Uj Szó, 1950. december (3. évfolyam, 278-300.szám)

1950-12-01 / 278. szám, péntek

ÜJ SIB ­A Vatikán áll a hazaáruló főpapok kémtevékenysége mögött 1950 december 1 DR. ŠVEC VÁDLOTT KIHALLGATASA November 28-án, kedden a haza­áruló papok elleni bíinper dr. Otakai Švec pápai prelátus kihallgatásával folytatódott. Az elnök kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát. Švec igennel felelt. Államellenes tevékenységet fej­tett ki, a Vatikánt és a főpapságot szolgálta. A tevékenységre a népi de­mokratikus rendszer és a szocializmus elleni gyűlölete vezette. Az elnök to­vábbi kérdésére, hogy tudatában volt-e annak, hogy a Vatikán a szocializmus és a népi demokratikus országok elleni harcában együtt működik a nyugati kapitalistákkal, hogy elpusztítsa a a népi demokratikus rendszert és a szocializmust és úiból hely­reállítsa a kapitalizmus uralmát, Svec vádlott azt feleli, hogy ennek tudatá­ban volt. Švec ezután leír ia hosszú évekig tartó kémtevékenységét. 1920 óta a nunciaturán volt és teljes húsz éven át tájékoztatta a szentszéket, hazánk viszonyairól egyházi, vallási, egyházpolitikai, politikai és az utóbbi időben gazdasági híreket is továbbí­tott Az egyházi ügyeket egyáltalán nem érintő hirekel a nunciatura veze­tőségének egyenes kívánságára szol­gáltatta. Dr. Švec bevallja, hogy 1947­ben részletes kémjelentést adott a Skoda-üzemekről. Az elnök további kérdéseire dr. Švec elmondja, hogy a Vatikánt tájékoztat­ta a kormány és az egyház közötti tárgyalások folyamatáról és erről az ügyről tájékoztatta Stendard olasz követségi sajtó-attasét is. A katonai, biztonsági, politikai, gazdasági és egy­házpolitikai híreket papoktól szerezte. Külön honoráriumot nem kapott kém­tevékenységéért, azonban kérelmére az akkori nuncius Msgr. Ciriaci köz­benjárt a káptalannál, hogv dr. Švec a szent Vitus-káptalan kanonokává le­gyen. Dr. Švec résztvett a ..Vatikáni Katolikus Akcióban", ahol az érsek helyettese volt Ebben a vatikáni Ka­tolikus Akcióban résztvett dr. Mand! is, aki a pászforleveleket. államellenes és kormányellenes körleveleket ter­jesztette. Švec vádlott bevallja, hogy két pásztorlevelet közvetített a nun­ciaturára is. Arra a kérdésre, hogy mi volt e pásztorlevelek és körlevelek céija, Švec azt feleli, politikai felforga­tás a kapitalista rezsim visszaállítása. Švec tudatában volt annak, hogy né­pünk önként nem mondana le a népi demokratikus rendszer vívmányairól, ezért amint maga bevall ia. ő és társai új háborúra készítették elő a talajt. Az államellenes és hazaáruló tevé­kenységen kívül dr. švecet csalással is vádolják, amelyet mint a papi beteg­segély zőpénztár tagja követett el. DR. MANDL VÁDLOTT KIHALLGATASA. A bírósági tárgyalás dr. MandI vád­lottnak, a Katolikus Akció igazgatójá­nak kihallgatásával folytatódik, ö is bűnősnek érzi magát az államellenes tevékenységben. Részletesen elmond­ja, hogy 1935-től 1944-ie Rómában tanult. 1945. októberében fért vissza Csehszlovákiába, 1948 márciusában a prágai egyházkerület Katolikus Akció­jának titkárává lett. Ezzel a funkció­val Beran érsek bízta meg. Elmondja, hogy a Vatikán céljait szolgáló eszkö­zök egyike volt a Katolikus Akció, amely mint tájékoztató hálózat szol­gálta a Vatikán érdekeit 1948 január­jában Beran érsek Franciaországba küldötte őt, hogv tanulmányozza a Kato'ikus Akció ottani módszereit és taktikáját a kommunisták elleni harc­ban. Még a februári események előtt visszatért Prágába és elfoglalta a prágai Katolikus Akció titkárának he­lyét. MandI vádlott ezután részletesen ecseteli, hogyan szervezte a Katolikus Akciót, hogyan hívta össze a papi ta­nácskozásokat és gyűléseket amelye­ken az egyházi főpapság iránt odaadó és a népi demokratikus rendszerrel ellf-nséges papok vetfek részt A gyű­lésben javasolta az úgynevezett cso­portrendszer bevezetését és felhívta a papokat, hogy nyerjék meg az ifjúsá­got az egyházi főpapság iránti hű­ségnek Ezeken a gyűléseken Mandl­nak lehe őségé nyílott, hogy az egyes parochiákon beszéljen a politikai hely­zetről és azután tájékoztató híreket szolgáltasson dr. Beran érseknek. Be­rannal vagy közvetlenül, vagy pedig Švec közvetítésével állott kapcsolatban és Berantól kapta a különféle illegális körlevelek fogalmazványait, amelyeket azután hivatalában sokszorosíttatott és széjjelküldött az egyes parochiákra. Mand! vádlott bevallja, hogv a körle­velek állami tényezők ellen irányultak. 1949 tavaszán dr. Beran parancsára dr MandI titkos futárszolgálatot szer­vezett, amiben dr. Rozehnal volt se­gítségére. MandI vádlott vallomása további ré­szében elmondja, hogyai vett részt az ifjúság lelkigyakorlatain és beismeň kémtevékenységét Az elnök további kérdésére, hogy dr. Beran számára milyen személyek végeztek kémszoi­gálatot, MandI elmondja, hogy dr. Beran kapcsolatban állott Benetka szerkesztővel, továbbá a Charitas svájci igazgatójával Gláserrel, Anna Durenkamp holland úiságírónővel. MandI tevékenysége folyamán kapcso­latokat tartott fenn Lias-szal a Times munkatársával és az United Press al­kalmazásában álló amerikai újságíró­val, akikről tudta, hogy kémtevékeny­séget fejtenek ki. Dr. Čižek ügyész a vádlott vallomá­sának kiegészítésére három okiratot terjeszt elő, amelyek a vatikáni Ka­tolikus Akció tevékenységét érintik Az elnök megállapít \a. hogv a bíró­ság elé terjesztették az illegális nyom­tatványok egész halmazát, amelyet a vatikáni Katolikus Akció gyártott dr. Mandi részvételével. A bíróság elé terjesztett bizonyító iratok leleplezik a vatikáni katolikus akció valódi tevékenységét. Az állam­bíróság az iratokból megállapítja, hogy Antonín Hubar, a vizovicei ró­mai katolikus plébánia kooperátora államellenes szervezet vezetője volt. Ez a szervezet uszító, államellenes röpiratokat terjesztett, fenyegető le­veleket küldött szét, fegyverekei szerzett a szervezet tagjainak és az államrendszer erőszakos megváltoz­tatását készítette elő. Egy további iratból a bíróság megállapítja, hogy a Hodonín melletti Dolny Bojanovbajn az ottani pap, Jaromir Porizek ve­zette a katolikus ifjúsági kört, mely­nek egyik tagja, egy 17 éves fiú Ve­tejska francia kémmel együtt meg­gyilkolta Hodoninban a Nemzeti Biz­tonsági Testület egyik tagját. E fel­forgató szervezet élén MandI állt, akit a Vatikánban iskoláztak ki erre a célra. Václav Mrtvy vádlott vallomása. Szerdán, november 29-én a haza­áruló főpapok elleni per vádlottadnak kihallgatását Václav Mrtvy szaléziá­nua rendi pap kihallgatásával foly­tatták. Mrtvy vádlott 1949-ben a prá­gai internunciatúra tolmácsa lett, miután elődjét, Alojz Zmrhiik pátert letartóztatták. Vallomása során el­mondja, hogy tudatában van annak, hogy kém- és felforgató tevékenysé­ge miatt áll a bíróság előtt. Az inter­nunciatúrának kémszolgálatot vég­zett, politikai és gazdasági jellegű hí­reket szállított és ezeket azután olaszra lefordítva diplomáciai postá­val továbbították a Vatikánnak. Az elnök kérdésére, hogy a Vatikánnak miért volt szüksége ilyen hírekre, Mrtvy azt feleli, hogy msgre Ottavio de Livaval való együttműködése so­rán meggyőződött arról, hogy a prá­gai apostoli internunciatúra nálunk éppen úgy, mint más népi demokrati­kus országokban, a vatikáni kémszer­vezet központja volt. A népi demok­ratikus rendszer elleni harcában kü­lönösen 1948 februárja után, a Vati­kán nem válogatott az eszközökben és a nyugati hatalmak politikáját kö­vette. Mrtvy vádlott további vallomásá­ban az ügyész egyenes kérdéseirt, megerősíti, hogy a Vatikán az TJSA közvetlen szövetségese és felforgató törekvései a háború előkészítésére irá­nyulnak. Az elnök kérésére, hogy a híreket miért fordította olasz nyelvre és nem latinra, Mrtvy azt feleli, hogy a nyugati államok kémközpont­jai az olasz nyelvet használják, mert Ján Stefko rybárpolei újító megrövidítette a körkörös csavarmenetek gyárlási Ide ét az ügynökök között sok olasz műkö­dik. Az olasz szöveget azután msgre de Láva maga rejtjelezte Mrtvy se­gítségével. Ezeket a híreket főleg az olasz nagykövetség segítségével to­vábbították. A Vatikánnak főleg a katolikus főpapságnak a népi de­mokratikus rendszer elleni akcióiról szóló híreket küldött. Továbbá olyan híreket, amelyek a belügyi helyzettel, a lakosság hangulatával stb. függtek össze. Különösen gazdasági kérdések­ről, biztonsági intézkedésekről volt bennük szó. A hírek utasításokat is tartalmaztak a falvakon szabotázsok elkövetésére, különösen az EFSz-ek ellen. Amint látható, ezeknek a híreknek semmi közük sem volt a valláshoz vagy az egyház működéséhez. De Li­vának magának is kiterjedt kémhá­lózat állott rendelkezésére és főleg a püspököktől kapott híreket. Mrtvy vallomása szerint elsősorban a szlo­vákiai püspökök küldtek híreket. Tu­domása volt arról is, hogy de Livával az olasz nagykövetség hiva­talnokai személyes kapcsolatot is fenntartottak. A kémhírek, amelye­ket Mrtvy olaszra fordított és rész­ben elküldött, valamennyien a Vati­kán államtitkárságához voltak cí­mezve. Mrtvy e híreket kiegészítette, hogy ezzel támogassa a külföldi rá­diót. Az elnök kérdésére, hogy mi vitte erre a tevékenységre, Mrtvy ciniku­san feleli, hogy államrendszerünk elleni gyűlöletből cselekedett így, hogy megerősítse a nyugati államo­kat és főleg, hogy megerősítse a Va­tikán helyzetét. Mrtvy elmondja to­vábbá, hogy amikor msgre de Liva parancsot kapott, hogy hagyja el Köztársaságunk területét, megláto­gatott néhány követségi hivatalt. Az írásbeli anyag egy részét az olasz nagykövetségre vitte és megparan­csolta, hogy a többit égessék el. Hasonlóképpen megparancsolta, hogy égessék el a titkos írások kulcsát tar­talmi zó két könyvet is. Mrtvynek megparancsolta, hogy ne távozzék el az internunciaturáról, hogy ne tartóz­ta'hassák le és ne árulhassa el az ő tevékenységét. De Liva azt ígérte Mrtvýnek, hogy gondoskodni fog róla s egy bizonyos nagykövetség közvetí­tésével lehetővé teszi külföldre jutá­sát. Elutazása előtt 10.000 Kcs-t adott Mrtvýnek szolgálataiért. Az elnök kérdésére Mrtvý elmond­ja egyéb tevékenységét is. Gertrúd Aflke moravská osztravai ispierőse megkérte, hogy segítse meg abban, hogy illegáľsan Bécsbe juthasson. Mrtvý részletesen leírja, hogyan in­tézkedett Gertrúd Mikenek. valamint Šukovának és dr. Mincsev bolgár ál­lampolgárnak a határon tú'ra való jut ­tatásáról. Disman páter volt a kőzve- í' títő, aki dr. Plachyt is segítette kül­földre menekülésében. Mrtvy vádlott kihallgatásának to­vábbi folyamán megállapítja a kém­anyag azonosságát, amelyet az inter­nunciaturán fordított. A fényképeken felismeri msgre de Liva és Verolini vatikáni kémeket is. Az ügyész a bíróság elé bizonyíté­kot terjeszt arról, hogy a prágai pápai internunciatura valutacsalásokkal is foglalkozott. A bíróság ezután meg­állapítja, hogy olyan levelekről van szó, amelyekből világosan kitűnik, hogy a pápai internunciatura rendszer resen megsértette a fizető eszközök­ről s azoknak külfödre valló átutalásáról szóló előírásokat. Nagyobb pénzössze­gek küldésénél a pénzt személyesen adták le az internunciaturán, hogy on­nan egyenesen külföldre küldhessék az illetékes bank megkerülésével, A dolgozók naponta nyújtanak be újítójavaslatokat, amelyek lényegesen hozzájárulnak üzemeink magasabb ter­melékenységéhez. A rybárpolei Lenin­üzem egyik legtehetségesebb újító kol­lektívája a gépüzemi kollektíva. Nem­régiben Ján Stefko technikus, figye­lemreméltó sikert ért el írézelőgép problémájának megoldásánál. Napi munkaidejének befejeztével a frézeíö­gép gépezetét tanulmányozta és azon törte a fejét, milyen készülékkel javít­hatná meg a gép termelékenységét. Törekvését végre is siker koronázta. Szorgalmas tanulmányainak eredmé­nyeképpen a frézelőgépet egy diffe­renciális kiegészítővel látta el. Ez a műszaki újítás a frézelőgép termelé­kenységét oly nagy mértékben emeli, hogy a körkörös csavarmenet gyártá­sának ideje 240 perccel csökkein és e mellett sokkai jobb minőséget érnek ei. Ján Stefko technikus tudatában van annak, hogy mily fontos szerepe van az időhiánynak a rybárpolei Lenin­üzem feladatai • teljesítésében és ezért, kötelezte magát, hogy a tökéletesített eljárás szorint készített első termé­kek gyártásánál. először ő maga kezeli a gépet normális munkaideje után és betanítja az illető szakmunkásokat az új rendszer szerinti munkára. Kötele­zettségét teljesítette. Nem kell hang­súlyozni, hogy nemcsak újítási javas­latáért kapott jutalom, tölti el öröm­mel. hanem főleg az a tudat, hogy az üzemet segíthette és lényegesen hoz­zájárulhatott a frézlőgép termelékeny­ségének emeléséhez. A füleki Drevoindustria befejezte az ötéves terv második évét A dolgozó nép válasza Dolgozóink a legmélyebb felháboro­dással és megvetéssel utasítják el a népellenes hazaárulók bíróság elé ál­lított új csoportjának aljas mesterke­déseit. Két komáromi dolgozó, Ressli János és Táby László az alábbiakban mond ítéletet az egyházi köntösbe bujt népárulók bűnös összeesküvésé­ről. A csehszlovák dolgozó nép mély fel­háborodással olvassa újságjaiból, hogy a vezető papság milyen gaztet­teket hajtott végre, illetve tervezett. Ez a népi demokráciák életében nem újdonság. Ha egyetlen összehasonlí­tást is teszünk, és ez legyen a Mind­szenti-per, akkor mindenki előtt vi­lágos, hogy bár az adottságok kü­lönbözők voltak, a cél ugyanaz: itt is, mint az említett esetben, a vezető klé­rus az egyszerű emberek vallásossá­gát kihasználva nem azon fáradozik, am! rendeltetése és hivatása, hanem politizál és a politikai hatalom min­den eszközzel való visszaszerzésére törekszik, hogy az államhatalomban újra elérje azt a politikai és gazdasá­gi súlyt, amelyet sok évszázadon át bitorolt. Ha még ehhez megfigyeljük a világreakció visszhangját, akkor azt látjuk, hogy a klerikalizmus ke­nyéradó gazdája, az amerikai mono­poltó'ke azt kürtöli világgá, hogy ez végeredményben a népi demokráciák életében előre megtervezett műsor­szám. Ha megvizsgáljuk ezen okok forrá­sát, a vatikáni politikát, akkor lát­hatjuk azt, hogy ezeknek az esemé­nyeknek be kell minden népi demok­ratikus országban következniök ép­pen e politika miatt. Azt hiszem, már mindenki előtt világos az az ér­dekszövetség, ami a Vatikán és az amerikai monopoltőke között van. Talán az a koreai katolikus ember el sem hinné, hogy az a bomba, amely családját és vagyonát tönkretette, vagy éppen a söuli katedrálist elpusz­tította, az éppen a Vatikán, vagy az amerikai tőkések pénzének terméke! De ha magában Olaszországban is maradunk, akkor is egyre nyilvánva­lóbbá válik az a kapitalista manőver, amit a Vatikán „honatyái''' folytat­nak. A füleki Drevoindustria nemzeti vállalat dolgozói november 25-én, 36 nappal korábban befeiezték az ötéves terv második évét. Az üzem dolgozói 15 perces röp­gyűlést tartottak abból az alkalomból, hogy az imperialisták nem engedé­lyezték a II. Világbékekongresszus megrendezését Sheffieldben és azt át kellett helyezni a sokat szenvedett és a háborúban legjobban sújtott lengyel fővárosba, Varsóba. A rőpgyűlésen az üzem dolgozói meghallgatták Detrik elvtárs sziovák és magyarnyelvű beszédét, amelyben hanfeot adott a Párt. a szakszervezet és az üzem dolgozói határozott állás­foglalásának Attlee úrék és az egész imperialista tábor politikájával szem­ben. Az anyagszállílócsoport a helyszí­nen lelkesen 5 százalékos normaszilár­dítást ajánlott fel és az egész üzemi munkásság kötelezte magát hogy az ötéves terv második évét 36 nappal korábban befejezi, A füleki Drevoindustria dolgozói munkájukkal akarnak hozzá iárulni a béke megszilárdításához és megfogad­ják, hogy továbbra is hősiesen helyt­állnak a munka arcvonalán, a dicső koreai szabadságharcosok példáján felbuzdulva, akiknek forró testvéri üd­vözletüket küldik. Solvmos István, az O j Szó munkáslevelezője, Drevoindustria. Fülek. A középszlovákiai malmok rima­szombati nemzeti vállalat eddig még semmiféle beszámolót nem küldött termelési eredményeiről az Üj Szó­ba. Annál nagyobb örömmel küldöm első jelentésemet arról, hogv üzemünk november 24-én déli egy órakor 101.3 százalékos eredménnyel befejezte az öléves terv második évét. Az üzem dolgozói élükön a kommu­nista munkásokkal, a nvár folyamán elhatározták, hogy a IX. kongresszus határozatait magukévá téve termelé­kenyebb, jobb és olcsóbb munkával valósítják meg feladataikat. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a ió munka, amelv helyes meggyőző és felvilágosí­tó tevékenység eredménye, előfeltétele egész dolgozó népünk életszínvonala emelkedésének. Az elért sikeren felbuzdulva, dol­gozóink kötelezettséget vállaltak, hogy normájukat ezentúl 110 száza­lékra teljesítik. Ezt a teljesítményt lényegesen elősegíti főmolnárunk újí­tómunkája. Az üzem színvonala napról napra jobb és az a körülmény, hogy a 38 munkás közül 26 élmunkás és kö­zülük 20 párttag, különösen becSessé teszi munkánkat a termelés ránkeső szakaszán, őszinte öröm csillogott dol­gozóink szemében, mikor megkapták az élmunkáskönvvecskéket és szilárd fogadalmat tettek, hogy ezután még hűségesebben és jobban fogják telje­síteni kötelességüket, hogv erősítsék a békét és harcoljanak a háborús uszí­tók ellen «. Magunkévá tesszük a ielszót, hogy ..Miénk az ország — magunknak épít­jük", most már magunknak dolgozunk és nem a kapitalistáknak, mint a múlt­ban, így hát Gottwald elvtárs szavai értelmében egyre bátrabban és gyor­sabban haladhatunk a szocializmus felé. Turcsan István, almolnár, Rimaszombat. Sikeres bányászbét a kassai kerületben (Folytatás az 1. oldalról) A Bányászszövetség szlovákiai bi­zottságának képviselője, Meliska elv­társ összefoglalta a vita eredményeit és leszögezte, hogy a bányászat ága­zatában meg van minden lehetőség arra, hogy a termelési tervet na­gyobb nehézségek nélkül teljesíthes­sék. A fontos az, hogy alaposan vé­gezzék a funkcionáriusok és az egész munkásság politikai oktatását és rá­mutassanak arra, hogy a terv telje­sítése a világbéke és a szocializmus érdekében nagy szerepet játszik. Beszéde zárórészében foglalkozott az újítási javaslatok fontosságával és megállapította, hogy az élmunkások­nak nagy figyelmet kell szentelni. A dolgozókat már most kell előkészíte­ni az ötéves terv harmadik évére és alaposéin megismertetni őket az irányszámok szétírásával úgy, hogy minden bányász az 1951. év forduló­ján készen álljon jövő évi feladatai­ra. Végezetül a bizottság elhatározta, hogy körzeti munkástanácsokat szer­vez december 3-án, vasárnap Rozs­nyón és Iglón. A csehszlovákiai magyar dolgozók lap­iának {jelszava az 1950. évre az ÚJ SZÓ minden magyar dolgozd kezébe j Részvények, különféle olasz gyárak­ban, az olasz bankok legnagyobb több­ségének birtoklása, ahová talán sok katol kus hívő rakja be garasait, hogy az uzsorakamatokat törlessze: ez az a „gazdaságpolitikai alap", amiből hiány­zik ugyan az idealista miszticizmus, de könnyű módot ad a politikai hata­lom megszerzésére. Azt hiszem, hogy keresztény szeretetről és a katolikus egyház „igazi hivatásáról", hanem mindenekelőtt a kapitalista élethalál harcról, amelyben nem számít az. hogy kit milyen eszközzel tesznek tönkre, ahol nem számít az, hogy milyen poli­tikai pártokkal és eszmeáramlatokkal szövetkeznek, ahol nem számit az, hngy a történelem kerekét vissza akarják fordítani a tőkét termelő tő­kéért: a kizsákmányolásért. Ezek azok a döntő okok, amelyek meg­határozzák a csehszlovák klérus arcula­tát, ezért kerültek möst a dolgozó nép ítélőszéke elé. Hogy csak egy példát ragadjunk ki: mit akart és tett pi. dr. Ján Boukal úr, aki a Gestapo jól fize­tett ,,munkatársa" volt, A „Jövünk" összeesküvő csoport tagjainak kihasz­nálásával legyilkoltatta Sramm őrna­gyot és ezenkívül kívül több gyilkossá­got is tervezett. A többiek a Vatikán kémhálózatának ügynökei voltak, gyil­kolni akartak, új háborút szítani a Szovjetúnió ellen, hogy munkájuk esethges sikeres befejezése után ne a Vatikánból kelljen kiutalni nyomorult életük fenntartására apanázst, hanem hatalmuk teljében a munkásosztályt korlátlanul saját maguk zsákmányol­hassák ki. Ml csehszlovák dolgozók, ma már szét tudjuk választani a néphez hű al­sópapság munkáját, de minden időben harcolni fogunk a klérus minden bű­nös mesterkedése ellen. Sújtson dolgo­zó népünk vasökle a kémkedő, haza­áruló főpapokra, akik űjra vérre, pusz­tulásra és a régi társadalmi rend restaurálására törtek. Legyen esetük Intó'példa mindazoknak, akik megakar­ják semmisíteni eddig elért sikerein­ket, mert az egész dolgozó néppel ta­lá'ják szembe magukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom