Uj Szó, 1950. november (3. évfolyam, 252-277.szám)

1950-11-29 / 276. szám, szerda

Világ proletárjai egyesüljetek! mm Bratislava, 1950 november 29, szerda 2 Kčs Hz alsósaiéi bányászok harca az élmunkásműszakban III. évfolyam, 276. szám A Vatikán ügynökeinek gaztettei a böztátsasáty és. a nép eiíen Hazaáruló főpapok a prágai állambíróság előtt Az állami bíróság szenátusa eló'tt hét magas egyházi hierarchia soraiból ki lottak között van dr. Stanislav Zela vikáriusa, Ján Opásek. a brevnovi kot a strachovi kolostor apátia, dr. Cihák, riusa, dr. Otakár Švec pápai prelátus, kesegyház kanonokja és a papok miss tonín Mandl igazgató, dr. Ján Boukal. Mrtvý szerzetes pap. A fent említettek az árulás és kém­kedés bűntettét követtek ei köztársa­ságunk és népünk ellen A vádlottak mint a Vatikán ügynökei és a brit amerikai háborús úszítók szolgái kö­vették el gaztetteiket. Tevékenységük főcélja a népi demokratikus rendszer megsemmisítése és a kizsákmányoló kapitalista uralom megújítása Cseh­szlovákiában. A Vatikán ügvnökei al­jas, népellenes terveik mellett hábo­rúra gondoltak, hazánk, a népi de­mokráciák és a Szovjetúnió ellen. Az állami bírósás szenátusában dr. Jaroslav Novák elnököl. Ezenkívül a bíróság részéről ielen van még dr. Karol Bedrna és dr Zdenek Kaláb és mint helyettes dr. Ferdinánd BIecha. A népbírák közül Ján Polanecký és Jarmila Novotná, mint helyettes nép­bíró pedig František Doušek vesznek részt a tárgyaláson. A vádiratot dr. Karel Čižek és dr. Ján Feieá állam­ügyészek ad iák elő. A tárgyaás megkezdése után az el­nök felolvasta a vádlottak nevét, meg­állapította jetenlétüket és kihirdette a vádlottak védőit. Ezek után dr. Kari Cižek államügyész vette át a szót, aki felolvasta a vádiratot. A tárgyaló­teremben jelen vannak a dolgozó nép kiküldöttei is. Köztük több hazafias pap is látható. Nemzeteink felszabadító küzdelmei­nek történelme azt bizonyít ia. hogy a magas római katolikus papság mindig az elnyomó rendszerek és a kizsákmá­nyoló osztályok oldalán állott, amelyek elen a cseh és szlovák nén nemzeti és szociális feszabadulásáért küzdött. A Vatikán — mint nemzetközi politikai tényező — és az egvházi főpapság mindig a habsburgi osztrák monarchia oszlopai voltak. Az osztrák-magyar monarchia felbomlása után a Vatikán és az egyházi lőpapság szövetkezett a csehszlovákiai burzsoázia legreakció­sabb részével, a nagybirtokos körök­főn délután megnyitották Prágában a kerülő árulók és kémek perét. A vád­püspök és az olomouci érsekség fő­lostor apátja, dr. Stanislav Jarolímek, a Szent Vitus székesegyház főviká­dr. Jaroslav Kulač, a Szent Vitus szé­ziószövetségének igazgatója, dr. An­az érsekség első titkára és Václav kel a szociális felszabadulásáért küzdő dolgozó nép ellen. A kapitalizmus támogatásának po­litikája a Vatikánt és az egyházi fő­papságot a világfasizmus közvetlen támogatásához vezette. A cseh ós szlovák nép legfőbb ellenségeinek köz­vetlen támogatását folvtatta a cseh és szlovák egyházi főpapság politiká­ja a megszállás alatt is. Zela, Kulacs és Boukal vádlottak a Gestapo konfidenseivé váltak. Amikor a győzelmes Vörös Hadse­reg szétzúzta az imperialista-fasiszta hadseregeket és meghozta a felszaba­dulást nemzeteinknek, lehetővé tette, hogy a dolgozó nép a munkásosztállyal az élén átvegye a hatalmat és a szo­cializmushoz vezető történelmi útra lépjen. A felszabadított haza első cseh­szlovák kormányának 1945 áprilisában Kassán kiadott programmja biztosítja az összes alkotmányos szabadságokat, főleg a tanulást, a lelkiismeret és a vallásfelekezeti szabadságot. Ezért a hívők széles tömegei s az alsó pap­ság, amely kapcsolatban áll a néppel és annak érdekeivel, szilárdan a népi demokratikus rendszer mellett áll és áldozatkészen résztvesz a köztársaság felépítésében. Ezzel teljes ellentétben a magas egyházi főpapság eleiétől kezdve el­lenséges álláspontot foglal el Cseh­szlovákia új népi demokratikus rend­szerével szemben. Ez az állásfoglalás a Vatikán ellenséges politikájának Irányvonalában történik. Ezenkívül a hazai magas egyházi papság ellensé­ges politikáját a népi demokratikus rendszerrel szemben sa iát tisztán anvagi érdekei okolják meg. 1945-től kezdve — míg a dolgozó nép, közöttük a hívő katolikusok mil­liói is, áldozatkészen dolgoznak a szo­cialista haza felépítésén —. az egyházi főpapság különféle felforgató mód­szerrel fékezni és szabotálni igyekszik a gazdasági és szociális haladást azzal a céllal, hogy a nép kezéből kiragadja a hatalmat és felújítsa a kapitalista rendszert Csehszlovákiában. Erre a célra felhasználja a különféle szerve­zeteket, különösen a Vatikáni Kato­likus Akciót, amelynek vezetője Svec vádlott volt. Az egvházi főpapság ebben a harcban a demokratikus rend­szer ellen szövetkezett a reakciós burzsoá elemekkel, amelvek beszivá­rogtak némely gazdasági és politikai állásba. A dolgozó nép februári győzelme 1948-ban és az építő sikerek meghiú­sították a kapitalista reakció remé­nyeit, amelyeket a kapitalizmus felújátá­sába vetett. A megújhodott Nemzeti Front a gazdasági és politikai pozí­ciókból eltávolította a felforgató ele­meket és ezzel az egvházi főpapságot is megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy felforgató tevékenységet folytas­son s a köztársaság tevékenységét sza­botálja ezekből a törvénves pozíciók­ból. A hívő tömegek nyomására, ame­lyek résztvettek a köztársaság építé­sében. már 1948 tavasza óta az egy­házi főpapság tárgyalt a kormánnyal és a Nemzeti Front központi akciós bizottsága egyházi bizottságával ügyé­ben való megegyezésről A tárgyalá­sokat a főpapság már 1948 júniusában megszakította s 1949 eleién a Vatikán egyenes parancsára teljesen megszün­tette. Később bebizonyult, hogy az egyházi főpapság a valóságban soha­sem óhajtotta a kormánnval való meg­egyezést. Igazi szándékaikat leleplezte a Ra jk László és társai elleni bűnpör. Már 1947-ben az egyházi főpapság és a vádlottak mint a főpapság leg­aktívabb segítői újra szervezték a Vatikáni Katolikus Akciót. Vezetője Svec vádlott volt. Mindjárt február után szándékosan úgy szervezte meg az akciót, mint egy szétágazó ösz­szeesküvö hálózatot azzal a céllal, hogy minden papi hivatalra kiterjed­jen. Az akciót templomi gyűjtések­ből befolyt pénzből látták el. Svec és Mandl vádlottakhoz ha­sonló felforgató tevékenységet fej­tett ki Pevný és Adamec káplánok államellenes csooprtja is, amely röp­lapok terjesztésén kívül terroristá­(Folytatás a 2. oldalon.) c/t (Dynamitka üzemi pártszerve ze tének tag jai a párttagság felülvizsgálásánál felajánlott kötelezettségeikkel ez év december 15-ig teljesítik évi tervüket Az SzKP üzem! szervezetének tagjai a bratislavai Dynamitkában a párttagság felülvizsgálásánál olyan kötelezettségeket vállaltak az üzem menetének meggyorsítására, amelyeknek teljsítése elősegíti az évi terv rö­videbb időn belül való befejezését. Mint az üzem munkásságának Iegöntu­datosabb rétege, nagyan jól tudatában voltak annak, hogy mindenekelőtt saját munkahelyükön mutathatnak igazán példát a Dynamitka többi munkásainak. A jó politikai meggyőző munka eredménye itt is megmu­tatkozott és kötelezettségvr.lialásaik között igen sok értékes felajánlással találkozunk. Spevák György oktató kötelezte magát, hogy szaktudását megosztja a reá bízott elvtársakkal és többi kö­telezettségei között még egy EFSz oktatásával is fog foglalkozni. Cerny Rudolf elvtárs, az üzemi tanács elnö­ke a felülvizsgáláskor azt a kötele­zettséget ajánlotta fel, hogy újjá­szervezi a mühelytanácsokat és gon­doskodik tevékenységük élénkítéséről. Ezenkívül a mühelytanácsok részére oktatói kar megalakításáról is gon­doskodott.. Minden bizottsági ülés tár­gyalási tervét előre kidolgozza. Predák elvtárs két élmunkást nyert meg a Pártnak. Jarolin vasesztergá­lyos segit a villám-röplapok összeállí­tásában, amelyek munkahelyének gyenge pontjaira rámutatnak és hoz­zájárulnak eltávolításukhoz. Pecse­nadszky vasesztergályos neveli mun­katársait és élmunkásmódszereit át­adja nekik. Grello munkás az aszta­losmühelyben és a tanoncosztályon minden hónapban új fali újságot ké­szít és így tovább. Nagyon értékes kötelezettségválla­lás Steiner Imre mester elvtársnak kötelezettségvállalása, aki a szocialis­ta munkaverseny eredményeit ellen­őrzi és időnként helyes propagációval közzéteszi őket. Impenz András laka­tos a felülvizsgálás folyamán felaján­lott kötelezettsége alapján normáját 10 százalékkal szilárdította és a har­coló Korea javára 5 munkaórát dol­gozott le. A normaszilárdításra még jó néhány példát hozhatnánk fel. Itt van például Litomericzky géplakatos, aki szintén 10 százalékkai szilárdí­totta normáját a Párt tagságának fe­lülvizsgálásakor. Blazsek József mű­szaki védnökséget vállalt a finom mechanika egyes újítói felett és Ja­kab meg Korcsek elvtársakat tanítja. Fedorcsák elvtárs arra kötelezte ma­gát, hogy január l-ig élmunkás lesz. Kötelezettségét kiválóan teljesíti. Szabados elvtárs, aki nyugdíjképes már, még elmenetele előtt elhatároz­ta, hogy egy munkást betanít maga helyett és csak azután vonul vissza a jól megérdemelt nyugdíjba. Mindezek a kötelezettséget segít­séget nyújtanak ahhoz, hogy a Dy­namitka minél előbb befejezze évi tervét és erősebb és öntudatosab'o pártszervezettel vezesse a dolgozókat újabb hatalmas sikerek felé a szocia­lizmus építésében. Gábor János elvtárs 358 százaléka Az alsósajói bányák dolgozói a köztársaság elnökének, Klement Gottwald elvtársnak 54. születésnapja alkalmából november 20-tól 25-ig élmunkásműszakot tartottak, amely a jó előkészítés és a munkásság ön­tudatos volta miatt nagy sikerrel végződött. Az alsósajói bányászok arra kötelezték magukat, hogy az élmunkásműszak hetében a tervet 108.5 szá­zalékra teljesítik, azonban ezt a kötelezettségüket jóval túllépték, vége­zetül is a tervet 140 százalékra teljesítették. lóbb teljesítményt ismét Gábor János elvtárs nyújtotta, aki az össznovem­beri átlagban októberi 305 százalékos élmunkás teljesítményét túllépte és 358 százalékos teljesítménnyel első helyen végzett. Az élmunkásmüsza­kok szervezésében és sikerében osz­toznak a műszakiak és az önkéntes brigádok is, amelyek alsósajó kör­nyékénak parasztjaiból, nyugdíjasai­ból, vasutasaiból és ifjúságukból ál­lanak, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Alsósajó hiányzó káde­reit pótolják és így osztoznak Alsó­sajó dicsőségében is. Az élmunkásmüszakok hetének nagy befolyása van a terv novemberi teljesítésére, sőt az egész évi terv idő előtti teljesítésére is. Ezzel az eredménnyel novemberben előirt ter­vüket 113.8 százalékra teljesítették és az ötéves terv második évét, ame­lyet eredetileg december 3-ig kellett volna teljesíteniük, három nappal megrövidítve, december l-ig teljesí­tik. Az élmunkásmüszakok hetében a legjobb teljesítményt Tomko Simon János élcsoportja érte el, amely 166.3 százalékos teljesítménnyel végzett. Az egyének közül azonban a legkivá­A szénkitermelés tervének teljesítése november havában A kőszéntermelés tervét november­ben 101.1 százalékban, a terv feletti tervet 93.6 százalékban teljesítették. A barnaszéntermelésben a tervet 104.7 százalékban, a terv felettit 102.5 százalékban teljesítették. A barna- és köszéntermelésnek tervét egészben véve november havában 103.2 százalékban, a terv feletti ter­vet 99 százalékban teljesítették. Az év kezdete óta a kőszéntermelés ter­vét 102.9 százalékban, a terv feletti tervet 96.7 százalékban, a barnaszén termelési tervét 104.5 százalékban, a terv feletti tervet 101.4 százalékban teljesítik. A terv teljesítésének százaléka szeptember és október havával szem­ben novemberben emelkedett. A bá­nyászipar legfontosabb feladatát — a terv és a terv feletti terv teljesí­tését — különösen a köszéntermelés­ben teljesíteni lehet. Az osztravai körzetben széleskörű akciót folytat­nak, amelynek során a bányászok­kal munkahelyükön és otthonukban is megtárgyalják a problémákat és így segítik a fogyatékosságok és tar­talékok feltárását a termelésben. A jobb szervezési munka segítségükre van abban, hogy a tervet és a terv feletti tervet is teljesítsék mind a kőszén-, mind a barnaszéntermelés­ben. Népünk sohasem felejti el, hogy szabadságát a Szovjetuniónak köszönheti Az albán sajtó a nemzeti ünnep alkalmából méltatja a Szovjetuniót dig elért győzelmeink és jövőnk egy­aránt a Szovjetúnió és a népi demo­kráciák népeihez fűződő barátságon alapulnak. A hatodik évfordulót az albán nép a Szovjetúnió iránti örök barátság és mélységes hála jegyében ünnepli meg". A Baskimi című lap vezércikkében ugyancsak a felszabadulás évfordu­lójával foglalkozik. Többek között ezt írja: „Népünk, mint a hatalmas béketábor méltó tagja és elszánt har­cosa, fokozza éberségét, hogy meg­védje kivívott győzelmeit. Elszántan halad azon az úton amelyen a Párt vezeti a szocializmus építésére és a világbéke megvédésére". Az Albán Népköztársaság Nem­zetgyűlésének Elnöksége elhatároz­ta, hogy a felszabadulás ünnepe al­kalmából 974 elítélt hátralévő bün­tetését elengedi, több más elítélt bün­tetését pedig leszállítja. Az albán sajtó vezércikkekben fog­lalkozik november 29-ével, az ország felszabadulásának hatodik évforduló­jával. A Zeri I Popullit vezércikké­ben magállapítja: „Népünk sohasem felejti el, hogy 1944 november 29-e a nagy Szovjetúnió támogatásának köszönhető és a felszabadulás nap­ját a Szovjet Hadsereg hősies harcai hozták meg. Azóta hat év telt el. Hazánk hatalmas lépés tett előre a politikai és gazdasági hatalom meg­szilárdítása terén. Ezt a hat eszten­dőt nagyjelentőségű, gyökeres refor­mok jellemzik, melyeket a népi tö­megek a Párt vezetésével hajtottak végre. Népünk az elmúlt hat év alatt az Enver Hodzsa elvtárs vezetése alatt álló Párt irányításával bátran ellenállt az angol-amerikai imperia­listák és lakájaik minden zsarolásá­nak, minden provokációjának. A tör­ténelem megtanított arra, hogy ed­Elég volt a szenvedésekből nem akarunk új világháborút Anyák és lányok egységes tiltakozása 1945 november 26-án Párizsban negyven ország kétezer küldötte gyűlt össze, hogy megalakítsa a Nem­zetközi Demokratikus Nőszövetséget. Az elmúlt öt év alatt milliók és milliók csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, amely korunk legégetőbb kérdését, mindnyájunk közös érdekét, a béké­ért való harcot tűzte ki alapvető fel­adatául. Ma már ötvenhét ország több mint '87 millió asszonyát képviseli a Nemzetközi Demokratikus Nőszövet­ség. A mozgalom élvonalában halad­nak a szovjet asszonyok, akik a má­sodik világháború alatt fegyverrel szálltak szembe a fasizmussal és fel­mérhetetlen áldozatot hozlak :<z em­beriség békéjéért. De ott találjuk a Demokratikus Nőszövetség so-a :ban az öt világrész többi nőszervezeteit is. A második Békevilágkongresszus átfogó harci programmot tűzött vala­mennyi becsületes ember elé s ezen a programmon belül nagv szerep há­rul a Nemzetközi Demokratikus Nő­szövetségre is. Amikor — mint Fa­gyejev elvtárs mondotta — a háború az ajtón kopogtat, a nőszervezeteknek mozgósítaniok kell az anvákat és lá­nyokat, köztük azokat is. akiknek ugyan szívükben él a békéért való vágy, de még nem ismerték fel, hogy a békét nem elég óhajtani, a békéért kerríényen meg kell küzdeni. Ezekben a napokban, amikor a Nemzetközi Nő­szövetség fennállásának ötödik évfor­dulóját ünnepli, m^r százmilliók in­dultak harcba a varsói békeprogamm megvalósításáért. E nemes küzdelem harcosai között ott menetelnek azok á nők is, akik lelkiismeretükre hall­gatva, családjuk, gyerekeik jövőjét tartva szem előtt, szembeszállnak az új háborús gyujtogatókkal és elszán­tan kiáltják feléjük: Elég volt a szen­vedésekből, ném akarunk egy újabb világháborút! Olyan világban akarunk élni. melyben hazzátartozóink, fiaink és férjeink velünk dolgoznak az embe­riség jobb jövőjéért, valamennyiünk legdrágább kincséért, a békééit. A Kínai Népköztársaság kormánya kinevelte küldöttségét az ENSz ülésére Csu-En-Laj elvtárs külügyminisz­ter vasárnap a következő választ küldte Trygve Lienek, az ENSz fő­titkárának : 1950 november 24-én keltezett táv­iratát megkaptam és tudomásul vet­tem. Értesítem önt, hogy a Kínai Népköztársaság központi népi kor­mánya Vu-Siu-Csuant rendkívüli képviselőjének, Csiao-Kuan-Huat ta­nácsadójának nevezte ki a Biztonsá­gi Tanács ülésére, egyben kinevezte a küldöttség többi tagjait is, hogy mint képviselő, mint tanácsadó, illet­ve mint küldöttségi tagok működje­nek közre és hegyenek részt a Poli­tikai Bizottság és a Biztonsági Ta­nács ülésein ahol megvitatják a Kí­na elleni agresszióval kapcsolatban az USA elleni panaszt. Vu-Siu-Csuan nagykövetet erről a kinevezésről kü­lön értesítettem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom