Uj Szó, 1951. október (4. évfolyam, 231-256.szám)

1951-10-02 / 231. szám, kedd

üi SZ0 1951 október 2 A Kínai Népköztársaság Mao-Ce-tung vezetése alatt, a béke és szocializmus Szovjetunió vezette világtáborinak hatalmas bástyájává vált A Kínai Népköztársaság kikiáltásának második évfordulóját ünnepeld Kfctárias#®usifc népe Prágában Hétfőn, október 1-én a sokszázmilliós kinai néppel egész Köztársaságunk dolgozói együtt ünnepelték a kinai nép államünnepét. Az egész világ tudatában van annak, hogy a Kínai Népköztársaság milyen fontos szerepet tölt be a béketábor harcában. Ezért Csehszlo­vákia dolgozói is örömmel csatlakoznak a kínai nép ünnepéhez. A Csehszlovák-kínai Társaság az állam­ünnep tiszteletére Prágába n, az iparpalotában nagy ünnepéiyt rendezett, amelyen lepergették az Acélkato­na cimü új kínai filmet is. Az iparpalota hatalmas térségét megtöltö.tték a prágai üzemek dolgozói, népi hadseregünk és nemzetbiztonsági testületünk tagjai, a tanuló ifjúság és a tömegs zervezetek képviselői. Az ünnepélyen résztvett Viliam Široký miniszterelnökhe­lyettes. külügyminiszter is, a kormány több tagjának kíséretében, valamint a Ki nai Népköztársaság nagykő vete, a követség többi tagjaival együtt. Megjelentek a baráti államok diplomáciai képviselői is, Krekoten szovjet ügyvivővel élükön, a köztársasági elnök irodá­jának vezetője, Prága város primátora és még sokan mások. A vendégek soraiban foglaltak helyet a Cseh­szlovák Békevédők Bizottsága teljes ülésének külföldi résztvevői is. Az ünnepséget a csehszlo vák, a kínai, s a szovjet ál­lami himnuszok eljátszása után a Csehszlovák-kínai Társaság elnöke Prusek egyetemi tanár nyitotta meg. Majd Široký miniszterelnö khelyettes, külügyminiszter mondotta el ünnepi beszédét, amelyet az ünnepség résztvevőinek lelkes tapsvi hara többször szakított meg, miközben hosszan élt ették Mao-Ce-tungot, a kí­nai nép vezérét, a Sztálin generalisszimuszt, a béke zászlóvivőjét. Ezután Tan-Si-Lin, a kínai Népköztársaság prágai nagykövete lépett a szónok i emelvényre, hogy elmond­ja beszédét. A kínai nagyk övet fellépését a prágai dol­gozók osztatlan lelkesedése és szűnni nem akaró tapsa köszöntötte. Még a beszéd elhangzása után is hosszú időn keresztül hallatszott Mao-Ce-tung éltetése. Éljen Sztálin, éljen a népi Kína, feliratok díszítették a ha­talmas termet, amelyben ünnepélyesen feldíszített ke­retben Klement Gottwald, Mao-Ce-tung és Sztálin ge­neralisszimusz képei, csehszlovák-kínai és szovjet zászlók voltak elhelyezve. Az ünnepség zárórészében az Acélkatona című egész estét betöltő kínai filmet forgatták le, amely hűségesen és művészi kifejezés­mCadal ábrázolja a kínai katonák és partizánok önfel­áldozását, hazaszeretetét és hősiességét és elszánt har­cát az alattomos ellenség, az amerikai imperialisták által támogatott és felfegyverzett Csankajsek-banda ellen. Široký elvtárs míníszterelnökhelyettes, külügyminiszter ünnepi beszéde Tisztelt ünneplő közönség, elvtárs­nők és elvtársak! Az egész hatalmas béketábor e napokban ünnepli a kínai Népköztár­saság kikiáltásának dicsőséges má­sodik évfordulóját. Engedjétek meg nekem, hogy ez alkalomból Csehszlo­vákia egész népe, forró baráti üdvöz­letét, csodálatát és szeretetét tolmá­csoljam a hősi kinai nép és nagy ve­zére Mao-Ce-tung iránt. Két esztendővel ezelőtt kiáltották ki az önálló Kínai Népköztársaságot és ezzel Kína népe új, dicsőséges kor­szakát, független, szabad állami éle­tét kezdte meg. A kínai nép hozzá­járulása a haladó, demokratikus és békeszerető erők imperializmus elle­ni vüágküzdelméhez igen nagy jelen­tőségű. A népi forradalomnak a haladás és a demokrácia erőinek ez legnagyobb győzelme, amelyet a nagy Októberi Szocialista Forradalom óta a törté­nelem feljegyzett. Ez a győzelem nemcsak új korszakot nyitott meg a sokat próbált kínai nép életében, de határkövet jelent az ázsiai nemzetek, a gyarmati és félgyarmati országok nemzeti felszabadító harcában az egész világon. A kínai nép győzelmé­nek világtörténelmi jelentősége áb­ban áll, hogy a Kínai Népköztársa­ság a szocializmus és a béke Szov­jetunió vezette világtáborának hatal­mas bástyájává vált. Gottwald elv­társ erről ezeket mondja: „Igen sok függ attól a világon, hogy 450 vagy 500 millió ember hova áll. És ha te­kintetbe veszitek a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság közötti szö­vetségi szerződést és más egyezmé­nyeket, akkor a világon az erők elto­lódása még világosabb lesz előt­tünk." Igen, a szovjet és kínai nép hagyományos barátsága két nagyha­talom szilárd barátsági és szövetségi kötelékévé változott át, amely a Kí­nai Népköztársaság függetlenségé­nek és szabadságának hatalmas tá­masza és jelentős tényező a világbé­ke fenntartásáért vívott nagy küz­delemben. A jelenlegi nemzetközi helyzet és -az amerikai imperializmus támadó politikája a kinai népet szabadságá­ért és függetlenségének megszilárdí­tásáért vívott harcában további fel­adtok elé állította. Az amerikai im­perialisták folytatják támadó, ellen­séges tetteiket a Kínai Népköztár­saság ellen. Támadó háborút kezdtek Koreában, amelynek célja nemcsak az, hogy megfosszák Korea népét a szabad és egységes állami élet jogá­tól, hanem az is, hogy egyidejűleg ugródeszkát teremtsenek Mandzsúria felé éppen úgy, mint ahogy japán elődeik tették. Egyidejűleg elfoglal­ták Tajvan kínai szigetet és szorgal­masan fegyverzik Csankajsek bandá­ját. A kínai népi önkéntesek a ko­reai néphadsereg oldalán bebizonyít­ják, hogy semmivel sem kevésbbé bánnak el Mac Arthur és Ridgway tö kéletesen felfegyverzett amerikai zsoldosaival, mint ahogyan annakide­jén Csankajsek tábornokkal is. Nem kétséges az, hogyha az amerikai im­perialisták továbbra is meghiúsítják a háború befejezésére irányuló erő­feszítéseket és a fegyverszüneti tár­gyalások eredmény nélkül marad­nak, hogy a háború csupán szégyen­teljes vereségükkel végződhet. Az amerikai imperialisták meg kell, hogy értsék: azok az idők, amikor büntetlenül folytathatták rabló gyar­mati hadjárataikat, végérvényesen elmúltak. A Kínai Népköztársaság békepoliti­kája e támadó imperialista terveknek komoly akadálya. Az új népi Kína számtalan bizonyítékát nyújtotta békeszeretetének, annak, hogy minden erőfeszítést megtesz a béke fenntar­tásáért és mindem vitás kérdés tiékés rendezéséért. A Világbéka Tanács felhívása az öthatalmi békeszerződés megkötéséra Kínában a legszélesebb tömegek egyhangú helyeslésével ta­lálkozik. Az új népi Kína legyőzhe­tetlen erejének tudatában a Szovjet­unió oldalán, a béke vártáján áll, megvédi szabadságát és függetlensé­gét és így védi a békeszerető emberi­ség ügyét az imperialista támadók ellen az egész világon. Politikája ezért találkozik a világ haladó és de­mokratikus erőinek teljes megértésé­vel és beleegyezésével és Köztársasá­gunk nemzetei is ezért támogatják teljes mértékben a kínai népi kor­mány politikáját, amely oly jelentő­sen hozzájárul a világbéke és de­mokrácia tábora céljainak eléréséhez. Népünk csodálattal és lelkesedéssel követi az új népi Kína felépítését, ami óriási méretekben valósul meg. For radalmi méretű, egyedülálló agrárre­formot hajtanak végre gyors iramban. Sikeresen fejlesztik az ipari termelést, amelynek nagy része, főleg a nehéz­ipar ágazataiban az állam kezébe ment át. Jelentős eredményeket értek el" a vasúti szállítás megújításában és kifejlesztésében. Az ipari közpon­tok teljes erővel dolgoznak. A kínai népi kormány viziművek széleskörű felépítéséhez kezdett, amit a Csan­ksisek-rendszer bűnösen elhanyagolt és arfitnek életbevágó fontossága van a kínai népgazdaság szempontjából. A kfnai gazdasági érdekek ellen élet­beléptetett megkülönböztető intézke­dések, kiviteli tilalom és más imperia­lista cselszövények sem meg nem gátolhatják, sem meg nem állithatják a kínai gazdasági élet fejlődését. A Szovjetunió széleskörű önzetlen segítsége és az európai népi demok­ráciákkal sikeresen fejlődő gazdasági együttműködés, a kínai munkások és parasztok egyre növekvő munkalelke­sedése lehetővé teszi, hogy a kínai kormány biztosítsa az ország gazda­sági felépítését. A kínai forradalom győzelme és az új Kína felépítésében elért nagy sikerek el sem képzelhetők a kínai proletariátus dicsőséges élcsa­pata, Kína Kopimunista Pártja nél­kül. Ez volt a kínai nép nemzeti fel­szabadító harcának vezetője, ez lett az új szabad Kína politikai ereje. Kína Kommunista Pártja ilyen világ­történelmi jelentőségű óriási sikereket csupán azért ért el, mert Lenin és Sztálin zseniális tanítása szerint iga­zodott, amit Mao-Ce-tung kezdemé­nyezően és mesterien használt fel a kínai nép vezetésében. Kína Kom­munista Pártja számára felbecsülhe­tetlen segítséget jelentettek Sztálin fejtegetései. Ezek a kínai forradalom kérdéseinek elemzésénél atható fény­nyel világították meg a kínai forra­dalom győzelem felé vezető útját. Kína Kommunista Pártja azért győz­hetett, mert áthatotta a proletár nemzetköziség igazi szelleme, mert rendítheteijenül halad előre Lenin és Sztálin zászlaja alatt. Éljenek a széttörhetetlen csehszlo­vák-kínai barátság szerzői Klement Gottwald és Mao-Ce-tung! Éljen az egész világ dolgozóinak nagy vezére és tanítómestere, Sztálin elvtárs! A Kínai Népköztársaság nagykövetének beszédéből: A prágai iparpalotában beszédet mondott Tan-Si-Lin nagykövet is, aki beszédében mindenekelőtt megemlé­kezett arról, hogy mennyit erősödött a világbéke tábora. Csehszlovákiában egyéves tartózkodása alatt saját sze­mével látta azt az óriási haladást, amelyeit Csehszlovákia népe Gott­wald elnök bölcs vezetés© alatt meg­tett. Kínában az eämúlt két esztendő alatt nagyon sok minden történt. Több mint 310 millió dolgozó parasz­tot érintő óriási méretű agrárrefor­mot hajtanak végre, amely már most téléin teljes egészébein. megvalósul. A mezőgazdasági hektárhozam 8%-kal nagyobb lesz, mint tavaly. Ötmillió dolgozó paraszt és a néphadsereg jó néhányszázezer katonája dolgozik vízi építkezéseken amelyeket gyors iramban valósítanak meg. A Huaj­folyón végzett gigantikus átalakítási tervek készen vannak és első részük megvalósult. Ez a munka a dolgozó parasztok tízmillióit menti meg az árvizek veszejdelniétől ée biztosítja a gazdag termést. Kína iparosítása is igen gyorsan halad. Csak az észak­kínai tartományokban az ipari terme­lés térfogatának növekvése a mult évvel szemben tízmillió tonna gabona értékének felel mag. A külkereske­delmi mérleg 73 év után ismét aktív. Elemi iskoláinkat 37 miillió gyermeik látogatja, ami .50%-kai több, mint a amit a Kuomin-tang rendszer vezeté­se alatt érteik el. A kínai nép mozgalma az amerikai támadók ellen egyre növekszik. A népi önkéntesek a koreai nép oldalán harcolnak a békéért. Népünk önkén­tesen négy biiió jüan összeget ado­mányozott megsegítésükre. Ebből 2452 repülőgépet. A kínai nagykövet beszédében megemliteitte a kínai nép 470 millió tagjának békeharcát és beszédét Gottwald, Mao-Ce-tung és Sztálin .elvtársak éltetéséivel fejezte be, Mao-Ce-tung a kínai nép vezére. A Köztársaság elnökének, Klement Gottwald elvtársnak üdvözlő távirata a K'naí Népköztársaság második évfordulójának kikiáltása alkalmából Klement Gottwald köztársasági elnökünk a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormányának az állatnünnep alkalmából a következő üdvözlő táviratot küldte: Mao-Ce-tung elvtársnak, « Kínai Népköztársaság Népi Kormánya El­nökének, Peking. A Kínai Népköztársaság fennállásának második évfordulója alkalmából fogadja kérem, a magam, valamint Csehszlovákia egész népe nevében legszívélyesebb üdvözletemet és jókívánságaimat. Biztosíthatom önt arról, hogy önökkel együtt Csehszlovákia egész né­pe, mint az egész békeszerető emberiség ünnepét ünnepli a Kínai Népköz­társaság ünnepét. A haza legjobb fiai által vezetett hős kínai nép a lenini­sztálini elvek szellemében forradalma győzelmes befejezésével hatalmasan megerősítette a hatalmas Szovjetunió vezette világbéketábor* és meg­semmisítő csapást mért Ázsiában a béke ellenségeire, az imperialista el­nyomókra és ezzel megteremtette az ázsiai nemzetek együttműködése si­keres fejlesztésének előfeltételeit. Csehszlovákia népe a legnagyobb érdeklődéssel és lelkesedéssel kíséri a kínai népnek a béke építésében elért nagyszerű sikereit, örömmel látja, hogy gyorsan felszabadítja az országot a hűbéri elmaradottság alól és megteremti országa gazdagságának és felvirágzásának szilárd alapjait Népünk összpontosított figyelemmel követi a Kínai Népköztársaság óriási erőfeszítéseit a béke fenntartásáért Ázsiában a fokozódó háborús előké­születek, támadó akciók és az ameri kai imperializmus provokációi ellen. Nem kell hangsúlyoznom, hogy országuk függetlenségének és felvirágzá­sának biztosításáért, valamint a béke fenntartásiáért kifejtett erőfeszítéseik Ázsiában és az egész világon egész népünk rokonszenvével és támogatá­sával találkoznak. Tiszta szívből kívánom további útjukon az egész kínai népnek és sze­mélyesén Önnek, a legnagyobb sikert, Klement Gottwald. Antonín Zápolocký miniszterelnök elvtárs távirata a Kínai Népköztársaság államünnepe alkalmából Antonín Zápotocký miniszter ekiök, a Kínai Népköztársaság Állami Hivatalai Tanácsa Elnökének. Csu-En-lajnak a következő táviratot küldte: Csu-En-laj elvtársnak, az Állami Hivatali Tanács Elnökének, Peking. Engedje meg, hogy Önnek és az Ön közvetítésével a kormánynak és az egész kínai népnek őszintén gratuláljak a Kínai Népköztársaság kikiál­tásának második évfordulója alkalmából. Ezzel az egész csehszlovák nép baráti érzéseit fejezem ki a Kínai Népköztársaság népe iránt, amely fon­tos tényező a nemzetek béketáborában. Fontos tényező abban a táborban, amelyet közös országépítő erőfeszítések fűznek össze és amelynek élén a nagy Szovjetül áll. Kívánok Önnek és gyönyörű országának, benne egész népének új győzelmeket a világbéke védelmének és az új, jobb élet szocialista építésének útján. Antonín Zápotocký, a Csehszlovák Köztársaság miniszterelnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom