Uj Szó, 1950. október (3. évfolyam, 227-251.szám)

1950-10-01 / 227. szám, vasárnap

1950 október 1 II J szo Tizenkét évveS ezelőtt jelent meg Sztálin klasszikus munkája: az SzK(b)F röv.d története A társadalomtudományi elméletek ségnek örömet és boldogságot hoz­sok százéves történelmének évkuny- zou. veiben az emberi géniusz hatalmas j A z imperialisták nem képesek müvei foglalnak helyet, amelyek em bermilliók tetszését nyerték meg a világ minden részében. Ezek a művek hatalmas mozgósító és szervező erővé _ , j i történelem progresszív fejlődését fel-1 ezen a héte n P e <% mar 8l-re növeke­tartózuitni. Sztálin elvtárs a reakció f det t számuk. A jó gazdálkodás elöfel­rendszerének elkerülhetetlen veresé- ? tétele ez6kbe n a szövetkezetekben a géiől szól és hangsúlyozza, hogy An, f Földműves Raktárszövetkezetekkel va­váltak, amelyek az emberiség hala- gi l a kormányköreit, valamint bará-Í ! o szerzodesek megkotese. A Foldmu­dását elősegítik. E kimagasló müvek i taika t Franciaországban és az US AÍ ves Raktarszovetkezetek biztosítják az közé tartoznak a marx-leninizmus * * pfí, ^l-™!, o alapítóinak zsenáils munkái. Ide tar­tozik Jozef Visszarionovies Sztálin klasszikus miuikája, azSzK(b)P rö- meg. * oe^eszerero nemzeieK 6, szövetke zef kötött egész évi plandoan erosudő csapásai alatt az szerz3 dé st a Földműves Raktárszövet­imperiauzmus hátrálni kényszerült kezettel, tehát a magasabb típusú szö­és napról napra közeledett a történe- ' vetkezetek 75% -a lem által előkészített szakadékhoz. A | A Földműves Raktárszövetkezef ed­népek mozgalma a békéért az új há- dig a vetőmag ellátást 65%-ra, a mű­ború előidézői ellen, amely az egész trágya ellátást pedig 41%-ra teljesílet­világon óriási mértékben kifejlődött, te. Az eperjesi kerüle'ben lévő EFSz­az az erő, amely mindörökre elsöpri ek megértették a szerződések kötésé­a föld színéről az imperialista rend-.nek jelentőségéi és a legrövidebb időn szereket és a világ népei számára | belül átveszik a tervezett vetőmag és megnyitja az utat a szabad és boldog élethez. flz eperjesi kerületben 82 EFSz tért át a magasabb tfpusú szövetkezeti termára Az eperjesi kerületben a magasabb típusú EFSz-ek száma napról napra növekszik. A mult héten még csak 75 EFSz-ben dolgoztak a magasabb típu­sú szövetkezeti gazdálkodás szerint, vid története, amelyet 12 évvel ez­előtt, 1938 október 1-én adtak ki. Akkor az egész világ hatalmas for­rongásban, lázban és kétségek közt volt. Európában és Ázsiában is a há­ború újabb és újabb tűzfészkei ke­letkeztek és szemmel látható volt a világimperializmus legagresszívabb köreinek igyekezete, hogy a háborút a világ minden részére kiterjesszék. Több mint félmilliárd embert vontak be a háborús szférába. ban eléri történelmi sorsuk. Ez a tőr-1 EFSz-eknek a megfelelő mennyiségi. ténelmi sore bekövetkezett s «lmpe-| fT 6?® 1 . t .f* 0™^. e ( s ™ tr aSy a*­.... , • - ., • u i ,* * A fentem- itett magasabb tipusu szovet­rialista reakció eüeni harcban mutat- ke2ete k ^ a z 8 rj e/ ker üi elbe n kőzik meg. A békeszerető nemzetek - - - - - -- • Kínai Népköztársaság é¥f®r$!uf©jára Es éppen a világtörténelem e fe- j A j ö vő azoké, akik munkájukk Bzült időszakában a szovjet nép és alkotják az anyagi és szellemi érté­kommunista pártjának vezetője, Le- , kek et, akik a gyárakban és üzemek­nin halhatatlan müvének nagy foly- ben a bányákban és a földeken dol­tatója, Sztálin elvtárs megalkotta sozll ak, aldk Ismereteiket s tehetsé­elvtárs könyvét, amely joggal nevezhető a marxi-lenini tudomány enciklopédiá­jának. Ez a könyv akkor is fegyver volt és ma is fegyver a szovjet em­berek kezében, valamint a szocializ­mus és a demokrácia minden harco­sának kezében az egész világon. Ez a fegyver a társadalmi fejlődés és a politikai harc törvényeinek, valamint a haladás mozgató erőinek Ismerete. Sztálin elvtársnak ez a könyve az elnyomottak s a dolgozók millióit lel­kesítette és lelkesíti harcra az impe­rialista reakció ellen és egyszersmind utat mutat a győzelem felé. Az SzK(b)P rövid történetében a dialektikus és történelmi materializ : musről szóló rövid részben Sztálin elvtárs tömören és igen érthetően zseniális módon magyarázza a dia­lektikus és történelmi materializmus alapjait. Ebben a munkában általá­nosítődlk mindaz, amit a dialektikus módszer és a materialista elmélet ta­nításába Marx, Engels és Lenin ho­zott és ugyanakkor a dialektikus és történelmi materializmus tanítását a tudomány legú jabb adatai alapján és a forradalmi gyakorlat alapján tovább fejleszti. J. V. Sztálin e munkája a dialektikus materializmust újabb, ma«nvsahb fokra emeli, amely a kom­munizmus elméleti alapia és valóság­gal csúcsa a marx-lenini filozofikus gondolkozásnak. J. V. Sztálin arra tanít, hogy ho­gyan kell alkalmazni a dialektikus módszert a társadalom történelmére, hogy kell felhasználni a politikai pár­tok gyakorlati munkájában, az em­beriség haladásáért folyó harcban. A dialektikus módszer alkalmazásával a társadalom történelmére J. V. Sztá­lin az SzK(b)P rövid történetében a következőképpen formulázza zseniá­lis zárórészét; „Ha a világ szakadatlan mozgás­ban és fejlődésben van, ha a réginek elhalása és az újnak gyarapodása a fejlődés törvénye, akkor világos, hogy nincsenek többé „megingatha­tatlan" társadalmi rendszerek, hogy a magántulajdon és a kizsákmányolás nem „örök elvek", hogy a földesurak uralma a parasztok fölött, a kapita­listáké a munkások fölött nem „örök" eszme". A tőkésrendszert tehát helyettesít­heti a szocialista rendszer éppúgy, mint ahogy a tőkésrendszer helyette­sítette a maga idejében a hűbéri rendszert. A világtörténelem esemé­nyei Igazolták és állandóan újra meg újra igazolják .1 V. Sztálin e meg­állapításainak helyességét. 1917 ok­tóberében Oroszország dolerozó töme­gei a Bolsevik Párt vezetésével or­szágukban leverték a kapitalista rendszert és új szocialista rendszer­rel helyettesítették. A burzsoázia és úgynevezett tanult lakájai az orosz proletariátusnak ezt a győzelmét csak kísérletnek tekintették, helyi jeÜPtrűnek és véletlennek. És mit lá­tunk ma? A kapitalizmus vilá"-láncá­ból sok további láncszem kiesett. Eu­rópa és Ázsia több orszásra szakított a kapitalista multai és a szocializ­mus útiára lépett. A világ arculata alapjában meg­változott. A kapitalizmus kénytelen volt szerényebbé válni, a szocializmus pozíciói pedig jelentősen kiterjedtek és megerősödtek. Nem bizonyítja-e ez azt, hogy a réginek elhalása és az újnak növekedése fejlődési törvény, hogy a kapitalizmus kora végéhez érkezett és a szocializmus korszaka bátran és meggyőzö'en lépett a tör­ténelem porondjára, hogy az emberi­güket a tudomány és művészet szol­gálatába állítják a nemzetek életé­nek fenntartására és jólétének eme­lésére. Az emberiség jövője a kommuniz­mus. A kommunizmusért harcolók élcsapatában a nagy szovjet nép me­netel, vezetve Lenin és Sztálin hősi pártjával, a Bolsevik Párttal. Ez a biztosítéka a győzelemnek, ez a biz­tosítéka az emberiség boldog jövőjé­nek. J. V. Sztálin nagy könyvének, az SzK(b)P rövid történetének ta­nulmányozása megszilárdítja a nem­zetek hitét a kommunizmus közeli és végső győzelmében az egész vilá­gon. Ifjúsági veieffikénzfi Iskolák Az Ifjúsági Szövetség szlovákiai központi bizottsága ez évben még két vezetőképző iskolát rendez ma. gyarajkú tagjai számára. Érdeklő­dők — mind a kéthetes, mind pe­d ;g a hathetef iskolán — legké­sőbb október 10-ig küldjék be je­lentkezéseiket a SÓV-CSM magyar osztá'yán., Bratislava, Jelenia ul. 2. A jelentkezésekhez a Szövetség helyicsoportja ajánlását kell csa­tolni. Figyelmeztessétek a politikai to­vábbképzés e lehetőségére a töb­bi elvtársakat is. Az ötéves Terv sikeréért! SÜV-CSM, magvar osztály. műtrágyamennyiséget Raktárszövetkezettől. Földműves Micwrfri tanfolyamok ianífók számára Az iskolaügyi minisztérium a cseh mezőgazdasági akadémiáival együtt micsurini-liEzenkoi agrobiológiai tan­folyamokat rendez az első- és má­sodfokú iskolák tanítói számára. Azok a tanítók, akik elvégezték eze­ket a tanfolyamokat, a dilákoik érdek­lődési köreinek vezetésén kívül az egyes kerületekben további falusi ta­nítókat képeznek ki és minden téren segítséget nyújtanak az úi mezőgaz­dasági poMititoa megvalósításéban. Két tanfolyamot tartanak Vojkov­ban, amelyen 1950 október 3-tól 14-ig és 16-tól 27-ig 90 tanítót képeznek ki a köztársaiság valamennyi részéből. S F Klánt a sľal(šzenfeľet'e!í védőimére A Szakszervezeti Világszövetség fő­tikára, Louis Saiľant levelet intézett Venizeloshoz, a ^örög monarchoíasisz­ta kormány* elnokehlz, amélýtíén é'e.ien tiltakozik a görög bíróságok igazság­talan ítélete ellen, amelyet 118 görög szakszervezeti harcos ügyében hozott. A bíróság 8 szakszervezeti munkást halálra ítélt. A halálraítéltek között három asszony van A világ dolgozói­nak felháborodása kísérte ezt az ítéle­tet és SaiHant most követeli, hogy a görög kormány elnöke a halálraítélt szakszervezeti tagok ügyében tegye meg a szükséges lépéseket, hogy meg­akadályozza a felháborító bírósági dön­tés végrehajtását. Egy évvel ezelőtt, 1949 október 1-én játszódott le az a nagy esemény, amely a világ legnagyobb nemzeté­nek történelmében és egyúttal a vi­lágtörténelemben határkövet jelent A kínai nép évszázados harca az Im­perialista hatalmak ellen és a kínai nemzet legjobb fiainak, a kínai mun­kásosztály és parasztsúg tagjainak húszéves fegyveres harca az áruló Osnnkajsek ellenforradalma ellen di­csőséges győzelemmel fejeződött be. Mult év október 1-én kiláltották ki az összes demokrata pártok és tömeg­szervezetek, melyek összejöttek a Kí­nai Népköztársaság megalakítására. Megalakult az első valóban népi kí­nai kormány, élén Mao-Ce-Tunggal, a kínai nép dicső vezérével, a kínai Kommunista Párt főtitkárával, aki a kínai nép szabadságáért és függet­lenségéért küzdött a lejnehezebb években. A Kínai Népköztársaság kikiáltá­sa a kínai nép történelmében dicső­séges harci korszak befejeztét jelen­tette és egy dicsőségesebb építés kor­szakának, az új, szebb szocialista jö­vő építésének kezdetét. A kínai nép, a munkásosztály vezetésével, amely­nek élén a hosszú éveken át megaeé­lozódott és tapasztalatokban gazdag Kommunista Párt áll, megkezdte az építést. A világ legnagyobb nemzete, a szinte 500 milliós kínai nép, amely az utolsó évszázadokban olyan sok szenvedésen és nyomorúságon ment át, bekapcsolódott a világ béketábo­rába, a szocializmus és a haladás tá­borába. Nehéz kifejezni, hogy mit jelent az imperialista tábor számára Kína elvesztése, a világ egyik leggaz­dagabb országának elvesztése, ame­lyet az imperialisták eddig kímélet­lenül kizsákmányoltak. A veszteséget, amit a kínai forra­dalom győzelmével az imperialisták elszenvedtek gazdasági téren, szá­mokkal egyáltalán nem lehet kifejez­ni. A politikai veszteség főleg az USA mai támadó politikája szempontjából őket ért veszteség sztratégiai szem­pontból szintén felbecsülhetetlen. Az imperialisták, akarva, nem akarva, kénytelenek voltak Kínában elszen­vedett vereségük messzemenő követ­kezményeit az egész világ előtt be­vallani. így Winston Churchill, az imperialista világ egyik legelső kép­viselője, Bostonban ez év elején tar­Hogyan folyik Szlovákia-szerte a felvásárlás A felvásárló szervek rendszeres és gondos munkájáról már két járás tett tanúságot, még pedig a bratislavai és a nyitrai, ahol eddig már 100 száza­lékos teljesítményt értek el a kuko­rica felvásárláisában. E hó 22-ig Bra­tislavában 102 százalékra, Nyitran pedig 100-15 százalékra vásárolták fel a kukoricát. A bratislavai járás kö­telezte magát, hogy szeptember 30-ig 115 százalékos teljesítményi ér el a kukorica felvásárlásában. A SzKP nyitrai kerületi bizottsága állandóan figyelemmel kísérte a ku­korica felvásárlását. A Szlovák Kom­munista Pírt járási bizottsága a ku­korica 100 százalékos felvá'sárl ásó­nak érdekében agitációs élmunkás­csoporlokat szervezett. Az agitációs élmunkáscsoportok 5—10 tagból álla­nak, részint a közigazgatásból, ré­szint a Földműves Rakti rszövetkezet, hivatalok és üzletek alkalmazottai­ból. Ezek a csoportok az agitációs te­vékenységen kívül irányították a szál­lítást is. Gondoskodtak arról, hogy a kis- é® közép földműveseknek ne kelljen a kukoricát a raktárakba szállítani, hanem az állomásokon rög­tön a vagonokba rakhassák, vagy pe­dig a nyilvános helyeken ideiglene­sen elraktározhassák. Ezzel a mód­szerrel érték el a nyitrai elvtársak a felvásárlásban nagyszerű sikerüket. Hat nap alatt 100 százalékosan fel­vásárolták a kukoricát. Példájuk bi­zonyára munkára ösztönzi azokat a járásokat is, ahol még erős hiányok mutatkoznak a kukorica felvásárlá­sában. A kukoricafelvásárlás a nagyme­gyeri járásban is sikeresen folyik. A Földműves Raktárszövetkezet eddig még nem rendelkezik elegendő rak­tárral a kukorica elraktározására, de hála a brigádoknak, ezt a problémát is sikeresen megoldották. A járás nemzeti biztonsági testületének tagjai brigádot szerveztek és egy nagy szá­rítót építettek 30 vagon kukorica el­raktározáséra. Hogyan áll a burgonyafelvásárlás? A mult héten a kései burgonya fel­vásárlása nagy lendülettel folyt. En­nek ellenére azonban az eddigi jelen­tések azt mutatják, hogy a felvá­sárlás nem volt elég jód megszervez­ve. Egész Szlovákiában a burgonya­felvásárlás tervét eddig csak 4.4 szá­zalékra teljesítették. Az egyes kerü­letekben a helyzet a következő: Bra­tislava 9.8 százalék, Nyitra 0 2, Besz­tercebánya 3.2, Zsolna. 5.5, Kassa 5.4 és Eperjes 2.5 százalék. Dr. Soltés megbízott beszédében rámutatott arra, hogy a burgonya felvásárlása épolyan fon.tos, mint a gabonáé. Ezért a burgonyafel vásár­lásra is éppen olyan nagy gondot kell fordítani, mint a gabonafelvá­sárlásra. Fel kell használni azokat e tapasztalatokat, amelyeket felvásárló szerveink a gabonafelvásárlás folya­mán szereztek. Állandóan szem előtt kell tartani a „Burgonyát a földről egyenesen a Földműves Raktárszö vetkezetbe", jelszót és meg kell szer­vezni a tömeges szedést és a mani­fesztációs beszolgáltatást. Az egyes Földműves Rak társzövetkeze leknek még több figyelmet kell szentel n i ök a tapasztalatok kölcsönös kicserélé­sének és a verseny jobb megszer­vezésének, mert a versenykihívás ed­dig csak gyenge visszhangra talált. Nem hisszük, hogy némely járásban a felvásárló szervek tevékenysége meggyengült volna. Biztosak vagyunk abban, hogy a legrövidebb időn belül valamennyi járás bekapcsolódik a burgonya-felvásárlás korai és legjobb felvásárlásáért folytatott versenybe. A kézsmírki Földműves Raktár­szövetkezet kötelezte magái, hogy a burgonya felvásárlásának tervét a lehető legnagyobb mértékben túlha­ladja és megszervezi a falvakban a tömeges manifesztációs beszolgálta­tásokat. Ugyanekkor versenyre hívta ki az egész ország Földműves Rak­társzövetkezeteit és gazdasági szövet­kezeteit. A párkányi Földműves Raktár szövetlcevei versenykihívása a tojás, tej és a hús felvásárlásában A párkány; Földműves Raktárszö­vetkezet versenyre hívta ki Szlová­kia összes Földműves Raktárszövet­kezetét a tojás, tej és a hús felvá­sárlásában. Egyszersmind meghattá _ rozták azokat az időpontokat is, ame­lyekben az egyes termények felvásár­lásában 100 százalékos eredményt kell elémiök- Uj, rugalmasabb mun­kamódszerek bevezetésével a felvá­sárlást 1—3 hónappal is megrövidí­tik, hogy az így nyert időben túlha­ladhassák a tervet és hozzájárulhas­sunk dolgozó népünk élelmiszerellá­tásának javításához. A párkányi Földműves Raktárszövetkezet köte­lezte magát, hogy ez év végéig 32 000 tojással túlhaladja a tojásfelvásárlás tervét, a tervezett tejmennyiséget ok­tóber 28-ig szolgáltatja be, az év vé géig pedig 10 százalékkal túlhaladja a tervet; a húsfelvásárlás tervét de­cember l-ig teljesíti, az év végéig az egész évi tervet 15 százalékkal túlha­ladja. tott beszédében bevallotta, hogy a kínai vereség a legnagyobb katasz­trófa, amit a „civilizált világ" az orosz forradalom és a második világ­háború óta elszenvedett. Ha Chur­chill e kozmopolita frázisait, „civili­zált világ" helyettesítjük azzal, ami ez alatt a fogalom alatt rejlik, ez egyszer kivételesen Igazat kell ad­nunk ennek a háborús uszítónak: igen, az a vereség, amit az imperia­lista világ Kínában elszenvedett, két­ségtoteniil a legnagyobb veresége a Nagy Októberi Forradalom és a második világ-háború óta. Az utolsó Imperialista nagyhatalom, amely még elsgendő erővel bír, hogy támogassa a többi világrész burzsoá­ziáját a saját népe e'leni harcban, az amerikai Egyesült Alhmok, mindent meglett, hogy megakadályozza a forra­dalom győzelmét Kínában. Hat milliárd dcl'ár értékű fegyvert szállítottak az amerikaiak Csang-Kaj-Seknek, hogy megmentsék Kínát az imperialista vi­lág, az USA érdekeinek. Azonban az amerikaiak erőfeszítései nem állíthat­ták meg a fejlődést és nem tarthatták életben azt a rendszert, amely pusztu­lásra volt ítélve A forradalom győzel­me, amelynek fontos szakasza volt ép­pen a Kínai Népköztársaság megalakí­tása, Kínát függő, kizsákmányolt, fél­gyarmati országból valódi nagyhata­lommá alakította át, a világ béketábo­rának második pillérévé. A kínai forradalom győzelmének je­lentősége azonban túlterjed Kína hatá­rain. Az imperialisták kínai vereségé­nek hatása alatt Vietnam, Burma, Indo­nézia, a Fülöp szigetek, Korea és Ma­lája népe fokozzák harcukat az Idegen gyarmatosítók és belföldi ügynökei el­len. Az imperialisták tudatára ébredtek annak, hogy a forradalmat nem lehet semmiféle kínai fallal sem megállítani. Az ötszázmilliós kínai nép soha sem fog függni már azoktól, akik egy egész évszázadon át pusztították hazá­ját és vámpírként szívták ki vérét. A Kínai Népköztársaság a világ béketá­borának elválaszthatatlan részévé vált és semilyen piszkos intrika, az imperia­listák sémilyen provokációs támadása, amely épsége és szuverenitása ellen irányul, semmiféle cselszövés és a kínai nép jogos képviselőinek az ENSz-től való távoltartása nem változtathat * tényeken és nem tarthatja vissza * fejlődést, amely az imperializmus teljes vereségéhez vezet az egész világon. A kínai nép győzelmével, a Kínai Népköztársaság megalakulásával, amely éppen ma ünnepli létrejöttének egy éves évfordulóján mi is új, hatalmas szövetségest nyertünk az imperializmus elleni harcban, a szocializmus építésé­ben és a világbéke megtartásáért foly­tatott harcban. A Kínai Népköztársaság megalakulásának első évfordulója al­kalmával a tőlünk oly távol fekvő és mégis olyan közeli kínai népnek ezen a nagy ünnepén Csehszlovákia népe forró üdvözleteit kiildi a testvéri kínai nép­nek és nagy vezérének Mao-Ce-Tung­nak Éljen és virágozzék a győzelmes Kínai Népköztársaság és vezére Mao­Ce-Tun^! Éljen es virágozzék a világ valamennyi nemzete közötti őrök test­vériség, élükön a népek szabadságának védőpajzsával, a hatalmas, legyőzhetet­len Szovjetúnióvai és Sztálin elvtárs­sal, a haladás és a világbéke zászló­vivőjével! c^jFgi m&ndatbiirt... # A Német Demokratikus Köztársa­ság a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának tagja lett. % Jugoszláviában tíz százalékkal csökkentették a kenyérellátást. • Nyugat-Németország lakossága a felfegyverkezé^re vonatkozó impe­rialista tervet ellenségesen fogadta. 9 Angliában az élelmiszerárak a há­ború előttihez viszonyítva megkét­szereződtek. 0 Thorez elvtárs az amerikai impe­rialistákat kiszolgáló francia kor­mány elleni harca hívta fel a dolgo­zó népet. 9 A Szovjetúnió kolhozparasztjainak magyarországi delegációja elhagyta Budapestet és három csoportban m magyar szövetkezeteket látogatja. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom