Uj Szó, 1950. szeptember (3. évfolyam, 201-226.szám)

1950-09-01 / 201. szám, péntek

1950 szeptember 1 UJS 20 irlxiámnj/i kő izönt he, az ú j tcinm Makarenko szellemében új ifjúságot nevelünk a falvakon Gyűlés a nemesócsai gépállomáson A szocializmus nemes fegyverévé vélik a szó Apácaszakállas 1430 lakosú köz­ség az izzó napfényben a falu piros tetejű házaival, szántóföldjeivel, ízes magyarbeszédü parasztjaival nagy események színhelye lesz. A községben megnyílik a magyarnyel­vű elemi és polgári iskola. Ennek jelentőségét a falu lakosai és a gyermekek, akik ezekbe az isk'o**i­ba fognak járni teljes egészében fel­ismerték és minden erejükkel azon vannak, hogy az iskolák megnyitá­sát siettessék, amennyire csak ere­jüktől telik. Egyébként a falu lako­sainak érettségére jeliemzö, hogy mintegy 60 százalékuk az EFSz tagja és a tagok jelenleg már a második szövetkezeti formát fogad­ták el. Ahogy megyünk az állomásról a falu felé, Teleki elvtárs az újonnan megnyíló polgári iskola igazgatója lelkesen mutatja a helyet, ahol a Polgári megnyílik. Az új iskola, a v 0lt Csapka-féle kastélyban lesz. Mint erről Telek; elvtárs mondja: — Amikor idejöttem hogy a pol­gár; iskolát megszervezzem, a négy falon kivül semmi sem volt itt. A padokat a szomszéd iskoláktól kér­tem. Felhívtam a szülőket, hogy erejükhöz mérten segítsenek az is­kola megnyitásánál, mert nincs pénzünk Ennek eredménye az lett, hogy a falu lakosai tömeges mun­kavállalásokkal segítették rendfoe­hozni az iskola épületét, önkéntes fuvarvállalásokkal a törmelék el­hordásával igen nagy segítséget nyújtottak nekünk. Ezután a falu asszonyai jöttek felmosták a tan­termeket, takarítottak, érzik, hogy az ő gyerekeiknek teremtünk egé­szen új keretek között tanulási le­hetőségeket. A gyerekek szintén segitettek, ahogy csak tőlük tellett, Gyoniott, gazt takarítottak el az udvarról és lemosták a padokat, hogy minél hamarabb megkezdhes­sék az oly hosszú idő óta nélkülö­zött tanulást. Hadd említsem itt meg, hogy a szlovák tanító, Gaviák elvtárs is nagy segítséget nyújt ne­künk és mindenben az összefogás és az együttműködés híve. Gaviák elvtársnak nagy érdeme, hogy előre gondoskodott mind a szlovák mind a magyar iskola rendbehozatalának előmunkálatairól. Célunk az, hogy az iskolában megvalósítsuk a pionírréndszert, Makarenko elképzelései nyomán. Tudom azt, hogy a jelenlegi viszo­nyok között az új magyar tanító­ságra igen nagy feladatok várnak. Bele kell kapcsolódnunk az EFSz megszervezésébe és kiépítésébe. Ná­lunk itt Apácaszakállason a szövet­kezet megszervezésénél igen nagy érdemei vannak Gaviák, Csomor és ToStyák tanítóknak akik az EFSz elindításánál fontos szerepet játszot­tak és az ő szerepüknek és fárad­hatatlan munkásságuknak köszön­hető, hogy már 1949 második felé­ben a szövetkezet a második típus­ba lépett és a közös vetési terv alapján dolgozott. Az elemi iskola udvarán a lányok a lemenő nap sugarainál szorgalma­san mossák a padokat. Munkáju­kon látszik, hogy nagy lelkesedés­sel és szeretettel csinálják. Berez­nai Irén 11 éves kislány, aki most kerül első polgáriba elmondja, hogy hárman vannak testvérek, majd igy folytatja: — A négy elemit Ekecsen jár­tam és most a polgáriba iratkozhat­tam be Nagy kedvvel kezdem a tanulást és minden igyekezetemmel azon leszek hogy jő tanulásommal lehetővé váljon számomra felsőisko­lába kerülni. László Eta, aki már 14 éves és három évig nem járt iskolába, el­mondotta, hogy hatan vannak test­vérek és nagyon örül ö is az új is­kola megnyitásának. Arra a kérdé­semre hogy tudja-e m ért segítenek az iskola rendbehozatalánál, így fe­lelt: — Azért dolgozunk mi gyerekek is és azért segítünk a padok lemo­sásánál brigádmunkával hogy mi­nél hamarabb meg legyen az iskola és kezdhessük a tanulást. Már olyan kíváncsi vagyok azokra a szép da­lokra, melyeket a tanító úr igért ne­künk. Teleki elvtársnö, az újonnan meg­nyíló elemi iskola igazgatónője lel­kesen beszél a nagy feladatokról, melyeket itt el akar végezni a kis­emberek neveléséről. — 128 gyerek van gondjaimra bizva. akik mind munkások és kis­parasztok gyermekei. Egész új módszerekkel szeretném ezeket a gyermekeket nevelni. Elsősorban brigádokat szervezek belőlük, hogy minden gyerek önnevelés útján sa­j játítson ej minél nagyobb önállósá­! got. Nem lesz az ami volt, hogy a j tanítók és a gyermekek kü]ön kö­; zösséget alkotnak hanem csak egy közösség létezik, amelyben a taní­tók és a tanulók közös munkát vé­geznek Nem fenyítésekkei akarom nevelni a gyermekeket hanem ba­rátjuk és tanítójuk akarok tenni Minden tíz gyermeket egy vezető felügyelete alá helyezek, és ezzel ránevelem őket a minél nagyobb felelősségtudatra. M'ndenben Ma­karenko szellemében. Ki akarom fejleszteni a z együttműködést a szülőkkel, hogy ők ls felismerjék az új iskola nevelő hatását. Igen sok nagy tervem van, melyek meg* valósítása remélem a szülők részé­ről nem fog akadályokba ütközni. A falu széles utcáján egyre-másra jönnek a biciklis munkájukból ha­zatérő földművesek, akik igyekeznek hazafelé hogy jól megérdemelt est­ebédjüket elköltsék. Ahogy megyünk az utcán megszólítjuk az egyik idő­sebb embert. Huszár Zsigmond 47 éves pásztort. Három gyermeke van és ő is a szövetkezet tagja. — Szeretném — mondja — ha a fiam, aki most kerül az első polgá­riba tovább tanulhatna. Nagyon ügyes a gyerek otthon mindenféle elektromos javításokat ő maga vé­gez és az öreg grammof 0nunkat is megjavította. Nekem, aki már idős ember vagyok nagy boldogság az. hogy a gyerekem anyanyelvén ta­nulhat és esetleg képezheti magát tovább. Tudom hogy mindezt a mun­kásosztálynak, a Pártnak és Gott­wald elvtársnak köszönhetjük. Megyünk tovább és az úton szem­bejön velünk Nagy Kálmán 47 éves, hétgyerekes családapa Szintén az EFSz tagja. Legidősebb fia 23 éves. Az újonnan megnyiló iskolák mind­egyikébe küld egy-egy gyermeket, az elemibe is és a polgáriba is. Mi­kor megkérdezem mi a véleménye az új iskolák megnyitásáról, vidá­man, mosolyogva válaszol: — Bizony nagy dolog ez ha látná otthon a gyermekeket, milyen nagy örömmel készülnek az iskolába me­nésre. Én magam is megfiatalodom tőlük és a múltra gondolok, amikor bizony nem járhattam iskolába. Ré­gebben iíyen idős korban,, mint az én gyermekeim, nekem már dolgoz­nom kellett. Egész életemben nehe­zen kerestem meg a kenyeremet, kapáltam részre arattam és soha nem volt elég kenyére a családnak. Én csak azt mondhatom, hogy most sokkal jobb, könnyebb a pénzt meg­keresni könny^fcb a kenyérhez hoz­zájutni és ha az ember dolgozik, jobban megfizetik, mint régen. Jobb az élet és én boldogan adom be a gyerekeimet az iskolába. Vidor István. A nemesócsai gépállomás dolgozóit akkor lepjük meg, amikor egybe­gyűlve beszámolnak az elvégzett heti munka eredményéről és ugyanakkor egyes felszólalók őszinte nyíltsággal feltárják azokat a hibákat, amelyek akadályozzák a munka gyorsabb üte­mét. Az alkotás és teremtés forró pil­lanatai ezek, amikor a munkásság küzdve előretör a szocializmus útján. A kép, amely elénkbe tárul, megkapó. Szombat van, az idő hat óra felé jár, egyes traktorok most érkeznek a határról. A tűző nap sugarai egyre gyöngébbek és az alkony egyre na­gyobb tért hódít. A gépállomás udva­rán ott ülnek a vezetők egy aszta! előtt és köréjük csoportosulnak a traktoristák, a segédmunkások, a sze­relők, a géplakatosok, a tanoncok. Munka után vannak éppen, az olajos munkazubbony izzadt testükhöz ta pad, arcuk is maszatos és a helyett, iiogy lemosnák magukról a munka po­rát, ott ülnek az udvar cementezett lépcsőin és feszült érdeklődéssel hall­gatják a felhangzó kritikát és kifogá­sokat. A szocializmus varázsgyűrűje tartja mindannyiukat fogva, az arco­kat egyfajta feszültség teszi szenve­délyessé és öntudatossá. A munkások tekintete bátor, eleven és a hangok izzó összecsapásában szikrát kap a mondanivaló és a szocializmus fegy­verévé válik a szó. Igyekszünk észrevétlenek maradni, nehogy megzavarjuk a munkások meghitt gyűlését és hogy tapasztala­tokat gyüjtsíink, hogy tanulhassunk, hogy ideológiailag erősödjünk. Itt megtanulhatjuk azt, hogy mit jelent a kritika és önkritika, megtudhatjuk mi érdekli a munkást és elleshetjük az eszközöket, amelyekkel munkás bi­zalmához férkőzhetünk. Most felszólal egy traktorista. Az arcát nem látjuk, csak széles hátát. Halványzöld ing van rajta, ingújja könyökön felül felgyűrve és kimért mozdulatokkal, fegyelmezett hangon kifogásolja, hagy a javítóműhely dol­gozói nem elég készségesek és néha egy apró javításon elbibelődnek egész' nap és ezzel meggátolják a traktoris­ták lendületes munkaütemét. Hivatko­/Qkinek öl gyermeke lépi ál nta az iskola küszöbét Negyedévenként 7100 korona segélyt kap a Dudás-család Dunaszerdahely, forró augusztusi nap, ebédidő. A szokásos vidéki ud­var képe, meztelen kisgyermekek játszadoznak az udvaron, egy öreg bácsi a fával dolgozgat, a tornác hüs helyén a munkából hazatért édesapa fogyasztja ebédjét, mellette a fele­sége karonülő kisgyerekkel, szerető gondoskodással tálalja az ennivalót Dudás Sándor kéményseprő segéd otthonába jöttünk, hét gyermek gon­doskodó apja ö, akinek ma öt gyer­meke indul iskolába, hogy a szocia­lista úton haladó iskolák derék dol­gozót neveljenek belőlük népi de­mokráciánk számára. A derék, kér­geskezü munkás, aki egy üyen nagy család gondját viseli, a legnagyobfc optimizmussal és bizakodással kezdi el a beszélgetést. — Gyermekeim közt vannak isko­lások az első elemitől a negyedik pol­gáriig. A legidősebb László, aki na­gyon jól tanul, szlovák iskolába járt és szlovák iskolában is folytatja a tanulást. Értelmes gyerek és mint magyar nemzetiségű, aki csak az is­kolában kezdte el a szlovák nyelv ta­nulását, olyan eredményeket ért el. hogy iskolai dolgozatát az év vé­gén a szlovák szülőknek megmutat­ták, mint a legjobbat és még hozzá kiemelve azt, hogy olyan gyermek irása, akinek az anyanyelve magyar. Ezt a fiamat szeretném értelmiségi pályára küldeni, már most bizonyíté­kát adja rátermettségének. Három­négy újságot olvas el egy nap, ter­mészetesen elsősorban a Pravdát és nagyon boldog vagyok, hogy megta­nult szlovákul, hisz ahány nyelv, annyi ember. — Örömmel látom, hogy ilyen bi­zakodással látja gyermek sorsát. — Nagyon jól tudom, hogy a Kom­munista Pártnak és népi demokrati­kus rendszerünknek köszönhetjük azt, hogy gyermekeinket ilyen biz­tonság érzetével küldhetem az isko­lába, nem kell hozzá protekció, nem kell hozzá vagyon, nem kell, hogy a kiváltságosok közé tartozzék ahhoz., hogyha tehetség van benne, tanul­hasson. Amelyik gyermeknek jő feje van, az tanul és amelyik gyengébb tehetségű, az iparra megy. Mindazon gyermekeimnek, akik tovább fognak tanulni, mind azoknak, akik ipari pá­lyára mennek, segit az állam, hogy hasznos dolgozókká válhassanak. Bi­zony az én fiatalságom idején nem is mertem arra gondolni, hogy értelmi, ségi pályát válasszak. A többiek most az anyanyelvükön tanulnak meg tökéletesen írni és olvasni és nem kell megbirkózniok még az ide­gen nyelvvel is. Természetesen súlyt helyezek arra, hogy a szlovák nyel­vet, államunk nyelvét okvetlenül megtanulják. Bárcsak azelőtt is súlyt helyeztek volna erre. Mennyire hiányzik *ekem a szlovák nyelv tu­dása. — Hát a gyerekek előkészítése az iskolaévre nagy anyagi gondokkal jár? — Ismét hálatelt szivvel mondha­tom azt, hogy felöltöztettem a gyer­mekeimet tetötöl-talpig, éppen most kaptam meg a negyedévi családi se­gélyt, amely nálam, tekintettel szá­mos családomra, 7100 koronát tesz ki negyedévenként. Ebből szépen felöltöztettem őket és most tisztán, rendesen felöltözve kezdik el a tanu­lást. Bizony sok darab kenyérről kel! gondoskodnom, hogy hét gyermeke­met elláthassam. Már én is kommu­nális üzem dolgozója vagyok és 3685 korona fizetésem van. Amíg önálle mestereknél dolgoztam, sokkal ke­vesebb volt a fizetésem és kilátásom van az új állami bérkatalógus sze­rint 5000 koronáig menő fizetésre Ezenkívül még az az előnyünk is van most, hogy ha vidékre kime­gyünk, külön diétát kapunk. Most a minden tiszteletet megér­demlő édesanyához fordulunk, aki he­tedik gyermekét, az egyetlen kis­leányt tartja a karján. — Már mindent előkészítettem a? iskolaév kezdetére, csak a könyve­ket kell még megvennem. — Odahúz­za Bélát, aki nagy csibésznek látszik és kijelenti, hogy nem megy iskolá­ba, mert sokkal jobb játszani, de a szeméből olvasom, hogy nem gondol­ja komolyan. I Megkockáztatom a kérdést. — Hát mi akarsz te lenni, hogy nem akarsz iskolába járni? Huncutul mosolyog. — Kéményseprő leszek, mint apám, vagy pilóta. Erre megjön a hangjuk a többiek­nek is. — Én mozdonyvezető leszek, — mondja a legkisebb — vagy trakto­rista. Laci. aki most megy először isko­lába, nagy várakozással tekint a nagy esemény elé és kijelenti nagy komolyan, hogy jobb lesz iskolába járni már, mint itthon verekedni Sándor pedig, aki gyengén végez­ne az iskolévet és most a magyar is­kolában megismétli az osztályt, a komáromi hajógyárba készül tanonc­nak. Még a család legöregebbjét, a nagyapát szólítjuk meg, hogy ö is mondjon nekünk valamit az új isko­laév kezdetéről. — Én vagyok az idősebb Dudás Sándor — kezdi beszédét még ko­rát meghazudtoló friss beszédmodor­ban a család nagypapája. — Én is kéményseprő voltam, most azonban nyugalomban vagyok, 1400 korona öregségi nyugdíjat élvezek ^z államtól. Itt élek fiammal és hasz­nosítani igyekszem magamat a ház körüli munkában, mert bizony mun­ka aztán adódik ilyen nagy család körül. A fiúcskák olyanok, mint az ördögök, de hisz igy is kell, hogy le­gyen, ha egészséges a gyerek. Ilyen nagy családot közelebbről megfigyel­ni képet ad róla, mennyi gond és ve­sződség hét gyermek nevelése, igaz. hogy ma már csak olyan szempont­ból. hogy egészségesek legyenek és rendben tartsuk őket. Az álíam segít mindenben a gyerekeknek is. nekünk öregeknek is. Becsületes cnunkás­éveim után nem vagyok in^Yenélc teher a gyermekeim nyakán. Az én életemben voltak jó és voltak nagyon rossz esztendők. De most már nyu­godt biztonsággal tekinthetünk a jö­vő elé, csak egészségesek legyünk. Turi Mária. zik arra, hogy amióta a gépállomás megnagyobbodott, sok hanyagság ta­pasztalható a műhelyben. Amikor ke­vesebben voltak, sokkal lelkiismerete­sebben folyt a munka. Ezen mindenkép segíteni kell és pedig haladéktalanul. Manapság minden munkásnak ösmer­nie kell a kötelességét és tudnia kell, hogy a köznek dolgozik, munkájával a szocializmust, a béke megerősítését segíti elő, tehát a henyélésnek a mű­helyben semmi helye sincs. Erre a határozott és kíméletlen vádra a műhely vezetője, egy idősebb elvtárs felel, akiről később megtud­juk, hogy évtizedek óta tagja a Pártnak. Az elvtárs válaszában rész­ben visszautasítja a vádat és rámu­tat arra, hogy a gépállomáson eleinte, amikor a .traktorok újak voltak, nem lehetett annyi javítás mint most, ami­kor a gépek három évi szakadatlan) munka után már kissé megkoptak. Részben pedig azzal védekezik, hogy á javításoknál gyakran nem áll ren­delkezésére a megfelelő munkaszer­szám és ilyenkor a saját műhelyébe kell elküldenie érette. Ez pedig időt vesz igénybe. Időt vesz igénybe. Itt több oldalról támadás éri a tanoncokat, akik egy­egy útjuk alkalmával elcsavarognak a faluban és munkaidejüket udvarlással fecsérlik el. Erre természetesen a ta­noncok is, akiket név szerint említnek fel, védekeznek, sőt az egyik azt a határozott kérdést teszi fel, hogy kl látta őt a munkaideje alatt csavarog­ni. Persze a válasz nem késik soká, mert maga a gépállomás vezetője, Csukán János erősíti meg a vádat és végül azt a döntést hozzák, hogy ezt a tanoncot benn tartják a műhelyben és nem küldik kinti dolgok elvégzé­sére. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy egy kérdés tisztázatlan maradt és pe­dig az, hogy miért van szükség arra, hogy a vezető-elvtárs műhelyében olyan munkaszerszámok legyenek, amelyekre a gépállomásnak szüksége van. Miért kell folyton küldözgetni egy munkaszerszámért? Végül is egy ilyen régi, megbízható elvtárssal könnyen meglehetne állapodni, hogy ilyesmi ne forduljon elő. Egy munka­szerszám igazán nem arra való, hogy pihenjen valahol a hűvösön. Erre a kérdésre érdemleges választ később sem kapunk, amikor Csukán Jánossal beszélgetünk. Határozottan az az ér­zésünk, hogy kényes pontot érintet­tünk. De Csukán János nem tartozik azon elvtársak közé, akik visszariadnak egy-egy kérdés megoldásától. Biztosan el fog mindent követni, hogy a gép­állomás munkaütemét meggyorsítsa. Bizonyítja ezt az eddigi munkaered­mény. A nemesócsai gépállomás ed­dig 4278 hektáron végezte el a tarló­hántást és jövő héten e munka bete­jeztével már megkezdik a középszán­tást is. Csukán elvtárs,, a gépállomás veze­tője, kiváló, képzett szakember és az ő nevéhez fűződik ennek a korszerűen berendezett gépállomásnak a meg­alapítása. Az első perctől kezdve itt működik, mindenre, a legapróbb rész­letekre kiterjed a figyelme és szigorú, igazságos magatartásával megnyerte a munkásság bizalmát. „Csukán azt állítja, hogy ezek a gyűlések, amikor a munkásság nyíltan megtárgyalja az elkövetett hibákat és kiküszöbölésük módját, rendkívül hozzájárulnak a munkaerkölcs megszilárdításához^ Mult héten például a koreai napra a traktoristák 18 órát dolgoztak a ha­tárban és messze túlszárnyalták az előirányzott munkát, 240 hektár he­lyett 398 hektárt szántottak fel. Ti­zennyolc órát szántak erre a célra. Szombaton estefelé hat órakor kezdő­éit és egész éjjelen át vasárnapig délig tartott ez a munka. Voltak itt kiváló egyéni teljesítmények is. Így például Cseh Sándor traktorista egy­magában 16 hektárt szántott fel. Cseh Sándor követi öccse, Imre példáját, aki nemrégiben kiváló mun­kájának jutalmakép kijutott a Szov­jetúnióba tanulmányútra a csehszlo­vák delegáünkkal. Imre visszatérte a Szovjetunióból ugyancsak sokban hoz­zájárult a munkásság öntudatosításá­hoz. Munkás a munkásnak tudja leg­inkább megmagyarázni, hogy mit je­lent a közösen megszervezett szocia­lista munka. A munkásság érdeklődé­se a Szovjetúnió iránt rendkívül élénk. Kérdésünkkel úgyszólván ün­neplik Cseh Imrét, mint egy tanító­mestert és minden alkalmat felhasznál­nak munka közben és munka után ar­ra, hogy érdeklődjenek a szovjet em­ber építőmunkájáról. És Cseh Imre lelkesen magyaráz, kérdés és felelet egymást követik, az api ó részletek egyetlen egésszé kovácsolódnak és a szocializmus egyre nagyobb tért hó­dít a nemesócsai dolgozók, hazánk­dolgozói szívében. SZABÓ BÉIéA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom