony. 2. Dóli rózsák. 13.15: A rádió szórakoztató zenekara játszik. Serfőző Ilona, és Pa­lócz László énekel. 1. Cornvil­iéi harangok c. operettből: a) Henry belépője, b) Kettős. 3. Dal a Bolond Istók c. operett­ből. 4. Részletek a Farsang tündére c. operettből. 5. Dal a János vitéz c. operettből. 6. Volgamenti városka — dal. 7, Tanja és Burmák kettőse a Nyugtalan boldogság c. ope­rettből. 8. Bányászverbunkos a Fekete csillagok c. operettből. 14.00: Időjárás- és vízállásje­lentés. 14.10: A Rádió Gyer­mekújság műsora. 1. A folyó­parti házikó. Csukovszkij foly­tatásos gyermekregénye. 2. Gyermekhíradó. 3. Az Okos

Next

/
Oldalképek
Tartalom