Uj Szó, 1950. december (3. évfolyam, 278-300.szám)

1950-12-01 / 278. szám, péntek

Világ proletárjai egyesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1950 december 1, péntek 2 Kčs A sajtó neveli és tanítja a szocializmus építőit! A sajtó tanácsadó a napi munkában és a pihenés óráiban a tanulság erőforrása! A szocialista sajtó a világ lelkiismerete! J. V. Sztálin történelmi beszéde 15 évvel ezelőtt, 1935 december 1-én Joszif Visszarionovics Sztálin a Szov­jetúnió kombájn-kezelőinek kon­gresszusán nagy beszédet mondott. A szovjet nép bölcs vezetője hatal­mas, grandiózus feladatok elé állította a szovjet mezőgazdaságot, rámutat­va arra, hogy a kolhoz-rendszer mily kimeríthetetlen lehetőségeket jelent a mezőgazdaság gyors fejlesztése, az életszínvonal gyors emelkedése ezempontjáből. Sztálin a Szovjetúnió kolhozrend­ezerének megteremtője. A sztálini elmélet alapján valósította meg a bol­sevista párt a szocialista reformokat a szovjet mezőgazdaságban. A millió és millió apró mezőgazdasági egység helyébe, amely az elmaradottságot jelképezte, új, hatalmas kollektív gazdaság alakult, amely alkalmas a technikai és agrobiológiai tudomány minden vívmányának kihasználásá­ra. A kollektív mezőgazdasági élet megindulása megmentette a szovjet parasztot a teljes elszegényedéstől, a kulákság zsarnokságától és a kol­hozok dolgozóinak megnyitotta a jó­lét felé vezető utat. J. V. Sztálin beszédében megálla­pította, hogy a szovjet mezőgazdaság már 1935-ben öt és félmilliárd pud gabonát ad négymilliárd pud gabona helyett, amennyi a régi cári Orosz­ország évi termése volt. A gabona­termelés növekedése lehetővé tette a lakosság jobb ellátását és egyszer­smind készletek félrerakását a szá­razság idejére. Ezt a komoly sikert a kezdet óta csak úgy érhette el a szovjet nép, hogy megindította a kolhozrendszer kiépítését. Sztálin elvtárs beszédében akkor megállapította: Ezek az eredmények természetesen nem rosszak mai szem­pontból. Azonban ml nem szorítkoz­hatunk csak a mára. A holnapra is kell gondolnunk, a közvetlen jövőre és már ma elő kell készülnünk arra, hogy a legközvetlenebb jövőben, há­rom-négy év múlva minden eszten­dei gabonatermelésünket 7—8 mil­liárd púddal emelhessük. A nép ellátása — állapította meg Joszif Visszarionovics Sztálin elv­társ — nem korlátozódhatik csak a gabonára. Szükséges a hús és a zsi­radék. A szovjet városok növekedése, a lakosság megnövekedése, az élet­színvonal emelkedése, a jólét növe­kedése, ez mind nemcsak a gabona­szükséglet emelésével jár, hanem a hús és zsiradék fogyasztásával is. Ez annyit jelentett, hogy a mezőgazda­ság minden ágazatában új vérkerin­gésnek kellett megindulnia. Széles alapokra kellett helyezni a mezőgaz­daság minden ágazatának növelését, az állatállomány fejlesztését. Az ál­latállomány fejlesztése azonban el­képzelhetetlen a nélkül, hogy bizto­sítjuk a kellő mennyiségű takarmá­nyokat. Az állatállomány növelésével összefügg a takarmánygazdálkodás magasabb fokra való emelése. Joszif Visszarionovics Sztálin a kombájn-kezelők tanácskozásán mondott történelmi beszédében rá­mutatott arra, hogy csakis a nagy­üzemi mezőgazdasági termelés, amely szocialista alapelvek szerint van megszervezve, oldja meg az ország gabona- és egyéb mezőgazdasági ter­melési ágazataiban mutatkozó prob­lémákat. A szocialista nagyüzemi gazdálko­dás túlsúlyba kerülése, a modern technika kihasználása a kolliozokban és a szovhozokban, a mezőgazdasági káderek számának emelése, amelyek az új technika alkalmazásával indul­nak meg az új feladatok megoldásá­ra: ezek az előfeltételek, ahogy azt Joszif Visszarionovics Sztálin elvtárs megállapította, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítva legyen a ga­bonanemüek termelésében az a fej­lődés, amely lehetővé teszi, hogy az országban évente 7—8 milliárd púd­dal többet termeljenek. Különös figyelmet szentelt beszé­dében Sztálin elvtárs a kombájn-ke­zelők érvényesülése és a műszaki személyzet kádereinek növelésé kér­désének. A kombájnok hatalmas je­lentősége abban van, hogy a gabona­termés betakarítását idejében vég­zik el és ezzel megóvják az országot a késedelem következtében beálló veszteségektől. A tapasztalati példák azt bizonyítják, hogy a kombájnnal történő betakarítás, azonos feltételek mellett, hektáronként 10 pudnyi hasznot hoz és ha a kombájnokkal megszervezett munkákat 100 millió hektáron végezzük el — hangsúlyoz­za Sztálin elvtárs —, az országnak milliárd pudnyi gabonát takarítunk meg. Rámutatott Sztálin elvtárs a káderképzés elsőrangú fontosságára, megállapította, hogy a legfontosabb e káderek tanítása, hogy elsajátítva a technikát, napról napra kiválóbb emberekké fejlődjenek, akik alkal­masak lesznek arra, hogy a technika áldásait magukévá tegyék és a me­zőgazdasági élet újjáépítését meg­gyorsítsák. Sztálin elvtárs beszéde a kolhoz-1 földművesek vezérprogramja lett az| egész Szovjetúnióban, ennek alapján inditották meg harcukat a gabona­probléma leküzdésére, hogy létrehoz­zák azokat a hatalmas élelmezési és nyersanyag-bázisokat, amelyekre szükség van. Az elmúlt 15 év alatt e tekintetben a Szovjetúnió népe hatal­mas sikereket ért el. A sztálini fel­adatokat a gabonatermelésben még a háborúelötti esztendőkben elérték. A hektárhozam tekintetében a Szov­jetúnió túlhaladta a világ többi or­szágait. A Szovjetúnió mezőgazdasá-: ga így vált a világ leghatalmasabb, technikailag legfelszereltebb és a leg­haladóbb mezőgazdaságává. A szocialista mezőgazdaság eddig még soha nem tapasztalt fejlődésről tett tanúbizonyságot, 1933-tóí 1940-ig a mezőgazdasági produkció a Szov­jetúnióban 77 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az Északamerikai Egye­sült Államokban pusztán 7 százalék­kal. A kollektív gazdálkodás felsőbb­rendűsége rögtön az első években ha­tározottan megmutatkozott. 1937-ben a szovjet gabonatermelés termelé­kenysége 1925-höz viszonyítva há­romszorosára emelkedett. Emelkedett a gabona hozama, ugyanakkor a ga­bona piaci ára is, amely három és félszeresére emelkedett a kisparaszti gazdálkodásban elért eredményekhez képest. A Szovjetúnió a kolhozrendszer se­gítségével szilárd élelmiszerbázist épített ki magának, ennek segítségé­vel mód adódott az élelmiszertarta­lékok emelésére, ami viszont lehetővé tette, hogy a Nagy Honvédő Háború idején a hadsereget és az # egész or­szág lakosságát egyaránt * el tudták látni. Természetesen a kolhozrend­szer nélkül, a kolhozok dolgozóinak önfel^'dozó munkája nélkül ezt a ne­héz feladatot nem tudta volna meg­olrtsn- a Szovjetunió, ahogy ezt a nagy Sztálin egyik háborúelötti be­szédében leszögezte. A kolhozrendszer gigantikus elő­nyei, legyőzhetetlen ereje a háború­utáni időszakban mutatkozott meg. Igen, csak a szocialista mezőgazda­sági módszer ad lehetőséget arra, hogy egy ország ilyen rövid idő aiatt a háború minden baját és vesztesé­gét helyrehozza. Ez adott lehetőséget a jzovjetúniónak arra, hogy a há­borúelőtti színvonalat túlhaladva, to­vábbi fejlődési lehetőséget biztosít­son az ország népének. 1949-ben a szovjet mezőgazdaság az 1940. évi termelési színvonalat túlhaladta. 1950-ben, bár a Szovjetúnió több or­szágrészében egészen szokatlanul rossz időjárási viszonyok uralkodtak, mégis olyan termést takarítottak be, amely 300 millió púddal megha­ladja az 1940. évben elért termés­eredményeket. A Szovjetúnióban megoldódott a gabonaprobléma és a további sikerek is biztosítva vannak. A szovjet föld­művesek teljes sikerrel viszik győze­lemre az állatállomány növelését cél­zó hároméves tervet. A bolseviki párt és a Szovjetúnió kormánya az intézkedések egész so­Új üzemek — régi üzemek — új emberek A régi üzemek dolgozói tudfák legjobban értékelni a fejlődést A füleki zománcgyár fölfelé ívelő útja Sokszor csodálkozva járunk-kelünk az utcán, szemünk alig tudja felfogni azt az óriási fejlődést, amely közvetlen környezetünkben végbe megy és megváltoztatja életüket. Gombamódra nőnek a földből az új gyárak, lakó­házak, munkásüdülök, de a régi üzemekben is más már az élet nvnt a ka­pitalisták alatt. A régi üzemek munkássága tudja a legjobban értékelni azt a változást, amely 1945 óta üzemeinkben végbemegy. Azok, akik még nemrégiben, alig néhány esztendővel ezelőtt látástól vakulásig, egészségte­len faodukban, zsúfolt műhelyekben dolgoztak, ahol mozogni sem lehetett, azok becsülik meg leginkább a népi demokrácia néhány esztendeje alatt végbement változásokat. Albert József elvtárs a füleki Kovosmalt munkás­levelezője, a munkásmozgalom régi, kipróbált harcosa írja legutóbbi levelé­ben: „Alinak még az öreg falak. A mű­helyek javarésze még mindig a régi, és mégis 1945 óta mennyi változás. Megprobálom leírni ezeket a változáso­kat, amit új, szabad életünk hozott. Emlékszem, a gyárudvaron akkora volt a sár, hogy közleikedni sem lehe­tett. Ma már burkoltak az utak, s a munkás nem érkezik térdig sárosan műhelyébe. A szerszám-műhely úgy össze volt préselve, hogy nem lehetett dolgozni, ezenkívül pedig nagyon egészségtelen volt. Most egészséges, modern műhelyben dolgoznak az elv­társak és aíig emlékeznék már arra, hogy is volt régen. Nem volt különb a helyzet a hírhedt bádogosműhelyben sem, amelyben mozogni is alig tud­tunk. Ma ugyan ez még a régi, de már rendezett, nem akadályozza <a munka egyre nagyobb ütemét. A saj­totó-osztály is más körülmények kö­zött végzi a munkáját, mint a múlt­ban. A fülezőben még ma is elég ne­héz a munka, de rövidesen itt is vál­tozás lesz, mint a savazóban, meg a zománcozó műiielyben. A zománcozóban dolgozók boldog büszkeséggel gondolnak arra, hogy 1933-ban készen lesz új munkahelyük, amelyhez hasonlót néhány évvel ez­előtt még eflképzelni sem tudtak. Az öntődében is nagy változások történ­tek. Erről is sokat beszélhetnének az öntödei munkásoknak. Hiányzik ugyan még a fürdő, öltöző, de az elvtársak meg lehetneik győződve, hogy ez is meglesz rövid időn beiül. Öt év alatt nem lehet újjáépíteni azt, amit a kapi­talista rendszer 30 esztendős garázdál­kodása után örökségül hagyott. Gon­doljatok csak arra. hogy annakidején nem sokat törődtek a munkássággal és egészségével. A kapitalistáknak csak egy istenük volt, a haszon. Em­lékszem. amikor 1929-ben jó rendelést kaptak kályhákra, Hulita igazgató úr kiadta a parancsot, hogy két napon bélül fel kell építeni egy deszkabódét és az lesz a műhely, ott fognak gyár­aani. Nem volt érdeike az, hogy tö­rődjék a dolgozók egészségével, Haj­szolta őt a profit és a profit érdeké­ben ő hajszolta a dolgozókat. Még a sportból is üzletet csinált. Nem egy­szer mondta, hogy azért kell, hogy Füleknek jó csapata legyen, hogy fel­figyeljenek a füleki zománcgyárra és ha 50.000 koronát adott a sportra, ugyanakkor 100.000-et keresett a rek­lámon, amit a sport hozott. Kemény harcokon ment keresztül a füleki munkásság, sok üldözést, nél­külözést szenvedett végig. Még csak a szocializmus első lépcsőfokán va­gyunk és máris mennyire más a hely­zet. A munkásság sose felejtse el, hogy mit köszönhet a Szovjetúniónak, hogy mogt saját kezében van a gyár, gondoljon a különbségre, a régi és a mai munka között és igyekezzék új életét minél nagyobb erővel építeni." Eddig szó! a levél. Végigvonul előt­tünk a régi üzem, a kapitalisták idején és megértjük, miért élüzem ma a -fü­leki Kovosmalt. A füleki zománcgyár munkássága így fejezi ki háláját a Párt iránt, amely új életük felé vezet­te és amely lehetővé teszi azt, hogy a füleki zománcgyárban a munka maga­sabb termelékenységével, magasabb, életszínvonal (egyen osztályrészük. Sikeves bánivá szít ét a IzaiSai kerületben Alsó Saió december 3-án, a többi bányák december 15-én jelentik évi tervük teljesítését A Bányászszövetség Kassa kerületi bizottsága szerdai ülésén letár­gyalta az ÜRO határozatának azt a szakaszát, amely a kassai kerület bá­nyászati termelését tárgyalja. Kalinák Béla titkár terjedelmes beszámo­lójában rámutatott a Kassa kerületi bányászati termelés viszonyaira és hangsúlyozta azt, hogy az üzemtanácsok s az egész dolgozó bányásztár­sadalom tevékenységének tokozásává 1 sikeresen teljesitik az idei termelési tervet. A bizottság tagjai a vita folyamán elismerték az ÜRO határozatának és kritikájának jogosságát és jelentős javaslatokat vetettek fel a kassai kerület bányászati termelési tervének mielőbbi teljesítésére. A vita folya­mán többek között megjegyezték azt, hogy a kerület legnagyobb és legfon­tosabb üzemeiben erős munkaerő­hiány mutatkozik, ami egyik föoka volt a terv késedelmes teljesítésének. Megvitatták a brigádosok oktatásá­nak kérdését is, mert ezek nagy sze­repet játszanak a hiányok kiküszö­bölésében. A bányászhét kiváló eredménye­fliső Saió bánya ielenti: December 3-ára ígértük ­november 30-án készen vagyunk! Lapzártakor kaptuk az örömteli hírt arról hogy az Alsósaiói vasérc­bánya hős munkásai a mai napon befejezték ötéves tervük második évét. A legjobb élcsapatok: Spišiak András. Tomko Simon és Csobádv Dániel részlegei voltak. ket hozott. A gömöri bányák az e heti termelési tervet 113.6 százalék­ra, a magnezitbányák 113.7 száz al­lékra és Rudnany 110.3 százalékra teljesítette. A termelési terv túllépését a bá­nyászhét folyamán a hunkaidő jobb kihasználásával és a munka jobb megszervezésével érték el. A siker egyik jelentős tényezője az a beható politikai oktatás volt, amely az ÜRO határozatának értelmében fejlődött ki, valamint az a tény, hogy a Köz­társaság elnökének, Klement Gott­waldnak születésnapja alkalmából bányászaink nagy lelkesedéssel fe­küdtek neki a munkának. A Bá­nyászszövetség kifejezte azt a meg­győződését, hogy a bányászhét ta­pasztalatait kellőképpen ki fogják használni az ötéves terv második éve termelési tervének idő előtti teljesíté­sére. A bizottság tudomásul vette azt a jelentést, hogy az alsósajói bá­nya december 3-ig teljesíti a tervet és a kassai kerület bányász-szektora általában december 15-én fejezi be évi tervét. (Folytatás a 2. oldalon.) rát léptette életbe, hogy a mezőgaz­dasági élet fejlődésének további le­hetőségeit biztosítsák. A háború be­fejezése óta állandóan és mind na­gyobb mértékben sietnek a mezőgaz­daság segítségére a modern techni­ka minden lehetőségével. 1950. évben a szovjet mezőgazdaság négyszer ak­kora számban kap traktort, mint 1940-ben, 3.8-szor több kombájnt, 4-szer több traktorekét, 6-szor több traktor-vetögépet, 3 szor több kulti­vátort. Minden vonalon bevezetik a szovjet agronómia . minden újítását. A legnagyobb gonddal választják ki a mezőgazdálkodás új kádereit. Ma már nagy számban vannak mezőgaz­dasági munkások, dolgozók, akiknek mellét a „Szocialista Munka Hőse" érdemrend díszíti. A szovjet földművesek és vele együtt a szovjet nép hatalmas lelke­sedéssel segítik elő a természet meg­változtatására vonatkozó grandiózus sztálini tervek megvalósítását. A gi­gantikus vízierőmüvek építkezése a Volgán és a . Dnyeperen, a turk­méni, délukrajnai és észak-krimi csa­tornák építkezése, ez mind hatalmas lehetőségeket biztosít a szovjet me­zőgazdaságnak. A kis kolhozok cso­portosítása nagyobb kolhozokba, a termelékenység magasabb fokának elérését, az agronómiai tudomány és a technika újabb vívmányainak fo­kozottabb érvényesítését biztosítja és egyúttal a kolhoz lakóinak tovább­fejlődését, életszínvonaluk emelkedé­sét, a szocialista mezőgazdálkodás hatalmas fejlődését segíti elő és le­hetővé teszi, hogy a szovjet mezőgaz­dálkodás történelmi feladatát teljes mértékben megvalósítsa. A szovjet nép a Szovjetúnió Kom­munista (bolsevik) Pártja és nagy vezérének, tanítójának, Joszif Vissza­rionovics Sztálinnak vezetésével bát­ran halad új győzelmek felé, amelyek az ország soha nem látott fejlődését, előrehaladását és a kommunizmus győzelmét biztosítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom